Tóan 2 - Bài 23, 24

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
48
lượt xem
6
download

Tóan 2 - Bài 23, 24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I . Mục tiêu : giúp hs : - Nhận dạng được hình chữ nhật , hình tứ giác ( qua hình dạng tổng thể , chưa đi vào đặc điểm các yếu tố của hình ) - Bước đầu vẽ được hình tứ giác , hình chữ nhật , nối các điểm cho sẵn trên giấy kẻ ô li II . Đồ dùng dạy học : Một số miếng nhựa có hình chữ nhật , hình tứ giác Bảng phụ ( vẽ sẵn các hình trong SGK / 23) Nội dung bài 1 VBT / 25

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài 23, 24

  1. Ti t 23 : HÌNH CH NH T – HÌNH T GIÁC I . M c tiêu : giúp hs : - Nh n d ng ư c hình ch nh t , hình t giác ( qua hình d ng t ng th , chưa i vào c i m các y u t c a hình ) - Bư c uv ư c hình t giác , hình ch nh t , n i các i m cho s n trên gi y k ô li II . dùng d y h c : M t s mi ng nh a có hình ch nh t , hình t giác B ng ph ( v s n các hình trong SGK / 23) N i dung bài 1 VBT / 25 III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : Hát 2 . Bài m i : - gi i thi u hình ch nh t ưa 1 s mi ng nh a có d ng hình ch nh t ( màu và hình khác nhau ) C l p quan sát các hình Nêu ây là hình ch nh t Treo b ng ph (v s n3 hình cn trong SGK/23 L n lư t ghi tên hình và c tên các hình
  2. Hình ch nh t ABCD , MNPQ 2 hs cl i Yêu c u em hãy t ghi tên vào hình th 3 r i c 1 hs lên ghi tên vào hcn và c tên tên hình ó ( EGHI ) hình ó - gi i thi u hình t giác ưa 1 s mi ng nh a có d ng hình t giác k t h p nêu : ây là hình t giác Treo b ng ph ( v s n 3 hình t giác SGK/23) c l p quan sát Hình 1 : t giác CDEG Hình 2 : t giác PQRS Yêu c u em hãy t ghi tên vào hình th 3 r i c tên hình ó 1 hs lên ghi tên các hình , c tên hình ó 2 hs nh c l i Yêu c u hs l y dùng h c môn Toán tìm hình ch nh t , hình t giác Nh n xét khen ng i - th c hành
  3. Dùng bút và thư c n i các i m ư c hình ch nh t , hình t giác Bài 1 C l p làmbài Bài 2 1 hs lên b ng ph làm bài Hình ch nh t ABDE Hình tam giác BCD Hs c yêu c u Hình t giác AMND , MBCN , ABCD Hs c l p làm bài C ng c trò chơi : 1 hs làm b ng ph Tìm trong l p các v t có d ng HCN , hình t giác Nh n xét d n dò : xem trư c cách gi i bài toán SGK / 24 Bài toán v nhi u hơn
  4. Ti t 24 : BÀI TOÁN V NHI U HƠN I . M c tiêu : giúp hs : - C ng c khái ni m nhi u hơn , bi t cách gi i và trình bày bài gi i toán v nhi u hơn ( d ng ơn gi n ) - Rèn kĩ năng gi i toán v nhi u hơn ( toán ơn có 1 phép tính ) II . dùng d y h c : b ng gài và hình các qu cam III . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 . On nh : 2 . Ki m tra bài cũ GV ch m s n các i m , hs lên b ng n i các i m và ghi tên vào các hình , c tên hcn , hình t giác 2 hs nêu GVnh n xét 3 . Bài m i - gi i thi u bài toán v nhi u hơn G n qu cam trên b ng k t h p h i Hàng trên có 5 qu cam Hàng dư i có nhi u hơn hàng trên 2 qu 2 hs c toán theo hình g n qu H i hàng dư i có m y qu cam ? cam trên b ng G n d u h i vào hàng dư i Hãy l p phép tính tìm s qu cam hàng dư i
  5. trên b ng gài c a mình ( 5 + 2 = 7 ) 7 ch s cam hàng nào ( hàng dư i ) em nêu l i gi i hs g n 5 + 2 = 7 trên b ng gài Bài gi i : S qu cam hàng dư i : 5 + 2 = 7 ( qu ) 2 hs nêu l i gi i áp s : 7 qu l p nh n xét Nh n m nh : gi i bài toán v nhi u hơn các em c n lưu ý c m t nhi u hơn t c là b ng y và thêm vào m t s ơn v th c hi n phép tính c ng , là cách gi i cho bài toán v nhi u hơn -th c hành Bài 1 Hư ng d n : bài toán cho bi t gì ? bài toán h i gì ? Hoà có : 6 bút chì màu Lan có nhi u hơn Hoà 2 bút Lan có ? bút chì màu 1 hs c toán Hãy tìm cách gi i tìm s bút chì c a Lan ( làm hs nêu tính c ng ) vì Lan nhi u hơn Hoà t c là b ng 6 bút chì màu c a Hoà và thêm 2 bút chì màu Lan có nhi u Hs làm bài hơn Hoà Bài gi i : S bút chì màu Lan có 6 + 2 = 8 ( bút chì màu )
  6. áp s : 8 bút chì màu Bài 2 , 3 : hs làm bài Bài gi i : S nhãn v B c có là : 12 + 4 = 16 ( nhãn v ) áp s : 16 nhãn v Bài gi i : Chi u cao c a H ng là : Hs t gi i 95 + 4 = 99 ( cm) 2 hs làm bài b ng ph áp s : 99 cm 4 . C ng c trò chơi : M i ic 2b n 1 b n tóm t t bài toán 1 b n gi i toán i nào gi i úng , nhanh nh n xét tuyên dương Nh n xét d n dò : gi i các bài 1, 2 , 3 SGK/24 2 i thi ua
  7. Ti t 25 : LUY N T P I . M c tiêu : giúp hs c ng c cách gi i bài toán v nhi u hơn ( ch y u phương pháp gi i ) II . Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh 1 .On nh : 2 . Ki m tra bài cũ yêu c u gi i bài 1 SGK/24 Bài gi i : S bông hoa Bình có là : 4 + 2 = 6 ( bông ) 2 hs nêu mi ng áp s : 6 bông 3 . Bài m i - gi i thi u bài giúp các em n m ch c hơn v cách gi i bài toán v nhi u hơn chúng ta chuy n sang ph n bài m i : Luy n t p - nêu các em n m ch c hơn cách gi i toán các em cùng th c hành Bài 1 G i ý tóm t t Bài toán cho bi t gì ? bài toán h i gì ? Bài gi i : S cây bút chì trong h p là :
  8. 6 + 2 = 8 ( bút chì ) C l p làm bài áp s : 8 bút chì 1 hs nêu mi ng bài gi i Bài 2 , 3 Yêu c u : các em quan sát 2 d ng tóm t t b ng l i 1 hs c toán yêu c u c a m i bài ( bài 2 ) , b ng sơ hình v 3 nh n xét n i dung , th o lu n i di n nhóm trình bày , bài toán nêu toán c a nhóm mình Th o lu n nhóm t nêu toán và trình bày bài gi i Ch n toán hay , chính xác Trình bày bài gi i Bài gi i ( 2 ) Bình có bưu nh là : C l p làm vào v 11 + 3 = 14 ( bưu nh ) 1 hs làm b ng ph áp s : 14 bưu nh Bài gi i (3 ) S ngư i i 2 có là 15 + 2 = 17 ( ngư i ) áp s : 17 ngư i Bài 4 : Bài gi i : o n th ng CD dài : 10 + 2 = 12 ( cm ) áp s : 12 cm
  9. 4 . C ng c trò chơi i di n 2 i gi i toán Gv ghi tóm t t bài toán , hs thi ua gi i i nào nhanh Tóm t t bài toán : Nga v : 15 lá c Hà v :> 3 lá c Hà v ? lá c Bài gi i : S lá c Hà v : 15 + 3 = 18 ( lá c ) áp s : 18 lá c Nh n xét tuyên dương 2 hs thi ua gi i toán D n dò v nhà xem l i bài
Đồng bộ tài khoản