Tìm hiểu về Tư tưởng HCM

Chia sẻ: Tony Chen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
162
lượt xem
42
download

Tìm hiểu về Tư tưởng HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các sự kiện sau đây đã là điều kiện chính trị góp phần hình thành tư tưởng HCM. Sự kiện nào thuộc về yếu tố thời đại? – Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sang đầu thế kỷ XX đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa….

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu về Tư tưởng HCM

 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Các luận điểm sau đây đều thể hiện tư tưởng dựa vào sức mình là chính.Luận điểm nào không phải của HCM? – Sự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân phải do bản thân giai cấp công nhân tự giành lấy. Các sự kiện sau đây đã là điều kiện chính trị góp phần hình thành tư tưởng HCM. Sự kiện nào thuộc về yếu tố thời đại? – Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sang đầu thế kỷ XX đã trở thành cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa…. Dưới đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM về mối quan hệ dân tộc và giai cấp. Hỏi: luận điểm nào chứng tỏ từ rất sớm HCM đã có tư tưởng về hội nhập kinh tế quốc tế? – “ Đồng thới chúng tôi rất hoan nghênh tư bản Pháp và tư bản các nước khác thật thà công tác với chúng tôi….” Dưới đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM. Hỏi: luận điểm nào thể hiện lý tưởng nhân văn HCM? – Tôi hiến cả đời cho dân tộc tôi. Dưới đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM. Hỏi: luận điểm nào thể hiện lý tưởng nhân văn HCM? – Tôi chỉ có 1 ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập… Dưới đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM. Hỏi: luận điểm nào thể hiện tình cảm nhân văn của HCM? – Mỗi người, mỗi gia đình đều có 1 nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người…. Dưới đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM. Hỏi: luận điểm nào thể hiện 1 đặc trưng của lối sống nhân văn HCM? – Riêng phần tôi thì làm 1 cái nhà nho nhỏ nơi có non xanh, nước biếc để câu cá trồng hoa…. Dưới đây ghi lại một số luận điểm của HCM.Hỏi luận điểm nào là cơ sở lý luận cho các luận điểm còn lại? – “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước”. Dưới đây ghi lại một số ý kiến của HCM.Hỏi:ý kiến nào là cơ sở tình cảm nhân văn cho các ý kiến còn lại? – Mỗi người,mỗi gia đình đều có một nối đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người,mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi. Dưới đây là 1 số câu trích dẫn từ di chúc của HCM. Hãy định câu trích nào thể hiện đức tính tiết kiệm, tấm lòng suốt đời thương dân, vì dân của HCM? – Sau khi tôi qua đời chớ nên tổ chức điêu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ tiền bạc của nhân dân. Dưới đây là 1 số câu trích dẫn từ di chúc của HCM. Hãy xác định câu trích nào thể hiện tư tưởng nhân văn HCM ở mức khái quát nhất? – Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta hoàn toàn thắng lợi thì công việc đầu tên là công việc đối với con người. Dưới đây là 1 số câu trích dẫn từ di chúc của HCM. Hãy xác định câu trích nào thể hiện tư tưởng HCM về xây dựng kinh tế cũng đồng thời là xây dựng văn hóa? – Công việc xây dựng và khôi phục đất nước sau thắng Mỹ rất to lớn, nặng nề, phức tạp mà cũng rất vẻ vang…. 1
 2. Dưới đây là 1 số câu trích dẫn từ di chúc của HCM. Hãy xác định câu trích nào thể hiện tư tưởng HCM về sự thống nhất Đức và Tài trong sự nghiệp giáo dục con người? – Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là 1 việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ…. Dưới đây là một số luận điểm của HCM về một nhà nước của dân,do dân,vì dân.Hỏi luận điểm nào trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà nước vì dân? – Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm.Việc gì hại đến dân,ta phải hết sức tranh. Dưới đây là một số luận điểm của HCM về một nhà nước của dân,do dân,vì dân.Hỏi luận điểm nào trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà nước do dân? – Hễ chính phủ nào mà hại cho dân chúng thì dân chúng phải đạp đổ chính phủ ấy đi… Dưới đây là một số luận điểm của HCM về một nhà nước của dân,do dân,vì dân.Hỏi luận điểm nào trực tiếp thể hiện tư tưởng nhà nước của dân? – Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều chớ để trong tay bọn ít người. Dưới đây là những câu ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc. Phát hiện 1 câu ghi còn thiếu nội dung quan trọng? – Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của tổ quốc. Dưới đây là những câu ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc. Phát hiện 1 câu ghi còn thiếu nội dung quan trọng? – Ai có tài, có đức, có sức thì ta đoàn kết với họ. Dưới đây là những câu ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc.Phát hiện một điểm ghi còn thiếu nội dung quan trọng? – Bất kỳ ai mà thật thà tán thành hòa bình thì dù những người đó trước đây chống lại chúng ta,bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ. Dưới đây là những câu ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc.Phát hiện một điểm ghi còn thiếu nội dung quan trọng? – Đoàn kết là một chính sách dân tộc. Dưới đây là những câu ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc.Phát hiện một điểm ghi có nhầm lẫn. – Trong chính sách đoàn kết cần phải chống hai khuynh hướng sai lầm:cô độc hẹp hòi và đoàn kết có nguyên tắc. Dưới đây là những câu ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc.Phát hiện một điểm ghi còn thiếu nội dung quan trọng? – Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác.Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Dưới đây là những câu ghi lại ý kiến của HCM về tinh thần độc lập, sáng tạo trong học tập lý luận. Phát hiện 1 câu ghi có sự nhầm lẫn? – Đọc tài liệu thì phải đào sâu hiểu kỹ, tin vào từng câu trong sách. Dưới đây là những câu ghi lại ý kiến của HCM về tinh thần độc lập, sáng tạo trong học tập lý luận. Phát hiện 1 câu ghi có sự nhầm lẫn? – Phải bảo vệ chân lý, không được 3 phải, điều hòa. Dưới đây là những câu ghi lại ý kiến của HCM về vai trò của chủ nghĩa đân tộc ở các nước thuộc địa.phát hiện 1 câu có ghi nhầm lẫn? – Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh quốc tế cộng sản, là 1 chính sách không mang tính hiệu lực. Hãy chỉ ra một luận điểm sai so với quan điểm của HCM trong các câu viết sau đây: “Hồ Chí Minh cho rằng để được giải phóng,mỗi dân tộc,mỗi giai cấp,mỗi con người phải đánh thắng các loại kẻ thù sau đây: - Tất cả địa chủ,tư sản. 2
 3. Sau đây là một số luận điểm của HCM về đạo đức cách mạng.Hỏi: Luận điểm nào được HCM viết trong di chúc? – Đảng ta là một Đảng cầm quyền,mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần…. Sau đây là một số luận điểm của HCM về đạo đức cách mạng.Hỏi: Luận điểm nào được HCM viết trong di chúc? – Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch,phải xứng đáng là là người lãnh đạo,là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Hồ Chí Minh luôn tìm cách phân hóa triệt để kẻ thù,làm cho cách mạng thêm bạn,bớt thù.Trong những câu viết sau đây luận điểm nào là của HCM đã nêu trong Chính cương vắn tắt? – Chỉ có bọn đại địa chủ mới có thế lực và đứng hẳn về phe đế quốc. Trong những câu viết sau đây,luận điểm nào là của HCM đã nêu trong Chánh cương vắn tắt? – Tư bản bản xứ không có thế lực gì,ta không nên để họ đi về phe đề quốc. Tìm một câu có nội dung nhầm lẫn trong các câu viết sau đây. “Theo HCM, CNXH là một chế độ xã hội: - Hòa bình,hữu nghị và làm bạn với tất cả các nước XHCN anh em. Khi trả lời câu hỏi “Dạy chủ nghĩa Mác-Lenin như thế nào là đúng?”HCM đã nêu các ý kiến như sau.Hỏi:ý kiến nào nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong việc giảng dạy chủ nghĩa Mác- Lenin? –Hiếu chủ nghĩa Mác-lenin là phải sống với nhau có tình nghĩa. Một người tóm tắt “Chiến thuật vận động” ghi trong Nghị quyết Trung ương VIII (tháng 5 năm 1945) của ĐCS Đông Dương thành các điểm sau đây.Hỏi: Điểm nào là tư tưởng cốt lõi trong chiến thuật vận động này? – Đánh thức được tinh thần dân tộc xưa nay trong nhân dân. Một người tóm tắt “Chiến thuật vận động” ghi trong Nghị quyết Trung ương VIII (tháng 5 năm 1945) của ĐCS Đông Dương thành các điểm sau đây.Hỏi: Điểm tóm tắt nào có yếu tố nhầm lẫn theo quan điểm ta khuynh? – Mặt trận hiệu triệu của Đảng hiện nay không thể gọi như trước mà phải đổi ra cái tên khác cho có tính chất giai cấp hơn. Những câu sau đây ghi tóm tắt ý kiến của HCM về tác phong cần có trong học tập lý luận.Hỏi: Điểm nào có nội dung bao quát nhất? – Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ và tự do tư tưởng. Những câu sau đây ghi tóm tắt ý kiến của HCM về tác phong cần có trong học tập lý luận.Hỏi: Điểm nào thể hiện rõ rệt nhất tác phong tự do tư tưởng trong học tập lý luận? – Đối với bất cứ vấn đề gì đều phải đặt câu hỏi “vì sao?”,phải xem nó có hợp với thực tế không? có đúng lý không? Những câu viết dưới đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM về dân chủ. Luận điểm nào phân biệt nền dân chủ của chế độ ta với dân chủ tư sản? – Nước ta phải đi đến dân chủ thực sự, thực hiện dân chủ thực sự. Những câu viết dưới đây ghi tóm tắt lời giải thích của HCM về Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Hỏi điểm tóm tắt nào đã bị ghi nhầm nội dung? – Chính là trong sạch, không tham lam đồng xu, hạt thóc của Nhà nước, của dân. Những câu viết dưới đây tập hợp một số luận điểm của HCM nói về mối quan hệ giữa tự lực cánh sinh với sự giúp đỡ của bên ngoài.Hãy xác định một số luận điểm bị viết nhầm: - Ngoại giao thắng lợi thì thực lực của chúng ta sẽ mạnh lên. 3
 4. Những câu viết dưới đây tóm tắt một số luận điểm của HCM về đọc lập dân tộc gắn liền với CNXH.Phát hiện một số luận điểm bị viết thiếu nội dung quan trọng: - Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng. Những câu viết dưới đây tóm tắt ý kiến của HCM trong di chúc nhấn mạnh “Đầu tiên là công việc đối với con người”.Hãy phát hiện một điểm tóm tắt còn thiếu nội dung trái với tư tưởng nhân văn của HCM? – Đối với những nạn nhân của chế độ cũ,Nhà nước phải dùng pháp luật để cải tạo họ. Những câu viết sau đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM về đại đoàn kết. Hỏi luận điểm nào được HCM viết trong di chúc? – Đoàn kết là 1 truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Những câu viết sau đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM về xây dựng Đảng. Hỏi luận điểm nào được HCM viết trong di chúc? – Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930. Những câu viết sau đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM về xây dựng Đảng. Hỏi luận điểm nào được HCM viết lần đầu trong tác phẩm Đường Kách Mệnh? – Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Những câu viết sau đây ghi lại các điều kiện hình thành tư tưởng HCM.Phát hiện điều kiện nào viết sai? – Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước,gần gũi nhân dân,cụ thân sinh có tư tưởng thương dân…. Những câu viết sau đây ghi lại những lời dặn của HCM viết trong di chúc nói về xây dựng Đảng.hỏi:trong lời dặn nào của HCM nhấn mạnh yếu tố tình cảm nhân văn trong quan hệ giữa những người đảng viên? – Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau Những câu viết sau đây ghi lại những lời dặn của HCM viết trong di chúc nói về xây dựng Đảng.hỏi:trong lời dặn nào của HCM đã nêu hai biện pháp cốt lõi để thực hiện được đoàn kết trong Đảng? – Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Những câu viết sau đây ghi lại những lời dặn của HCM viết trong di chúc nói về xây dựng Đảng.hỏi:Lời dặn nào thể hiện tầm mẫn cảm và nhìn xa của HCM đối với việc ngăn ngừa nguy cơ suy thoái trong Đảng sau khi đất nước đạt đến đỉnh cao thắng lợi? – Ngay sau khi cuộc chống Mỹ cứu nước hoàn toàn thắng lợi,việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng. Những câu viết sau đây ghi tóm tắt 1 số luận điểm của HCM về văn hóa. Hỏi luận điểm nào được HCM đưa ra lần đầu tiên trong mục đọc sách ở phần cuối tập Nhật Ký Trong Tù? – Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó, mà loài người đã sản sinh ra… Những câu viết sau đây ghi tóm tắt 1 số ý kiến của HCM giải thích về 1 trong 4 đức là liêm. Hỏi ý kiến nào thể hiện quan niệm của HCM về 1 nền đạo dức mới không nhằm lợi ích cá nhân riêng lẻ mà nhằm lợi ích cả cộng đồng qua chữ liêm? – Ngày nay,nước ta là nước Dân chủ Cộng Hòa,chữ Liêm có nghĩa rộng hơn,là mọi người đều phải Liêm. 4
 5. Những câu viết sau đây ghi tóm tắt 1 số ý kiến của HCM về 4 đức: Cần, kiệm, liêm, chính. Hỏi ý kiến nào thể hiện quan niệm của HCM về 1 nền đạo đức mới, không phải vì lợi ích mỗi người riêng lẻ mà vì lợi ích chung của dân tộc của nhân loại? – Một dân tộc phải biết cần, kiệm, biết liêm là 1 dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là 1 dân tộc văn minh tiến bộ. Những câu viết sau đây nhắc lại một số ý kiến của HCM về con người.Phát hiện một ý kiến bị ghi thiếu một nội dung quan trong: - Chữ người,nghĩa hẹp là gia đình,anh em,họ hàng,bạn bè.Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Những câu viết sau đây tóm tắt một số điểm trong Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng tháng 11/1939.Hỏi:Điểm tóm tắt nào chứng tỏ tư duy giáo điều vẫn còn chi phối trong Nghị quyết này? – Tuy nhiên bản chất của giai cấp tư sản trong thời đại này luôn luôn sợ sệt phong trào dân chúng. Những câu viết sau đây tóm tắt một số nội dung trong tài liệu “Báo cáo về Bắc Kì,Trung kì và Nam kì” của HCM.Phát hiện câu tóm tắt sai? – Cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra giống như ở phương Tây. Những câu viết sau đây tóm tắt một số nội dung trong tài liệu “Báo cáo về Bắc Kì,Trung kì và Nam kì” của HCM.Phát hiện câu tóm tắt sai: Sự sung đột về quyền lợi giữa các giai cấp ở phương Đông rất gay gắt. – Nếu nông dân chỉ sống bằng cái tối thiểu cần thiết thì đời sống của địa chủ cũng chẳng có gì là xa hoa. Nói về phương hướng xây dựng con người mới,HCM đã nêu ra nhiều chỉ dẫn rất quan trọng sau đây.Hỏi:chỉ dẫn nào nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong việc giáo dục những người có thói hư tật xấu? –Đối với những người có thói hư tật xấu,trừ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân,ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho….. Phát hiện 1 câu có điểm nhầm lẫn trong các câu viết sau đây. “Con đường Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin có mấy điểm sau: - Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin để tìm ra ngững kết luận có sẵn cho con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Tìm luận điểm của Nguyễn Ái Quốc có chi tiết bị viết sai trong các luận điểm sau: - Vô sản tất cả các , đoàn kết lại. Đoạn viết sau đây tóm tắt 1 số nội dung trong tài liệu “Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ” của Nguyễn Ái Quốc.phát hiện 1 điểm tóm tắt sai: - Mai đây khi chủ nghĩa tư bản phương Tây làm thay đổi phương Đông thì đấu tranh giai cấp ở đây cũng không trở nên quyết liệt hơn. Nguyễn Ái Quốc đưa ra nhận định ở phương Đông: “Cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương tây” và lập luận như sau. Hỏi: Lập luận nào thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc khi tiếp nhận một lý luận mới? – Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được. Trong các luận điểm sau đây của HCM nói về đại đoàn kết, luận điểm nào thể hiện củ thể chính sách đoàn kết thật sự rộng rãi? – Bất kỳ là ai mà thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì dù những người đó trước đây chống chúng ta, bây giờ chúng ta cũng thật thà đoàn kết với họ. Trong các luận điểm sau đây của HCM nói về đại đoàn kết, luận điểm nào thể hiện củ thể chính sách đoàn kết là 1 chính sách cơ bản có tính chiến lược, nhất quán lâu dài? – Đoàn kết là chính sách dân tộc, không phải là 1 thủ đoạn chính trị. 5
 6. Trong các luận điểm sau đây của HCM nói về đại đoàn kết, luận điểm nào xác định cơ sở nền tảng để thực hiện đại đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi? – ĐẠi đoàn kết là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Trong văn bản “Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ,tỉnh,huyện và làng” năm 1945,HCM đã nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây.Hỏi:luận điểm nào xác định thuộc tính bản chất Chính phủ của nước Việt Nam Dân Chủ cộng hòa? – Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân. Trong văn bản “Thư gửi Uỷ ban nhân dân các kỳ,tỉnh,huyện và làng” năm 1945,HCM đã nêu ra một số luận điểm quan trọng sau đây.Hỏi:luận điểm nào thể hiện tư tưởng “độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”? – Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc,tự do thì độc lập cũng chả có nghĩa lí gì. Những câu viết dưới đây ghi lại một số luận điểm của HCM về đạo đức nhân văn.Hỏi câu nào nhấn mạnh nội dung nhân văn của đạo đức mới? – Đối với mọi người phải thực hành chữ Bắc ái. Những câu viết dưới đây ghi lại một số luận điểm của HCM về đạo đức nhân văn.Hỏi: Luận điểm nào của HCM nhấn mạnh nội dung nhân văn của đạo đức mới? – Trừ bọn việt gian bán nước,trừ bọn phát xít thực dân là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ…. Những câu viết dưới đây ghi lại một số luận điểm của HCM.Hỏi: Luận điểm nào HCM nhấn mạnh nội dung nhân văn trong trọng trách lãnh đạo đất nước của Chính phủ? – Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ,cứu nước hoàn toàn thắng lợi thì công việc đầu tiên của Chính phủ là công việc đối với con người. Những câu viết dưới đây ghi lại một số luận điểm của HCM.Hỏi: luận điểm nào thể hiện tình cảm nhân văn HCM? – Mỗi người,mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng,và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người…. Trong các luận điểm sau đây của HCM nói về đại đoàn kết toàn dân tộc, luận điểm nào thể hiện tư tưởng coi đại đoàn kết là mục tiêu có ý nghĩa chiến lược,lâu dài. – Ta đoàn kết để đấu tranhcho thống nhất và độc lập của Tổ quốc, ta còn phải đoàn kết để xây dựng nhà nước. Những câu viết sau đây ghi lại những quan niệm chủ yếu trong tư tưởng HCM phân biệt đạo đức mới và đạo đức cũ.Hỏi quan niệm nào bao quát và quan trọng nhất về đạo đức mới? – Đạo đức mới là vĩ đại,nó là sự nghiệp chung của dân tộc,của loài người. Những câu văn dưới đây HCM giải thích về ý nghĩa chữ Cần trong đạo đức.Hỏi câu giải thích bào thể hiện quan niệm mới có tính khái quát của HCM về vai trò của đạo đức thông qua chữ Cần? – Người siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến. Đoạn văn dưới đây ghi lại ý kiến của HCM về chữ Liêm trọng đạo đức.Hỏi câu viết nào thể hiện quan niệm mới có tính khái quát của HCM về vai trò của đạo đức thông qua chữ Liêm? – Ngày nay,chữ Liêm có nghĩa rộng hơn,là mọi người đều phải Liêm. Những câu viết dưới đây dẫn ra những ý kiến khác nhau khi trả lời câu hỏi: “bản chất con người là thiện hay ác”.Hỏi ý kiến nào là của HCM? – Ý kiến thứ tư cho rằng trong mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở trong lòng.Ta phải biết làm cho phần tốt…. 6
 7. Để thực hiện chữ Liêm trong toàn xã hội ngay từ đầu năm 1949 HCM đã nêu ra các biện pháp sau đây.Hỏi: Trong tình hình nạn tham những đã trở thành quốc nạn ở nước ta hiện nay thì theo bạn biện pháp nào đang là đòi hỏi bức xúc nhất của nhân dân và nhà nước ta? – Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm,bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào,làm nghề nghiệp gì. Những câu viết sau đây tóm tắt một số điểm trong Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng tháng 11/1939.Hỏi: Điểm tóm tắt nào chứng tỏ quan điểm đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc về đường lối Cách mạng Việt Nam trước đây bị phê phán,bác bỏ,nay đã được thừa nhận khôi phục trở lại? – Công nông phải đưa cao cây cờ dân tộc lên,vì quyền lợi sinh tồn của dân tộc. Trong di chúc có đoạn HCM dăn lại những điều sau đây.Hỏi: Điều nào thể hiện nguyện vọng của HCM mong muốn thực hành chữ Liêm ngay cả sau khi qua đời? – Tro thì chia làm 3 phần,bỏ vào 3 cái hộp sành chia cho 3 miền.Đồng bào mỗi miền nên chọn….. Trong bài thơ 4 câu “Nghe tiếng giã gạo” HCM muốn nhấn mạnh tư tưởng gì? – Gian nan rèn luyện mới thành công. Trong bài thơ 4 câu “ Nửa đêm” HCM muốn nhấn mạnh tư tưởng gì? – Phần nhiều do giáo dục mà nên Dưới đây là một đoạn ghi lại ý kiến của HCM về ba loại kẻ địch chống lại công cuộc tiến lên CNXH.Phát hiện một điểm ghi có nhầm lẫn? – Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to,nhưng chúng ta có thể trấn áp nó. Dưới đây là một đoạn ghi lại ý kiến của HCM về đại đoàn kết dân tộc.Phát hiện một điểm ghi có nhầm lẫn trái với tình cảm nhân văn của HCM? – Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường,ta phải lấy pháp luật mà nghiêm trị họ. Đoạn viết sau đây ghi lại nhận định của HCM về Khổng Tử.Nhận định nào chứng tỏ HCM tiếp nhận giá trị tích cực của Nho giáo? – Tuy Khổng tử là phong kiến song những điều hay trong học thuyết của ông thì ta nên học. Đoạn viết sau đây ghi lại một số luận điểm của HCM về các đặt trưng của chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta.Luận điểm nào là đặc trưng cốt lõi được HCM nói đến lần đầu trong “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ,tỉnh ,huyện và làng” năm 1945? – Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân. Tìm một câu có nội dung bị nhầm lẫn trong các câu văn sau đây:Một trong các nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu tư tưởng và văn hóa phương tây.Cụ thể là: - Ở nước Anh,Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận được lý tưởng Tự do,Bình đẳng,Bác ái và tư tưởng dân chủ của nhà khai sáng Anh. Tìm một câu có nội dung bị nhầm lẫn trong các câu văn sau đây:Một trong các nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu tư tưởng và văn hóa phương Tây.cụ thể là: - Ở nước Anh,Nguyễn Ái Quốc đã hiểu được bản chất chung của chủ nghĩa đế quốc và hoàn cảnh chung của các nước thuộc địa trên thế giới. Phát hiện một câu có nội dung bị viết nhầm lẫn trong các câu sau đây: “Con đường Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lênin có mấy đặc điểm sau: - Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác-Lenin chủ yếu như đến với một học thuyết,nhằm đáp ứng nhu cầu về nhận thức khoa học. 7
 8. Phát hiện 1 điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây. “ Con đường Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin có mấy đặc điểm sau: - Ngay từ đầu, chủ nghĩa cộng sản đã đưa Nguyễn Ái Quốc tin theo chủ nghĩa Lênin, tin theo quốc tế thứ 3. Trong các câu nói sau đây, câu nói nào là câu nói của người khác mà HCM sử dụng lại? – “ Quan tham vì dân dại” Trong các câu nói sau đây, câu nói nào là câu nói của người khác mà HCM sử dụng lại? – “ Dân tộc độc lập, dần quền tự do, dân sinh hạnh phúc” Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào là luận điểm của HCM? – Trong điều kiện các nước thuộc điạ thì giải phóng dân tộc là cơ sở để giả phóng giai cấp, giải phóng con người. Tìm luận điểm có chi tiết bị viết sai trong các luận điểm sau: - Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên cơ sở Châu Âu, mà Châu Âu thì đại diện cho toàn nhân loại. Tìm luận điểm bị viết sai trong các luận điểm sau đây: - Đối với phương đông, trong đó có Việt Nam, giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trên hết, trước hết Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào là luận điểm của HCM: - Cần xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học phương đông. Những câu sau đây tóm tắt 1 số nội dung trong tài liệu “ báo cáo về Bắc kỳ, trung kỳ và Nam kỳ” cuả HCM. Phát hiện 1 câu tóm tắt sai: - Khi chủ nghĩa dân tộc bản xứ thắng lợi thì nó sẽ biến thành chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan. Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào là của HCM: -Lao động tất cả các nước đoàn kết lại. Trong những câu viết sai sau đây có nội dung về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.Luận điểm nào là của HCM: - Mỗi một người phải nhớ rằng có độc lập mới tự lập,có tự cường mới tự do. Những câu viết dưới đây tập hợp 1 số luận điểm của HCM nói về mối quan hệ giữa tự lập cánh sinh với sự giúp đỡ của bên ngoài.Hãy xác định một luận điểm bị viết thiếu 1 ý quan trọng: - Việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là vì lợi ích của dân tộc chúng ta Những câu viết dưới đây tập hợp 1 số luận điểm của HCM nói về mối quan hệ giữa tự lập cánh sinh với sự giúp đỡ của bên ngoài.Hãy xác định một luận điểm bị viết nhầm: - Ngoại giao là cái chiêng,thực lực là cái tiếng.Chiêng có to thì tiếng mới lớn Những câu viết sau đây, luận điểm nào là của Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại: - Việt Nam sãn sàng là bạn của các nước trong cộng đồng quốc tế,phấn đấu vì hòa bình,độc lập và phát triển Những câu viết sau đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM về đại đoàn kết.Hỏi: tìm 1 luận điểm bị ghi thiếu 1 nội dung quan trong: - Ai có tài,có sức,có lòng phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ Những câu viết dưới đây ghi tóm tắt lời giải thích của HCM về năm tính tốt:Nhân,nghĩa,trí,dũng,liêm.Hỏi: điểm tóm tắt nào đã bị nhầm nội dung: - Nghĩa: là quang minh chính đại,hết lòng giúp đỡ đồng chí,đồng bào. 8
 9. Tìm luận điểm đúng trong các nhận định sau đây. “Tài sản có giá trị nhất trong hành trang của người thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 là: - Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong dựng nước và giữ nước. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM đã trải qua 5 giai đoạn,ở mỗi giai đoạn có một số sự kiện tiêu biểu.Những câu sau đây tóm tắt các sự kiện tiêu biểu đó.Hãy xác định ở giai đoạn nào người viết có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác về các sự kiện? – Giai đoạn phát triển và hiện thực hóa tư tưởng HCM(1941-1969):chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng HCM Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM đã trải qua 5 giai đoạn,ở mỗi giai đoạn có một số sự kiện tiêu biểu.Những câu sau đây tóm tắt các sự kiện tiêu biểu đó.Hãy xác định ở giai đoạn nào người viết có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác về các sự kiện? - Giai đoạn phát triển và hiện thực hóa tư tưởng HCM(1941-1969):Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ là thắng lợi đầu tiên của tư tưởng HCM. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM đã trải qua nhiều giai đoạn,ở mỗi giai đoạn có một số sự kiện tiêu biểu.Những câu sau đây tóm tắt các sự kiện tiêu biểu đó.Hãy xác định ở giai đoạn nào người viết có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác về các sự kiện? – Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng (1890-1911):Hình thành hoài bão giải phóng các nước thuộc địa trên thế giới. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng HCM đã trải qua nhiều giai đoạn,ở mỗi giai đoạn có một số sự kiện tiêu biểu.Những câu sau đây tóm tắt các sự kiện tiêu biểu đó.Hãy xác định ở giai đoạn nào người viết có sự nhầm lẫn hoặc thiếu chính xác về các sự kiện? – Giai đoạn vượt qua thử thách,kiên trì con đường đã xác định của cách mạng Việt Nam(1930-1941):Quốc tế cộng sản đã chỉ trích và phê phán đường lối tả khuynh…. Quan niệm của HCM về 1 Nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam đã hình thành trải qua mấy cột mốc lớn sau đây. Hỏi quan niệm ở cột mốc nào đã xuất hiện lần đầu trong văn kiện Chánh cương và sách lược vắn tắt? – 1927 – 1930: Đã sử dụng khái niệm Nhà nước công- nông- binh. Quan niệm của HCM về 1 Nhà nước dân chủ nhân dân ở Việt Nam đã hình thành trải qua mấy cột mốc lớn sau đây. Hỏi quan niệm ở cột mốc nào đã xuất hiện lần đầu trong tác phẩm Đường Kách Mệnh? – 1920- 1927 đã hình thành quan niệm về Nhà nước của số đông đối lập với Nhà nước của số í. Sau đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM về xây dựng Đảng. Hỏi luận điểm nào được HCM viết lần đầu trong tác phẩm Đường Kách Mệnh? – Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu… Sau đây ghi lại một số luận điểm của HCM về chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta.Luận điểm nào được HCM nói đến lần đầu trong tác phẩm Đường Kách Mệnh? – Cách mệnh rồi thì quyển giao cho dân chúng số nhiều,chớ để trong tay bọn ít người. Sau đây ghi lại những lời dặn của HCM viết trong di chúc nói về xây dựng Đảng. Hỏi: lời dặn nào chứng tỏ HCM đặc biệt coi trọng yếu tố đoàn kết nhất trí trong Đảng? – Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng… Sau đây là những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc đã giúp anh trở thành nhà tư tưởng HCM.Nhân tố nào thuộc phẩm chất trí tuệ đặc sắc nhất làm điều kiện cho Nguyễn Ái Quốc trở thành một nhà tư tưởng? -Tư duy độc lập,tự chủ sáng tạo,với đầu óc phê bình tinh tường sáng suốt trong nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn lý luận và thực tiễn. 9
 10. Sau đây là những nhân tố thuộc về phẩm chất cá nhân của Nguyễn Ái Quốc đã giúp anh trở thành nhà tư tưởng HCM xác định.Nhân tố nào là phẩm chất căn bản nhất xuyên suốt cuộc đời hoạt động của Nguyễn Tất Thành-Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh? – Tình cảm mãnh liệt của một con người suốt đời yêu nước,thương dân. Sau đây tóm tắt 1 số đoạn trong Chánh cương vắn tắt của ĐCSVN do Nguyễn Ái Quốc đưa ra ngày 3/2/1930. Hỏi: đoạn tóm tắt nào thể hiện con đường mới của phong trào cứu nước ở Việt Nam? – Làm Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Theo HCM thì học và hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin một cách đúng đắn phải như thế nào?Một người ghi lại ý kiến HCM như sau.Hỏi: ý kiến nào thể hiện tư tưởng nhân văn HCM trong mục đích học tập lý luận chính trị? – Hiểu chủ nghĩa Mác- Lenin là phải sống với nhau có tình nghĩa. Theo HCM thì học và hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin một cách đúng đắn phải như thế nào?Một người ghi lại ý kiến HCM như sau.Hỏi: ý kiến nào có một yếu tó bị viết nhầm? – Học tập những chân lý tuyệt đối của chủ nghĩa Mác-lenin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Theo HCM thì học và hiểu chủ nghĩa Mác Lênin một cách đúng đắn phải như thế nào? Một người ghi lại ý kiến HCM như sau. Hỏi ý kiến nào bị ghi sai hoàn toàn? - Học thuộc lòng sách vở Mác Lênin. Theo HCM,muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ cần phải đồng thời làm tốt mấy công việc chủ yếu sau đây.Hỏi: Công việc nào hiện nay tiến triển chậm nhất và yếu kém nhất? – Xây dựng một nền hành chính dân chủ,trong sạch,vững mạnh,kiên quyết chống 3 thứ “giặc nội xâm” là tham ô,lãng phí,quan liêu. Tìm 1 câu có nhầm lẫn trong các câu viết sau đây. Trong 10 năm đầu (1911- 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã: - Viết cuốn đường Kách mạng. Tìm 1 câu có nhầm lẫn trong các câu viết sau đây. Trong 10 năm đầu (1911- 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã: - Chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Tìm 1 câu có nhầm lẫn trong các câu viết sau đây. Trong 10 năm đầu (1911- 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã: - Hoạt động ở Trung Quốc và Thái Lan. Tìm 1 điểm viết sai sự kiện trong đoạn viết dưới đây. “ Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trinh bôn ba tìm đương cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã: - Bị bắt ở Hồng Kông Trung Quốc. Tìm 1 điểm viết sai sự kiện trong đoạn viết dưới đây. “ Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trinh bôn ba tìm đương cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã: - Sống, làm thuê và tự học hỏi tại các nước Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô Tìm 1 điểm viết sai sự kiện trong đoạn viết dưới đây. “ Trong 10 năm đầu (1911 – 1920) của quá trinh bôn ba tìm đương cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã: - Viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp Dưới đây ghi lại 1 số luận điểm của HCM về mối quan hệ dân tộc và giai cấp. Hỏi luận điểm nào chứng tỏ HCM có tầm nhìn xa về sự cần thiết phải phát triển kinh tế nhiều thành phần? – “ Trái lại chúng tôi chủ trương làm cho tư bản Việt Nam phát triển. Mà chỉ có thống nhất và độc lập…. 10
 11. Tìm luận điểm bị viết sai trong các luận điểm sau? – HCM cho rằng, sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa phụ thuộc vào việc giai cấp công nhân các nước tư bản tiên tiến chiến thắng giai cấp tư sản ở các nước đó. Tìm luận điểm bị viết sai trong các luận điểm sau? – HCM cho rằng tương lai cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. Tìm một câu bị viết nhầm lẫn trong những câu viết sau đây. “Một trong những ngồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông.cụ thể là: - Kế thừa các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kì Phục Hưng. Tìm một câu bị viết nhầm lẫn trong những câu viết sau đây. “Một trong những ngồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa phương Đông.cụ thể là: - Tư tưởng của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn. Tìm một câu bị viết nhầm lẫn trong những câu viết sau đây. “Tư tưởng HCM là sự tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới”.Cụ thể là: - Tiếp thu chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam. Tìm một câu có chi tiết bị nhầm lẫn trong những câu viết sau đây: - Kế thừa lòng nhân ái,đức hi sinh của Hồi giáo. Trong 1 số luận điểm sau đây của HCM nói về đại đoàn kết, luận điểm nào xác định cái nền gốc của đại đoàn kết? – Đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân… Trong bài: “Báo cáo về Bắc Kỳ,Trung kỳ,Nam kỳ” khi nêu luận điểm “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước”,Nguyễn Ái Quốc đã giải thích luận điểm này.Một người đã tóm tắt sự giải thích này bằng các điểm sau đây.Hỏi:Điểm giải thích nào có nội dung đúng và tổng quát nhất? – Nó thức tỉnh lòng yêu nước của toàn dân. Trong bài: “Báo cáo về Bắc Kỳ,Trung kỳ,Nam kỳ” khi nêu luận điểm “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước”,Nguyễn Ái Quốc đã giải thích luận điểm này.Một người đã tóm tắt sự giải thích này bằng các điểm sau đây.Hỏi:Điểm giải thích nào người tóm tắt đã viết sai,do hiếu không đúng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoạn giải thích này? – Nó thức tỉnh ý thức đấu tranh giai cấp. Trong bức thư của HCM kêu gọi “ Sẻ cơm nhường áo” viết tháng 9/ 1945 có 1 số câu rất xúc động sau đây. Hỏi câu nào thể hiện nổi bật tình cảm nhân văn sâu sắc của HCM? – Lúc chúng ta nâng bát cơm lên để ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ chúng ta không khỏi động lòng. Trong bức thư của HCM kêu gọi “ Sẻ cơm nhường áo” viết tháng 9/ 1945 có 1 số câu rất xúc động sau đây. Hỏi câu nào có cụm từ HCM sử dụng cách nói của đạo phật để mọi người Việt Nam nhanh chóng cảm thông và thực hiện? – Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái hưởng ứng lời đề nghị nói trên. Trong bức thư của HCM kêu gọi “ Sẻ cơm nhường áo” viết tháng 9/ 1945 có 1 số câu rất xúc động sau đây. Hỏi câu nào nói lên tình cảm nhân văn của HCM được thể hiện bằng hành động? – Vậy, tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước, cứ 10 ngày nhịn ăn 1 bữa, mối tháng nhịn 3 bữa… Trong bức thư của HCM kêu gọi “ Sẻ cơm nhường áo” viết tháng 9/ 1945 có 1 số câu rất xúc động sau đây. Hỏi câu nào khiến người đọc phải xúc cảm đến rơi nước mắt? – Lúc chúng ta nâng bát cơm lên để ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ chúng ta không khỏi động lòng. 11
 12. Trong các câu nói sau đây,câu nói nào là câu nói của người khác mà HCM sử dụng lại? - Cần,kiệm,liêm,chính. Trong các luận điểm sau đây của HCM nói về đại đoàn kết, luận điểm HCM nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong đại đoàn kết? – Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Trong các luận điểm sau đây luận điểm nào không phải là của HCM? – Người thọ 70 xưa nay hiếm. Trong các luận điểm sau đây luận điểm nào không phải là của HCM? – Khổng Tử là người phát ngôn bênh vực những người bóc lột chống lại những người bị áp bức. Trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào chứng tỏ tư tưởng HCM tiếp nhận các giá trị tích cực của nho giáo? – Trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng song những điều hay trong đó thì ta nên học. Trong Di chúc có đoạn HCM dặn lại những điều sau đây:Hỏi Điều nào thể hiện rõ lý tưởng nhân văn HCM? – Nay dù phải từ biệt thế giới này,tôi không có điều gì phải hối hận,chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa,nhiều hơn nữa. Trong di chúc HCM dặn lại 1 số điều sau đây. Hỏi điều nào thể hiện rõ mong muốn của HCM về xây dựng 1 tập quán văn hóa mới trong việc tang? – Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là “ hỏa táng”. Tôi mong rằng cách “hỏa táng” sau này sẽ…. Trong di chúc HCM dặn lại 1 số điều sau đây: Hỏi điều nào thể hiện rõ tình cảm nhân văn HCM khi biết mình sắp “phải từ biệt thế giới này” ? – Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điêu phúng linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân. Trong văn bản “Thư gửi Ủy ban nhân dân cá ký, tỉnh, huyện và làng” năm 1945, HCM đã nêu ra 1 số luận điểm quan trọng sau đây. Hỏi luận điểm nào thể hiện tư tưởng HCM về mục tiêu cao nhất của Chính phủ đối với dân? – Chính phủ đã hứa với dân, đã gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc. Trong văn bản “Thư gửi Ủy ban nhân dân cá ký, tỉnh, huyện và làng” năm 1945, HCM đã nêu ra 1 số luận điểm quan trọng sau đây. Hỏi luận điểm nào là tư tưởng quan trọng nhất về Nhà nước kiểu mới? – Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân. Trong văn bản “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” năm 1945, HCM đã nêu ra 1 số luận điểm quan trọng sau đay về Nhà nước dân chủ mới. Hỏi: luận điểm nào thể hiện cụ thể nhất, khái quát nhất tư tưởng HCM về 1 Nhà nước vì dân? – Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là công bộc của dân. Từ sau năm 1858 đến tháng 8-1945, phong trào cứu nước, chống thực dân pháp của nhân dân ta đã lần lượt thử nghiệm nhiều con đường khác nhau. Hỏi phong trào nào đã theo con đường cứu nước gắn liền độc lập dân tộc với tiến bộ xã hội? – Phong trào Việt minh. 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản