intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trắc nghiệm hóa học - Phần cấu tạo nguyên tử

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1.062
lượt xem
303
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm hóa học - Phần cấu tạo nguyên tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm hóa học - Phần cấu tạo nguyên tử

  1. C U T O NGUYÊN T 05. Bi t s Avogañro b ng 6,022.1023. Tính s nguyên t H có trong 1,8 gam H2O. 01. Phát bi u nào dư i ñây KHÔNG ñúng ? A. 0,2989.10–23 nguyên t A. Nguyên t ñư c c u thành t các h t B. 0,3011.1023 nguyên t cơ b n là proton, nơtron và electron. C. 1,2044.1023 nguyên t B. Nguyên t có c u trúc ñ c khít, g m D. 10,8396.1023 nguyên t v nguyên t và h t nhân nguyên t . C. H t nhân nguyên t c u thành t các 06. Tính kh i lư ng mol cho 36S, bi t kh i h t proton và nơtron. lư ng nguyên t là 59,726.10–24 g. D. V nguyên t c u thành t các h t A. 35,967 g.mol–1 electron. B. 36,000 g.mol–1 C. 36,000 ñvC 02. Phát bi u nào dư i ñây KHÔNG ñúng ? D. 359,67 ñvC A. Electron có kh i lư ng là 0,00055 u (hay ñvC) và ñi n tích b ng 1-. 07. Cho 7Li = 7,016. Giá tr nào dư i ñây ñã B. Proton có kh i lư ng là 1,0073 u ñư c phát bi u ñúng cho 7Li ? (hay ñvC) và ñi n tích b ng 1+. A. S kh i là 7,016. C. S h t proton và electron trong B. Nguyên t kh i là 7,016. nguyên t b ng nhau. C. Kh i lư ng nguyên t là 7,016 g. D. Notron có kh i lư ng b ng 1,0086 u D. Kh i lư ng mol nguyên t là 7,016 (hay ñvC) và ñi n tích b ng 1. ñvC. 03. Gi i thích nào dư i ñây KHÔNG ñúng? 08. Phát bi u nào dư i ñây KHÔNG ñúng? A. ðư ng kính h t nhân ch b ng A. S hi u nguyên t b ng s ñi n tích 1/10000 ñư ng kính nguyên t , do h t nhân nguyên t . ñư ng kính h t nhân kho ng b ng B. S kh i c a h t nhân (A) b ng t ng 10–12 cm, còn ñư ng kính nguyên t s proton (Z) và s nơtron (N). kho ng 10–8 cm. C. ði n tích h t nhân b ng s proton và B. N u hình dung nguyên t như m t b ng s electron có trong nguyên t . kh i c u thì th tích nguyên t g p D. Nguyên t hóa h c là nh ng nguyên kho ng 104 l n th tích h t nhân, do t có cùng ñi n tích h t nhân. ñư ng kính nguyên t g p kho ng 104 l n ñư ng kính h t nhân. 09. Phát bi u nào dư i ñây KHÔNG ñúng C. Kh i lư ng nguyên t ch y u t p cho 206 Pb ? trung h t nhân, do kh i lư ng 82 electron nh hơn nhi u so v i kh i A. S ñi n tích h t nhân là 82. lư ng proton và nơtron. B. S proton và nơtron là 82. D. Kh i lư ng riêng c a h t nhân C. S nơtron là 124. nguyên t l n hơn nhi u so v i kh i D. S kh i là 206. lư ng riêng c a nguyên t , do kh i lư ng tương ñương nhưng th tích 10. Trư ng h p nào dư i ñây có s phù h p h t nhân l i nh hơn nhi u. gi a kí hi u nguyên t và s h t cơ b n ? 04. Kh i lư ng 24Mg là 39,8271.10–27 kg và Proton Nơtron Electron 23 theo ñ nh nghĩa 1 ñvC = 1,6605.10-24 g. A. 11 Na 12 11 12 Kh i lư ng 24Mg tính theo ñvC b ng: 35 A. 23,985 ñvC B. 17 Cl 17 35 17 B. 66,133.10–51 ñvC C. 42 Ca 20 22 20 C. 24,000 ñvC 20 D. 23,985.10–3 ñvC D. 63 Cu 29+ 34 29– 29 hungnguyen15971@yahoo.com – 0989 079157 1
  2. 11. Dãy nào dư i ñây g m các ñ ng v c a 16. Hình v nào dư i ñây là mô hình hi n ñ i cùng m t nguyên t hoá h c ? v s chuy n ñ ng c a electron trong A. 14 X , 14 Y nguyên t hiñro ? 6 7 B. 19 X , 20 Y 9 10 28 29 C. 14 X, 14 Y 40 40 D. 18 X, 19 Y 12. Oxi có 3 ñ ng v v i hàm lư ng % s nguyên t tương ng là 16O (99,757%), 17 O (0,038%), 18O (0,205%). N u l y nguyên t kh i b ng s kh i thì nguyên t kh i trung bình c a O b ng A. 16,0. B. 16,2. C. 17,0. D. 18,0. 13. Nguyên t kh i trung bình c a Vanañi (V) là 51. V có hai ñ ng v , ñ ng v V- 50 chi m 0,25%. S kh i c a ñ ng v th hai là (coi nguyên t kh i b ng s kh i) A. 49. B. 51. C. 51,0025. 17. Kí hi u obitan nguyên t nào dư i ñây D. 52. phù h p v i hình v bi u di n ? 14. Bo (B = 10,81) có hai ñ ng v 10B và 11B. Ph n trăm s nguyên t m i ñ ng v l n lư t là (coi nguyên t kh i b ng s kh i) A. 30% và 70%. B. 45% và 55%. C. 19% và 81%. D. 70% và 30%. 15. Hiñro có 3 ñ ng v 1H, 2D, 3T và beri có 1 ñ ng v 9Be. Trong t nhiên có th có bao nhiêu lo i phân t BeH2 c u t o t các ñ ng v trên ? A. 1 B. 6 C. 12 D. 18 hungnguyen15971@yahoo.com – 0989 079157 2
  3. 18. Phát bi u nào dư i ñây v c u t o v 23. C u hình electron 1s22s22p6 KHÔNG th nguyên t là KHÔNG chính xác ? là c a A. L p th n luôn có n phân l p A. F– (Z = 9). B. L p th n luôn có n2 obitan B. Ne (Z = 10). C. L p th n luôn có 2n2 electron C. Na (Z = 11). D. S obitan c a các phân l p s, p, d, f D. Mg2+ (Z = 12). l n lư t là 1, 3, 5, 7. 24. Xét các nguyên t mà nguyên t có l p 19. S phân b electron tr ng thái cơ b n electron ngoài cùng là l p M. S nguyên c a nguyên t nào dư i ñây là ñúng ? t mà nguyên t c a nó có 1 electron ñ c thân là : A. 6C A. 1. 1s 2s 2p B. 2. B. 7N C. 3. 1s 2s 2p D. 4. C. 8O 25. Có bao nhiêu nguyên t hoá h c mà nguyên 1s 2s 2p t c a nó có l p ngoài cùng là l p N ? A. 2 D. 9F B. 8 1s 2s 2p C. 18 D. 32 20. Cho nguyên t R có t ng s h t là 115, h t mang ñi n nhi u hơn h t không mang 26. Cho các nguyên t K (Z = 1), Mg (Z = ñi n 25 h t. C u hình electron nguyên t 12), Cr (Z = 24), Cu (Z = 29). Các c a R là nguyên t có s electron l p ngoài cùng A. [Ne] 3s2 3p3. b ng nhau là : B. [Ne] 3s2 3p5. A. Mg, Cr và Cu C. [Ar] 3d10 4s2. B. Mg và Cu D. [Ar] 3d10 4s2 4p5. C. Na, Cr và Cu D. Na và Cu 21. Nguyên t R có t ng s h t cơ b n là 52, s h t không mang ñi n trong h t nhân 27. Cho 6 nguyên t v i c u hình phân m c l n g p 1,059 l n h t mang ñi n dương. năng lư ng cao nh t là : 1s2, 3s2, 3p1, K t lu n nào sau ñây KHÔNG ñúng v i 3p2, 3p6, 4p4. S nguyên t kim lo i, phi R? kim, khí hi m trong s 6 nguyên t trên A. R là phi kim. l n lư t là : B. R có s kh i là 35. kim lo i phi kim khí hi m C. ði n tích h t nhân c a R là 17+. A. 4 1 1 D. tr ng thái cơ b n R có 3 electron B. 3 2 1 ñ c thân. C. 2 2 2 D. 2 3 1 22. T ng s h t cơ b n (p, n, e) c a nguyên t X là 13, c u hình electron c a nguyên t X là : A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. B. 1s2 2s2 2p2 . C. 1s2 2s2 2p1 . D. 1s2 2s2 . hungnguyen15971@yahoo.com – 0989 079157 3
  4. ðáp án : 1.B ; 2.D ; 3.B ; 4.A ; 5. C ; 6.A ; 7.B ; 8.C ; 9.B ; 10.C ; 11.C ; 12. A ; 13.B ; 14.C ; 15.B ; 16.D ; 17.C ; 18.C ; 19.D ; 20.D ; 21.D ; 22.B ; 23.D ; 24.C ; 25.C ; 26.C ; 27.C. hungnguyen15971@yahoo.com – 0989 079157 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2