intTypePromotion=1

Tiểu luận Triết học: Mối quan hệ cá nhân và xã hội

Chia sẻ: Nguyên Khê | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
449
lượt xem
72
download

Tiểu luận Triết học: Mối quan hệ cá nhân và xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận triết học với đề tài "Mối quan hệ cá nhân và xã hội" trình bày nội dung kiến thức sau: con người trong triết học Mác - Lênin, vấn đề con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận dưới đây để nắm nội dung cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Triết học: Mối quan hệ cá nhân và xã hội

 1. LỜI MỞ ĐẦU Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của kinh tế tri th ức, đòi h ỏi m ỗi con người phải được đào tạo trình độ học vấn, năng lực ; tu d ưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức lao động tốt hơn để có thể đáp ứng những yêu cầu của sự biến đổi khoa học công nghệ hết sức nhanh chóng. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với những mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người và nguồn nhân lực được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quy ết đ ịnh s ự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế nước ta. Đó là y ếu tố hết sức bức thiết và cần có tính cập nhật, đáp ứng được yêu cầu về con người và nguồn nhân lực xét trong nước ta nói riêng và quốc tế nói chung. Chúng ta khẳng định con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển kinh tế xã hội đồng thời phải là những con người có tri thức và đạo đức. Từ đây mỗi con người dần dần về đúng vị trí là một ch ủ th ể sáng t ạo ra các giá trị, bao gồm các giá trị tinh thần và giá trị vật ch ất, cho b ản thân và cho xã hội. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là, ta ph ải thực hiện chi ến l ược GDĐT nguồn nhân lực, phát triển con người một cách toàn diện c ả th ể lực lẫn trí lực. Nhiệm vụ của GDĐT là đưa con người đạt đến nh ững giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối v ới con người Việt Nam để thực hiện quá trình đổi mới của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế nói chung trên thế giới. Em xin chọn đề tài: Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội 1
 2. NỘI DUNG Triết học nào cũng phải trả lời bằng cách này hay cách k hác câu hỏi: Con người là gì? Con người sinh ra từ đâu, hoạt động và phát triển ra sao? Trước khi có học thuyết Mác, những cố gắng của tư duy triết học nhằm đạt tới sự hiểu biết về con người "cụ thể" hiện thực đều không đem lại kết quả, rốt cuộc là chủ nghĩa duy tâm vẫn ngự trị trong nhận th ức về con người và về đời sống xã hội. Chỉ đến triết học Mác, vấn đề con người mới được xem xét một cách nhất quán, đầy đủ và sâu sắc hơn, trên cơ sở lập trường của duy vật triệt để. I. CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN 1. Bản chất con người Bất cứ một học thuyết nào về con người đều không thể lẩn tránh một vấn đề đã được đặt ra trong lịch sử; Con người là gì? Bản chất c ủa con người là gì? Quan điểm duy tâm quy đặc trưng, bản chất con ng ười vào lĩnh vực ý thức tư tưởng, tình cảm, đạo đức, hoặc xem bản chất con người là cái gì đó được quy định sẵn từ những lực lượng siêu tự nhiên. Một số trào lưu triết học khác lại giải thích bản chất con người từ góc độ những điểm chung của mọi sinh vật trên trái đất. B ản chất đó là bản tính tự nhiên, là những nhu cầu thuộc về s ự duy trì th ể xác và d ục vọng để phát triển giống nòi; hoặc tìm kiếm bản chất con người trong khuôn khổ cá nhân riêng lẻ, nghĩa là con người bị tách kh ỏi mối quan h ệ xã hội hiện thực của nó. Tính chất siêu hình của các quan điểm này v ề bản chất của con người biểu hiện ở chỗ, con bản chất là cái vốn có trừu t ượng và quy nó về bản tính tự nhiên, tách khỏi xã hội và trở nên bất biến. Với quan điểm duy vật triệt để và phương pháp biện chứng, C.Mác và Ph.Ăngghen đã tạo ra một bước ngoặt trong việc nhận thức bản ch ất con người. Các ông xuất phát từ con người thực tiễn, con người hi ện th ực, con người cải tạo thế giới và thông qua hoạt động vật ch ất con ng ười. Đó 2
 3. là một động vật có tính xã hội với tất cả nh ững n ội dung văn hoá - l ịch s ử của nó. Như vậy, các ông không xem xét bản chất con người một cách cô lập và phiến diện mà đặt nó trong mối quan hệ với t ự nhiên, xã h ội và con người. Con người sống dựa vào tự nhiên như hết thẩy mọi sinh vật khác. Nhưng con người sở dĩ trở thành con người chính là ở chỗ nó khonog ch ỉ sống dựa vào tự nhiên, Ph.Ăngghen là người đầu tiên đã chỉ ra được bước chuyển biến từ vượn thành người là nhờ có lao động. Quá trình con ng ười cải tạo tự nhiên cũng là quá trình con người trở thành con người. Ph.Ăngghen nói "lao động sáng tạo ra con người là theo ý nghĩa ấy". Khác với tự nhiên, xã hội không thể có trước con người mà đã ra đời cùng với con người, xã hội cũng con người, xã hội cũng không phải là cái gì trừu tượng, bất biến mà mỗi hình thái kinh tế - xã h ội ch ỉ thích h ợp v ới mỗi phương thức sản xuất nhất định.Nhân tố quyết định phương thức sản xuất phát triển lại là lực lượng sản xuất, bao gồm con người và công c ụ lao động. Như thế, không phải cái gì khác mà chính là con ng ười, cùng v ới những công cụ do họ chế tạo ra, đã quyết định sự thay đổi bộ m ặt xã h ội. Vậy xã hội đã sản xuất ra con người với tính cách là con người nh ư thế nào thì con người cũng sản xuất ra xã hội như thế. Trong khi phê phán những quan điểm của Phoiơbắc, xuất phát từ những cá thể cô lập C.Mác đã đưa ra luận điểm nổi ti ếng v ề b ản ch ất con người: "Bản chất con người không phải là cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội". Luận điểm trên thể hiện những điểm cơ bản sau: - Khi nói bản chất con người là tổng hoà những quan h ệ xã hội, cũng có nghĩa là tất cả các quan hệ xã hội đều góp phần hình thành bản chất con người, nhưng có ý nghĩa quyết định nhất là quan hệ sản xuất. Bởi vì, các quan hệ khác đều trực tiếp hoặc gián tiếp chịu sự quy định của quan h ệ này. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội có một kiểu quan h ệ s ản xu ất nh ất đ ịnh 3
 4. giữ vai trò chi phối, và chính kiểu quan hệ sản xuất đó là cái xét đ ến cùng, tạo nên bản chất của con người trong giai đoạn lịch sử đó. Ở đây, cái phổ biến (cái chung của nhân loại) tồn tại và thể hiện qua cái đặc thù (hình thái xã hội, giai cấp) và cái đ ơn nh ất(cá nhân t ừng con người). Do đó, khi bàn đến bản chát chung của con người không th ể gạt bỏ bản chất giai cấp của các tầng lớp khác nhau; và ngược lại khi nói b ản chất giai cấp của các tầng lớp khác nhau không được quên b ản ch ất chung của con người. Nhưng từ đó quy bản chất con người chỉ còn là bản ch ất giai cấp và tất cả mọi hoạt động của con người đều được giải thích trực tiếp từ đây lại là xuyên tạc thực chất quan điểm macxít về bản chất con người. Đây là một quan hệ không thể tách biệt của các thứ bậc v ề b ản chất trong con người. - Các quan hệ xã hội không phải chỉ xét ở quan hệ ở từng hình thái xã hội riêng biệt mà còn khái quát những quan hệ xã hội chung thể hiện qua từng chế độ, thời đại riêng biệt. Quan hệ xã hội vừa diễn ra theo chi ều ngang (đương đại) vừa theo chiêù dọc lịch sử. Các quan hệ xã h ội quy đ ịnh bản chất con người bao gồm cả quan hệ xã hội hiện tại và quan h ệ xã h ội truyền thống, bởi trong lịch sử của mình con người bắt buộc ph ải k ế th ừa di sản của những thế hệ trước nó. Trong lĩnh vực văn hoá tinh thần có những truyền thống thúc đẩy con người vươn lên, nhưng cũng có những truyền thống "đè nặng lên những con người đang sống". Do đó khi xem xét bản chất con người không được tách rời hiện tại và quá khứ. - Cái bản chất không phải là cái duy nhất, mà là bộ ph ận chi ph ối trong chỉnh thể cụ thể phong phú đa dạng. Bản chất và thể hiện bản chất của con người có khác biệt. Không hiểu bản chất chung của con người hay quy tất cả những gì của con người để chỉ vào bản ch ất là sai l ầm. B ản chất một con người cụ thể là tổng hoà các quan hệ xã hội "vốn có" của con người đó và quy định những đặc điểm cơ bản chi phối mọi hành vi của 4
 5. người đó. Còn tất cả những hành vi của người đó bộc lộ ra bên ngoài là những hiện tượng biểu hiện bản chất của họ. Sự thể hiện bản chất của con người không phải theo con đường thẳng, trực tiếp, mà thường là gián tiếp, quanh co qua hàng loạt mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội, gi ữa kinh nghiệm và nhận thức khoa học, giữa lợi ích trước mắt và lâu dài; gi ữa b ản năng sinh vật và hoạt động có ý th ức giữa di truy ền t ự nhiên và văn hoá xã hội… Trong diễn biến đầy mâu thaũan đó, bản chất thể hiện ra như một xu hướng chung, xét đến cùng mới thấy sự chi phối của xu hướng đó. Con người là một thực thể sinh vật - xã hội. Thông qua hoạt động thực tiễn, con người làm biến động đời sống xã hội đồng th ời cũng bi ến đổi chính bản thân mình. Điều đó cũng có nghĩa là con người tiếp nhận bản chất xã hội của mình thông qua hoạt động thực tiễn. Như vậy, bản chất con người không phải là trừu tượng mà là hiện thực, không phải là tự nhiên mà là lịch sử, không phải là cái vốn có trong mỗi cá thể riêng lẻ mà là tổng hoà của toàn bộ quan h ệ xã h ội. Đây là phát hiện có giá trị to lớn của Mác về bản chất con người. Thừa nhận ý nghĩa quyết định của mặt xã hội đối với việc hình thành bản chất con người, song không có nghĩa là, chủ nghĩa Mác- Lênin coi nhẹ mặt tự nhiên, phủ nhận cái sinh vật trong yếu tố cấu thành bản chất con người. Bởi vì theo C. Mác "giới tự nhiên là thân th ể c ủa con ng ười, thân thể mà với nó con người phải ở lại trong quá trình th ường xuyên giao tiếp để tồn tại. Nói rằng đời sống thể xác và tinh th ần c ủa con ng ười g ắn liền với giới tự nhiên, nói như thế chẳng qua chỉ có nghĩa là giới tự nhiên gắn liền với bản thân giới tự nhiên, vì con người là một b ộ ph ận c ủa gi ới tự nhiên". Con người và con vật đều có những nhu cầu nh ư ăn uóng, tính dục…, nhưng C. Mác đã từng vạch ra tính chất khác nhau của những nhu cầu ấy: con người hoạt động theo bản năng, con người hành dộng theo ý 5
 6. thức. Và chính mặt xã hội của con người đã làm cho mặt sinh v ật trong con người phát triển ở trình độ cao hơn những động vật khác. Con người sống, hoạt động không phải chỉ theo những bản năng di truyền sẵn có như các động vật thông thường mà chủ yếu theo sự phát triển của văn hoá, của tiến bộ lịch sử - xã hội. Khác con vật, con ng ười ngoài chương trình di truyền, còn có chương trình kế thừa về mặt xã hội. Bằng con đường giáo dục, chương trình này truyền lại kinh nghiệm của những thế hệ trước cho các thế hệ sau. Những đặc điểm di truy ền c ủa từng người vừa bảo đảm những thuộc tính sinh h ọc c ủa mình, v ừa b ảo đảm để con người tiếp thu chương trình xã hội. Ngày nay, mối tương quan giữa mặt sinh vật và mặt xã hội trong sự phát triển của con người vẫn là đối tượng của những cuộc tranh lu ận khoa học gay gắt. Nhiều nhà khoa học tư sản vẫn đem đ ối l ập và tách m ặt sinh học khỏi mặt xã hội. Chẳng hạn, phải duy sinh vật tuyệt đối hoá yếu tố sinh vật trong sự phát triển của con người. Họ tuyên truy ền thuy ết Đácuyn xã hội. Đại biểu trường phái này là: Ph.Nítsơ, Trenherơlen, Klovenơ… Nhiều tác giả như Liônen Tigơ và Rôbin Phốcxơ cắt nghĩa hành vi của con người theo quan điểm di truyền học… Chủ nghĩa Phơrớt cho rằng, toàn bộ cái xã hội trong tâm lý h ọc người chỉ là mặt khác nhau của giới tính, là sự biểu hiện quanh co c ủa những đam mê bẩm sinh. Ngược lại quan điểm xã hội học tầm thường về con người thường quy kết bản chất con người là một sản phẩm văn hoá của xã h ội, c ủa kinh tế và tước bỏ tính hữu cơ, tính tự nhiên của con người. Trường phái "Triết học nhân bản hiện đại" quan niệm về bản chất của con người phải được xuất phát từ nguyên tắc tinh thần. Xuất phát từ những lập luận trên, kết luận tất yếu rút ra là: con người với tư cách là sản phẩm của giới tự nhiên, là sự phát triển tiếp tục của giới tự nhiên, mặt khác con người là một thực thể xã h ội đ ược tách ra 6
 7. như một lực lượng đối lập với tự nhiên. Sự tác động qua l ại gi ữa mặt sinh học và mặt xã hội trong con người tạo thành bản chất người. 2. Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Con người tồn tại qua những cá nhân người, mỗi cá nhân người là một chỉnh thể đơn nhất gồm một hệ thống những đặc điểm cụ th ể không lặp lại, khác biệt với những cá nhân khác về cơ chế, tâm lý, trình độ… Xã hội bao giờ cũng do các cá nhân hợp thành. Những cá nhân này sống và hoạt động trong những nhóm cộng đồng, tập đoàn xã hội khác nhau do điều kiện lịch sử quy định. Trong mối quan hệ với giống loài, t ức là trong mối quan hệ với xã hội, cá nhân biểu hiện ra với tư cách sau: - Cá nhân là phương thức tồn tại của giống loài "người". Không có con người nói chung, loài người nói chung tồn tại cảm tính. - Cá nhân là cá thể người riêng rẽ, là phần tử tạo thành cộng đồng xã hội, là một chỉnh thể toàn vẹn có nhân cách. - Cá nhân được hình thành và phát triển chỉ trong quan h ệ xã hội. Nhưng xã hội thay đổi theo tiến trình lịch sử cá nhân là m ột hi ện t ượng có tính lịch sử. Mỗi thời kỳ lịch sử có một "kiểu xã hội của cá nhân" mang tính định hướng về thế giới quan, phương pháp luận cho hoạt động của con người trong thời kỳ lịch sử cụ thể đó. Nếu như cá nhân là khái niệm phân biệt sự khác nhau giữa cá thể với giống loài, sự khác biệt biểu hiện ra bên ngoài của cá nhân này với cá nhân khác thì nhân cách là khái niệm để chỉ sự khác biệt những y ếu t ố bên trong riêng biệt với toàn bộ hoạt động sống của nó, của cá nhân này v ới cá nhân khác. Nhân cách là nội dung, trạng thái, tính ch ất, xu h ướng bên trong riêng biệt của mỗi cá nhân. Đó là thế giới của "cái tôi" do tác đ ộng t ổng h ợp c ủa các yếu tố cơ thể và xã hội riêng biệt tạo nên. Mỗi cá nhân "d ấn thân" vào cuọc sống, tiếp thu và chuyển những giá trị văn hoá c ủa xã h ội vào bên trong mình, thực hiện quá trình so sánh lọc bỏ, tự đánh giá, tự tạo nên th ế giới riêng của mình. Đâylà quá trình kép, xã h ội hoá cá nhân và cá nhân hoá 7
 8. xã hội, cá nhân xã họi và cá nhân nhân cách là thống nhất. Với nhân cách riêng, mỗi cá nhân có khả năng ý thức về mình, làm chủ cuộc s ống c ủa mình, tự lựa chọn chức năng, niềm vui và trách nhiệm hoạt động cụ thể trong xã hội. Vấn đề cá nhân, nhân cách không giải quyết một cách khoa h ọc n ếu không có phương hướng triết học rõ ràng giải quyết mối quan hệ cá nhân và xã hội. Mối quan hệ này được giải quyết liên tiếp thông qua t ập th ể c ơ sở. Nó tạo thành một bộ phận hết sức quan trọng của một cơ thể xã h ội hoàn chỉnh. Cá nhân có nhân cách gia nh ập vào tập th ể nh ư là b ộ ph ận c ủa cái toàn thể, thể hiện bản sắc của mình thông qua hoạt động t ập th ể, nhưng không "hoà tan" vào tập thể. Đây là mối quan hệ bi ện ch ứng bao hàm mẫu thuẫn cá nhân và tập thể. Tuỳ theo tính ch ất và kh ả năng gi ải quyết những mâu thuẫn đó mà mối quan hệ này có th ể duy trì phát tri ển hoặc tan rã. Mối quan hệ cá nhân và xã hội là mối quan h ệ bi ện ch ứng, tác đ ộng nhau, trong đó xã hội giữ vai trò quyết định. Nền tảng của quan hệ này là quan hệ lợi ích. Thực chất của việc tổ chức trật tự xã hội là sắp xếp các quan hệ lợi ích sao cho khách thác được cao nhất khả năng của mỗi thành viên vào các quá trình kinh tế, xã hội và thúc đẩy quá trình phát tri ển lên trình độ cao hơn. Xã hội là điều kiện, là môi trường, là ph ương th ức đ ể l ợi ích cá nhân được thực hiện. Cá nhân không ch ỉ là s ản ph ẩm c ủa xã h ội mà còn là chủ thể của sự phát triển xã hội, của hoạt động sản xuất và ho ạt động xã hội khác. Với tư cách là chủ thể của lịch sử, cá nhân hành động không phải riêng rẽ mà với tư cách là một bộ phận của t ập th ể xã h ội (gia đình, giai cấp, dân tộc, nhân dân). Nhân dân là cộng đồng lớn nhất, trong đó cá nhân hành động như chủ thể lịch sử. Cá nhân chỉ được hình thành phát triển trong xã hội, trong tập thể. Sự tác động cá nhân và xã hội mang hình thức đặc thù tuỳ thuộc vào các chế độ xã h ội và trình đ ộ văn minh khác nhau. 8
 9. Lịch sử phát triển của loài người là lịch sử đấu tranh để giành tự do ngày càng cao. Trong các xã hội có giai cấp đối kháng, tự do c ủa ng ười này được thực hiện bằng cách tước đoạt tự do của người khác. Tự do cá nhân của giai cấp thống trị được đảm bảo bằng cách tước đoạt tự do của giai cấp bị trị. Cho nên, quá trình đấu tranh của giai cấp và quần chúng lao động là quá trình giành tự do của họ đã bị giai cấp th ống trị cướp đoạt. Tự do của con người không tách rời những điều kiện xã hội, không tách rời trình độ của con người chinh phục thiên nhiên. Ch ỉ đến chủ nghĩa xã h ội và ch ủ nghĩa cộng sản con người mới thực sự có tự do. Ở đây, tất cả những vấn đề về lực lượng sản xuất, quan hệ kinh tế, hệ thống chính trị, đấu tranh giai cấp… đều được thực hiện theo mục đích phát triển tối đa năng lực con người và vì con người. Trước đây C.Mác và Ph. Ănghen đã chỉ ra rằng, n ền sản xuất tư bản chủ nghĩa đã làm phát triển những quan hệ phổ biến, sự phụ thuộc phổ biến giữa các dân tộc, và "sản xuất v ật ch ất đã nh ư th ế thì sản xuất tinh thần cũng không kém như thế". Chủ nghĩa tư bản hiện đại đang đẩy mạnh quá trình này, nhưng về thực chất đó vẫn là s ự m ở rộng quan hệ bóc lột và nô dịch con người sang các dân tộc khác. Nó t ạo ra m ột số nước tư bản phát triển cao, giàu có, thì đồng thời cũng làm cho châu Phi đói, châu Á nghèo, châu Mỹ Latinh nợ nần chồng chất. Chủ nghĩa xã hội thực hiện quá trình quốc tế hoá đời sống nhân lo ại để mỗi dân tộc có điều kiện tiếp cận nhanh chóng những giá trị ti ến b ộ của nhân loại, làm cho con người phát triển nhân cách phong phú, bi ết đ ấu tranh chống những quan hệ không có tính người trong cuộc sống nhân lo ại. Đó là đặc trưng của chủ nghĩa nhân đạo xã hội ch ủ nghĩa trong quan h ệ giữa cá nhân và xã hội. 3. Cá nhân và quần chúng nhân dân trong lịch sử Lịch sử chẳng qua là hoạt động của con người theo đuổi mục đích của mình. Nhưng lịch sử không diễn ra qua hoạt động c ủa t ừng cá nhân cô lập, tách rời mà phải thông qua hoạt động của quần chúng đông đảo theo 9
 10. những mục đích nhất định. Khái niệm quần chúng nhân dân có tính l ịch s ử, nghĩa là ở các chế độ xã hội khác nhau thì kết cấu quần chúng nhân dân cũng khác nhau và luôn luôn biến đổi theo sự phát triển của phương th ức sản xuất. Nói chung, quần chúng nhân dân bao gồm tất cả những l ực lượng, giai cấp, những tập đoàn, những cá nhân thúc đẩy s ự phát tri ển c ủa xã hội, trong đó chủ yếu là quần chúng lao động. Trước Mác, triết học duy tâm và duy vật đều hiểu không đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân và mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử. Tư tưởng tôn giáo cho rằng, mọi sự thay đổi trong xã h ội là do ý chí của đấng tối cao, là do "mặt trời", ý chí đó được các cá nhân th ực hiện. Triết học duy tâm cho rằng lịch sử nhân loại là lịch sử c ủa các b ậc vua chúa, anh hùng hào kiệt, thiên tài lỗi lạc. Còn quần chúng nhân dân ch ỉ là "lực lượng tiêu cực", là "phương tiện" mà các vĩ nhân cần đ ến đ ể đ ạt m ục đích của mình. Các nhà duy vật trước Mác tuy không tin vào Thượng đế, thần linh, nhưng lại cho rằng nhân tố quyết định sự phát triển của xã h ội là đ ạo đ ức, tư tưởng, là các vĩ nhân sớm nhận thức được chân lý vĩnh cửu. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định quần chúng nhân dân là lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử vì những lý do sau: - Tư tưởng tự nó không dẫn đến biến đổi xã hội. Tư tưởng chỉ có giá trị khi nó dẫn đến hành động làm biến đổi lịch sử, sự th ống nh ất gi ữa t ư tưởng và hành động làm phát triển xã hội chỉ có thể xảy ra qua hoạt động của quần chúng nhân dân. Sức mạnh quần chúng nhân dân là s ức m ạnh vật chất và mọi sự vận động lịch sử đều do quần chúng trực tiếp tạo ra. Nói quần chúng nhân dân quyết định lịch sử là nói tới sức mạnh này. - Quần chúng nhân dân là lực lượng cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội. Cách mạng là ngày hội của quần chúng, là sự nghiệp của quần 10
 11. chúng. Cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân lao động là đ ộng l ực phát triển của xã hội. - Quần chúng nhân dân là người đóng vai trò to lớn trong sự phát triển văn hoá, nghệ thuật và khoa học. Trong lịch sử, do sự phân công lao động dẫn đến tạo ra một lớp người chuyên về sáng tạo tinh th ần tư tưởng, những hoạt động này của họ cũng chỉ diễn ra được trên cơ sở đời sống tinh thần và sáng tạo của quần chúng. Quần chúng nhân dân là người trực ti ếp sáng tạo ra văn học nghệ thuật. Hoạt động thực tiễn của quần chúng là cái gốc, là nguồn vô tận cho văn học nghệ thuật sáng tạo, đồng thời quần chúng nhân dân còn là người thưởng thức, phê phán, kiểm nghiệm các giá trị đó. Trong lịch sử phát triển của xã hội, không có văn h ọc dân gian thì cũng không thể có văn học bác học, không có kinh nghiệm của đa số ng ười lao động thì cũng không có các khoa học. Đây là hai mặt không th ể tách r ời của đời sống tinh thần trong xã hội. - Hoạt động thực tiễn của quần chúng nhân dân là cái nôi, là cơ s ở cho sự hình thành các nhân vật ưu tú của xã h ội. S ức mạnh và tài năng c ủa lãnh tụ cũng chỉ được phát huy trong phong trào quần chúng, gắn bó m ật thiết với quần chúng. Một nhân dân anh hùng, một đại chúng cách mạng năng động sẽ là cơ sở để sản sinh ra những anh hùng, những lãnh tụ tiêu biểu của mình. Như vậy, xét tất cả các mặt trong đời sống xã h ọi từ kinh t ế đ ến chính trị, từ thực tiễn đến tinh thần tư tưởng, khi quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định lịch sử. Song, theo quan niệm duy v ật l ịch s ử, qu ần chúng nhân dân và cá nhân lãnh tụ trong lịch s ử không tách r ời nhau. Cá nhân lãnh tụ là những người có năng lực và phẩm ch ất tiêu bi ểu nh ất trong phong trào quần chúng, được quần chúng tin yêu. Vai trò to lớn của h ọ trong quá trình phát triển lịch sử được thể hiện ở những điểm sau: - Lãnh tụ là người đúc kết trí tuệ, nhu cầu nguyện vọng của quần chúng để định hướng cho hoạt động của quần chúng. Cá nhân ưu tú là con 11
 12. đẻ của quần chúng và chỉ có những cá nhân như thế mới "sống mãi" với lịch sử. - Lãnh tụ do có trình độ nhận thức cao, họ nhìn xa trông rộng, th ấy được xu hướng tất yếu khách quan của lịch sử, từ đó, h ọ đ ưa ra nh ững d ự đoán khoa học thiên tài và chủ động tổ chức quần chúng hoạt động th ống nhất tiếp nhận và thực hiện xu hướng lịch sử đó. - Lãnh tụ là người giáo dục, thức tỉnh, tổ chức, tập hợp quần chúng đấu tranh, hướng phong trào qua những khó khăn, đưa phát triển phát tri ển nhanh chóng. Và, quần chúng chuyển hoạt động từ t ự phát sang t ự giác, t ừ kinh nghiệm sang khoa học, từ phân tán sang có tổ chức th ống nh ất, t ừ nhu cầu hàng ngày sang biến đổi lịch sử phải qua mất khâu trung gian là hoạt động khái quát tư tưởng và tổ chức lãnh đạo của các cá nhân lãnh tụ, đại diện cho lợi ích quần chúng. Họ không phải là người đứng bên ngoài, hay bên trên quần chúng mà là sản phẩm, là một nhân tố tự nhiên c ủa phong trào quần chúng, sống và phát triển phụ thuộc vào sự ch ấp nh ận tín nhi ệm của quần chúng. Chủ nghĩa Mác LêNin đánh giá cao vai trò của cá nhân lãnh tụ trong sự phát triển của lịch sử, đồng thời kiên quyết chống tệ sùng bái cá nhân. Tệ sùng bái cá nhân là thần thánh hoá cá nhân, lãnh đ ạo, đi đ ến ch ỗ ch ỉ thấy vai trò của cá nhân quyết định tất cả mà không th ấy, hoặc coi nh ẹ vai trò của quần chúng. Đây là biểu hiện của quan niệm duy tâm về lịch s ử, hoàn toàn trái ngược với thế giới quan của giai cấp vô sản. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, quần chúng nhân dân là nh ững b ị trị, sống phụ thuộc vào lợi ích và quyền lực của thiểu số giai cấp bóc lột và cầm quyền lực của thiểu số giai cấp bóc lột và cầm quy ền thống trị. Trong chủ nghĩa xã hội, quần chúng nhân dân là người làm ch ủ xã h ội. T ất cả những cá nhân và bộ máy lãnh đạo, quản lý đều là công cụ thực hiện quyền làm chủ của quần chúng nhân dân. 12
 13. Những người cầm đầu của giai cấp bóc lột có tác dụng tiến bộ trong thời kỳ mà vai trò lịch sử của giai cấp đó còn phù hợp v ới ti ến trình l ịch sử.Nhưng khi giai cấp đó trở thành phản động, nh ững người cầm đàu c ủa nó trở thành lực lượng cản trở, kìm hãm sự phát tri ển c ủa l ịch s ử. Nói m ột cách khác là, trong những thời kỳ lịch sử nhất định có nh ững cánhân đ ại diện cho các lực lượng tiến bộ và những cá nhân cầm đầu các lực lượng xã hội phản động. Công lao to lớn của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin và lãnh t ụ vô s ản vĩ đại khác là ở chỗ, các ông đã chỉ cho giai cấp vô sản và qu ần chúng b ị áp bức hiểu được nhiệm vụ lịch sử của họ, sức mạnh vĩ đại của họ và con đường đi đến tự giải phóng khỏi mọi ách áp bức bóc lột. Giai c ấp công nhân và nhân dân Việt Nam vô cùng tự hào có vị lãnh tụ là Ch ủ t ịch Hồ Chí Minh. Ở Người đã kết tinh những phẩm chất tiêu biểu nhất của một lãnh tụ vô sản. Thắng lợi của "cách mạng Việt Nam, ngót lửa thế kỷ nay mãi mãi gắn liền với tên tuổi của chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng l ập và rèn luyện Đảng ta, người khai sinh nền Cộng hoà dân chủ Việt Nam, người vun trồng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân ta, ng ười anh hùng dân tộc vĩ đại, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. 13
 14. II. VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM 1. Khái niệm nhân tố con người, chiến lược con người Nhận thức đúng đắn về khái niệm nhân tố con người là sự phát tri ển sáng tạo quan điểm Mác - Lênin về con người với tư cách là người sáng tạo có ý thức, là chủ thể của lịch sử. Trong thời igan gần đây, xuất hi ện nhiều khái niệm: nhân tố con người, nguồn nhân lực, nguồn lực con người, phát triển người… Khái niệm nhân tố con người đã được nhi ều tác gi ả trong và ngoài nước đề cập với những góc độ khác nhau, cách ti ếp c ận khác nhau. Có tác giả đề cập dưới góc độ quản lý, có tác gi ả đ ề c ập d ưới góc độ phân tích tâm lý - xã hội. Trong tài li ệu tri ết h ọc - xã h ội v ề nhân t ố con người cũng nổi lên nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tựu trung lại, có hai cách tiếp cận chính: - Thứ nhất, coi nhân tố con người như là hoạt động của những con người riêng biệt, những năng lực và khả năng của họ do các nhu cầu và l ợi ích cũng như tiềm năng trí lực và thể lực của mỗi người quyết định. - Thứ hai, coi nhân tố con người như là một tổng hoà các ph ẩm ch ất thuộc tính, đặc trưng, năng lực đa dạng của con người, bi ểu hi ện trong các dạng thức hoạt động khác nhau. Như vậy, cái chung trong các quan niệm này là coi nhân tố con ng ười về bản chất là nhân tố xã hội, quy định vai trò chủ th ể của con ng ười. Nhưng sự khác nhau là quan niệm thứ nhất lấy hoạt động làm đặc trưng cơ bản, còn phẩm chất, năng lực được thể hiện trong hoạt động. Quan niệm thứ hai, lấy đặc trưng cơ bản là những phẩm chất năng lực, còn hoạt động là sự thể hiện nó. Từ đây, có thể đưa ra một quan niệm chung đầy đủ hơn về nhân tố con người là: nhân tố con người là hệ thống các y ếu t ố, các đ ặc tr ưng quy định vai trò của chủ thể tích cực, sáng tạo của con người, bao gồm một chỉnh thể thống nhất giữa mặt hoạt động với tổng hoà các đặc trưng về 14
 15. phẩm chất, năng lực của con người trong một quá trình biến đổi và phát triển xã hội nhất định. Nhân tố con người là khái niệm không chỉ để phân biệt nhân tố "người" với các yếu tố khác: kinh tế, chính trị, xã hội… trong đời sống xã hội, mà quan trọng hơn là để khẳng định vai trò của nhân tố "người" đối với các yếu tố đó. Tức là không có khái niệm nhân tố con ng ười tách kh ỏi hoạt động, dù đó là hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Tịch cực hoá nhân tố con người là phát hiện, như bộc lộ, hình thành và sử dụng tiềm năng sáng tạo của người lao động và phát huy nhân t ố con người chính là chăm lo tạo ra những điều kiện cần thiết để mỗi ng ười, mỗi cộng đồng người thể hiện tối đa năng lực của mình trong lao đ ộng, trong hoạt động sáng tạo nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã h ội vì hạnh phúc của mỗi con người. Đây cũng chính là quá trình làm cho m ỗi con người trở thành chủ thể có ý thức trong sáng tạo lịch sử Phát triển người tựu trung là gia tăng giá trị cho con người, giá trị tinh thần, giá trị thể chất, vật chất. Con người ở đây được xem xét nh ư m ột tài nguyên, một nguồn lực. Vì thế, phát triển người hoặc phát tri ển ngu ồn lực con người trở thành một lĩnh vực nghiên cứu hết sức cần thi ết trong h ệ thống phát triển các loại nguồn lực như vật lực, tài l ực, nhân l ực, trong đó phát triển nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm. Lịch sử phát triển nhân lo ại là lịch sử giải phóng từng bước con người cả vật chất và tinh th ần. Và không phải đến chủ nghĩa xã hội mới bàn đến chiến lược con người, khai thác yếu tố người, vì trong lịch sử, không chế độ nào t ồn t ại l ại không nhắc đến yếu tố người, nhưng vấn đề là khai thác, phát huy theo lợi ích giai cấp nào và bằng phương thức nào. Thực chất chiến lược con ng ười là tạo ra môi trường xã hội kích thích con người hoạt động sáng tạo và thoả mãn nhu cầu tối đa của con người trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Đó là môi trường kinh tế xã hội, môi trường chính trị xã hội, môi trường văn hoá xã hội. 15
 16. 2. Chiến lược con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của quá trình xây dựng xã hội mới. Sự phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo l ối "v ựot tr ước, đi tắt, đón đầu" nhất thiết gắn liền với phát triển con người và coi con ng ười là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Đảng ta khẳng định lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.. Để xây dựng con người Việt Nam mới trong giai đoạn đẩy mạnh s ự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cần thực hiện đồng bộ các vấn đề cơ bản sau: Một là, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà là thành t ựu phát triển của nền văn minh nhân loại, nó tồn tại khách quan trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, kinh tế thị trường phải có s ự quản lý của Nhà nước. Thực chất của nền kinh tế thị trường định h ướng xã hội chủ nghĩa là một kiểu tổ chức vừa dựa trên nguyên tắc và quy lu ật c ủa kinh tế thị trường, vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất c ủa ch ủ nghĩa xã hội. Thực tiễn chứng minh, những chính sách kinh t ế của Đ ảng và Nhà nước ta trong gần 20 năm đổi mới vừa qua đã tạo nên động lực kinh tế giải phóng sức sản xuất, trực tiếp thúc đẩy kinh t ế phát tri ển, t ạo đi ều kiện thuận lợi cho việc xây dựng con người Việt Nam mới. Hai là, ổn định chính trị và mở rộng dân chủ. Bất kỳ một quốc gia dân tộc nào, dù ở chế độ chính trị nào cũng cần có sự ổn đ ịnh chính tr ị - xã hội. Bởi vì, đó là tiền đề để phát triển và tiến b ộ xã h ội. Ổn đ ịnh chính tr ị, trước hết thể hiện sự ổn định hệ thống chính trị, cơ cấu hợp lý và th ể ch ế chính trị hoàn chỉnh. Ở Việt Nam, khi bước vào công cuộc đổi m ới, v ấn đ ề quan trọng được đặt ra giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị là ph ải có sự kết hợp ngay từ đầu, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, và từng bước 16
 17. đổi mới chính trị, nhằm làm cho hệ thống chính trị phù h ợp v ới yêu c ầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là quá trình củng cố và phát triển hệ thống chính trị từ nền tảng kinh tế của nó. Mục tiêu đổi mới hệ thống chính trị là nhằm thực hiện tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Ba là, nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục. Ngày nay, cùng với việc đổi mới công nghệ, phải chú ý đổi mới công tác giáo d ục, v ới ph ương châm: "Giáo dục cái mà đất nước cần, chứ không phải giáo dục cái mà ta có". Mặc khác, giáo dục toàn diện: giáo dục chính trị, giáo d ục lao đ ộng nghề nghiệp, giáo dục đạo đức, phải sử dụng nhiều hình thức giáo dục đào tạo đa dạng phong phú, tạo điều kiện cho con người tự giác, tự giáo dục, chủ động sáng tạo. Đầu tư cho giáo dục được coi là đầu tư cơ b ản, đầu t ư cho tái sản xuất sức lao động, đầu tư cho tương lai Không ph ải ng ẫu nhiên mà ở nhiều nước trên thế giới, trong kế hoạch phát triển đất nước, các quốc gia này đều đặt giáo vào hệ thống ba chiến lược: giáo dục khoa học và mở cửa. Có thể nói, ngày nay, sự lạc hậu về giáo dục sẽ phải trả giá đắt trong cuộc chạy đua ở thế kỷ XXI mà thực chất là chạy đua về trí tuệ và phát triển giáo dục trong cách mạng khoa học và công nghệ. Bốn là, mở rộng giao lực quốc tế, Để tạo điều kiện cho con người Việt Nam sáng tạo tránh được những sai lầm quanh co, để đưa đất nước đi lên tiến kịp trên con đường tiến hoá của nhân loại đòi h ỏi ph ải k ết h ợp việc tổng kết kinh nghiệm trong nước và kinh nghiệm của thế giới. Không chỉ tìm phương thức, hình thức xây dựng chủ nghĩa xã hội nội bộ n ước mình, dân tộc mình, các nước xã hội chủ nghĩa mà còn tìm ngay trong các nước tư bản chủ nghĩa. Tiếp thu có phê phán ch ọn l ọc nh ững giá tr ị phong phú của loài người sẽ tạo thành một động lực mạnh mẽ để hình thành từng bước một chủ thể mới của lịch sử - con người Việt Nam mới vừa mang bản chất giai cấp công nhân, vừa đại biểu cho sự phát triển của dân 17
 18. tộc. Và chắc chắn rằng "Thế kỷ XXI sẽ là th ế kỷ nhân dân ta ti ếp t ục giành thêm nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta sánh vai cùng với các n ước phát tri ển trên thế giới". 18
 19. KẾT LUẬN Ngày nay, với cuộc cách mạng kỹ thuật công nghệ hiện đại, đã dần dần đi đến khẳng định sự phát triển con người là yếu tố quy ết định của mọi sự phát triển. Trong sự phát triển con người đặc biệt nhấn mạnh vai trò của trí tuệ và đi liền với nó là vai trò của giáo dục đào tạo nguồn lực con người. Đối với sự nghiệp đổi mới của nước ta phải coi nhân tố con người là nhân tố quyết định, từ đó phải nâng cao dân trí cũng như chuẩn bị tốt nguồn nhân lực có đủ trí tuệ và nghị lực, tay nghề và công ngh ệ, ý th ức và tâm hồn thấm đượm sâu bản sắc dân tộc, khoa học và ý chí, th ực hiện s ự chuyển mình từ một xã hội nông nghiệp thành xã hội công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các cuộc đại thắng của dân đã đi vào lịch sử suy cho cùng là thắng lợi của chính con người Việt Nam. Bài học đó còn nguyên giá trị cho tới ngày nay. Với chiến lược giáo d ục đào t ạo đúng đ ắn và khoa học của Đảng, với trí tuệ và phẩm ch ất c ủa con ng ười Vi ệt Nam, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với kiến thức và sự cố gắng, em đã hoàn thành bài tiểu luận song không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được lời nhận xét và đánh giá của thầy để em rút kinh nghiệm trong những bài sau. Em xin chân thành cảm ơn! 19
 20. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phạm Minh Hạc, nghiên cứu con người và nguồn nhân lực đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Nxb Chính trị quốc gia, 2001. 2. Nghiêm Đình Vỳ (chủ biên), Phát triển giáo dục và đào t ạo nhân tài, Nxb Chính trị quốc gia, 2002. 3. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc, Nxb Chính trị quốc gia, 2001. 4. Ngô Đình Giao (chủ biên), Suy nghĩ về công nghi ệp hoá, hi ện đ ại hoá ở nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, 1996. 5. Nguồn chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001- 2010, Khoa giáo Trung ương, Hà Nội, 2000. 6. Dự thảo tầm nhìn Việt Nam 2020, Bộ khoa học công nghệ và môi trường, 2001. 7. Phạm Minh Hạc, Tổng kết mười năm (1990 - 2000) xoá mù chữ và ph ổ cập giáo dục tiểu học, Nxb Chính trị quốc gia, 2000. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2