intTypePromotion=1

tính toán thiết kế cụm gấp giấy, chương 2

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
71
lượt xem
21
download

tính toán thiết kế cụm gấp giấy, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ngang Con lăn kéo căng giấy Đai thang Động cơ Hộp đựng giấy Cơ cấu tay quay con trượt Hộp giảm tốc Đai thang Trang 4 Chương 2 : Chọn Sơ Đồ Động GVHD : Th.s Lê Khánh Điền 14. 15. 16. Động cơ Động cơ Đai thang * Nguyên tắc hoạt động Từ cuộn giấy (1) ta kéo giấy đến vị trí con lăn kéo (7).Khi tất cả đã được kiểm tra ta bắt đầu nhấn nút khởi động cho các động cơ (9),(14),(15). Con lăn kéo (7) có nhiệm vụ kéo cuốn giấy và tạo sức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán thiết kế cụm gấp giấy, chương 2

  1. Chöông 2 : Choïn Sô Ñoà Ñoäng GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn Chöông 2 : CHOÏN SÔ ÑOÀ ÑOÄNG 2.1 – Caùc phöông aùn saûn xuaát giaáy lieân tuïc 2.1.1 Phöông aùn 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15 12 13 PHÖÔNG AÙN 1 14 1. Cuoän giaáy 2. Con laên 3. Dao truï ñoät loã giaáy 4. Dao taïo veát haèn doïc 5. Ñai raêng 6. Dao taïo veát haèn ngang 7. Con laên keùo caêng giaáy 8. Ñai thang 9. Ñoäng cô 10. Hoäp ñöïng giaáy 11. Cô caáu tay quay con tröôït 12. Hoäp giaûm toác 13. Ñai thang Trang 4
  2. Chöông 2 : Choïn Sô Ñoà Ñoäng GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn 14. Ñoäng cô 15. Ñoäng cô 16. Ñai thang * Nguyeân taéc hoaït ñoäng Töø cuoän giaáy (1) ta keùo giaáy ñeán vò trí con laên keùo (7).Khi taát caû ñaõ ñöôïc kieåm tra ta baét ñaàu nhaán nuùt khôûi ñoäng cho caùc ñoäng cô (9),(14),(15). Con laên keùo (7) coù nhieäm vuï keùo cuoán giaáy vaø taïo söùc caêng cho beà maët giaáy,caùc con laên khaùc vöøa laøm nhieäm vuï caêng giaáy vöøa laøm thay ñoåi höôùng tieán cuûa giaáy Khi ñoäng cô (15) ñöôïc kích hoaït, thoâng qua boä truyeàn ñai (16) laøm cho dao ñoät loã (3) vaø dao taïo veát haèn doïc (4) laøm vieäc,cöù moãi voøng quay dao ñoät loã (3) seõ taïo ñöôïc 8x2 loã treân beà maët giaáy ,trong khi ñoù dao taïo veát haèn doïc ( 4) seõ caét lieân tuïc taïo thaønh hai ñöôøng thaúng song song , do dao ñöôïc caáu taïo ñaëc bieät neân ñöôøng caét khoâng ñöùt haún Dao taïo veát haèn ngang (6) thoâng qua boä truyeàn ñai raêng (5) ñeå coù ñöôïc soá voøng quay oån ñònh so vôùi hai dao (3),(4).Giai ñoaïn naøy raát quan troïng vì noù quyeát ñònh ñeán kích thöôùc khoå giaáy gia coâng Sau khi giaáy ñöôïc ñoät loã vaø caùc veát haèn giaáy seõ ñöôïc ñoåi höôùng ñi ñeán boä phaän gaáp giaáy (10).Boä phaän gaáp giaáy laø moät cô caáu laéc ñöôïc daãn ñoäng töø ñoäng cô (14) qua boä truyeàn ñai(13) qua hoäp giaûm toác (12) ñeán cô caáu tay quay con tröôït (11) bieán chuyeån ñoäng quay thaønh chuyeån ñoäng tònh tieán .Nhö vaäy nhöõng cuoän giaáy sau khi ñöôïc gia coâng seõ ñöôïc gaáp laïi thaønh töøng xaáp,xaáp giaáy daøy moûng laø tuyø thuoäc vaøo cuoän giaáy ban ñaàu Trang 5
  3. Chöông 2 : Choïn Sô Ñoà Ñoäng GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn 2.1.2 Phöông aùn 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 11 16 12 13 14 15 PHÖÔNG AÙN 2 1. Cuoän giaáy 2. Con laên ñoåi höôùng giaáy 3. Con laên cuoán giaáy 4. Duïng cuï gia coâng giaáy 5. Cô caáu tay quay con tröôït 6. Ñoäng cô 7. Ñai raêng 8. Con laên keùo caêng giaáy 9. Ñai thang 10. Ñoäng cô 11. Hoäp ñöïng giaáy 12. Cô caáu tay quay con tröôït 13. Hoäp giaûm toác Trang 6
  4. Chöông 2 : Choïn Sô Ñoà Ñoäng GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn 14. Ñai thang 15. Ñoäng cô 16. Ñoäng cô 17. Ñai thang * Nguyeân taéc hoaït ñoäng - Giaáy töø cuoän(1) ñöôïc ñöa vaøo con laên ñoåi höôùng giaáy(2) ñeán heä thoáng cuoán giaáy (3). Môû maùy cho caùc ñoäng cô(5),(10),(15)vaø(16) hoaït ñoäng.Giaáy bò caùc con laên cuoán giaáy(3)nay veà phía tröôùc ñeå ñeán heä thoáng ñoät giaáy[(5)(6)(7)] -Taïi heä thoáng ñoät naøy, giaáy ñöôïc gia coâng taïo caùc ñöôøng haèn ngang,ñöôøng haèn doïc vaø caùc loã,tuy nhieân luùc ñaàu giaáy chöa ñöôïc keùo caêng(vì khi aáy giaáy chöa ñi ñeán vò trí con laên cuoán giaáy (8)) neân caùc ñöôøng vaø loã taïo ra chöa chính xaùc ,thoâng thöôøng phaàn giaáy daàu laø pheá phaåm - Khi giaáy ñaõ ñöôïc keùo caêng toát thì caùc kích thöôùc giaáy môùi ñuùng.Sau khi giaáy ñi qua cuoâm ñoät seõ ñeán cuïm gaáp giaáy goàm : 1 thuøng höùng giaáy(11),cô caáu tay quay con tröïôt (12),hoäp giaûm toác (13),ñai thang(14),ñoäng cô(15),giaáy seõ thaønh phaåm taïi khaâu naøy 2.1.3 Phöông aùn 3 4 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 15 14 12 13 PHÖÔNG AÙN 3 Trang 7
  5. Chöông 2 : Choïn Sô Ñoà Ñoäng GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn 1. Cuoän giaáy 2. Con laên 3. Dao truï ñoät loã giaáy 4. Dao taïo veát haèn doïc 5. Ñai thang 6. Dao taïo veát haèn ngang 7. Con laên keùo caêng giaáy 8. Ñai thang 9. Ñoäng cô 10. Hoäp ñöïng giaáy 11. Cô caáu tay quay con tröôït 12. Hoäp giaûm toác 13. Ñoäng cô 14. Ñoäng cô 15. Ñai thang *Nguyeân taéc hoaït ñoäng: -Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa phöông aùn 3 töông töï nhö cuûa phöông aùn 1. nhöng thay vaøo ñoù ta ñoåi boä truyeàn (5) töø ñai raêng thaønh ñai thang ñoàng thôøi thay ñoåi caùch cuoán giaáy thaønh nhieàu con laên -Ngoaøi ra cuïm gaáp giaáy töø ñoäng cô khoâng qua boä truyeàn ñai thang maø truyeàn thaúng vaøo hoäp giaûm toác Trang 8
  6. Chöông 2 : Choïn Sô Ñoà Ñoäng GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn 2.1.4 Phöông aùn 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PHÖÔNG AÙN 4 1. Cuoän giaáy 2. Con laên 3. Duïng cuï gia coâng giaáy 4. Ñai thang 5. Ñoäng cô 6. Ñoäng cô 7. Con laên keùo caêng giaáy 8. Ñai thang 9. Hoäp ñöïng giaáy 10. Cô caáu tay quay con tröôït 11. Hoäp giaûm toác 12. Ñoäng cô * Nguyeân taéc hoaït ñoäng Trang 9
  7. Chöông 2 : Choïn Sô Ñoà Ñoäng GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa phöông aùn naøy töông töï nhö cuûa phöông aùn 2 ,tuy nhieân ôû phöông aùn naøy chæ coù moät heä thoáng cuoán giaáy vaø ôû cuïm gaáp giaáy khong6 coù boä truyeàn ñai thang 2.1.5 Phaân tích öu nhöôïc ñieåm töøng phöông aùn 1)Phöông aùn 1 * Öu ñieåm - Boä truyeàn ñai raêng ñaûm baûo ñöôïc tyû soá truyeàn töø truïc coâng taùc I ñeán truïc coâng taùc II - Caùc löôõi dao taïo ñöôøng haèn vaø dao ñoät deå gia coâng - Caùc con laên ñoåi höôùng giaáy vaø con laên cuoán giaáy khoâng ñi töøng ñoâi,ñieàu naøy giuùp cho vieäc laép ñaët vaø ñieàu chænh deã daøng hôn * Nhöôïc ñieåm -Do caùc con laên khoâng ñi theo töøng caëp neân ñeå ñaûm baûo vieäc cuoán ñöôïc giaáy ñi ta phaûi gia coâng thaân maùy ñeå laép vaøo caùc mieán ñeäm cao su nhaèm taêng ma saùt - Cuïm gaáp giaáy coàng keành 2) Phöông aùn 2 * Öu ñieåm -Vieäc taïo caùc ñöôøng haèn ngang ,doïc vaø ñoät loã ñöôïc thöïc hieän cuøng luùc * Nhöïôc ñieåm - Coù hai heä thoáng cuoán giaáy tröôùc vaø sau cuïm ñoät ,neáu chuùng khoâng ñoàng toác thì coù theå laøm chuøng hoaëc raùch giaáy khi gia coâng - Neáu ñieàu khieån khoâng toát khoå giaáy seõ bò sai leäch - Dao khoù cheá taïo 3) Phöông aùn 3 * Öu ñieåm - Caùc löôõi dao taïo ñöôøng haèn vaø dao ñoät deå gia coâng -Coù nhieàu con laên caêng giaáy giuùp giaáy thaúng hôn * Nhöôïc ñieåm Trang 10
  8. Chöông 2 : Choïn Sô Ñoà Ñoäng GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn -Boä truyeàn ñai thang giöõa truïc coâng taùc I vaø truïc coâng taùc II coù theå laø sai leäch tyû soá tuyeàn -Khoù ñieàu chænh tyû soá truyeàn ôû cuïm gaáp giaáy 4) Phöông aùn 4 * Öu ñieåm -Coù nhieàu con laên caêng giaáy giuùp giaáy thaúng hôn -Vieäc taïo caùc ñöôøng haèn ngang ,doïc vaø ñoät loã ñöôïc thöïc hieän cuøng luùc * Nhöôïc ñieåm -Dao daäp giaáy taïi cuïm ñoät khoù cheá taïo -Khoù ñieàu chænh tyû soá truyeàn ôû cuïm gaáp giaáy 2.1.6 Phöông aùn ñöôïc choïn Sau khi phaân tích öu nhöôïc ñieåm vaø xem xeùt keát caáu maùy caùc phöông aùn , phöông aùn 1 ñöôïc choïn 2.2 Caùc boä truyeàn ñoäng trong phöông aùn ñaõ choïn 2.2.1 Cuïm ñoät giaáy 3 4 5 2 1 1- Ñoäng cô 4- Boä truyeàn ñai raêng 2- Boä truyeàn ñai thang 5- Truïc coâng taùc II 3-Truïc coâng taùc I Trang 11
  9. Chöông 2 : Choïn Sô Ñoà Ñoäng GVHD : Th.s Leâ Khaùnh Ñieàn 2.2.2 Heä thoáng cuoán giaáy 3 2 1 1- Ñoäng cô 2- Boä truyeàn ñai thang 3- Con laên cuoán giaáy 2.2.3 Cuïm gaáp giaáy 3 4 5 6- Thuøng höùng giaáy 6 5- Tay quay con tröôït 2 4- Ñóa quay 3- Hoäp giaûm toác 1 2- Boä truyeàn ñai thang 1- Ñoäng cô Trang 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản