Tờ trình số 4174/TTr-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
121
lượt xem
22
download

Tờ trình số 4174/TTr-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tờ trình số 4174/TTr-BGTVT về dự thảo nghị định quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tờ trình số 4174/TTr-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 4174/TTr-BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 2009 T TRÌNH CHÍNH PH V D TH O NGHN NNH QUY NNH XE Ô TÔ C A NGƯ I NƯ C NGOÀI ĂNG KÝ T I NƯ C NGOÀI CÓ TAY LÁI BÊN PH I THAM GIA GIAO THÔNG T I VI T NAM Th c hi n Chương trình xây d ng ngh nh c a Chính ph năm 2009, theo s phân công c a Chính ph , B Giao thông v n t i ã ch trì ph i h p v i các cơ quan h u quan xây d ng D th o Ngh nh quy nh xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam (sau ây g i chung là D th o Ngh nh). B Giao thông v n t i xin trình Chính ph D th o Ngh nh. I. S C N THI T VÀ CĂN C PHÁP LÝ BAN HÀNH NGHN NNH Hi n nay a s các qu c gia dùng lu t giao thông bên ph i (tay lái bên trái), nhi u qu c gia trư c ây theo h bên trái cũng chuy n qua bên ph i. Các nư c n m trong kh i th nh vư ng chung, m t s thu c a cũ c a Anh (Singapore, Malaysia, n , ...) và m t s qu c gia Nam Phi còn dùng xe tay lái bên ph i (giao thông bên trái). Ngoài ra, Nh t B n, Thái Lan là trư ng h p c bi t m c dù không thu c kh i th nh vư ng chung nhưng s d ng tay lái bên ph i. Toàn c ng ng Châu Âu hi n nay dùng xe tay lái bên trái, duy nh t ch có Anh là dùng xe tay lái bên ph i. Trư c nhu c u h i nh p v kinh t , phát tri n ho t ng du l ch thì vi c cho phép các phương ti n tay lái bên ph i c a ngư i nư c ngoài tham gia giao thông t i Vi t Nam là c n thi t. Lu t Giao thông ư ng b năm 2001 quy nh t i i m c, kho n 1 i u 48 “Tay lái c a xe ôtô bên trái c a xe”. Tuy nhiên Lu t Giao thông ư ng b năm 2008 ư c Qu c h i thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 ã quy nh t i i m c kho n 1 i u 53 “Trư ng h p xe ôtô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a Chính ph ”. ây chính là căn c pháp lý ban hành Ngh nh này. Do s khác bi t gi a lo i phương ti n ô tô có tay lái bên ph i lưu hành các nư c th c hi n quy t c tham gia giao thông vư t bên ph i, khi ho t ng t i Vi t Nam s ph i tuân th theo quy t c vư t bên trái nên s g p nh ng h n ch v t m nhìn, thói quen vư t ph i. Chính vì v y c n có Ngh nh quy nh c th , hư ng d n và qu n lý ho t ng tham gia giao thông c a ngư i lái và lo i phương ti n này nh m b o m an toàn giao thông, an toàn cho ngư i nư c ngoài khi lái xe ô tô có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam, ng th i t o thu n l i cho s phát tri n du l ch b ng ư ng b gi a các nư c v i Vi t Nam. II. QUAN I M VÀ NGUYÊN T C XÂY D NG D TH O NGHN NNH Vi c xây d ng Ngh nh ư c ti n hành theo các quan i m ch o sau ây: 1. Th ch hoá các quan i m, ch trương c a ng và Nhà nư c ta v h i nh p kinh t qu c t , b o m tăng cư ng dân ch , công khai, minh b ch trong quá trình xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t. 2. áp ng nhu c u phát tri n, h i nh p kinh t qu c t , góp ph n c l c vào s nghi p xây d ng và b o v t qu c. 3. B o m tính phù h p, th ng nh t v i Hi n pháp và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành thu c h th ng pháp lu t Vi t Nam.
  2. 4. B o m tuân th các i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên, ng th i v n d ng quy nh c a các i u ư c, t p quán qu c t và lu t nư c ngoài phù h p v i nguyên t c cơ b n c a pháp lu t Vi t Nam và xu th th c ti n c a ho t ng giao thông v n t i ư ng b trong nư c. III. QUÁ TRÌNH SO N TH O NGHN NNH Trong quá trình so n th o, B Giao thông v n t i ã nghiên c u Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Lu t Giao thông ư ng b năm 2008, các i u ư c qu c t có liên quan n giao thông ư ng b mà Vi t Nam là thành viên, ý ki n c a các b , ngành, a phương có liên quan trong quá trình th c hi n và tham kh o tài li u, kinh nghi m xây d ng, ban hành văn b n c a m t s nư c trên th gi i… B Giao thông v n t i ã thành l p T Biên t p v i s tham gia c a i di n C c ư ng b Vi t Nam, các V tham mưu..., các chuyên gia so n th o D th o Ngh nh. Ngày 17 tháng 4 năm 2009, B Giao thông v n t i ã t ch c H i ngh tr c tuy n hai u Hà N i và thành ph H Chí Minh gi i thi u D th o Ngh nh t i 300 i bi u tham d . B Giao thông v n t i cũng ã g i t i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương D th o Ngh nh xin ý ki n góp ý b ng văn b n và ã ti p thu ý ki n góp ý (có Báo cáo ti p thu ý ki n góp ý g i kèm theo). D th o Ngh nh ã ư c ăng t i trên C ng thông tin i n t c a B Giao thông v n t i t ngày 07 tháng 4 năm 2009 l y ý ki n r ng rãi c a các t ch c, cá nhân. B Giao thông v n t i cũng ã t ng h p ánh giá tác ng c a D th o Ngh nh theo quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (có g i kèm theo). D th o Ngh nh ã ư c ch nh s a trên cơ s ti p thu ý ki n c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. B Giao thông v n t i ã ti p thu và s a D th o Ngh nh theo ý ki n thNm nh c a B Tư pháp (có g i kèm theo Báo cáo ti p thu ý ki n thNm nh). IV. NH NG N I DUNG CƠ B N C A D TH O NGHN NNH D th o Ngh nh ư c k t c u thành 4 Chương v i 13 i u. 1. Chương I: Nh ng quy nh chung, g m 2 i u ( i u 1, i u 2) Chương này quy nh v ph m vi i u ch nh; i tư ng áp d ng. N i dung c a Chương này nêu rõ quy nh ph m vi i u ch nh theo i m c kho n 1 i u 53 Lu t Giao thông ư ng b năm 2008. 2. Chương II: Quy nh vi c xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam, g m 4 i u (t i u 3 n i u 6) Chương này quy nh và hư ng d n v trình t , th t c i v i xe ô tô c a ngư i nư c ngoài có tay lái bên ph i ph i th c hi n khi vào tham gia giao thông t i Vi t Nam. Quy nh ngư i lái xe ph i là ngư i nư c ngoài và xe ph i i theo oàn, có xe d n ư ng nh m b o m an toàn khi tham gia giao thông. Chương này còn quy nh v vi c x lý vi ph m i v i ngư i và phương ti n khi vi ph m các quy nh v ho t ng giao thông ư ng b t i Vi t Nam. 3. Chương III: Trách nhi m qu n lý nhà nư c, g m 7 i u (t i u7 n i u 13)
  3. N i dung chương này quy nh c th trách nhi m c a các b , ngành có liên quan và y ban nhân dân t nh, thành ph trong quá trình hư ng d n, qu n lý xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam. 4. Chương IV: i u kho n thi hành, g m 2 i u ( i u 14, i u 15) Chương này quy nh v hi u l c thi hành c a Ngh nh. V. NH NG V N CÒN CÓ Ý KI N KHÁC NHAU 1. Có ý ki n ngh t o thu n l i cho vi c h p tác kinh t , phát tri n thương m i du l ch gi a các nư c, ngh b quy nh “ i theo oàn và có xe ô tô d n ư ng”. Tuy nhiên, v n này B Giao thông v n t i th y r ng b o m an toàn khi xe c a ngư i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam thì c n ph i có quy nh i theo oàn và có xe d n ư ng, B Công an cũng th ng nh t c n có xe ô tô d n ư ng và i theo oàn. Vì v y d D th o Ngh nh v n gi nguyên n i dung này. 2. T i i m c kho n 1 i u 53 Lu t Giao thông ư ng b năm 2008 quy nh “Trư ng h p xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a Chính ph ”. Như v y bao hàm t t c các lo i xe ô tô, không phân bi t xe ô tô ch ngư i và xe ô tô v n chuy n hàng hóa (xe t i). N u Ngh nh quy nh chung cho t t c các lo i xe ô tô thì lo i xe t i c a ngư i nư c ngoài có tay lái bên ph i cũng ư c tham gia giao thông t i Vi t Nam. Khi ó v n b o m an toàn giao thông s khó khăn hơn và vi c v n chuy n hàng hoá không ph i ph c v cho ho t ng du l ch mà ph c v cho ho t ng du l ch là lý do chính Qu c h i thông qua quy nh này trong Lu t Giao thông ư ng b năm 2008. Vì v y t i kho n 3 i u 2 D th o Ngh nh, B Giao thông v n t i ã d th o quy nh không áp d ng i v i xe ô tô v n t i hàng hoá h n ch không cho phương ti n xe t i c a ngư i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam, ng th i vì m c ích an toàn giao thông khi i u khi n phương ti n, ngư i lái xe ph i là ngư i nư c ngoài. B Giao thông v n t i g i kèm theo T trình Chính ph : - D th o Ngh nh quy nh xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam, sau khi ã ti p thu ý ki n c a cơ quan thNm nh và ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân; - Báo cáo gi i trình ti p thu ý ki n thNm nh và ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân; - Báo cáo ánh giá tác ng c a D th o Ngh nh; - B n t ng h p ý ki n c a các cơ quan, t ch c, cá nhân. Trên ây là nh ng n i dung chính c a D th o Ngh nh quy nh xe ô tô c a ngư i nư c ngoài ăng ký t i nư c ngoài có tay lái bên ph i tham gia giao thông t i Vi t Nam, các n i dung xin ý ki n Chính ph , B Giao thông v n t i kính trình Chính ph xem xét, quy t nh./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B Tư pháp; - Lưu VT, VT i (2) H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản