intTypePromotion=1
ADSENSE

TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)

Chia sẻ: Quynh Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

79
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.1 Trước danh từ: Ex: She is a beautiful girl. 1.2 Sau danh từ: a) Chỉ sự đo lường, tuổi tác: Ex: This table is two meters long. He’s twenty years old. b) Tính từ có tiếp đầu ngữ “a”: asleep (đang ngủ'), ablaze (bùng cháy), alight (bừng sáng), awake (thức), alive (còn sống), alike (giống nhau), afloat (nổi), … Ex: I saw my son asleep on the floor. c) Tính từ bổ nghĩa túc từ: Ex: We should keep our room clean.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG)

  1. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ (TÀI LIỆU BÀI GIẢNG) Giáo viên: VŨ THỊ MAI PHƯƠNG I. TÍNH TỪ 1. Vị trí của tính từ: 1.1 Trước danh từ: Ex: She is a beautiful girl. 1.2 Sau danh từ: a) Chỉ sự ño lường, tuổi tác: Ex: This table is two meters long. He’s twenty years old. b) Tính từ có tiếp ñầu ngữ “a”: asleep (ñang ngủ), ablaze (bùng cháy), alight (bừng sáng), awake (thức), alive (còn sống), alike (giống nhau), afloat (nổi), … Ex: I saw my son asleep on the floor. c) Tính từ bổ nghĩa cho túc từ: Ex: We should keep our room clean. 1.3 Sau Linking Verbs: be, become, feel, look, taste, sound, smell, seem, get, turn, appear Ex: It becomes hot today. 1.4 Sau ñại từ bất ñịnh: something, someone/body, anything, anyone/body, everything, everyone/body, nothing, no one, nobody Ex: Do you have anything important to tell me? 1.5 Sau trạng từ: Ex: Your story is very interesting. 2. Trật từ của các tính từ trước danh từ: Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -
  2. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ Ex: A beautiful tall thin Vietnamese girl is standing over there. Sắp xếp lại trật tự các từ sau grey / long / beard / a flowers / red / small car / black / big / a blonde / hair / long house / a / modern / big / brick Key: a long grey beard small red flowers a big black car a long blonde hair a big modern brick house in my nice big flat there’s an old round box for my green Swiss hat my my wooly walking stocks 1.opinion 2.size 3.age 4.shape 5.color 6.country 7.material 8.purpose 3. Tính từ dùng như danh từ THE + ADJ ---> NOUN the poor, the rich, the blind, the deaf, the old, the handicapped, the sick, the strong, the weak, the hungry, the disadvantaged, the unemployed, the disabled, the living, the dead, the young, the middle-aged Ex: The rich should help the poor. 4. Phân từ dùng như tính từ Tính từ tận cùng bằng: –ING –ED –ING –ED amazing amazed exciting excited amusing amused frightening frightened boring bored interesting interested confusing confused pleasing pleased Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
  3. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ depressing depressed relaxing relaxed deserving deserved satisfying satisfied disappointing disappointed shocking shocked distinguishing distinguished surprising surprised encouraging encouraged tiring tired 4.1 Hình thức hiện tại phân từ (-ING): Diễn tả nhận thức của người nói về người/vật gì ñó. Ex: That film is interesting. (Bộ phim ñó hay.) (Người xem nhận thấy bộ phim hay.) 4.2 Hình thức quá khứ phân từ (-ED): Diễn tả cảm giác của người nói do người/việc gì ñó ñem lại. Ex: I am confused about the question. (Tôi bị bối rối về câu hỏi) (Câu hỏi làm tôi bối rối.) II. TRẠNG TỪ 1. Phân loại trạng từ 1.1 Trạng từ chỉ thể cách: - Cho ta biết một hành ñộng ñược thực hiện như thế nào ñể trả lời cho câu hỏi HOW? - Cách thành lập: ADJ + LY (một cách …) angrily giận dữ anxiously lo lắng badly dở, tệ beautifully (hát, múa) hay brightly tươi sáng carefully cẩn thận cleverly khéo léo, khôn colorfully sặc sỡ continuously liên tiếp easily dễ dàng fluently trôi chảy happily hạnh phúc heavily nặng nề loudly ầm ĩ, inh ỏi nervously hồi hộp peacefully hòa bình politely lịch sự, lễ phép quickly nhanh nhẹn quietly yên tĩnh rapidly nhanh chóng safely an toàn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -
  4. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ sensibly hợp lý seriously nghiêm túc silently im lặng skillfully khéo tay slowly chậm chạp specially ñặc biệt stupidly ngu ngốc successfully thành công warmly ấm áp * LƯU Ý: - fast (nhanh), early (sớm), late (trễ), hard (chăm chỉ) vừa là tính từ vừa là trạng từ. Tính từ Trạng từ Jack is a very fast runner. Jack can run very fast. Ann is hard worker. Ann works hard. (hardly) The train was late. I got up late this morning. - Phân biệt: late (trễ) lately (gần ñây) (= recently) You come home late today. He hasn’t been to the cinema lately. (Hôm nay con về trễ.) (Gần ñây anh ta không ñi xem phim.) hard (chăm chỉ) hardly (hầu như không) I’ve worked very hard. She’s hardly got any money left. (Tôi làm việc rất chăm.) (Cô ấy hầu như không còn tiền.) - Một số từ tận cùng –LY: friendly (thân thiện), lovely (dễ thương), lively (sống ñộng), ugly (xấu xí), silly (ngu ngốc)… Những từ này không phải là trạng từ nên ta dùng “in a ……way/manner” thay cho trạng từ. Ex: She spoke to me in a friendly way/manner. (Cô ta nói chuyện với tôi một cách thân thiện.) 1.2 Trạng từ chỉ thời gian Cho biết sự việc xảy ra lúc nào, ñể trả lời cho câu hỏi WHEN? now, today, yesterday, tomorrow, last year, then, still, no longer, already, immediately, just, soon, finally, recently, lately, at once, 2 months later/after, … Ex: I’m leaving for Hanoi tomorrow. 1.3 Trạng từ chỉ nơi chốn Cho biết sự việc xảy ra ở ñâu, ñể trả lời cho câu hỏi WHERE? here, there, somewhere, outside, inside, upstairs, downstairs, everywhere, in Paris, at the supermarket, … Ex: Tom is standing there. 1.4 Trạng từ chỉ sự thường xuyên Cho biết hành ñộng xảy ra thường xuyên như thế nào, ñể trả lời cho câu hỏi HOW OFTEN? Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 4 -
  5. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ never, rarely, seldom, sometimes, usually, frequently, occasionally, often, always, once/twice a week, every day, daily, weekly, monthly, … Ex: I often get up at 5 in the morning. 1.5 Trạng từ chỉ mức ñộ Cho biết hành ñộng, tính chất của sự việc diễn ra ñến mức nào. very, too, so, quite, rather, extremely, absolutely, terribly, completely, really, pretty, fairly, entirely, hardly, scarcely, somewhat, enough,… Ex: I come here quite often. 2. Vị trí của trạng từ 2.1 ðầu câu Ex: Where are you going? 2.2 Giữa câu 2.2.1 Trước ñộng từ thường Ex: They often play football after class. 2.2.2 Sau ñộng từ TO BE, trợ ñộng từ hoặc ñộng từ khuyết thiếu: Ex: Our teacher is still sick. She doesn’t often go with him. He can seldom find time for reading. 2.3 Cuối câu: Ex: You sang that song well. 3. Trật tự của các trạng từ Trật tự của các trạng từ trong câu thường như sau: Nơi chốn Mức ñộ Thế cách Thường xuyên Thời gian He walked to the church very slowly twice last Sunday. * Chú ý: Trật từ trên có thể thay ñổi tùy vào mục ñích nhấn mạnh của người viết/nói. 4. Chức năng cơ bản của trạng từ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 5 -
  6. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Tính từ và trạng từ * Phần in ñậm, gạch dưới bổ nghĩa cho phần in nghiêng. Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Nguồn : Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 6 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2