Top 10 Bí quyết kinh doanh của người Trung Hoa

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
78
lượt xem
20
download

Top 10 Bí quyết kinh doanh của người Trung Hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghề buôn bán xưa và nay dường như đã khác xa một trời một vực nhưng về căn bản vẫn dựa trên 10 Quy luật bất di bất dịch mà người Trung Hoa cho rằng nếu thuộc lòng các quy luật này thì cầm chắc giàu sang trong tay. Đó chính là quy luật: Tốc độ, bất ngờ, trọn gói, uy tín, lợi ích, linh động, dồi dào, chất lượng, thiện chí, mới lạ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Top 10 Bí quyết kinh doanh của người Trung Hoa

  1. 10 Bí quy t kinh doanh c a ngư i Hoa Ngh buôn bán xưa và nay dư ng như ã khác xa m t tr i m t v c nhưng v căn b n v n d a trên 10 Quy lu t b t di b t d ch mà ngư i Trung Hoa cho r ng n u thu c lòng các quy lu t này thì c m ch c giàu sang trong tay. ó chính là quy lu t: T c ,b t ng , tr n gói, uy tín, l i ích, linh ng, d i dào, ch t lư ng, thi n chí, m i l . Quy lu t t c : Hãng gi y khéo gi h sơ. Hãng gi y H u Liên Sơn i nhà Minh có ông ch hãng tên là H o T nh, cái tên H u Liên Sơn có nghĩa là liên t c tăng ti n. C a hàng khi l y s oc a khách hàng thì lưu gi r t c n th n, th m chí ghi nh c nh ng c i mv ôi chân c a khách hàng n u như có i u gì ó khác thư ng. M t hôm có m t h c gi tên là Trương H ng Sơn lai kinh ng thí ã tìm n c a H u Liên Sơn t óng m t ôi gi y. c a hàng như bao l n cũng ghi chép c n th n s o c a ch nhân mà không h bi t r ng sau l n ó h c gi Trương H ng Sơn ã khoa b ng cao. Cách ó không lâu, có m t v quan ư ng tri u cũng n tm t ôi gi y làm quà t ng. Ch c n nói tên khách hàng là i h c sĩ Trương H ng Sơn, c a hàng ã mau chóng có ư c s oc av
  2. h c gi l n trư c. Gi y ư c giao cho khách hàng ch sau 3 ngày. Nh gi ư c h sơ c a khách mà hãng H u Liên Sơn mau l óng gi y v a chân cho khách. Câu chuy n này cho th y vi c ph i nghiên c u, thu th p tin t c th trư ng quan tr ng n m c nào, nhưng c n k p th i s d ng tin t c quy t oán cũng chính là i u quan tr ng. Quy lu t b t ng : Câu i quý giá c a thiên t . V hoàng sáng l p ra nhà Minh cu i năm ó ra l nh: Nhân d p u năm l nh cho m i nhà ph i treo câu i. Sau ó hoàng thân hành i thăm xem dân tình treo câu i ra sao. Có m t c a hàng kinh doanh th t heo may m n ư c thiên t thân hành vi t câu i cho c a hàng thu hút khách: “ ôi tay m c a sinh t . M t nhát ch t t th phi”. Ch c a hàng ngay l p t c cho kh c câu i ó c a thánh hoàng hai bên c a hàng. Ngư i dân kh p nơi kháo nhau v c a hàng th t ư c nhà vua ban t ng câu i, h cho r ng th t heo ây ch t lư ng t t, n thiên t cũng ph i thích nên kéo n mua nư m nư p. Khéo dùng danh ngư i làm n i hàng hóa c a mình là m t bí quy t t o ra s b t ng d mang l i thành công. Quy lu t m i l : C ng T Giao làm àn c . M i l là i u r t áng ư c nói n trong kinh doanh, s n ph m ph i liên t c d i dào, m u mã tân kỳ và khéo trình bày. C ng T Giao là ngh nhân n i ti ng chuyên làm àn nguy t, ông r t chú tr ng trong vi c ch n g làm àn. Nhưng có m t th i gian, ngư i mua àn ch thích
  3. nh ng chi c àn nguy t c , h không bi t chu ng àn t t khi n C ng T Giao ph i suy nghĩ r t nhi u. Ông bèn nh iêu kh c gia làm hoa văn xưa, nh ngh gia sơn ph t sơn có s c c kính, sau ó ông chôn xu ng t m t năm cây àn mang nét cũ và c . Khi àn ư c ào lên, nhìn hoa văn và nư c sơn úng là “nguy t c ”, khách hàng tr giá r t cao. àn sau này ư c dâng cho vua khi n ti ng tăm c a C ng T Giao ư c nhi u ngư i bi t n. Quy lu t tr n gói: Trúng m i. Bao bì p s thu hút ư c r t nhi u khách hàng. có m t ngư i nư c Chu làm ngh bán ng c trai. Ông ta làm ra nh ng chi c h p ng ng c trai b ng g àn Hương, vi n á quý quanh h p, trang trí b ng h ng ng c và lông chim ng ng c. Ngư i i sau này v n kháo nhau r ng ông khéo bán h p hơn bán ng c. Tr n gói ph i h p d n, qu ng cáo ph i b t m t, y là bí quy t c a ngư i buôn ng c trai, ông thư ng mua l i nh ng viên ng c trai c a ngư i i thuy n chài, sau ó ch n g àn Hương th t p làm nh ng chi c h p th t c bi t, ngoài ch m hình long phư ng ng ng c quý, bên trong thuê ngư i lót nhung tím tía. Khách hàng nô n c n nhau v ch t lư ng ng c trai c a ông mà h không h kháo nhau v ch t lư ng chi c h p, chau tru t t trong ra ngoài khi n ông l i tr n gói. Có nh ng khách hàng mua hàng ch vì chi c h p ch không ph i mê ng c c a ông, có nh ng
  4. khách hàng ch nhìn th y chi c h p là ã ưng ng c r i, ông ch trúng m i m t cách ngon lành. Quy lu t ch t lư ng: Hàng thu c t hào v ch t lư ng. Th rèn rèn ư c ki m báu nh khuôn úc chính xác, thép ròng, n u ch y v a t m. Không ư c mài nó ch ng c t n i s dây, nhưng m t khi ã mài c n th n thì nó vô cùng s c bén. Là m t thương gia ph i vươn lên không ng ng c i ti n s n ph m hàng hóa c a mình. Hàng thu c T ng Nguyên ư ng B c Kinh r t t m trong vi c ch thu c, c a hàng ch dùng nh ng th cao c p ch thu c. Nào là v thu c quý mi n s trung, nào là ch dùng thu n lo i gà chân en làm thu c ô kê b ch ph ng hoàn, gà thì ph i ch n lo i cân, l ng, gi t gà ph i úng cách m b o ti t gà trong cơ th và làm tăng giá tr dinh dư ng. Có hơn 40 cách ch ra thu c viên nhưng cách nào cũng t m m b o ch t lư ng thu c t t nh t, b o qu n trong 3 năm nh m h h a trong viên thu c thu c có v thơm ngon r i m i em ra bán. ó là lý do không l gì mà tên tu i t ng nguyên ư ng v n còn lưu l i cho n ngày nay. Quy lu t sáng ki n: Lương Vũ Chu kh ng ch giá g o. Trong th i nhà ư ng, giá g o Tuân Chu tăng v t vì h n hán. M t v quan tên là Lương Vũ Chu th a nhi m c a Thái thú Tuân Chu lo i phó v i vi c này, ông yêu c u quan l i vùng này ph i trình s g o còn trong kho r i gia l nh tu n sau cho x kho g o bán dư i giá ch . Tin n Tân Thái thú s p bán g o t n trong kho vào tu n
  5. sau lan r ng, c a hàng nào cũng s g o c a mình b n ug o trong kho ư c tuôn ra ch v i giá r . K t qu là giá g o các c a hàng gi m giá ng lo t mong bán h t, Lương Vũ Chu không c n x kho an toàn chút nào. Lương Vũ Chu khéo khai thác dư lu n t o ra th trư ng tiêu dùng thu n ti n. Quy lu t linh ng: Làm giàu nh buôn hàng ôi ng . Pháp lu t làm ra là chăm lo cho dân cho nư c, l nghi ưa ra d làm vi c. Nhà tr nư c sáng su t bi t chèo lái cho nư c giàu, dân m nh, không nên bám gi lu t cũ và cũng không nên b o th l xưa ch ng nào nó còn giúp ích cho dân. t n t i và thành công trong m t ngành bi n chuy n r t nhanh như thương m i, nhà thương gia ph i bình tĩnh hành ng, tùy thu n hoàn c nh t ng bư c m t. Dư i tri u ông Hán, vùng liêu ông dân chúng nhưng ch nuôi heo en. M t gia ình nuôi heo n l i có l a heo toàn heo tr ng, r t l , ai bi t ư c cũng r t thích và hi u kỳ n xem àn heo. Ông ch nuôi heo nghĩ r ng vùng này toàn heo en bèn mang l a heo ó n ch Nam Kinh bán, sau 3 tháng i ư ng ông m i t i nơi nhưng ây giá heo tr ng l i r t r m t vì Nam Kinh không thi u gì gi ng heo này. Ông ch nghĩ ngay trong u, như v y có th khai thác gi ng heo tr ng quê nhà thì s ư c khá l i. Ông mua ngay gi ng heo tr ng Nam kinh mang v quê và bán ư c r t nhi u, ng th i Nam Kinh không có heo en thì ông mang gi ng heo
  6. en n ó bán. M i có m t năm mà ông giàu lên nhanh chóng. Linh ng là l i khí tuy t v i không nh ng giúp ta ương u quy t li t giành th ng l i mà ôi khi còn n bù ư c nh ng s thua thi t. Quy lu t uy tín: Th t thà là cha Qu Quái. Nhà cai tr sáng su t ph i t o d ng ư c uy tín, uy tín là th t i c n làm thương m i. Nhà thu c Hư Quỳnh Du ư ng có l i thi t k r t c áo, i s nh ti p khách trong nhà, khách hàng ph i i qua hành lang vòng vèo dài 30m trư c khi t i nơi làm vi c, d c 2 bên i s nh treo nh ng t m b ng p trình bày 38 toa thu c l ng dang, âu cũng treo nh ng t m b ng to ng viên khách hàng v i giá c m b o, ch t lư ng thu c hoàn h o, không l a b p. khách hàng mua thu c không ưng ý mang n tr l i s ư c b i thư ng ngay thu c m i, còn ch thu c tr l i s ư c h y ngay t i ch bên m t lò than. uy tín như th th t là nh t h ng. Quy lu t l i ích: D n ư ng vì l i ích chung. Lu t l nào thi hành thu n ti n là h p lòng dân. Khi dân ch ng i là có i u gì ngư c l i ý dân. Cho nên nh ng ai bi t “cho ra nh n vào” là ã hi u ư c bài h c tr nư c quý báu. Nhà thương m i nghĩ nl i là thư ng tình nhưng không nên b ám nh vì nó, ó chính là s l i ích. Mu n thành công, ngư i ta ph i hi u bi t giá tr ti n b c. Trên m t o n ư ng ch hàng c a các lái buôn, ư ng d c g gh khó i c ng thêm tuy t rơi khi n các xe ch hàng i l i khó khăn, m t
  7. xe ch hàng n ng bánh xe b lún vào tuy t, trên xe ch t y nh ng chi c lu to và n ng, ngư i i ư ng xúm vào y giúp mà xe hàng ch ng nhúc nhích chút nào. Tr i s p t i, oàn xe ch hàng không bi t tính sao vì o n ư ng ùn t c, xe x p hàng c dài d n trên o n ư ng d c cheo leo. Có m t lái buôn tên là Liêu Ph cũng i trên o n ư ng này r t nhanh trí, ông h i giá hàng hóa trên chi c xe b lún tuy t h t bao nhiêu, ông bèn mua h t s hàng trên xe r i c t dây bu c hàng, g t ng chi c lu ra, nh m i ngư i ném xu ng h m núi. Xong vi c, m i ngư i kéo chi c xe m t cách d dàng và gi i phóng o n ư ng ùn t c, ai cũng xôn xao mu n bi t danh tính c a ngư i lái buôn hào hi p ã b ti n c a mình ra m ư ng cho oàn xe. Khi oàn xe ã vào n trong thành mà các lái buôn v n còn nói v Liêu Ph , m i ngư i xúm nhau l i c m ơn và ây cũng là cơ h i Liêu Ph bán thêm ư c hàng hóa c a mình. Như v y, hàng hóa ư c giao vào thành không b mu n, v n mb o ư c th i gian mà Liêu Ph còn m r ng thêm ư c m i làm ăn nh t m lòng hào hi p. Quy lu t thi n chí: Làm giàu nh thư b o lãnh. Càng cho ra nhi u ta càng ư c nhi u. Càng óng góp thêm lên ta càng thu v nhi u hơn. Có m t ngư i tên là H a Th Vân trư c buôn v i, sau làm ngh môi gi i ngành m thu t. Do tay ngh non kém nên ông b thua l nhi u, ph i s ng v t vư ng x Chu. Cu c s ng v t v ,
  8. ông bèn nghĩ ra m t cách là tìm mua tranh c nh ng ti m c m v i giá r , sau ó thuê ngư i b i l i tranh sao cho s ch s r i tìm m i cách dâng và bán tranh cho nh ng v quan trong vùng có danh ti ng. Dán tranh ã có lãi, ông còn nh nh ng v quan mua tranh vi t cho m y dòng thư gi i thi u n nh ng ngư i thích chơi tranh c có ti ng tăm và có ti n. C như v y, nh nh ng lá thư gi i thi u t nh ng ngư i có uy tín, công vi c làm ăn c a ông tr nên thu n l i. Có nhi u v n, h a th vân t m m t phòng tranh và s ng dư gi t y.
Đồng bộ tài khoản