Tổng quan internet

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
148
lượt xem
35
download

Tổng quan internet

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Internet, Intranet và world Wide Web ngày nay có ở khắp nơi trên thế giới. Những thuật ngữ như "siêu xa lộ thông tin" đã trở thành những từ ngữ thông dụng. Trên mọi phương tiện quảng cáo truyền thông, truyền hình, báo chí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan internet

  1. Luaän vaên toát nghieäp Phaàn 1: Toång quan Internet-Intranet-WWW A. TOÅNG QUAN VEÀ INTERNET- INTRANET-WORLD WIDE WEB I. Giôùi thieäu sô löôïc veà Internet – Intranet – Word Wide Web : Internet, Intranet vaø World Wide Web ngaøy nay coù ôû khaép nôi treân theá giôùi. Nhöõng thuaät ngöõ nhö “sieâu xa loä thoâng tin” ñaõ trôû thaønh nhöõng töø ngöõ thoâng duïng. Treân moïi phöông tieän quaûng caùo truyeàn thoâng, truyeàn hình , baùo chí … 1. Söï phaùt trieån cuûa maïng Internet: Internet baét nguoàn töø maïng APARNET tröïc thuoäc Boä quoác phoøng Myõ vaø ñöôïc môû roäng cho caùc vieän nghieân cöùu, sau naøy ñöôïc phaùt trieån cho haøng trieäu ngöôøi cuøng söû duïng nhö ngaøy hoâm nay. Ban ñaàu caùc nhaø nghieân cöùu lieân laïc vôùi nhau qua maïng baèng dòch vuï thö ñieän töû, sau ñoù phaùt sinh theâm moät soá maïng maùy tính nhö maïng Usernet, ngaøy nay laø dòch vuï baûng tin ñieän töû. Maïng naøy ñöôïc thieát laäp laàn ñaàu tieân ôû University of North Carolina, maø qua ñoù ngöôøi duøng coù theå gôûi vaø ñoïc caùc thoâng ñieäp theo caùc ñeà taøi töï choïn. ÔÛ Vieät Nam thì Maïng Trí Tueä Vieät Nam cuûa coâng ty FPT laø maïng ñaàu tieân ñöôïc xaây döïng theo daïng baûng tin ñieän töû. Caùc nhaø khoa hoïc khaép nôi treân theá giôùi tham gia vaøo heä thoáng thoâng tin môû naøy, nhöõng ngöôøi duøng vôùi muïc ñích thöông maïi vaø coâng chuùng cuõng tham gia vaøo heä thoáng naøy thoâng qua caùc nhaø cung caáp Dòch vuï Internet. Vì theá gaây ra söï phaùt trieån buøng noå thoâng tin lieân laïc toaøn caàu qua maùy tính. Ñoù chính laø maïng Internet naøy nay. 2. Söï phaùt trieån cuûa maïng Intranet: Ngaøy nay coù raát nhieàu coâng ty ñaõ vaø ñang nhaän ra nhöõng lôïi ñieåm cuûa vieäc söû duïng Internet trong coâng ty vaø hoï ñaõ söû duïng nhöõng maïng Intranet cuïc boä. Nhöõng heä thoáng maïng naøy, thôøi gian ñaàu duøng ñeå laøm coâng cuï giao tieáp noäi boä trong coâng ty,nhöõng nhaân vieân coù theå gôûi vaø nhaän mail cuûa nhöõng nhaân vieân khaùc trong cuøng coâng ty. Nhöõng heä thoáng maïng naøy cuõng ñoàng thôøi cho pheùp duøng chung taøi nguyeân heä thoáng nhö : maùy in, cô sôû döõ lieäu cuûa coâng ty. Nhöng ñoái vôùi ngöôøi söû duïng thì khoâng coù söï khaùc nhau giöõa vieäc truy caäp Internet vaø Intranet cuûa coâng ty. Trang 1
  2. Luaän vaên toát nghieäp Phaàn 1: Toång quan Internet-Intranet-WWW Intranet ñöôïc duøng phoå bieán cho nhöõng coâng ty thöông maïi, nhöõng toå chöùc Nhöõng heä thoáng maïng Intranet rieâng ñöôïc taäp trung vaøo vieäc cung caáp moät caáu truùc cô sôû haï taáng baûo maät, ñaùng tin caäy. Töø nhöõng maïng Intranet noäi boä coù theå keát noái vaøo Internet qua Firewall. 3. Söï phaùt trieån cuûa Word Wide Web: Web laø dòch vuï chuû yeáu chòu traùch nhieäm cung caáp Internet tôùi moïi nhaø.Laø moät dòch vuï thoâng duïng nhaát vaø deã söû duïng nhaát. Vieäc söû duïng trình duyeät cung caáp moät giao dieän ñoà hoïa “point and click” cho vieäc xem noäi dung trang Web ñaõ laøm cho vieäc truy caäp Internet deã daøng hôn.Nhöõng söï kieän theå thao, aâm nhaïc, tin töùc, phim aûnh ñöôïc ñöa leân Internet ñaõ laøm cho caùc Website trôû neân phoå bieán roäng raõi.Web cung caáp moät keânh truyeàn ña daïng cho taát caû caùc thoâng tin cuõng nhö nhöõng öùng duïng ñoà hoïa maïnh.Nhöõng nhaø cung caáp phaàn meàm lôùn cuõng söûa laïi nhöõng saûn phaåm cuûa hoï ñeå coù khaû naêng giao tieáp vôùi Internet. Nhöõng ngaân haøng hieän nay cuõng duøng dòch vuï ngaân haøng tröïc tuyeán. Nhöõng coâng ty thöông maïi ñang thieát laäp theå hieän nhöõng trang Web treân nhöõng saûn phaåm vaø nhöõng dòch vuï ñieän töû. Böôùc keát hôïp cuûa lieân keát giöõa caùc taäp tin vaên baûn (hypertext), lieân keát giöõa caùc taäp tin, caùc loaïi hình thoâng tin khaùc nhau vaø khaû naêng lieân keát laãn nhau giöõa caùc taäp tin treân Web ñaõ taïo ra nhöõng laøn soùng höôûng öùng trong giôùi ngöôøi duøng, cuõng nhö thuùc ñaåy vieäc aùp duïng caùc coâng ngheä truyeàn thoâng hieän ñaïi nhaát vaøo lónh vöïc naøy. Trang 2
Đồng bộ tài khoản