Tóm tắt công thức Vật lý cơ bản lớp 12

Chia sẻ: Lê Thùy Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

4
619
lượt xem
127
download

Tóm tắt công thức Vật lý cơ bản lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Tóm tắt công thức Vật lý cơ bản lớp 12

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt công thức Vật lý cơ bản lớp 12

  1. Tóm tắt công thức cơ bản K.12. Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh TÓM TẮT CÔNG THỨC CẦN NHỚ K.12 Chương 1: _ Phương trình dao động: x = A cos( ωt + ϕ ) Trong đó: x: li độ dao động. Đơn vị là: mét. A: biên độ dao động. Đơn vị là: mét. ω : tần số góc. Đơn vị là: rad/s. 2π _ Chu kỳ: T = . Đơn vị là: giây. ω ω _ Tần số: f = . Đơn vị là: hz. 2π _ Vận tốc: v = x ' = −ωA sin ( ωt + ϕ )  π = ωA cos ωt + ϕ +   2 • Tại vị trí cân bằng ( x = 0) : v max = ωA . Đơn vị là m/s. • Tại vị trí biên: ( x = ± A) : v = 0. • ( Tại vị trí bất kỳ: v 2 = ω 2 A 2 − x 2) _ Gia tốc: a = −ω 2 A cos( ωt + ϕ ) = −ω 2 x • Tại vị trí cân bằng ( x = 0 ) : a = 0. • Tại vị trí biên ( x = ± A) : a = ω A . Đơn vị là m/s2. 2 • Tại vị trí bất kỳ: a = 2 x .ω _ Lực tác dụng: F = K x . • Tại vị trí cân bằng: F= 0. • Tại vị trí biên: Fmax = KA = mω 2 A . Đơn vị là N. _ Con lắc lò xo: K • Tần số góc: ω = . Đơn vị là: rad/s. m • Độ cứng của lò xo: K = mω 2 . Đơn vị là: N/m. K • Khối lượng của vật nặng: m = 2 . Đơn vị là kg. ω m • Chu kỳ: T = 2π . Đơn vị là: giây. K • Năng lượng: 1  Động năng: Wd = mv 2 . Đơn vị là J. 2 1  Thế năng: Wt = Kx 2 . Đơn vị là J. 2 Năm học: 2009_2010
  2. Tóm tắt công thức cơ bản K.12. Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  Cơ năng: W = Wd + Wt 1 = KA 2 2 1 = mω 2 A 2 . 2 _ Con lắc đơn: g • Tần số góc: ω = . Đơn vị là rad/s. l l • Chu kỳ: T = 2π . Đơn vị là giây. g gT 2 • Chiều dài con lắc: l = . Đơn vị là: mét. 4π 2 _ Tổng hợp dao động: • Biên độ của dao động tổng hợp: A 2 = A12 + A2 + 2 A1 A2 cos( ϕ 2 − ϕ 1 ) . 2 • Pha ban đầu của dao động tổng hợp: A1 sin ϕ 1 + A2 sin ϕ 2 tan ϕ = . A1 cos ϕ 1 + A2 cos ϕ 2  Hai dao động thành phần cùng pha: A = A1 + A2  Hai dao động thành phần ngược pha: A = A1 − A2 .  Hai dao động thành phần vuông pha: A 2 = A12 + A2 2 Chương 2: v _ Bước sóng: λ = vT = f với λ là bước sóng, đơn vị là mét; T là chu kỳ, đơn vị là giây; f là tần số, đơn vị là hz. 1 _ Năng lượng sóng: W = mω 2 A 2 . 2 _ Biên độ sóng tổng hợp: d 2 − d1 A = 2a cos π λ _ Cực đại giao thoa: d 2 − d 1 = kλ .  1 _ Cực tiểu giao thoa: d 2 − d 1 =  k + λ .  2 Năm học: 2009_2010
  3. Tóm tắt công thức cơ bản K.12. Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh Năm học: 2009_2010
Đồng bộ tài khoản