intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trắc nghiệm Hóa học - Phần liên kết hóa học

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

780
lượt xem
370
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trắc nghiệm Hóa học - Phần liên kết hóa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Hóa học - Phần liên kết hóa học

  1. LIÊN K T HÓA H C 07. Nguyên t nào dư i ñây c n như ng 2 electron ñ ñ t c u trúc ion b n ? 01. Liên k t hóa h c là A. A (Z = 8) A. s k t h p c a các h t cơ b n hình B. B (Z = 9) thành nguyên t b n v ng. C. C (Z = 11) B. s k t h p c a các nguyên t t o D. D (Z = 12) thành phân t hay tinh th b n v ng. C. s k t h p c a các phân t hình 08. S k t h p c a các nguyên t nào dư i thành các ch t b n v ng. ñây KHÔNG th t o h p ch t d ng D. s k t h p c a ch t t o thành v t th X + O 2− ho c X 2+ Y2 ? 2 − b n v ng. A. Na và O B. K và S 02. Các nguyên t k t h p v i nhau nh m C. Ca và O m c ñích t o thành c u trúc m i D. Ca và Cl A. gi ng c u trúc ban ñ u. B. tương t c u trúc ban ñ u. 09. Liên k t c ng hóa tr là liên k t hóa h c C. b n v ng hơn c u trúc ban ñ u. ñư c hình thành gi a hai nguyên t b ng D. kém b n v ng hơn c u trúc ban ñ u. A. m t electron chung. B. s cho - nh n electron. 03. Theo quy t c bát t thì c u trúc b n là C. m t c p electron góp chung. c u trúc gi ng như D. m t, hai hay nhi u c p electron A. kim lo i ki m g n k . chung. B. kim lo i ki m th g n k . C. nguyên t halogen g n k . 10. Các nguyên t c a phân t nào cho dư i D. nguyên t khí hi m g n k . ñây ñ u ñã ñ t c u hình b n c a khí hi m g nk ? 04. Khuynh hư ng nào dư i ñây KHÔNG x y ra trong quá trình hình thành liên k t A. BeH2 hóa h c ? B. AlCl3 A. Dùng chung electron. C. SiH4 B. Cho nh n electron. D. PCl5 C. Dùng chung electron t do. D. Chia tách electron. 11. Quá trình hình thành liên k t nào dư i ñây ñã ñư c mô t ñúng ? 05. Liên k t nào dư i ñây không thu c lo i liên k t hóa h c ? A. H. . H H :H H H A. Liên k t hiñro. .. .. B. Liên k t ion. B. H. . Cl : .. H :: Cl .. H Cl C. Liên k t c ng hóa tr . . . D. Liên k t kim lo i. C. :N. . N : . . :N :: N : .. N N .. .. 06. Liên k t ion là lo i liên k t hóa h c ñư c D. Na . . Cl : .. Na : Cl : .. Na Cl hình thành b ng l c hút tĩnh ñi n gi a 12. Liên k t trong phân t nào dư i ñây A. cation và anion. KHÔNG ph i là liên k t c ng hóa tr ? B. cation và electron t do. C. các ion mang ñi n tích cùng d u. A. Na2O D. electron chung và h t nhân nguyên B. As2O3 t . C. Cl2O5 D. Br2O7 hungnguyen15971@yahoo.com – 0989079157 1
  2. 13. Phát bi u nào dư i ñây là ñúng ? 17. C u t o phân t nào dư i ñây là KHÔNG A. N, P có c ng hóa tr b ng 3, 5 ñúng ? B. O, S có c ng hóa tr b ng 2, 4, 6 H C. F, Cl có c ng hóa tr b ng 1, 3, 5, 7 A. NH3 H N H D. Br, I có c ng hóa tr b ng 1, 3, 5, 7 O O 14. Phân t nào dư i ñây có th t n t i ? B. N2O5 N O N A. PCl6 O O O B. SF6 C. HNO3 H O N C. OCl4 O D. FBr3 + - H O 15. C u t o phân t nào dư i ñây là KHÔNG D. NH4NO3 H N H O N ñúng ? H O H 18. C u t o phân t nào dư i ñây là KHÔNG A. CH4 H C H ñúng ? H A. HCl H Cl B. CO C O B. Cl2 Cl Cl C. CO2 O C O O O C. HClO4 H Cl H O D. H2CO3 C O O O H O O D. KClO3 K+ O Cl 16. C u t o phân t nào dư i ñây là KHÔNG O ñúng ? H 19. Cho bi t k t lu n v tr ng thái lai hóa A. PH3 H P H c a nguyên t trung tâm nào dư i ñây là O O ñúng ? 2 B. P2O5 P O P A. C trong CO2 lai hóa sp . 3 O O B. N trong NH3 lai hóa sp . 3 H O C. S trong SO3 lai hóa sp . C. H3PO4 H O P O D. O trong H2O lai hóa sp. H O 20. D ng hình h c (ch V) c a phân t nào K O dư i ñây là ñúng ? C. K3PO4 K O P O Be A. BeH2 H H K O Be B. BeCl2 Cl Cl C C. CO2 O O S D. SO2 O O hungnguyen15971@yahoo.com – 0989079157 2
  3. 21. Trong các phân t dư i ñây, phân t nào 25. Cho các phân t ch t h u cơ X, Y, Z : có c u t o hình h c d ng tháp ñáy tam H3C CH3 H2C CH2 HC CH giác ? X Y Z A. BH3 Nh n xét nào dư i ñây là ñúng ? B. PH3 A. ð dài liên k t cacbon-cacbon tăng theo tr t t X < Y < Z. C. SO3 B. ð b n liên k t cacbon-cacbon tăng D. AlCl3 theo tr t t Z < Y < X. C. S liên k t σ (cacbon-cacbon) trong 22. Mô t d ng hình h c phân t nào dư i các phân t này là b ng nhau. ñây là KHÔNG ñúng ? D. S liên k t π trong các phân t này là O b ng nhau. A.H2O H H N 26. Cho bi t các giá tr ñ âm ñi n : Na : B. NH3 H H 0,93; Li : 0,98; Mg : 1,31; Al : 1,61; P : H 2,19; S : 2,58; Br : 2,96 và N : 3,04. C Các nguyên t trong phân t nào dư i C. H2CO3 O OH ñây liên k t v i nhau b ng liên k t ion ? OH O A. Na3P D. H2SO4 S B. MgS O OH OH C. AlCl3 D. LiBr 23. Xét hai phân t ch t h u cơ X và Y : H H 27. Dãy nào dư i ñây các ch t ñư c xác ñ nh H HH C C H c u trúc tinh th hoàn toàn ñúng ? C C C C A. Tinh th kim cương, lưu huỳnh, phot H C C H H H pho và magie thu c lo i tinh th H H nguyên t . X Y B. Tinh th mu i ăn, xút ăn da (NaOH), Nh n xét nào dư i ñây là ñúng ? potat (KOH) và diêm tiêu (KNO3) A. Phân t X và Y có s liên k t σ và s thu c lo i tinh th ion. liên k t π b ng nhau. C. Tinh th natri, s t, ñ ng, nhôm, vàng B. Phân t X có s liên k t σ nhi u hơn, và than chì thu c lo i tinh th kim nhưng s liên k t π ít hơn phân t Y. lo i. C. Phân t Y có s liên k t σ nhi u hơn, D. Tinh th nư c ñá, ñá khô (CO2), iot nhưng s liên k t π ít hơn phân t X. và mu i ăn thu c lo i tinh th phân D. Phân t X có s liên k t σ và s liên t k t π nhi u hơn phân t Y. 28. Phát bi u nào dư i ñây là KHÔNG 24. Phát bi u nào dư i ñây KHÔNG ñúng ? ñúng? A. Liên k t σ hình thành do s xen tr c A. Tinh th kim lo i có ánh kim, có tính các obitan nguyên t . d o, có kh năng d n ñi n và nhi t. B. Liên k t π hình thành do s xen ph B. Tinh th phân t m m, x p, có nhi t bên các obitan nguyên t . ñ nóng ch y th p và d bay hơi. C. Liên k t σ b n hơn liên k t π do C. Liên k t trong tinh th nguyên t là vùng xen ph c a liên k t σ l n hơn. tương tác v t lí kém b n. D. Nguyên t có th quay t do xung D. Liên k t trong tinh th ion là liên k t quanh tr c liên k t σ và liên k t π. ion b n. hungnguyen15971@yahoo.com – 0989079157 3
  4. ðáp án: 1.B; 2.C; 3.D; 4.D; 5.A; 6.A; 7.D; 8.C; 9.D; 10.C; 11.C; 12.A; 13.D; 14.B; 15.B; 16.D; 17.B; 18.C; 19.B; 20.D; 21.B; 22.C; 23.A; 24.D; 25.C; 26.D; 27.B; 28.C. hungnguyen15971@yahoo.com – 0989079157 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2