intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Tục làm vía, làm vía giải hạn giải hạn của người Thái ở Con Cuông, Nghệ An

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

48
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của nghiên cứu là tìm hiểu một cách cụ thể về tục làm vía giải hạn của người Thái ở Con Cuông trong xã hội cùng những thay đổi của nó để hiểu được những giá trị sáng tạo và lưu truyền trong văn hóa truyền thống, thể hiện những nét đẹp mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của người Thái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Tục làm vía, làm vía giải hạn giải hạn của người Thái ở Con Cuông, Nghệ An

Tr−êng §¹i häc V¨n ho¸ Hμ Néi<br /> Khoa v¨n ho¸ d©n téc thiÓu sè<br /> -------------------------<br /> <br />  <br /> <br /> Tôc lμm vÝa, lμm vÝa gi¶i h¹n cña ng−êi th¸i<br /> ë x· m«n s¬n, huyÖn con cu«ng, tØnh nghÖ an<br /> <br /> Kho¸ luËn tèt nghiÖp cö nh©n v¨n ho¸<br /> Chuyªn ngμnh v¨n ho¸ d©n téc thiÓu sè<br /> M∙ sè: 608<br /> Sinh viªn thùc hiÖn <br /> <br /> : ng©n thÞ thu thñy, vhdt 15B  <br /> <br /> Gi¶ng viªn h‐íng dÉn <br /> <br /> : ths. Hoμng v¨n hïng<br /> <br /> Hμ Néi, 05-2013 <br /> <br />  <br /> <br /> 1<br />  <br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thiện bài khóa luận này ngoài sự cố gắng nỗ lực của bạn thân<br /> em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều cơ quan đoàn thể và cá nhân<br /> trong suốt quá trình làm đề tài . Đầu tiên em xin bày tỏ sự biết ơn tới các thầy<br /> giáo, cô giáo trong khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đặc biệt là Thầy giáo, Thạc<br /> sỹ Hoàng Văn Hùng người đã trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình<br /> làm khóa luận.<br /> Xin cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông, Ủy ban nhân dân xã<br /> Môn Sơn và bà con người Thái ở huyện Con Cuông với các thầy mo trong xã<br /> Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã giúp em trong suốt quá trình<br /> thu thập tài liệu tại địa phương. Xin cảm ơn sâu sắc tới gia đình và người thân<br /> đã luôn ủng hộ em trong suốt thời gian thực tập và làm khóa luận.<br /> Do còn hạn chế nhiều mặt khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót<br /> vì vậy em mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo và<br /> các bạn để bài viết được hoàn thiện.<br /> Em xin chân thành cảm ơn!<br /> Sinh Viên<br /> <br /> Ngân Thị Thu Thủy<br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> 2<br /> <br />  <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .....................................................................................................2<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 4<br /> 2. Lịch sử nghiên cứu ..................................................................................... 5<br /> 3. Mục đích nghiên cứu.................................................................................. 6<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 6<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 7<br /> 6. Đóng góp của khóa luận ............................................................................ 7<br /> 7. Bố cục của đề tài ........................................................................................ 7<br /> Chương 1: KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH<br /> TẾ Xà HỘI CỦA Xà MÔN SƠN, HUYỆN CON CUÔNG, TỈNH<br /> NGHỆ AN ...................................................................................................8<br /> 1.1. Đặc điểm tự nhiên ................................................................................... 8<br /> 1.1.1. Vị trí địa lý ........................................................................................ 8<br /> 1.1.2. Địa hình ............................................................................................. 8<br /> 1.1.3. Khí hậu .............................................................................................. 9<br /> 1.1.4. Nguồn nước..................................................................................... 10<br /> 1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội ...................................................................... 10<br /> 1.3. Tổng quan về người Thái ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông ............... 11<br /> Chương 2: NGUỒN GỐC, Ý NGHĨA VÀ CÁC HÌNH THỨC LÀM VÍA,<br /> TỤC LÀM VÍA GIẢI HẠN CỦA NGƯỜI THÁI Ở CON CUÔNG........ 15<br /> 2.1. Tín ngưỡng và nguồn gốc của tục làm vía người Thái ở Con Cuông ........ 15<br /> 2.2. Mục đích, bản chất, ý nghĩa của tục làm vía......................................... 20<br /> 2.2.1. Mục đích của tục làm vía ................................................................ 20<br /> 2.2.2. Bản chất của tục làm vía ................................................................. 21<br /> 2.2.3. Ý nghĩa của tục làm vía .................................................................. 23<br /> 2.3. Các hình thức làm vía ........................................................................... 24<br /> 2.3.1. Gọi hồn lạc (Hiếc khoăn lông)........................................................ 25<br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> 3<br /> <br />  <br /> <br /> 2.3.2. Gọi hồn lạc trở về với thân xác ....................................................... 26<br /> 2.3.3. Bốc vía ra cử ................................................................................... 26<br /> 2.3.4. Ệt khoăn hớ ái mệ tòi kin công (làm lễ buộc chỉ cổ tay cho cha mẹ<br /> đã làm tròn nghĩa vụ nuôi con khôn lớn trưởng thành) gọi tắt là lễ báo<br /> hiếu của con .............................................................................................. 27<br /> 2.3.5. Hiếc khoăn hớ lúc liệng (Làm vía cho con nuôi) ........................... 28<br /> 2.3.6. Hiếc khoăn hớ lan nài (làm vía cho cháu ngoại) ............................ 28<br /> 2.4. Tên gọi, mục đích làm vía giải hạn của người Thái Con Cuông ....... 29<br /> 2.4.1. Tên gọi ............................................................................................ 29<br /> 2.4.2. Mục đích ......................................................................................... 29<br /> 2.5. Lễ vật và các bước làm lễ giải hạn........................................................ 29<br /> 2.5.1. Lễ vật .............................................................................................. 29<br /> 2.5.2. Các đồ nghề của thầy mo ................................................................ 31<br /> 2.5.3. Các bước giải hạn ........................................................................... 31<br /> Chương 3: NHỮNG BIẾN ĐỔI, PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ<br /> KIẾN NGHỊ NHẰM BẢO TỒN NHỮNG NÉT ĐẸP TRONG PHONG<br /> TỤC LÀM VÍA CỦA NGƯỜI THÁI ...................................................... 36<br /> 3.1. Đánh giá chung ..................................................................................... 36<br /> 3.1.1. Những biến đổi tích cực.................................................................. 36<br /> 3.1.2. Những biến đổi tiêu cực.................................................................. 37<br /> 3.2. Nguyên nhân biến đổi ........................................................................... 38<br /> 3.3. Giải pháp và kiến nghị để bảo tồn và phát huy những nét đẹp trong<br /> phong tục làm vía của người Thái ............................................................... 40<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................... 43<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................ 48<br /> PHẦN PHỤ LỤC ...................................................................................... 51<br />  <br /> <br />  <br /> <br /> 4<br />  <br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong lĩnh vực văn hóa, mỗi dân tộc đều có quá trình sáng tạo văn hóa<br /> riêng của mình chỉ vì hoàn cảnh và điều kiện khác nhau nên sự phát triển văn<br /> hóa của mỗi dân tộc không đều nhau những yếu tố về lịch sử về chế độ xã hội,<br /> về đạo lý, kinh tế, khoa học...không tách rời những yếu tố văn hóa trong đó<br /> phong tục, tập quán là bộ phận cấu thành trong đời sống hóa của mỗi cộng đồng<br /> dân tộc. Phong tục, tập quán vốn là những nét đặc trưng mang đậm nét văn hóa<br /> của từng cộng đồng tộc người, có những phong tục ăn sâu bám rễ duy trì mối<br /> quan hệ, sự ổn định trong cộng đồng theo một trật tự nhất định nếu nó bị phá vỡ,<br /> xáo trộn, thay đổi sẽ dẫn đến những biến đổi trong đời sống cộng đồng, xã hội.<br /> Phong tục, tập quán còn bao gồm cả những vấn đề liên quan đến tôn<br /> giáo, tín ngưỡng của mỗi dân tộc do đó Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến<br /> vấn đề phong tục, tập quán của các cộng đồng nhất là người dân tộc thiểu số<br /> nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp với tinh hoa văn hóa nhân loại<br /> để xây dựng xã hội ổn định, văn minh, phát triển bền vững. Việc nghiên cứu đề<br /> tài tục làm vía để có được cái nhìn sâu sắc, đầy đủ hơn về vốn truyền thống văn<br /> hóa của các dân tộc nói chung và dân tộc Thái tại huyện Con Cuông nói riêng<br /> qua đó thấy được chúng ta cần giữ gìn cái gì, phát huy cái gì đang là vấn đề<br /> phức tạp cần được nghiên cứu, lý giải bằng phương pháp khoa học.<br /> Con Cuông là một huyện miền núi ở miền Tây Nghệ An, hơn nữa lại là<br /> vùng biên giới giáp Lào cho nên mọi vấn đề dân tộc, tôn giáo rất được Đảng<br /> và Nhà Nước chú trọng, quan tâm. Chính vì thế việc sưu tầm, nghiên cứu, bảo<br /> tồn giá trị văn hóa phong tục làm vía giải hạn là một hoạt động văn hóa, lễ tục<br /> mang màu sắc tín ngưỡng dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở<br /> Con Cuông nhưng nó không trượt sâu vào mê tín dị đoan mà đậm đà bắn sắc<br /> văn hóa dân tộc.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2