intTypePromotion=3

tính toán hệ thống dẫn động cơ khí, chương 7

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
158
lượt xem
50
download

tính toán hệ thống dẫn động cơ khí, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ tiêu của vỏ hộp giảm tốc là độ cứng cao và khối lượng nhỏ. Chọn vật liệu để đúc hộp giảm tốc là gang xám có kí hiệu GX 15-32. Chọn bề mặt ghép nắp và thân đi qua tâm trục . Các kích thước cơ bản được trình bày ở trang sau. 2.Bôi trơn trong hộp giảm tốc: Lấy chiều sâu ngâm dầu khoảng 1/4 bán kính của bánh răng cấp chậm khoảng 30 mm. 3.Dầu bôi trơn hộp giảm tốc : Chọn loại dầu là dầu công nghiệp 45. 4.Lắp bánh răng lên trục và điều chỉnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán hệ thống dẫn động cơ khí, chương 7

  1. Chương 7: ThiÕt kÕ vá hép gi¶m tèc, b«I tr¬n vµ ®IÒu chØnh ¨n khíp 1.TÝnh kÕt cÊu cña vá hép: ChØ tiªu cña vá hép gi¶m tèc lµ ®é cøng cao vµ khèi l-îng nhá. Chän vËt liÖu ®Ó ®óc hép gi¶m tèc lµ gang x¸m cã kÝ hiÖu GX 15-32. Chän bÒ mÆt ghÐp n¾p vµ th©n ®i qua t©m trôc . C¸c kÝch th-íc c¬ b¶n ®-îc tr×nh bµy ë trang sau. 2.B«i tr¬n trong hép gi¶m tèc: LÊy chiÒu s©u ng©m dÇu kho¶ng 1/4 b¸n kÝnh cña b¸nh r¨ng cÊp chËm kho¶ng 30 mm. 3.DÇu b«i tr¬n hép gi¶m tèc : Chän lo¹i dÇu lµ dÇu c«ng nghiÖp 45. 4.L¾p b¸nh r¨ng lªn trôc vµ ®iÒu chØnh sù ¨n khíp: §Ó l¾p b¸nh r¨ng lªn trôc ta dïng mèi ghÐp then vµ chän kiÓu l¾p lµ H7/k6 v× nã chÞu t¶i võa vµ va ®Ëp nhÑ. 5.§iÒu chØnh sù ¨n khíp: §Ó ®iÒu chØnh sù ¨n khíp cña hép gi¶m tèc b¸nh r¨ng trô nµy ta chän chiÒu réng b¸nh r¨ng nhá t¨ng lªn 10 % so víi chiÒu réng b¸nh r¨ng lín 1
  2. C¸c kÝch th-íc cña c¸c phÇn tö cÊu t¹o nªn hép gi¶m tèc ®óc: Tªn gäi BiÓu thøc tÝnh to¸n ChiÒu dµy: Th©n hép,   = 0,03.210 + 3 = 0,03.210 + 3 = 9,3 mm N¾p hép, 1 > 6mm 1 = 0,9.  = 0,9. 9,3 = 8,4 mm G©n t¨ng cøng: ChiÒu dµy, e e =(0,8  1) = 7,4  9,3, chän e = 9 mm ChiÒu cao, h h < 5. = 46,5 mm §é dèc Kho¶ng 2o §-êng kÝnh: d1 = 0,04.a+10 = 0,04.210 + 10 =94 Bul«ng nÒn, d1  d1 =M20 Bul«ng c¹nh æ, d2 d2 = 0,8.d1 = 0,8. 20 = M16 Bul«ng ghÐp bÝch n¾p vµ d3 = (0,8 0,9).d2  d3 = M14 th©n, d3 d4 = (0,6  0,7).d2  d4 = M10 VÝt ghÐp l¾p æ, d4 d =( 0,5  0,6).d2  d5 = M8 VÝt ghÐp l¾p cöa th¨m dÇu, 5 d5 MÆt bÝch ghÐp n¾p vµ th©n: ChiÒu dµy bÝch th©n hép, S3 S3 =(1,4  1,5) d3 , chän S3 = 20 mm ChiÒu dµy bÝch n¾p hép, S4 S4 = ( 0,9  1) S3 = 18 mm BÒ réng bÝch n¾p hép, K3 K3 = K2 – ( 35 ) mm = 50 – 5 = 45 mm KÝch th-íc gèi trôc: §-êng kÝnh ngoµi vµ t©m lç §Þnh theo kÝch th-íc n¾p æ vÝt, D3, D2 BÒ réng mÆt ghÐp bul«ng K2 =E2 + R2 + (35) mm = 25 + 20 + 5 = c¹nh æ: K2 50mm T©m lç bul«ng c¹nh æ: E2 E2= 1,6.d2 = 1,6 . 16 = 25 mm. R2 = 1,3 . d2 = 1,3. 16 = 20 mm k lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m k  1,2.d2 =19,2 bul«ng ®Õn mÐp lç 2
  3. ChiÒu cao h  k = 20 mm h: phô thuéc t©m lç bul«ng vµ kÝch th-íc mÆt tùa MÆt ®Õ hép: S1 = (1,3  1,5) d1  S1 = 28 mm ChiÒu dµy: Khi kh«ng cã K1  3.d1  3.20 = 60 mm phÇn låi S1 q = K1 + 2 = 44 + 2.10 = 80 mm; BÒ réng mÆt ®Õ hép, K1 vµ q Khe hë gi÷a c¸c chi tiÕt:   (1  1,2)    = 10 mm Gi÷a b¸nh r¨ng víi thµnh 1  (3  5)   1 = 30 mm trong hép 2   = 10 mm Gi÷a ®Ønh b¸nh r¨ng lín víi ®¸y hép Gi÷a mÆt bªn c¸c b¸nh r¨ng víi nhau. Sè l-îng bul«ng nÒn Z Z = ( L + B ) / ( 200  300)  1200 / 200 = 6 chän Z = 6 II.B¶ng thèng kª c¸c kiÓu l¾p vµ dung sai: T¹i c¸c tiÕt diÖn l¾p b¸nh r¨ng kh«ng yªu cÇu th¸o l¾p th-êng xuyªn ta chän kiÓu l¾p H7/k6, tiÕt diÖn l¾p trôc víi æ l¨n : KiÓu ES m  es m  Trôc VÞ trÝ l¾p l¾p EI m  ei m  Trôc-vßng trong æ 20k6 +15 bi +2 Vá-l¾p æ 47H7 +25 I 0 Trôc-b¸nh r¨ng 25 H 7 +21 +15 k6 0 +2 3
  4. Trôc-b¹c 20 D11 +195 +15 k6 +65 +2 Trôc-b¸nh r¨ng  40 H7 +25 +18 k6 0 +2 Trôc-vßng trong æ 35k6 +18 bi +2 Vá-vßng ngoµi æ bi 80H7 +30 0 II Trôc- b¹c +240 +18 35 D11 k6 +80 +2 Trôc vµ b¸nh r¨ng 55k6 +21 +2 III L¾p æ-vá  100 H7 +35 -120 d11 0 -340 B¸nh r¨ng  60 H7 +30 +21 k6 0 +2 B¹c-trôc  55 D11 +290 +21 k6 +100 +2 4
  5. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản