intTypePromotion=3

Tiểu luận: NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG LY, HỘP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
75
lượt xem
13
download

Tiểu luận: NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG LY, HỘP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng được nâng cao… Một trong những mối quan tâm hàng đầu của con người hiện nay là vấn đề sức khỏe và nạn ô nhiễm môi trường.Vì vậy nhu cầu sử dụng sản phẩm xanh ngày càng được chú trọng. Với mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều người dân Việt Nam sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường nên nhóm đã quyết định chọn đề tài này....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG LY, HỘP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

  1. Tiểu luận NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG LY, HỘP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG 1
  2. Lý do chọn đề tài: Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng được nâng cao… Một trong những mối quan tâm hàng đầu của con người hiện nay là vấn đề sức khỏe và nạn ô nhiễm môi trường.Vì vậy nhu cầu sử dụng sản phẩm xanh ngày càng được chú trọng. Với mong muốn trong tương lai sẽ có nhiều người dân Việt Nam sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường nên nhóm đã quyết định chọn đề tài này.  Mục tiêu chọn đề tài: Tìm hiểu nhu cầu, ý kiến của người dân trong việc đưa ra những chiếc ly, hộp làm bằng giấy (tính chất: không thấm nước,tự hủy nhanh ) dùng để đựng thức ăn với đặc điểm sản phẩm:  An toàn, không gây hại đến sức khỏe người sử dụng.  Không gây ô nhiễm môi trường.  Tiện dụng và hình dáng đẹp.  Chi phí rẻ.  Đối tượng nghiên cứu: Những sinh viên, công nhân viên đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.  Ý nghĩa của đề tài: Qua việc nghiên cứu đề tài, nhóm chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ trong việc đưa những sản phẩm an toàn & thân thiện với môi trường, ngày càng được sử dụng phổ biến ở Việt Nam.  Xác định dữ liệu cần thu thập: - Số lượng nhân viên văn phòng làm việc tại thành phố HCM là bao nhiêu? Tỷ lệ nam và nữ? Đa số tập trung ở khu vực nào (Q1, Q2,…)  Nghiên cứu định tính:  Nghiên cứu định lượng: Xác định phương pháp thu thập dữ liệu: 2
  3. Căn cứ vào các tiêu chí: ngân sách dành cho công tác nghiên cứu, thời gian, số lượng thông tin cần thu thập, yêu cầu về chất lượng của thông tin thu thập, tính chất của thông tin và đặc điểm mẫu chọn (tập trung ở trung tâm thành phố HCM) -> chọn phương pháp khảo sát. Thiết kế bảng câu hỏi: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Họ tên người trả lời .................................................. Số điện thoại ................................. Nơi cư ngụ .............................................. Ngày phỏng vấn ............................................. Giới thiệu Xin chào Anh/ chị. Chúng tôi là nhóm khảo sát của công ty Nghiên cứu thị trường Phương Nam.Hiện chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát về nhu cầu sử dụng sản phẩm ly hộp chứa thức ăn bằng chất liệu giấy.Vì vậy chúng tôi xin phép được biết ý kiến của các anh/ chị về các vấn đề sau: Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh/chị! 1.Vui lòng cho biết giới tính của Anh/chị? Vui lòng đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Nam 1 Nữ 0 2.Vui lòng cho biết độ tuổi của Anh/chị? Vui lòng đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Từ 18 - 25 1 Từ 26 - 45 2 3.Vui lòng cho biết nghề nghiệp của anh chị. Đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Sinh viên Nhân viên văn phòng Công nhân Nghề khác 1 2 3 4 4.Anh/chị đã từng sử dụng qua sản phẩm ly hộp làm bằng giấy lần nào chưa?Vui lòng đánh dấu (x) vào ô tương ứng câu trả lời bên dưới. Có sử dụng 1 Chưa sử dụng 2 3
  4. 5.Trong 3 tháng gần đây Anh/chị đã sử dụng ly hộp làm bằng giấy so với sản phẩm cùng loại làm bằng nhựa với mức độ như thế nào? Vui lòng đánh dấu (x) vào ô lựa chọn. Rất ít hơn Ít hơn Không sử dụng Nhiều hơn Rất nhiều hơn 1 2 3 4 5 6.Trong cuộc sống hàng ngày Anh/chị đã thấy mọi người xung quanh sử dụng ly hộp bằng giấy với mức độ như thế nào. Vui lòng đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tư ơng ứng. Rất ít Ít Vừa phải Nhiều Rất Nhiều 1 2 3 4 5 7.Anh/chị hãy cho biết mức độ ưa thích khi sử dụng ly hộp làm bằng giấy như thế nào?Vui lòng đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng bên dưới. Rất không thích Không thích Bình thường Thích Rất thích 1 2 3 4 5 8.Anh/chị hãy cho biết ý kiến về mẫu mã của ly hộp làm bằng giấy như thế nào.Vui lòng đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng bên dưới. Rất xấu Xấu Bình thường Đẹp Rất đẹp 1 2 3 4 5 9.Anh/chị hãy cho biết ý kiến về tính thân thiện với môi trường của ly hộp làm bằng giấy như thế nào?Vui lòng đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng bên dưới. Rất không Không Bình thường Thân thiện Rất thân thiện 1 2 3 4 5 10.Theo Anh/chị trong tương lai con người có nên sử dụng sản phẩm chứa thức ăn làm bằng giấy để thay thế các sản phẩm cùng loại làm bằng nhựa không? Rất không nên Không nên Không ý kiến Nên Rất nên 1 2 3 4 5 11.Theo Anh/chị mức độ ô nhiễm môi trường của sản phẩm chứa thức ăn làm bằng giấy so với sản phẩm cùng loại làm bằng nhựa như thế nào? Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến của mình và đánh dấu vào ô tương ứng bên dưới. Ô nhiễm ít hơn 1 2 3 4 5 6 7 Ô nhiễm nhiều hơn 4
  5. 12.Anh/chị hãy đánh giá tầm quan trọng các yếu tố của ly hộp làm bằng giấy và cho điểm từng yếu tố.Vui lòng đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng bên dưới. Rất quan trọng Khá quan trọng Quan trọng Không quan trọng Rất không Yếu tố quan trọng 1 2 3 4 5 Maãu maõ Chaát löôïng Söï tieän lôïi XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ  Chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng: Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên -> Xử lý số liệu  Kết quả: (sau khi phân tích bằng SPSS) Số lượng nam nữ trong cuộc khảo sát gioi tinh Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid nu 31 47.7 47.7 47.7 nam 34 52.3 52.3 100.0 Total 65 100.0 100.0 Số lượng người theo độ tuổi trong cuộc khảo sát Do tuoi cua nguoi duoc khao sat Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Vali tuoi tu 18 - 25 28 43.1 43.1 43.1 d tuoi tu 26 - 45 37 56.9 56.9 100.0 Total 65 100.0 100.0 Soá löôïng ngöôøi ñaõ töøng söû duïng qua saûn phaåm ly hoäp giaáy Nhìn vaøo baûng thoáng keâ beân döôùi ta thaáy soá löôïng ngöôøi ñaõ töøng söû duïng ly hoäp giaáy khaù cao chieám tôùi 73,8% trong toång soá ngöôøi ñöôïc khaûo saùt. 5
  6. co bao nhieu nguoi da tung su dung Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid da co su dung ly hop 48 73.8 73.8 73.8 giay chua su dung ly hop giay 17 26.2 26.2 100.0 lan nao Total 65 100.0 100.0  Khaûo saùt soá löôïng ly hoäp giaáy ñöôïc söû duïng haøng ngaøy cuûa ngöôøi daân taïi tphcm. Ta thaáy coù tôùi 30.8% soâ ngöôøi ñöôïc khaûo saùt noùi laø haøng ngaøy soá löôïng ly hoäp giaáy ñöôïc tieâu thuï raát nhieàu.Ngöôïc laïi chæ coù 15% soá ngöôøi noùi laø raát ít. Nhö vaäy thò tröôøng ly hoäp giaáy cuõng ñang coù thò phaàn khaù lôùn töø tröôùc cuoäc khaûo saùt Nhu cau su dung ly hop hang ngay Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid So luong ly hop giay duoc 10 15.4 15.4 15.4 tieu thu rat it So luong ly hop giay duoc 10 15.4 15.4 30.8 tieu thu it So luong ly hop giay duoc 16 24.6 24.6 55.4 tieu thu vua phai So luong ly hop giay duoc 9 13.8 13.8 69.2 tieu thu nhieu So luong ly hop giay duoc 20 30.8 30.8 100.0 tieu thu rat nhieu Total 65 100.0 100.0  Khaûo saùt soá löôïng ngöôøi ñaùnh giaù veà möùc ñoä thaân thieän moâi tröôøng cuûa ly hoäp giaáy 6
  7. danh gia muc do than thien moi truong cua sp Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid rat khong than thien voi moi 1 1.5 1.5 1.5 truong cung binh thuong 10 15.4 15.4 16.9 than thien voi moi truong 40 61.5 61.5 78.5 rat than thien voi moi truong 14 21.5 21.5 100.0 Total 65 100.0 100.0 danh gia muc do than thien moi truong cua sp Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid rat khong than thien voi moi 1 1.5 1.5 1.5 truong cung binh thuong 10 15.4 15.4 16.9 than thien voi moi truong 40 61.5 61.5 78.5 rat than thien voi moi truong 14 21.5 21.5 100.0 Total 65 100.0 100.0 so sanh muc do o nhiem cua sp ly giay so voi sp nhua Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid ly hop giay rat it o nhiem hon 24 36.9 36.9 36.9 ly hop nhua 2 21 32.3 32.3 69.2 3 13 20.0 20.0 89.2 4 5 7.7 7.7 96.9 5 2 3.1 3.1 100.0 Total 65 100.0 100.0 7
  8. Muc do quan tam ve mau ma cua ly hop giay nhu the nao Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Nguoi tieu dung rat quan tam ve mau ma khi sdung ly 13 20.0 20.0 20.0 hop giay Nguoi tieu dung kha quan 12 18.5 18.5 38.5 tam ve mau ma nguoi tieu dung quan tam ve 10 15.4 15.4 53.8 mau ma cua ly giay Nguoi tieu dung khong quan 29 44.6 44.6 98.5 tam mau ma cua ly hop giay nguoi tieu dung rat khong 1 1.5 1.5 100.0 quan tam den mau ma Total 65 100.0 100.0 gioi tinh * co bao nhieu nguoi da tung su dung Crosstabulation Count co bao nhieu nguoi da tung su dung da co su dung ly chua su dung ly hop giay hop giay lan nao Total gioi tinh nu 19 12 31 nam 29 5 34 Total 48 17 65 Count so nguoi thich su dung ly hop giay nhieu hay it Total 8
  9. khong thich su binh rat thich su dung dung thuong thich su dung ly hop bang giay Do tuoi cua nguoi duoc khao tuoi tu 18 - 25 5 12 11 0 28 sat tuoi tu 26 - 45 5 20 11 1 37 Total 10 32 22 1 65 Do tuoi cua nguoi duoc khao sat * Con nguoi co nen thay the sp nhua bang sp giay khong Crosstabulation Count Con nguoi co nen thay the sp nhua bang sp giay khong rat khong nen thay the khong y kien nen thay the rat nen thay the Total Do tuoi cua nguoi duoc tuoi tu 18 - 25 0 8 16 4 28 khao sat tuoi tu 26 - 45 1 12 19 5 37 Total 1 20 35 9 65  Kết luận: - Việc sử dụng sản phẩm ly hộp giấy được sử dụng khá nhiều trong giới sinh viên, công nhân viên, văn phòng… trong đó độ tuổi 26-45 sử dụng phổ biến hơn, qua đó ta có thể thấy rằng hầu hết những người có công việc tương đối ổn định, họ quan tâm nhiều đến vấn đề sức khỏe, môi trường hơn. - Nam giới chọn sản phẩm làm từ giấy nhiều hơn nữ vì sự tiện lợi của ly giấy hộp 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản