intTypePromotion=1

Đề thi trắc nghiệm hóa học số 1

Chia sẻ: Pham Anh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
219
lượt xem
90
download

Đề thi trắc nghiệm hóa học số 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi trắc nghiệm hóa học số 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi trắc nghiệm hóa học số 1

  1. Phạm Lê Ngọc Anh Luyện thi ĐH- CĐ2010 ĐỀ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 : 1. Trung hòa 1mol α-aminoaxit cần 1 mol HCl tạo ra muối Y có %Cl = 28,286 %( theo khối lượng) .Công thức cấu tạo của X : A. H2N-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)COOH C. H2NCH2-CH(NH2)COOH D. HOOC-CH2-CH(NH2)COOH 2. Cho Cu vào dd Fe2(SO4)3 có hiện tượng xảy ra : A. không thấy hiện tượng. B. Có kim loại màu nâu bám lên. C. Dung dịch có màu vàng D. Cu tan, dd có màu xanh. 3. Hydrocacbon có công thức phân tử : C4H8 , số đồng phân có thể có là : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 4. Cho 0,01 mol Fe và 0,015 mol Cu vào dung dịch chứa 0,06 mol AgNO3 thì thu được m1 gam kết tủa và dung dịch A. cho HCl dư vào dung dịch A rồi cho tiếp Cu vào đến khi các phản ứng xảy ra hòan toàn thì thấy dùng hết m2 gam Cu. Giá trị của m1 và m2 là : ( sản phẩm khử duy nhất là NO) A. m1 = 4,32g ; m2 = 5,76g B. m1 = 4,32g ; m2 = 6,4g C. m1 = 6,48g ; m2 = 5,76g D. m1 = 6,48g ; m2 = 6,08g 5. Khuấy kỹ dung dịch chứa 13,6g AgNO3 với m g bột Cu rồi thêm tiếp 100ml dung dịch H2SO4 loãng dư vào. Đun nóng cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 9,28g kim loại và V lít khí NO ( duy nhất) .Tính m và V (thể tích khí đo ở đktc ): A. 6,4- 2,24 B. 3,2- 0,3584 C. 10,88- 1,792 D. 10,88- 2,688 6. Điều sau đây đúng : A. Điện phân dd NaF có màng ngăn thu được khí flo B. Cho hỗn hợp NaF, NaCl vào dd AgNO3 thì thu được 2 kết tủa. C. Hỗn hợp CaF2 + H2SO4 hoà tan được thuỷ tinh. D. HF có tính axit mạnh hơn HCl. 5. Hoà tan hỗn hợp Mg , MgCO3 trong dd HNO3 dư thu được hỗn hợp khí có M = 44. Hai khí đó là : A. N2 , CO2 B. N2O , CO2 C. NO2 , CO2 D. NO ; CO2 6. Một bình kín chứa V lit NH3 và V1 lít oxi ( cùng điều kiện ). Nung nóng bình có xt để chuyển hết NH3 thành NO, sau đó chuyển NO thành NO2. NO2 và O2 còn lại trong bình hấp thụ vừa hết trong nước tạo thành dd HNO3 . tỷ số V1 : V là : A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 7. Phóng điện qua O2 được hỗn hợp O2 và O3 có M = 33 .hiệu suất phản ứng : A. 7,09 % B. 9,09 % C. 11,09 % D. 13,09 % 8. Hoà tan 20 g muối sunfat ngậm nước của kim loại M vào nước rồi đem điện phân hoàn toàn , thấy ở catôt tách ra 5,12 g kim loại , ở anôt thoát ra 0,896 lít khí (đktc). Công thức của muối ngậm nước: A. FeSO4. 7H2O B. Al2(SO4)3.18H2O C. CuSO4. 5H2O D. CuSO4. 3H2O 9. Hoà tan 20 g hỗn hợp nhiều ôxit kim loại cần dùng 100 ml dd HCl 0,4 M . Cô cạn dd được lượng muối khan : A. 21,1 g B. 24 g C. 25,2 g D. 26,1 g 10. Hoà tan hỗn hợp X gồm 1 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ trong nước được dd A có 1,12 l H2 thoát ra (đktc) . Cho dd chứa 0,03 mol AlCl3 vào dd A . Khối lượng kết tủa thu được : A. 0,78 g B. 1,56 g C. 0,81 g D. 2,34 g 11. Hỗn hợp X nặng 9 g gồm Fe3O4 + Cu . Cho X vào dd HCl dư thấy khối lượng Cu không tan 1,6 g . Khối lượng Fe3O4 có trong X là: A. 7,4 g B. 3,48 g C. 5,8 g D. 2,32 g 12. Hoà tan hỗn hợp gồm Mg , Fe , Cu vào dd HNO3 dư thu được hỗn hợp khí : 0,03 mol NO2 , 0,02 mol NO. Số mol HNO3 đã phản ứng : A. 0,14 B. 0,12 C. 0,1 D. 0, 24 13. Dãy chất nào sau đây có thể điều chế trực tiếp CH3COOH: A. C2H5OH , CH3CHO , C2H4 , C2H5Cl B. C2H5OH , CH3COOCH3 , CH2=CH-COOH, C2H6 . C. CH3CHO , C2H5Cl , CH3COCH3 , CH3COONa. D. C2H5OH , CH3CHO , CH3COONa , CH3COOCH3 14. Khi chưng gỗ ta được hỗn hợp CH3COOH + CH3OH + CH3COCH3 . Để tách lấy CH3COOH ngoài các dụng cụ thí nghiệm , còn cần dùng các hoá chất : A. Ca(OH)2 ; H2SO4 đ B. NaOH , HCl C. Na , H2O D. Na2CO3 ; NaOH . 16. Ôxi hoá 1 anđêhyt X bằng O2 (xt , t0) được axit A . Khử hoá anđêhyt X bằng H2 đựoc rượu B . Biết : H2SO4 ® A+B Este C4H8O2 CTCT của este : A. H-COOCH2CH2CH3 B. H-COOCH(CH3)CH3 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3
  2. Phạm Lê Ngọc Anh Luyện thi ĐH- CĐ2010 18. Trong các chất sau : HCHO , săccarozo , mantôzơ , xenlulozơ , tinh bột . Số chất chuyển hoá trực tiếp thành Glucôzơ. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 19. Đốt cháy hoàn toàn 1 hydrocacbon ở thể khí thấy khối lượng CO2 sinh ra đúng bằng khối lượng O2 tham gia phảnứngCTPT A. C4H6 B. C3H4 C. C3H6 D. C4H10 20. Một hỗn hợp X gồm một hiđrocacbon A (hiện diện dạng khí ở điều kiện thường) và khí oxi có dư. Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. Sau phản ứng cháy, thu được hỗn hợp khí và hơi B, trong đó có 40% thể tích CO2, 30% thể tích hơi nước. A là: A. Butađien-1,3 B. Etilen C. Axetilen D. Metylaxetilen 21. Chỉ dùng quỳ tím , có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong các chất sau : C6H5OH , C6H5NH2 , H2N-CH2-COOH , HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH , CH3NH2 . A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất 22. Điều nào là sai trong các điều sau : A. Pôlyme khó tan do có kích thứơc lớn . B. Pôlyme cũng tham gia phản ứng hoá học như : cháy, cộng, thế... C. Pôlyme không có nhiệt độ nóng chảy cố định. D. Nến ,dầu mỡ bôi trơn cũng là pôlyme. 23. Pôlyme thuộc loại pôly este: COO-CH3 CH3COO A. -CH2-C- B. n -CH-CH2- n CH3 O C. -O-CH-C- -CH2-CH2-O- D. CH3 n n 24. Điều nào sau đây sai: A.ancol bậc 1 bị ôxi hoá thành anđêhyt. B. ancol bậc 2 bị ôxi hoá thành xêton. C. Tách nước từ ancol bậc 1 chỉ tạo ra 1 anken D. Tách nước từ ancol bậc 2 luôn tạo ra 2 anken. 25. Có sơ đồ sau : +H2 +H2SO4 +H2 A B C3H8 C3H6O xt xt 0 170 C Bao nhiêu chất có công thức C3H6O thoả mãn sơ đồ trên . A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 26. Năm chất có cùng khối lượng phân tử : 74 đvC C4H9OH , C2H5COOH , CHO-COOH , HO-CH2-CH2-CHO, C3H7-O-CH3 .Trong đó các chất 3 + 4 làm đỏ quỳ tím . chất 4 + 5 có phản ứng tráng gương. Các chất 1,3,4,5 tác dụng được với Na. Các chất trên lần lượt A. C3H7-O-CH3 , C2H5COOH , CHO-COOH , C4H9OH , HO-CH2-CH2-CHO B. C4H9OH , C3H7-O-CH3 , C2H5COOH , CHO-COOH , HO-CH2-CH2-CHO C. C4H9OH , C3H7-O-CH3 , CHO-COOH , C2H5COOH , HO-CH2-CH2-CHO D. C4H9OH , C2H5COOH , C3H7-O-CH3 , HO-CH2-CH2-CHO , CHO-COOH 27. Hai hợp chất hữu cơ (C, H, O) có số mol bằng nhau và bằng x mol. Cho chúng tác dụng với nhau vừa đủ tạo ra sản phẩm A không tan trong nước và có khối lượng nhỏ hơn tổng khối lượng hai chất ban đầu là 18x (g). A thuộc loại hợp chất hữu cơ : A. Axit B. Rượu C. Muối D. Este . 28 . Cặp chất đều tham gia phản ứng tráng gương : A. CH3COOH, HCOOH B. HCOOH, C6H5COOH C. HCOOH, HCOOCH3 D.C6H5COOH, HCOONa, 29. Có 148 g hỗn hợp 2 chất hữu cơ có cùng CTPT C3H6O2 . Một chất tác dụng được với NaHCO3 giải phóng 22,4 lít khí CO2 (đktc). Một chất không tác dụng với NaHCO3 , AgNO3 / NH3 , nhưng khi đun nóng với NaOH được rượu và muối . CTCT của 2 chất: A. CH3CH2COOH, CH3CH(OH)CHO. B. CH3CH2COOH, H-COOC2H5 C. H-COOC2H5 , CH3COOCH3 D. CH3CH2COOH, CH3COOCH3 30. Các chất trong dãy nào sau đây vừa tác dụng với dd kiềm mạnh , vừa tác dụng với dd axit mạnh: A. Al(OH)3 , (NH2)2CO , NH4Cl B. NaHCO3 , Zn(OH)2 , CH3COONH4 . C. Ba(OH)2 , AlCl3 , ZnO D. Mg(HCO3)2 , FeO , KOH
  3. Phạm Lê Ngọc Anh Luyện thi ĐH- CĐ2010 31. Trộn 100 ml dd A gồm KHCO3 1M, K2CO3 1 M vào 100 ml dd B gồm NaHCO3 1 M, Na2CO3 1M thu được dd C . Nhỏ từ từ 100 ml dd D gồm H2SO4 1 M, HCl 1 M vào dd C được V lít CO2 (đktc) và dd E thu được dd E. Cho dd Ba(OH)2 dư vào E thu được m (g) kết tủa . m, V có giá trị : A. 34 g ; 2,24 lit B. 43 g ; 2,24 lít C. 82,4 g ; 2,24 lít D. 3,4 g ; 5,6 lít . 32. Hỗn hợp X gồm Fe , Fe2O3 , Fe3O4 , FeO với số mol mỗi chất là 0,1 mol , hoà tan hết vào dd Y gồm HCl , H2SO4 loãng dư thu được dd Z . Cho từ từ dd Cu(NO3)2 1 M vào dd Z đến khi khí NO ngừng thoát ra. Thể tích dd Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra ở đktc : A. 25 ml , 1,12 lít B. 0,5 lít ; 22,4 lít C. 50 ml ; 2,24 lít D. 50 ml ; 1,12 lít 33. Cho 8,3 g hỗn hợp X gồm Al , Fe (số mol 2 kim loại bằng nhau) vào 100 ml dd Y gồm Cu(NO3)2 , AgNO3 . Kết thúc phản ứng được chất rắn A gồm 3 kim loại . Hoà tan A trong dd HCl dư có 1,12 lít khí hydro thoát ra (đktc) và còn lại 28 g chất rắn không tan B .Nồng độ mol của : Cu(NO3)2 , AgNO3 lần lượt : A. 2 M ; 1 M B. 1M ; 2 M C. 0,2 M ; 0,1 M D. 1,5 M ; 2 M 34. Hoà tan 15 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg , Al vào dd Y gồm HNO3 , H2SO4 đặc thu được 0,1 mol mỗi khí SO2 ; NO ; NO2 . và dung dịch A, cho NaOH dư vào A,đun nóng nhẹ, được 0,1 mol khí. Phần trăm khói lượng của Al , Mg lần lượt : A. 63 , 37 B. 36 , 64 C. 50 , 50 D. 46 , 54 . 35. Một hỗn hợp X gồm 2 hydrocacbon cùng số ngtử C thể khí mạch hở (đkt). Tỷ khối hơi của X so với N2 là 1,5 . Khi đốt cháy hoàn toàn 8,4 g X thì thu được 10,8 g nước. Công thức phân tử 2 hydrocacbon: A.C2H6 , C2H4 B. C2H6 , C2H2 C.C3H8 , C3H4 D. C4H6 , C4H10 . 36. Bốn chất hữu cơ A, B, D, E có cùng CTPT C3H4O2 các tính chất : cả 4 chất tác dụng được với H2 , trong đó D, B tác dụng theo tỷ lệ mol 1 : 2 , A, E theo tỷ lệ mol : 1 : 1 . A, B, D có phản ứng tráng gương. B có thể điều chế propandiol -1,3 bằng phản ứng ôxi hoá . CTCT của A, B , D , E : A. H-COOC2H3 , CH2(CHO)2 , CH3COCHO, C2H3COOH. B . CH2(CHO)2 , CH3COCHO, C2H3COOH , H-COOC2H3 . C. C2H3COOH , H-COOC2H5 , CH2(CHO)2 , CH3COCHO . D. H-COOC2H3 , CH2(CHO)2 , C2H3COOH. CH3COCHO . 37. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hydrocacbon X cần 6 lít O2 , được 4 l CO2 (thể tích khí đo ở cùng đk). Nếu đem trùng hợp tất cả các đồng phân mạch hở của X thì số loại pôlyme thu được : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 38. A là hợp chất hữu cơ mạch hở (C, H, O) . Lấy cùng số mol A cho phản ứng hết với Na2CO3 hay với Na thì thu được số mol CO2 = 3/4 số mol H2 , MA = 192 . Số nguyên tử O của A nhỏ hơn 8 . CTCT của A , biết A có mạch C chính đối xứng, không bị ôxi hoá bởi CuO. A. HOOC-CH2-C(OH)(COOH)CH2COOH B. HOOC-CH2-C(OH)(CHO)CH2COOH C. OHC-CH2-C(COOH)(COOH)CH2CHO D. HOOC-CH2-C(CH3)(COOH)CH2COOH 39 .Ôxi hoá 0,1 mol rượu bậc 1 đơn chức A (xt, t0) được axit B . Đun nóng 0,1 mol A với H2SO4 đặc , 1700C rồi cho sản phẩm sinh ra tác dụng với nước , đun nóng được rượu C . C tác dụng với B thu được este D . Đốt cháy hoàn toàn D được 6,72 lít CO2 ., biết h/s phản ứng este là 50 % các phản ứng khác là 100%.CTCT D A. CH3COOCH2CH2CH3 B. CH3CH2COOCH2CH2CH3 . C. CH3CH2COOCH(CH3)CH3 . D. CH3COOCH(CH3)CH3 40. Cho 5 chất sau : (1) CH3-CHCl2 .(2) CH3-COO-CH=CH2 (3) CH3-COO-CH2-CH=CH2 (4) CH3CH2CH(OH)Cl. (5)CH3-COOCH3 . Chất thuỷ phân trong môi trường kiềm tạo sản phẩm có phản ứng tráng gương: A. 2 B. 1, 2 C. 1, 2 , 4 D. 3 , 5 41. Đem cracking m ột lượng butan thu được hỗn hợp gồm 5 hiđrocacbon. Cho hỗn hợp khí này sục qua nước brom dư thì khối lượng brom tham gia phản ứ ng là 25,6 gam và sau thí nghi ệm khối l ượng bình đự ng nước brom tăng thêm 5,32 gam. Hỗn hợp khí còn l ại sau khi qua nước brom có t ỉ khối đối với metan là 1,9625. Xác đị nh hi ệu suất c ủa phản ứng cracking, theo các kết quả cho sau : A. 70% B. 76% C. 80% D. 95% 42. Đốt cháy hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng có số mol bằng nhau,ta được CO2và hơi nước có tỷ lệ số mol lần lượt là 2 : 3. Công thức phân tử lần lượt của 2 rượu là : A. CH4O , C3H8O B. C2H6O , C3H8O C. C2H6O2 , C3H8O2 D. C2H6O , C4H10O 43. A là hợp chất hữu cơ chứa C, H, O. A có thể cho phản ứng tráng gương và phản ứng với NaOH. Đốt cháy hoàn toàn x mol A thu được tất cả 3x mol CO2 và H2O. CTCT A là : A. HCOOCH3 ; B. HCOOC2H5 C. HOOC-CHO D. HOOC-COOH 44. Một ôxit kim loại M có %M = 72,41% khối lượng.Khử hoàn toàn m gam ôxit này bằng CO dư thu được 16,8 g M. Hòa tan hoàn toàn lượng M này bằng HNO3 đặc, nóng thu được 1 muối và x mol khí NO2. Giá trị của x là :
  4. Phạm Lê Ngọc Anh Luyện thi ĐH- CĐ2010 A. 0,45 B. 0,6 C. 0,75 D. 0,9 45. Cho 1,152 g Mg,Fe và 0,1 lít dung dịch AgNO3 .Khi phản ứng xong thu được 5,792g hỗn hợp 2 kim loại .Vậy %Mg (theo khối lượng) là : A. 58,34 B. 41,66 C. 72,20 D. 66,66 46. Cho khí Clo lần lượt qua 2 bình riêng biệt chứa dung dịch KOH, một bình loãng lạnh, một bình đặc nóng ( 1000C). Nếu lượng muối KCl sinh ra sau phản ứng ở 2 bình bằng nhau, thì tỷ lệ thể tích khí clo qua 2 dung dịch KOH là : A. 5 : 6 B. 5 : 3 C. 8 : 3 D. 10 : 3 47. Oxi hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp Zn, Pb, Ni thu được m1 gam hỗn hợp oxit ZnO, PbO, NiO. Hòa tan hoàn toàn m1 gam hỗn hợp oxit trên trong dung dịch HCl loãng thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được hỗn hợp muối khan có khối lượng là (m1 + 55) gam. Giá trị của m là A. m1 - 16 B. m1 - 32 C. m1- 24 D. m1 - 48 48. Cho hỗn hợp A gồm Ag, Cu , Fe phản ứng hết với dung dịch HNO3, được khí NO và NO2 thấy lượng nước tạo thành là 7,2 g. Số mol HNO3 phản ứng là : A. 0,35 B. 0,25 C. 0,2 D. 0,8 49. Cho 50 g hỗn hợp gồm Fe3O4, Cu , Mg tác dụng với dung dịch HCl dư ,sau phản ứng được 2,24 lít H2 (đktc) và còn lại 18 g chất rắn không tan. % Fe3O4 trong hỗn hợp ban đầu là : A. 46,4 B. 59,2 C. 52,9 D. 25,92 50. Cho 2,32 g Fe3O4 tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 1 M được dung dịch A. Thể tích dung dịch KMnO4 0,5 M tác dụng vừa đủ với A ( có H2SO4 loãng dư làm môi trường ) là : A. 44 ml B. 40 ml C. 88 ml D. 20 ml 51. 23,8 gam kim loại X tan hết trong dung dịch HCl tạo ra ion X2+. Dung dịch tạo thành có thể tác dụng vừa đủ với 200ml FeCl3 2M để tạo ra ion X4+. Kim loại X là : A. Sn B. Pb C. Ni D. Ag 52. Kim loại trong cặp oxi hoá - khử nào sau đây có thể phản ứng với ion Ni2+ trong cặp Ni2+/Ni? A. Pb2+/Pb B. Cu2+/Cu C. Sn2+/Sn D. Cr3+/Cr 53. Cho phương trình hoá học: 2Cr + 3Sn → 2Cr + 3Sn .Câu nào sau đây diễn tả đúng vai trò của các chất? 2+ 3+ A. Cr là chất oxi hoá, Sn2+ là chất khử. B. Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxi hoá. C. Sn là chất khử, Cr là chất oxi hoá. 2+ 3+ D. Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hoá. 54. Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người? A. Penixilin, amoxilin B. Vitamin C, glucozơ. C. Seduxen, moocphin D. Thuốc cảm pamin, paradol. 55. Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn tính oxi hoá của ion kim loại hoặc hợp chất của kim loại? 56. Hãy chọn nhận định đúng: A. Lipit là chất béo B. Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động vật, thực vật C. Lipit là este của glixerol với các axit béo D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực. Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit… 57. Polistiren không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau? A. Đepolime hoá. B. Tác dụng với Cl2/ ánh sáng. C. Tác dụng với NaOH (dd). D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt bột Fe. 58. Một hỗn hợp X gồm 2 este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Xà phòng hoá hết 0,2 mol X, ta cần 0,3 lit dung dịch NaOH 1M thu được 3 muối.Tính khối lượng mỗi muối. A.8,2 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa B.4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 11,6 gam C6H5ONa C.8,2 gam CH3COONa; 7,2 gam C6H5COONa; 5,8 gam C6H5ONa D.4,1 gam CH3COONa; 14,4 gam C6H5COONa; 17,4 gam C6H5ONa 59. Để xà phòng hoá 10 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 người ta đun chất béo với dung dịch chứa 1,42 kg NaOH. Sau phản ứng hoàn toàn muốn trung hoà hỗn hợp cần 50 ml dung dịch HCl 1M. Tính khối lượng glixerol và khối lượng xà phòng nguyên chất đã tạo ra. A.1035 g và 10342,5 g B.1200 g và 11230,3 g C.1345 g và 14301,7 g D.1452 g và 10525,2 g
  5. Phạm Lê Ngọc Anh Luyện thi ĐH- CĐ2010 60. Cho 24 g hh X gồm Fe, Cu vào 600 ml dd AgNO3 1,0 M ,sau phản ứng được dd Y ,71,2 g chất rắn Z. Thêm vào hh sau phản ứng 1,0 lít dd H2SO4 1,0 M ,được V lít khí NO duy nhất (đktc)và dd M. Cho từ từ dd NH3 vao M đến dư, được m gam kết tủa .Giá trị của V, m : A. 7,47 L ; 21,4 g B. 6,72 L; 10,7 g C. 3,36 L ; 21,4 g D. 4,48 L; 41,0 g -----------------------------------------------------------------HẾT----------------------------------------------------------------
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2