intTypePromotion=3

Tính toán máy vận chuyển liên tục - Chương 1

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
319
lượt xem
111
download

Tính toán máy vận chuyển liên tục - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GII THIEU CHUNG 1.Giới thiệu máy vận chuyển liên tục thiết kế * Băng đai ( còn gọi l% băng tải) l% loại máy vận chuyển liên tục có khoảng cách vận chuyển lớn .Đ−ợc sử dụng rộng r2i ở cac công tr−ờng xây dựng , xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng v% vật liệu chế tạo …Loại băng n%y đ−ợc sử dụng để vận chuyển vật liệu rời , vụn nh− cát sỏi ,than đá ,xi măng , sản phẩm trong các ng%nh công nghiệp chè , c% phê, hoá chất , dầy da , thực phẩm …v% h%ng đơn chiếc nh− h%ng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán máy vận chuyển liên tục - Chương 1

  1. 1 Môc lôc : Ch−¬ng I - Giíi thiÖu chung..………………………………………………...3 Ch−¬ng II - TÝnh to¸n s¬ bé ……………..……………………………………5 1.TÝnh chän d©y b¨ng …………………………………………………………..5 2. TÝnh chän tang trèng ………………………………………………………...7 3.TÝnh chän con l¨n ®ì …………………………………………………………8 4. Chän thiÕt bÞ c¨ng b¨ng ...……………………………………………………9 5. Chän thiÕt bÞ v o t¶i v dì t¶i………………………………………………..10 Ch−¬ng III - TÝnh to¸n chÝnh x¸c ………..………………………………...11 1.X¸c ®Þnh lùc c¨ng b¨ng …………………………………...…………………11 2.BiÓu ®å lùc c¨ng theo chu vi …………………………………………………14 3.KiÓm tra c¸c chi tiÕt ® chän………………………………………………….14 4. TÝnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ ………………………………………..15 5. Th nh lËp s¬ ®å ®éng ………………………………………………………..16 6. X¸c ®Þnh tèc ®é v n¨ng suÊt thùc tÕ cña b¨ng ……………………………...24 7. KiÓm tra bé phËn c«ng t¸c trong thêi gian khëi ®éng ……………………….25 8. TÝnh chän c¸c thiÕt bÞ kh¸c ………………………………………………….26 9. Chän chÕ ®é l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt ……………………………………………40
  2. 2 T i liÖu tra cøu [1] TÝnh to¸n m¸y n©ng chuyÓn Ph¹m §øc [2] TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ ( TËp 1 + 2) TrÞnh ChÊt – Lª V¨n UyÓn [3] TËp b i gi¶ng m¸y vËn chuyÓn liªn tôc NguyÔn ThÞ Xu©n H−¬ng [4] Søc bÒn vËt liÖu [5] Dung sai v l¾p ghÐp Ninh §øc Tèn
  3. 3 Ch−¬ng I - GI I THI U CHUNG 1.Giíi thiÖu m¸y vËn chuyÓn liªn tôc thiÕt kÕ * B¨ng ®ai ( cßn gäi l b¨ng t¶i) l lo¹i m¸y vËn chuyÓn liªn tôc cã kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn lín .§−îc sö dông réng r i ë cac c«ng tr−êng x©y dùng , xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng v vËt liÖu chÕ t¹o …Lo¹i b¨ng n y ®−îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu rêi , vôn nh− c¸t sái ,than ®¸ ,xi m¨ng , s¶n phÈm trong c¸c ng nh c«ng nghiÖp chÌ , c phª, ho¸ chÊt , dÇy da , thùc phÈm …v h ng ®¬n chiÕc nh− h ng bao , h ng hép , hßm , b−u kiÖn … B¨ng ®ai cao su cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n , kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn lín , n¨ng suÊt cao ,dÕ ®iÒu khiÓn ,gi¸ th nh chÕ t¹o còng nh− gi¸ th nh vËn chuyÓn rÎ .nªn d−îc dö dông réng r i .Tuy nhiªn d©y b¨ng dÔ bÞ háng do t¸c ®éng cua va ch¹m , nhiÖt ®é , ho¸ häc ,m«I tr−êng xung quanh , gãc nghiªng cña b¨ng kh«ng lín v kh«ng thÓ vËn chuyÓn ®I theo ®−êng cong . Lo¹i b¨ng ®−îc sö dông nhiÒu nhÊt th−êng co chiÒu réng b¨ng tõ 400÷2000 víi tèc ®é tõ 0.8÷-5 m/s .Loai b¨ng chuyªn dông cã chiÒu réng tíi 3200v tèc ®é b¨ng 8 m/s .N¨ng suÊt vËn chuyÓn cña b¨ng phô thuéc v o chiÒu réng b¨ng , tèc ®é vËn chuyÓn ,lo¹i vËt liÖu vËn chuyÓn .§é bÒn cña d©y b¨ng phô thuéc v o chiÒu d i cña b¨ng t¶i .ChiÒu d i trung b×nh cña b¨ng cã thÓ tõ 25 ÷100 m . * §Æc ®iÓm l m viÖc : v©n chuyÓn h ng rêi cã thÓ l c¸t, ®¸ r¨m, than tõ bÕn b i lªn t u , x lan b¨ng sö dông 1 côm b¸nh xe ®Ó di chuyÓn v cã chiÒu cao n©ng h ng cè ®Þnh h = 6 m *¦u ®iÓm :Kh¶ n¨ng æn ®Þnh cao ,n¨ng suÊt lín ,tinh æn ®Þnh cao . *Nh−îc ®iÓm :c¬ cÊu phøc t¹p ,chiÒu d i vËn chuyÓn nhá 3 . S¬ ®å kÕt cÊu b¨ng ®ai di déng H×nh 1.1 : S¬ ®å kÕt cÊu b¨ng ®ai nghiªng di ®éng
  4. 4 1- §éng c¬ 7 - D©y ®ai 2- B¸nh ®ai nhá 8 - Con l¨n ®ì nh¸nh cã t¶i 3- D©y ®ai 9 - M¸ng v o t¶i 4- B¸nh ®ai lín 10- Tang bÞ ®éng 5- Tang chñ ®éng 11- VÝt bÞ c¨ng b¨ng 6- B¸nh r¨ng 12 - Con l¨n ®ì nh¸nh kh«ng t¶i 13 - Côm b¸nh xe di chuyÓn 3 . Th«ng sè ban ®Çu - N¨ng suÊt tÝnh to¸n cña b¨ng Q = 120 (T/h) - ChiÒu cao vËn chuyÓn H = 6 (m) - H ng vËn chuyÓn l c¸t kh« cã c¸c th«ng sè trong b¶ng sau: Gãc dèc t− nhiªn HÖ sè ma s¸t ë tr¹ng th¸i Khèi (®é) tÜnh Nhãm l−îng Tªn h ng mi Tr¹ng th¸i riªng Tr¹ng th¸i Víi cao mßn Víi thÐp chuyÓn (T/m3) tÜnh su ®éng C¸t kh« 50 35 0,56 C 1,541,7 0,5240,81

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản