Trắc nghiệm lý thuyết lý 12 luyện thi

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

2
373
lượt xem
188
download

Trắc nghiệm lý thuyết lý 12 luyện thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Trắc nghiệm lý thuyết lý 12 luyện thi " nhằm giúp các em có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào Kì thi với tâm thế vững vàng nhất. Tác giả hi vọng tài liệu này sẽ là tài liệu bổ ích cho các em học sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm lý thuyết lý 12 luyện thi

 1. Ebook Tr c Nghi m Lý Thuy t V t Lí 12 Cu n Sách này euclid vi t T ng các Thành Viên c a http://ebook.top1.vn Chúc các b n ñ t k t qu cao trong các kì thi s p t i !
 2. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com L i Nói ð u Ki m tra, ñánh giá có vai trò, ch c năng r t quan tr ng trong d y h c. Nó giúp th y và trò ñi u ch nh vi c d y và h c nh m ñ t k t qu d y h c cao hơn, ñ ng th i xác nh n thành qu d y h c c a th y và trò. Có nhi u hình th c ki m tra, ñánh giá k t qu d y h c, trong ñó ki m tra tr c nghi m khách quan ñang ñư c quan tâm s d ng. Tr c nghi m khách quan ñư c quan tâm b i m t s lí do sau: - Vi c ch m và cho ñi m tương ñ i d dàng và khách quan hơn so v i thi t lu n. - Trong các câu h i tr c nghi m, nhi m v c a ngư i h c ñư c phát bi u rõ ràng hơn là trong các bài thi t lu n. - Khi làm m t bài thi tr c nghi m, h u h t th i gian h c sinh dùng ñ ñ c và suy nghĩ. Có th t ki m tra, ñánh giá ki n th c. - Tránh ñư c vi c h c t , h c l ch. Cung c p m t lư ng thông tin ph n h i l n, làm cơ s cho vi c ñi u ch nh k ho ch d y h c. - D dàng ng d ng công ngh thông tin và truy n thông ñ t ch c thi, ch m bài m t cách nhanh chóng, chính xác và an toàn. Trong bài thi tr c nghi m bao gi cũng có 2 ph n : Ki m tra lý thuy t & th c hành. ð i v i ph n tr c nghi m lý thuy t, theo mình : N u h c sinh chăm ñ c sách giáo khoa, h c thu c các ñ nh nghĩa, ñ nh lý, các phát bi u quan tr ng trong m i bài ( T t nhiên là ph i hi u ch không h c v t ^.^ ) & ð c bi t là chăm làm ñ thì Ph n lý thuy t s ñư c gi i quy t tr n v n trong th i gian ng n ( Có nh ng câu h i - n u n m ch c lý thuy t b n m t chưa t i 10s ñ ñưa ra k t qu ñúng ^.^). Cu n sách này mình ch ñ c p t i Ph n lí thuy t v t lí ( Do kh năng có h n ). Tuy nhiên v i các b n h c sinh h c phân ban s b thi u ph n Cơ H c V t R n & Th a ph n Quang Hình. R t mong các b n thông c m vì mình vi t Ebook này trong nh ng ngày ôn thi ðH năm 2007 - 2008 , khi mà ñ thi v n còn ph n T Ch n & mình l i là nhóm ñ i tư ng h c sinh không phân ban T.T! ( Bây gi ! Thi xong rùi m i ch nh s a và ñưa lên ! ). N i dung cu n sách g m các câu h i lý thuy t v t lí - Tuy nhiên, qua quá trình làm ñ mình ñã cô ñ ng ph n l n các câu h i hay, ch không như nhi u cu n Ebook có quá nhi u câu h i d , mà h c sinh ch li c qua ñã có ñáp án ñúng rùi ! m i Câu h i - Ph n ðáp án ñư c Tô ð m là ñáp án chính xác nh t ( T t nh t khi làm các b n nên che ðáp án ñi - he he ). Do trình ñ có h n nên Ebook còn nhi u sai sót, r t mong nh n ñư c s góp ý t phía b n ñ c. M i email góp ý, xin g i v hòm thư : euclid1990@yahoo.com.vn ! N u có th i gian r nh xin vui lòng ghé qua website: http://Ebook.Top1.Vn http://maichoi.vuicaida.com 2
 3. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com Dao ð ng Cơ H c 1. Trong dao ñ ng ñi u hoà : A. Gia t c bi n ñ i ñi u hoà cùng pha so v i li ñ . π B. Gia t c bi n ñ i ñi u hoà s m pha so v i li ñ . 2 C. Gia t c bi n ñ i ñi u hoà ngư c pha so v i li ñ . π D. Gia t c bi n ñ i ñi u hoà ch m pha so v i li ñ . 2 2. Phát bi u nào sau ñây là ñúng ? A. Trong dao ñ ng t t d n, m t ph n cơ năng ñã bi n ñ i thành hoá năng. B. Trong dao ñ ng t t d n, m t ph n cơ năng ñã bi n ñ i thành quang năng. C. Trong dao ñ ng t t d n, m t ph n cơ năng ñã bi n ñ i thành nhi t năng. D. Trong dao ñ ng t t d n, m t ph n cơ năng ñã bi n ñ i thành ñi n năng. 3. ð ng năng c a dao ñ ng ñi u hoà A. Bi n ñ i tu n hoàn theo th i gian v i chu kì T/2. B. Bi n ñ i theo th i gian dư i d ng hàm s sin. C. Bi n ñ i tu n hoàn v i chu kì T. D. Không bi n ñ i theo th i gian. 4. Phát bi u nào sau ñây là ñúng ? A. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng riêng. B. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng ñi u hoà. C. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng cư ng b c. D. Hi n tư ng c ng hư ng ch x y ra v i dao ñ ng t t d n. 5. Phát bi u nào sau ñây v m i quan h gi a li ñ , v n t c, gia t c là ñúng? A. Trong dao ñ ng ñi u hoà v n t c và li ñ luôn cùng chi u. B. Trong dao ñ ng ñi u hoà gia t c và li ñ luôn cùng chi u. C. Trong dao ñ ng ñi u hoà v n t c và gia t c luôn ngư c chi u. D. Trong dao ñ ng ñi u hoà gia t c và li ñ luôn ngư c chi u. 6. Ch n câu ñúng. Dao ñ ng t do là dao ñ ng có: A. T n s không ñ i. B. T n s ch ph thu c vào các ñ c tính c a h và không ph thu c các y u t bên ngoài. C. T n s và biên ñ không ñ i. D. Biên ñ không ñ i. 7. Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Dao ñ ng duy trì là dao ñ ng t t d n mà ngư i ta ñã tác d ng ngo i l c vào v t dao ñ ng cùng chi u v i chi u chuy n ñ ng trong m t ph n c a t ng chu kì. B. Dao ñ ng duy trì là dao ñ ng t t d n mà ngư i ta ñã kích thích l i dao ñ ng sau khi dao ñ ng b t t h n. C. Dao ñ ng duy trì là dao ñ ng t t d n mà ngư i ta ñã làm m t l c c n c a môi trư ng ñ i v i v t dao ñ ng. D. Dao ñ ng duy trì là dao ñ ng t t d n mà ngư i ta ñã tác d ng ngo i l c bi n ñ i ñi u hoà theo th i gian vào v t dao ñ ng. 8. N u hai dao ñ ng ñi u hoà cùng t n s , cùng pha thì li ñ c a chúng: A. Trái d u khi biên ñ b ng nhau, cùng d u khi biên ñ khác nhau. B. Luôn luôn b ng nhau. C. B ng nhau n u hai dao ñ ng cùng biên ñ . D. Luôn luôn trái d u. 9. Nh n xét nào sau ñây là không ñúng? A. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c không ph thu c vào t n s l c cư ng b c. 3
 4. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com B. Dao ñ ng cư ng b c có t n s b ng t n s c a l c cư ng b c. C. Dao ñ ng duy trì có chu kì b ng chu kì dao ñ ng riêng c a con l c. D. Dao ñ ng t t d n càng nhanh n u l c c n c a môi trư ng càng l n. 10. Chu kỳ c a dao ñ ng tu n hoàn là: A. Kho ng th i gian v t th c hi n dao ñ ng. (3) B. Kho ng th i gian ng n nh t mà tr ng thái dao ñ ng ñư c l p l i như cũ. (2) C. (2) và (3) ñ u ñúng D. Kho ng th i gian mà tr ng thái dao ñ ng ñư c l p l i như cũ. (1) 11. Trong m t dao ñ ng ñi u hòa A. T n s ph thu c vào li ñ B. Li ñ là giá tr c c ñ i c a biên ñ C. Biên ñ là giá tr c c ñ i c a li ñ D. Li ñ không thay ñ i 12. Trong các lo i dao ñ ng thì A. Dao ñ ng ñi u hòa là m t dao ñ ng tu n hoàn B. Dao d ng c a con l c ñơn luôn là dao d ng ñi u hòa C. Dao d ng c a con l c lò xo luôn là dao d ng ñi u hòa D. Dao ñ ng tu n hoàn là m t dao ñ ng ñi u hòa 13. Hai dao ñ ng ñi u hoà cùng t n s . Li ñ hai dao ñ ng b ng nhau m i th i ñi m khi: A. Hai dao ñ ng cùng biên ñ . B. Hai dao ñ ng cùng biên ñ và cùng pha. C. Hai dao ñ ng cùng pha. D. Hai dao ñ ng ngư c pha. 14. M t con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa A. Biên ñ nh thì t n s nh B. Biên ñ l n thì chu kì l n C. Biên ñ không nh hư ng t i t n s D. Biên ñ ch nh hư ng t i chu kì 15. Trong dao ñ ng ñi u hoà giá tr gia t c c a v t (Giá tr ñây ph i hi u là tr ñ i s nghĩa là r tr s bi u di n phép chi u a theo hư ng tr c Ox ñã ch n cho dao ñ ng ) π A. Bi n thiên theo lu t hình sin, l ch pha so v i giá tr v n t c. 2 B. Không thay ñ i. C. Gi m khi giá tr v n t c c a v t tăng. D. Tăng khi giá tr v n t c c a v t tăng. 16. Phát bi u nào sau ñây v i con l c ñơn dao ñ ng ñi u hoà là không ñúng? A. ð ng năng t l v i bình phương t c ñ góc c a v t. B. Th năng t l v i bình phương li ñ góc c a v t. C. Cơ năng không ñ i theo th i gian và t l v i bình phương biên ñ góc. D. Th năng t l v i bình phương t c ñ góc c a v t. 17. Gia t c c a v t dao ñ ng ñi u hoà b ng không khi A. V t v trí có pha dao ñ ng c c ñ i. B. V t v trí có li ñ c c ñ i. C. V n t c c a v t ñ t c c ti u. D. V t v trí có li ñ b ng không. 18. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. Biên ñ c a dao ñ ng duy trì ph thu c vào ph n năng lư ng cung c p thêm cho dao ñ ng trong m i chu kì. B. Biên ñ c a dao ñ ng riêng ch ph thu c vào cách kích thích ban ñ u ñ t o lên dao ñ ng. C. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c ch ph thu c vào biên ñ c a l c cư ng b c. D. Biên ñ c a dao ñ ng t t d n gi m d n theo th i gian. 4
 5. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com 19. Dao ñ ng cư ng b c có ñ c ñi m A. T n s c a dao ñ ng cư ng b c là t n s riêng c a h . B. T n s c a dao ñ ng cư ng b c là t n s c a ngo i l c tu n hoàn C. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c là ch ph thu c vào t n s c a ngo i l c tu n hoàn. D. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c là biên ñ c a ngo i l c tu n hoàn. 20. G i f là t n s c a l c cư ng b c, fo là t n s dao ñ ng riêng c a h . Hi n tư ng c ng hư ng là hi n tư ng: A. Biên ñ c a dao ñ ng tăng nhanh ñ n giá tr c c ñ i khi f = f0. B. Biên ñ c a dao ñ ng t t d n tăng nhanh ñ n giá tr c c ñ i khi f = f0. C. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c tăng nhanh ñ n giá tr c c ñ i khi f – f0 = 0 D. T n s c a dao ñ ng cư ng b c tăng nhanh ñ n giá tr c c ñ i khi t n s dao ñ ng riêng f0 l n nh t. 21. Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Chu kỳ c a h dao ñ ng ñi u hoà ph thu c vào biên ñ dao ñ ng. B. Trong d u nh n th i gian dao ñ ng c a m t v t dài hơn so v i th i gian v t y dao ñ ng trong không khí. C. Trong dao ñ ng ñi u hoà tích s gi a v n t c và gia t c c a v t t i m i th i ñi m luôn luôn dương. D. S c ng hư ng th hi n càng rõ nét khi ma sát c a môi trư ng càng nh . 23. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. Biên ñ c a dao ñ ng riêng ch ph thu c vào cách kích thích ban ñ u ñ t o lên dao ñ ng. B. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c ch ph thu c vào biên ñ c a l c cư ng b c. C. Biên ñ c a dao ñ ng t t d n gi m d n theo th i gian. D. Biên ñ c a dao ñ ng duy trì ph thu c vào ph n năng lư ng cung c p thêm cho dao ñ ng trong m i chu kì. 24. Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c không ph thu c vào pha ban ñ u c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. B. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c không ph thu c vào h s c n (c a ma sát nh t) tác d ng lên v t. C. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c không ph thu c vào t n s ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. D. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c không ph thu c vào biên ñ ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. 5
 6. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com Sóng Cơ H c - Âm H c 1. V n t c truy n sóng cơ h c ph thu c vào y u t nào ? A. T n s sóng. B. B n ch t c a môi trư ng truy n sóng. C. Biên ñ c a sóng. D. Bư c sóng. 2. ði u nào sau dây là ñúng khi nói v năng lư ng sóng A.Trong khi truy n sóng thì năng lư ng không ñư c truy n ñi. B. Quá trình truy n sóng là qúa trình truy n năng lư ng. C. Khi truy n sóng năng lư ng c a sóng gi m t l v i bình phương biên ñ . D. Khi truy n sóng năng lư ng c a sóng tăng t l v i bình phương biên ñ . 3. Ch n phát bi u sai Quá trình lan truy n c a sóng cơ h c: A. Là quá trình truy n năng lư ng. B. Là quá trình truy n dao ñ ng trong môi trư ng v t ch t theo th i gian. C. Là quá tình lan truy n c a pha dao ñ ng. D. Là quá trình lan truy n các ph n t v t ch t trong không gian và theo th i gian 4. Ch n câu tr l i ñúng. Năng lư ng c a sóng truy n t m t ngu n ñ n s : A. Tăng t l v i quãng ñư ng truy n sóng. B. Gi m t l v i quãng ñư ng truy n sóng. C. Tăng t l v i bình phương c a quãng ñư ng truy n sóng. D. Luôn không ñ i khi môi trư ng truy n sóng là m t ñư ng th ng 5. ð phân lo i sóng và sóng d c ngư i ta d a vào: A. V n t c truy n sóng và bư c sóng. B. Phương truy n sóng và t n s sóng. C. Phương dao ñ ng và phương truy n sóng. D. Phương dao ñ ng và v n t c truy n sóng. 6. ð tăng ñ cao c a âm thanh do m t dây ñàn phát ra ta ph i: A. Kéo căng dây ñàn hơn. B. Làm trùng dây ñàn hơn. C. G y ñàn m nh hơn. D. G y ñàn nh hơn. 7. Hai âm thanh có âm s c khác nhau là do: A. Khác nhau v t n s . B. ð cao và ñ to khác nhau. C. T n s , biên ñ c a các ho âm khác nhau. D. Có s lư ng và cư ng ñ c a các ho âm khác nhau 8. Âm thanh do hai nh c c phát ra luôn khác nhau v : A. ð cao. B. ð to. C. Âm s c. D. C A, B, C ñ u ñúng 9. Âm thanh do ngư i hay m t nh c c phát ra có ñ th ñư c bi u di n theo th i gian có d ng: A. ðư ng hình sin. B. Bi n thiên tu n hoàn. C. ðư ng hyperbol. D. ðư ng th ng 10. Cư ng ñ âm ñư c xác ñ nh b i: A. Áp su t t i m t ñi m trong môi trư ng khi có sóng âm truy n qua. B. Năng lư ng mà sóng âm truy n qua m t ñơn v di n tích vuông góc v i phương truy n âm trong m t ñơn v th i gian. C. Bình phương biên ñ âm t i m t ñi m trong môi trư ng khi có sóng âm truy n qua. D. C A, B, C ñ u ñúng. 11. Ch n phát bi u ñúng. V n t c truy n âm: A. Có giá tr c c ñ i khi truy n trong chân không và b ng 3.108 m/s B. Tăng khi m t ñ v t ch t c a môi trư ng gi m. C. Tăng khi ñ ñàn h i c a môi trư ng càng l n. D. Gi m khi nhi t ñ c a môi trư ng tăng 12. Sóng âm là sóng cơ h c có t n s kho ng: A. 16Hz ñ n 20KHz B. 16Hz ñ n 20MHz C. 16Hz ñ n 200KHz D. 16Hz ñ n 2KHz 6
 7. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com 13. ð hai sóng giao thoa ñư c v i nhau thì chúng ph i có: A. Cùng t n s , cùng biên ñ và cùng pha. B. Cùng t n s , cùng biên ñ và hi u pha không ñ i theo th i gian. C. Cùng t n s và cùng pha. D. Cùng t n s và hi u pha không ñ i theo th i gian. 14. Lư ng năng lư ng ñư c sóng âm truy n trong m t ñơn v th i gian qua m t ñơn v di n tích ñ t vuông góc v i phương truy n âm g i là: A. Cư ng ñ âm. B. ð to c a âm. C. M c cư ng ñ âm. D. Năng lư ng âm. 15. Âm s c là ñ c trưng sinh lí c a âm cho ta phân bi t ñư c hai âm: A. Có cùng biên ñ phát ra do cùng m t lo i nh c c . B. Có cùng biên ñ do hai lo i nh c c khác nhau phát ra. C. Có cùng t n s phát ra do cùng m t lo i nh c c . D. Có cùng t n s do hai lo i nh c c khác nhau phát ra. 16. Ch n phát bi u sai A. Mi n nghe ñư c n m gi a ngư ng nghe và ngư ng ñau, ph thu c vào t n s âm. B. Mi n nghe ñư c ph thu c vào cư ng ñ âm chu n. C. Ti ng ñàn, ti ng hát, ti ng sóng bi n rì rào, ti ng gió reo là nh ng âm có t n s xác ñ nh. D. V i cùng cư ng ñ âm I, trong kho ng t n s t 1000Hz ñ n 5000Hz, khi t n s âm càng l n âm nghe càng rõ. 17. Khi hai nh c sĩ cùng ñánh m t b n nh c cùng m t ñ cao nhưng hai nh c c khác nhau là ñàn Piano và ñàn Organ, ta phân bi t ñư c trư ng h p nào là ñàn Piano và trư ng h p nào là ñàn Organ là do: A. T n s và biên ñ âm khác nhau. B. T n s và năng lư ng âm khác nhau. C. Biên ñ và cư ng ñ âm khác nhau. D. T n s và cư ng ñ âm khác nhau. 18. ð to c a âm là m t ñ c tính sinh lí c a âm ph thu c vào: A. V n t c âm. B. Bư c sóng và năng lư ng âm. C. T n s và m c cư ng ñ âm. D. V n t c và bư c sóng. 19. Các ñ c tính sinh lí c a âm g m: A. ð cao, âm s c, năng lư ng. B. ð cao, âm s c, cư ng ñ . C. ð cao, âm s c, biên ñ . D. ð cao, âm s c, ñ to. 20. M t ng b b t m t ñ u cho ta m t âm cơ b n có t n s b ng f. Sau khi b ñ u b t ñi, t n s c a âm cơ b n phát ra s như th nào ? A. Tăng lên g p hai l n. B. Tăng lên g p b n l n. C. V n như trư c ñó. D. Gi m xu ng hai l n. 7
 8. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com Dao ð ng ði n – Dòng ði n Xoay Chi u 1. Dòng ñi n xoay chi u có t n s f = 60Hz, trong m t chu kì dòng ñi n ñ i chi u … A. 50 l n B. 100 l n C. 2 l n D. 25 l n 2. M ch xoay chi u RLC m c n i ti p v i R=10 W, ZL=10 W, ZC=50 W ng v i t n s f. Khi f thay ñ i ñ n giá tr f' thì trong m ch có c ng hư ng ñi n. A. f'=f B. f'
 9. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com C. Su t ñi n ñ ng bi n ñ i ñi u hoà theo th i gian g i là su t ñi n ñ ng xoay chi u. D. Dòng ñi n có cư ng ñ bi n ñ i ñi u hoà theo th i gian g i là dòng ñi n xoay chi u. 12. Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v cư ng ñ hi u d ng và hi u ñi n th hi u d ng ? A. Dùng ampe k có khung quay ñ ño cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n xoay chi u. B. Hi u ñi n th hi u d ng tính b i công th c: U =Uo 2 . C. Nguyên t c c u t o c a các máy ño cho dòng xoay chi u là d a trên nh ng tác d ng mà ñ l n t l v i bình phương cư ng ñ dòng ñi n. D. Dùng vôn k có khung quay ñ ño hi u ñi n th hi u d ng. 13. Phát bi u nào sau ñây là ñúng ? A. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho nam châm vĩnh c u hình ch U quay ñ u quanh tr c ñ i x ng c a nó. B. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n xoay chi u ch y qua nam châm ñi n. C. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n xoay chi u m t pha ch y qua ba cu n dây c a stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha. D. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n m t chi u ch y qua nam châm ñi n. 14. Trong m ch ñi n ch có t ñi n C. ð t hi u ñi n th xoay chi u gi a hai ñ u t ñi n C thì có dòng ñi n xoay chi u trong m ch. ði u này ñư c gi i thích là có electron ñi qua ñi n môi gi a hai b n t : A. Hi n tư ng ñúng; gi i thích sai. B. Hi n tư ng ñúng; gi i thích ñúng. C. Hi n tư ng sai; gi i thích ñúng. D. Hi n tư ng sai; gi i thích sai. 15. ðo n m ch ñi n xoay chi u ch có ñi n tr thu n R thì : A. Công su t trên R không ñ i B. u = Ri C. u l ch pha so v i i D. Có c ng hư ng ñi n π 16. Khi hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch RLC m c n i ti p s m pha ñ i v i dòng ñi n 4 trong m ch thì π A.Hi u ñi n th gi a hai ñ u ñi n tr s m pha so v i hi u ñi n th gi a hai ñ u t 4 ñi n. B. T ng tr c a m ch b ng hai l n thành ph n ñi n tr thu n R c a m ch. C. Hi u s gi a c m kháng và dung kháng b ng ñi n tr thu n c a m ch. D. T n s c a dòng ñi n trong m ch nh hơn giá tr c n x y ra hi n tư ng c ng hư ng. 17. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng ? A. Trong m ch ñi n xoay chi u không phân nhánh ta có th t o ra hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u t ñi n l n hơn hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u ño n m ch. B. Trong m ch ñi n xoay chi u không phân nhánh ta có th t o ra hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u cu n c m l n hơn hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u ño n m ch. C. Trong m ch ñi n xoay chi u không phân nhánh ta có th t o ra hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u t ñi n b ng hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u cu n c m. D. Trong m ch ñi n xoay chi u không phân nhánh ta có th t o ra hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u ñi n tr l n hơn hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u ño n m ch. 18. Khi gi a hai ñ u m t ñi n tr có m t hi u ñi n th xoay chi u có ñ l n c c ñ i thì công su t t a ra trên ñi n tr b ng P. N u gi a hai ñ u ñi n tr có hi u ñi n th không ñ i thì công su t t a ra trên ñi n tr b ng bao nhiêu ? A. 2P B. 4P C. P D. 2 P. 19. Trong th c t ñ tăng h s công su t cosφ ngư i ta thư ng làm : A. Gi m t ng tr Z B. Tăng t l R/Z C. Gi m ñi n tr thu n R D. Tăng ñi n tr thu n R 9
 10. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com 20. Xét v c u t o, máy ph t ñi n xoay chi u m t pha và máy phát ñi n m t chi u khác nhau cơ b n b ph n nào ? A. Khung dây B. Ch i quét C. B góp D. Tr c quay 21. N u máy phát ñi n xoay chi u có p c p c c , nhi u c p cu n dây và roto quay v i v n t c n vòng/s thì t n s dòng ñi n b ng bao nhiêu : n.p A. B. n.p 60 n.p C. D. 2np 2 22. ð t m t nam châm ñi n trư c m t lá s t. N i nam châm ñi n v i ngu n ñi n xoay chi u thì lá s t s Ch n m t ñáp án dư i ñây A. B nam châm ñi n hút ch t B. B nam châm ñi n ñ y ra C. Không b tác ñ ng D. Hút ñ y luân phiên liên t c t i ch 23. Ch n câu sai. Trong máy phát ñi n xoay chi u m t pha: A. B ph n quay g i là roto và b ph n ñ ng yên g i là stato. B. Ph n c m là ph n t o ra t trư ng. C. Ph n ng là ph n t o ra dòng ñi n. D. H th ng hai vành bán khuyên và ch i quét g i là b góp. 24. C u t o c a máy phát ñi n xoay chi u có ñ c ñi m A. Ph n ng là nam châm vĩnh c u ho c nam châm ñi n B. Lõi s t c a ph n c m và ph n ng ñư c ghép b i nhi u lá s t ñ tăng kh năng ch u l c C. Ph n c m là khung dây d n D. Có nhi u c p c c ñ gi m v n t c quay c a rôto 25. Khi t thông qua khung dây kín bi n thiên thì cư ng ñ dòng ñi n c m ng trong khung dây s là : A. i = -Φdt dΦ B. i = dt 1 dΦ C. i = - R dt dΦ D. i = - R dt 26. Trong cách m c hình sao ngư i ta có th ch c n 3 dây pha mà không c n dây trung hòa khi A. T i 3 pha ñ u là c m kháng B. T i 3 pha ñ u là dung kháng C. T i 3 pha ñ u là ñi n tr thu n D. T i 3 pha gi ng nhau hoàn toàn 27. Phát bi u nào sau ñây v c u t o c a máy phát ñi n xoay chi u ba pha là sai ? A. Stato là ph n ng g m 3 cu n dây gi ng h t nhau ñ t l ch nhau 1/3 vòng tròn trên stato. B. Hai ñ u c a m i cu n dây ph n ng là m t pha ñi n. C. Rôto là ph n c m, stato là ph n ng. D. Rôto là ph n ng, stato là ph n c m. 28. Khi m c dòng ñi n 3 pha nên lưu ý các ñi m A. Khi m c hình sao thì t i c n ñ i x ng B. Ti t ki m ñư c dây d n truy n t i nh cách m c sao, tam giác C. Hi u ñi n th hi u d ng Up= 3 Ud D. Khi m c hình tam giác thì t i không c n ñ i x ng 10
 11. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com 29. Khi truy n t i ñi n năng c a dòng ñi n xoay chi u ba pha ñi xa ta ph i dùng ít nh t là bao nhiêu dây d n ? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 30. ð ng cơ ñi n xoay chi u ba pha, có ba cu n dây gi ng h t nhau m c hình sao. M ch ñi n ba pha dùng ñ ch y ñ ng cơ này ph i dùng m y dây d n : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 31. Trong cách m c dòng ñi n xoay chi u ba pha ñ i x ng theo hình tam giác, phát bi u nào sau ñây là không ñúng ? A. Công su t tiêu th trên m i pha ñ u b ng nhau. B. Dòng ñi n trong m i pha b ng dòng ñi n trong m i dây pha. C. Hi u ñi n th gi a hai ñ u m t pha b ng hi u ñi n th gi a hai dây pha. D. Công su t c a ba pha b ng ba l n công su t m i pha 32. Máy phát ñi n xoay chi u 3 pha có ưu ñi m: A. Không c n ng d ng hi n tư ng c m ng ñi n t B. T o ñư c t trư ng quay C. Ti t ki m trong ñư ng dây t i ñi n D. Máy có c u t o ñơn gi n 33. G i Bo là c m ng t c c ñ i c a m t trong ba cu n dây ñ ng cơ không ñ ng b ba pha khi có dòng ñi n vào ñ ng cơ. C m ng t do c ba cu n dây gây ra t i tâm c a stato là: A. B=0 B. B = Bo C. B = 0.5Bo D. B = 1,5Bo 34. M t ñ ng cơ không ñ ng b ba pha ho t ñ ng bình thư ng khi hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u m i cu n dây là 220 V. Trong khi ñó ch có m t m ng ñi n xoay chi u ba pha do m t máy phát ba pha t o ra, su t ñi n ñ ng hi u d ng m i pha là 127 V. ð ñ ng cơ ho t ñ ng bình thư ng thì ta ph i m c theo cách nào sau ñây ? A. Ba cu n dây c a máy phát theo hình sao, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình sao. B. Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình sao. C. Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo tam giác. D. Ba cu n dây c a máy phát theo hình sao, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình tam giác. 35. M t ñ ng cơ không ñ ng b ba pha ho t ñ ng bình thư ng khi hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u m i cu n dây là 100 V. Trong khi ñó ch có m t m ng ñi n xoay chi u ba pha do m t máy phát ba pha t o ra, su t ñi n ñ ng hi u d ng m i pha là 173 V. ð ñ ng cơ ho t ñ ng bình thư ng thì ta ph i m c theo cách nào sau ñây ? A. Ba cu n dây c a máy phát theo hình sao, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình tam giác. B. Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình sao. C. Ba cu n dây c a máy phát theo hình tam giác, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo tam giác. D. Ba cu n dây c a máy phát theo hình sao, ba cu n dây c a ñ ng cơ theo hình sao. 36. Hi n tư ng quay không ñ ng b x y ra khi ñ t v t nào ñ ng tr c v i t trư ng quay? A. M t khung dây ñ ng kín m ch B. M t khung dây s t kín m ch C. M t kim nam châm D. M t khung dây nhôm không kín m ch 37. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. C m ng t do c ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha có t n s quay b ng t n s dòng ñi n. B. C m ng t do c ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha có phương không ñ i. 11
 12. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com C. C m ng t do c ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha có hư ng quay ñ u. D. C m ng t do c ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha có ñ l n không ñ i. 38. Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n m t chi u ch y qua nam châm ñi n. B. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n xoay chi u m t pha ch y qua ba cu n dây c a stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha. C. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho nam châm vĩnh c u hình ch U quay ñ u quanh tr c ñ i x ng c a nó. D. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n xoay chi u ch y qua nam châm ñi n. 39. Trong máy bi n th : A. M ch t ñư c ghép b ng lá tôn silic ñ thu n ti n cho vi c tháo l p. B. Các cu n dây sơ c p và th c p luôn có ti t di n b ng nhau. C. N u ch m vào vòng dây sơ c p b ñi n gi t thì có th khi ch m vào vòng dây th c p cũng b gi t. D. Công th c ch ñư c phép áp d ng khi coi như ñi n tr trên cu n sơ c p và th c p là r t nh . 40. Trong th c t s d ng máy bi n th ngư i ta thư ng m c cuôn sơ c p liên t c v i ngu n mà không c n tháo ra k c khi không c n dùng máy bi n th là vì A. Dòng ñi n trong cu n sơ c p r t nh vì c m kháng r t l n khi không có t i B. Công su t và h s công su t c a cu n th c p luôn b ng nhau C. T ng tr c a bi n th nh D. Cu n dây sơ c p có ñi n tr thu n r t l n nên dòng sơ c p r t nh , không ñáng k 41. Cu n sơ c p (I) c a máy bi n th ñư c n i v i ngu n ñi n không ñ i 4,5V và cu n th c p (II)n i v i hi u ñi n th ño dòng m t chi u. D ñoán nào ñúng khi ñóng m ch ñi n (I): A. Kim vôn k s ch hi u ñi n th không ñ i, tương ng v i t s truy n qua c a máy bi n th . B. Kim vôn k ch l ch v trí O t i th i ñi m m m ch (I). C. Kim vôn k ch l ch v trí O t i th i ñi m ñóng m ch (I). D. Kim vôn k hoàn toàn không d ch chuy n. 42. Trong máy bi n th công th c nào sau ñây ñư c phép áp d ng trong m i ñi u ki n :Ch n m t ñáp án dư i ñây e N U N A. 1 = 1 B. 1 = 1 e2 N2 U2 N2 u N I N C. 1 = 1 D. 1 = 2 u 2 N2 I2 N1 43. Máy bi n th luôn có: A. Cu n sơ c p và th c p có ñ t c m nh ñ công su t hao phí nh . B. Hi u ñi n th 2 ñ u cu n dây luôn t l thu n v i s vòng dây. C. S vòng dây c a cu n sơ c p ít hơn cu n th c p D. Hi u su t b ng 1 44. M ch ch nh lưu hai n a chu kì có ưu ñi m gì hơn so v i m ch ch nh lưu n a chu kì ? A. Dòng ñi n ñ nh p nháy hơn B. Cư ng ñ dòng ñi n l n hơn C. Chi u và cư ng ñ dòng ñi n n ñ nh D. Công su t dòng ñi n ñ t c c ñ i 45. Ngư i ta dùng d ng c nào sau ñây ñ ch nh lưu dòng ñi n xoay chi u thành dòng ñi n m t chi u 12
 13. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com A. Triac bán d n B. Trandito bán d n C. ðiot bán d n D. Thiristo bán d n 46. Thi t b ñ chinh lưu dòng ñi n xoay chi u thành dòng ñi n m t chi u là: A. T ñi n hoá h c. B. ðèn ñi n t hai c c. C. ðèn ñi n t hai c c ho c diod bán d n. D. ði t bán d n. 47. ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v các cách t o ra dòng ñi n m t chi u ? A. Ch có th t o ra dòng ñi n m t chi u b ng máy phát ñi n m t chi u ho c các m ch ch nh lưu dòng ñi n xoay chi u B. M ch ch nh lưu dòng ñi n xoay chi u cho dòng ñi n ít "nh p nháy" hơn so v i m ch ch nh lưu m t n a chu kỳ C. M ch l c m c thêm vào m ch ch nh lưu có tác d ng làm cho dòng ñi n ñ nh p nháy hơn D. C A, B và C ñ u ñúng 48. B góp trong máy phát ñi n m t chi u ñóng vai trò c a thi t b ñi n: A. T ñi n. B. Cu n c m. C. Cái ch nh lưu. D. ði n tr . 49. D ng c nào dư i ñây ñư c dùng như m t ch nh lưuCh n m t ñáp án dư i ñây A. Ch t bán d n thu n. B. Ch t bán d n lo i p. C. Ch t bán d n lo i n. D. L p chuy n ti p p - n. 13
 14. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com Dao ð ng ði n T - Sóng ði n T 1. Dao ñ ng ñi n t trong m ch dao ñ ng LC là quá trình: A. Năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng bi n thiên theo hàm b c nh t ñ i v i th i gian. B. ði n tích trên t ñi n bi n ñ i không tu n hoàn. C. Có hi n tư ng c ng hư ng x y ra thư ng xuyên trong m ch dao ñ ng. D. Chuy n hóa qua l i c a gi a năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng nhưng t ng c a chúng t c là năng lư ng c a m ch dao ñ ng không ñ i. 2. Nguyên nhân dao ñ ng t t d n trong m ch dao ñ ng là: A. do to nhi t trong các dây d n và b c x ra sóng ñi n t . B. do b c x ra sóng ñi n t . C. do to nhi t trong các dây d n. D. do t ñi n phóng ñi n. 3. Trong m ch dao ñ ng LC thì … A. ði n tích c a t ñi n luôn biên thiên B. Dòng ñi n trong cu n c m không ñ i C. ði n tích c a t ñi n không thay ñ i D. Dòng ñi n trong m ch tăng ñ u 4. Ch n câu ñúng. A. Năng lư ng ñi n luôn luôn b ng năng lư ng t . B. Năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng bi n thiên theo hàm b c nh t ñ i v i th i gian. C. Năng lư ng ñi n trư ng và năng lư ng t trư ng cùng bi n thiên tu n hoàn theo m t t n s chung. D. Năng lư ng c a m ch dao ñ ng g m năng lư ng ñi n trư ng t p trung cu n c m và năng lư ng t trư ng t p trung t ñi n 5. Trong m ch dao ñ ng ñ c ñi m nào sau ñây c a dòng ñi n : A. T n s r t l n B. Năng lư ng r t l n C. Chu kì r t l n D. Cư ng ñ r t l n 6. Trong máy phát dao ñ ng ñi u hòa dùng tranzito, ngu n năng lư ng b sung cho m ch LC chính là A. T ñi n C’ B. Cu n c m ng L’ C. Tranzito D. Pin 7. Dao ñ ng ñi n t nào dư i ñây ch c ch n không có s to nhi t do hi u ng Jun – Lenxơ: A.Dao ñ ng riêng lí tư ng. B.Dao ñ ng riêng cư ng b c. C.Dao ñ ng duy trì. D.C ng hư ng dao ñ ng. 8. Dao ñ ng ñi n t nào dư i ñây x y ra trong m t m ch dao ñ ng có th có năng lư ng gi m d n theo th i gian: A. Dao ñ ng riêng. B. Dao ñ ng cư ng b c. C. Dao ñ ng duy trì. D. C ng hư ng dao ñ ng. 9. ð i lư ng nào dư i ñây c a m t m ch dao ñ ng th c (không ph i lí tư ng) có th coi là không bi n ñ i v i th i gian: A. Biên ñ . B. T n s dao ñ ng riêng. C. Năng lư ng dao ñ ng. D. Pha dao ñ ng. 10. Dao ñ ng ñi n t t do trong m ch dao ñ ng ñư c hình thành là do hi n tư ng nào sau ñây? A. Hi n tư ng c m ng ñi n t . B. Hi n tư ng t c m C. Hi n tư ng c ng hư ng ñi n D. Hi n tư ng t hoá 11. ð duy trì dao ñ ng ñi n t trong m ch dao ñ ng v i t n s riêng c a nó , ta th c hi n b ng cách: A. ð t vào m ch 1 hi u ñi n th xoay chi u B. ð t vào m ch 1 hi u ñi n th 1 chi u không ñ i 14
 15. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com C. Tăng thêm ñi n tr c a m ch dao ñ ng D. Dùng máy phát dao ñ ng ñi n t ñi u hòa 12. Năng lư ng b sung cho m ch dao ñ ng trong máy phát dao ñ ng ñi u hòa dùng transistor t : A. Dòng côlectơ. B. Dòng êmitơ. C. Dòng bazơ. D. Transistor. 13. Anten ñư c coi là m t m ch dao ñ ng h vì nó cóCh n m t ñáp án dư i ñây A. ði n t trư ng b c x ra ngoài không ñáng k . B. Hai b n c c t ñi n m r ng thành m t dây hư ng lên tr i và m t dây n i ñ t . C. Các dây d n c a anten không có b c cách ñi n . D. M t t ñi n và m t cu n c m ñ ngoài tr i không che kín . 14. Trong m ch khuy ch ñ i dao d ng ngư i ta dùng tranzito vì nó có ñ c tínhCh n m t ñáp án dư i ñây A. Dòng IB l n g p nhi u l n Ic . B. Dòng Ic l n g p nhi u l n IB . C. Dòng IB = Ic . D. Dòng IB x p x Ic . 15. So sánh dao ñ ng ñi n t và dao ñ ng cơ h c ta có s tương ng gi a các ñ i lư ngCh n m t ñáp án dư i ñây A. Dòng ñi n v i v n t c B. ði n tích v i ñ ng năng C. Năng lư ng ñi n trư ng v i v n t c D. Năng lư ng t trư ng v i li ñ 16. Dao ñ ng ñi n t và dao ñ ng cơ h c:Ch n m t ñáp án dư i ñây A. Có cùng b n ch t v t lí. B. ðư c mô t b ng nh ng phương trình toán h c gi ng nhau. C. Có b n ch t v t lí khác nhau. D. Câu B và C ñ u ñúng. 17. ð c ñi m nào trong s các ñ c ñi m sau không ph i là ñ c ñi m chung c a sóng cơ h c và sóng ñi n t : A. Mang năng lư ng. B. Là sóng ngang. C. B nhi u x khi g p v t c n. D. Truy n ñư c trong chân không. 18. Ch n k t lu n ñúng khi so sánh dao ñ ng t do c a con l c lò xo và dao ñ ng ñi n t t do trong m ch : A. Kh i lư ng m c a v t n ng tương ng v i h s t c m L c a cu n dây. B. ð c ng k c a lò xo tương ng v i ñi n dung C c a t ñi n. C. Gia t c a tương ng v i cư ng ñ dòng ñi n i. D. V n t c v tương ng v i ñi n tích q. 19. Ch n k t lu n sai khi so sánh dao ñ ng t do c a con l c lò xo và dao ñ ng ñi n t t do trong m ch : A. S c c n ma sát làm tiêu hao năng lư ng c a con l c ñơn d n ñ n dao ñ ng t t d n tương ng v i ñi n tr c a m ch LC. B. Cơ năng c a con l c tương ng v i năng lư ng dao ñ ng c a m ch LC. C. Con l c có ñ ng năng l n nh t khi ñi qua v trí cân b ng tương ng v i năng lư ng ñi n trư ng c c ñ i khi t ñư c n p ñ y D. Kéo con l c ra kh i v trí cân b ng r i buông tay tương ng v i n p ñi n ban ñ u cho t . 20. Ch n câu sai. A. ði n trư ng xoáy là ñi n trư ng mà ñư ng s c là nh ng ñư ng cong. B. Khi m t t trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy trong không gian xung quanh nó. C. T trư ng xoáy là t trư ng mà ñư ng c m ng t bao quanh các ñư ng s c c a ñi n trư ng. D. Khi m t ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian, nó sinh ra m t t trư ng xoáy. 15
 16. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com 21. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng ? A. ði n t trư ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, lan truy n trong không gian v i v n t c ánh sáng. B. M t t trư ng bi n thiên tăng d n ñ u theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy bi n thiên. C. M t t trư ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, nó sinh ra m t ñi n trư ng xoáy. D. M t ñi n trư ng bi n thiên tu n hoàn theo th i gian, nó sinh ra m t t trư ng xoáy. 22. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng ? A. Dòng ñi n d ch là do ñi n trư ng bi n thiên sinh ra. B. Dòng ñi n d n là dòng chuy n ñ ng có hư ng c a các ñi n tích. C. Có th dùng ampe k ñ ño tr c ti p dòng ñi n d ch. D. Có th dùng ampe k ñ ño tr c ti p dòng ñi n d n. 23. Khi ñi n trư ng bi n thiên theo th i gian gi a các b n t ñi n thì: A. Có m t dòng ñi n ch y qua gi ng như trong dòng ñi n trong dây d n. B. Tương ñương v i dòng ñi n trong dây d n g i là dòng ñi n d ch. C. Không có dòng ñi n ch y qua. D. C hai câu A và B ñ u ñúng. 24. ði n t trư ng tĩnh: A. Do các ñi n tích ñ ng yên sinh ra. B. Có ñư ng s c là các ñư ng cong h , xu t phát các ñi n tích dương và k t thúc các ñi n tích âm. C. Bi n thiên trong không gian, nhưng không ph thu c vào th i gian. D. C A, B, C ñ u ñúng. 25. Ch n k t lu n ñúng khi nói v trư ng ñi n t : A. S bi n thiên c a ñi n trư ng gi a các b n t ñi n sinh ra m t t trư ng tương ñương v i t trư ng do dòng ñi n trong dây d n n i v i t B. ði n trư ng trong t bi n thiên sinh ra m t t trư ng như t trư ng c a m t nam châm hình ch U C. Dòng ñi n d ch ng v i s d ch chuy n c a các ñi n tích trong lòng t D. Dòng ñi n d ch và dòng ñi n d n b ng nhau v ñ l n nhưng ngư c chi u. 26. M t khung dây có N vòng quay liên t c v i tr c quay c t t trư ng B A. Hai ñ u dây c a khung có dòng ñi n xoay chi u hình sin B. T thông qua khung bi n thiên tu n hoàn C. Trong khung dây có su t ñi n ñ ng c m ng không ñ i D. Trong khung có su t ñi n ñ ng c m ng bi n thiên 27. Lý thuy t ñi n t c a Maxoen cho r ng ánh sáng A. Véctơ ñi n trư ng B. Vectơ c m ng t C. Các véctơ ñi n trư ng và t trư ng song song v i nhau D. Các véctơ ñi n trư ng và t trư ng vuông góc v i nhau. 28. ð c ñi m nào sau ñây thu c v sóng ñi n t ? 1. Sóng ngang. 2. Truy n ñi trong m i môi trư ng v t ch t. 3. V n t c truy n sóng là . 4. Bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. 5.Năng lư ng khi truy n sóng trong không gian t l v i lũy th a b c hai c a t n s . A. 1 ; 2 ; 4 B. 1 ; 2 ; 3 C. 2 ; 4 ; 5 D. 3 ; 4 ; 5 29. Trong thi t b b n t c ñ xe trên ñư ng thì A. Ch có máy phát sóng vô tuy n B. Ch có máy thu sóng vô thuy n C. Không có máy phát và máy thu sóng vô tuy n 16
 17. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com D. Có máy phát và máy thu sóng vô tuy n 30. Trong sơ ñ kh i c a m t máy thu vô tuy n ñi n b ph n có trong máy phát là: A. M ch ch n sóng. B. M ch bi n ñi u. C. M ch tách sóng. D. M ch khu ch ñ i. 31. Ch n câu tr l i sai. Trong sơ ñ kh i c a m t máy phát vô tuy n ñi n b ph n có trong máy phát là: A. M ch phát dao ñ ng cao t n. B. M ch bi n ñi u. C. M ch tách sóng. D. M ch khu ch ñ i. 32. Dao ñ ng ñi n t thu ñư c trong m ch ch n sóng c a máy thu là lo i dao ñ ng ñi n t nào sau ñây? A. Dao ñ ng cư ng b c có t n s b ng t n s c a sóng ñư c ch n. B. Dao ñ ng cư ng b c có t n s b ng t n s riêng c a m ch. C. Dao ñ ng t t d n có t n s b ng t n s riêng c a m ch. D. A và B 33. Trong các m ch sau ñây: I. M ch dao ñ ng kín. II. M ch dao ñ ng h III. M ch ñi n xoay chi u R, L và C n i ti p. M ch nào có th phát ñư c sóng ñi n t truy n ñi xa trong không gian ? A. I và II B. II và III C. I và III D. II 34. Các b ph n chính trong máy thu vô tuy n ñi n có tác d ng như sau : A. ði t ñ ch nh lưu dòng ñi n xoay chi u, cung c p ñi n năng cho máy B. Loa ñ phát dao ñ ng cao t n thu ñư c C. M ch L,C ñ ch n sóng cao t n mu n thu D. M ch L,C ñ tách âm t n kh i cao t n 35. Khi có s c ng hư ng ñi n t trong m ch dao ñ ng không lí tư ng thì: A. S tiêu hao năng lư ng trong m ch là l n nh t. B. Không có s tiêu hao năng lư ng trong m ch C. S tiêu hao năng lư ng trong m ch m c ñ trung bình. D. S tiêu hao năng lư ng trong m ch là nh nh t. 36. Dòng ñi n trong m ch dao ñ ng ñi n là A. Dòng ñi n dao ñ ng t do. B. Dòng ñi n dao ñ ng tu n hoàn. C. Dòng ñi n dao ñ ng t t d n. D. Dòng ñi n dao ñ ng cư ng b c. 37. T ng ñi n li có nh hư ng khác nhau ñ i v i các lo i sóng ñi n t A. Ph n x m nh v i sóng ng n SM B. H p th m nh v i sóng c c ng n FM C. Ph n x m nh v i sóng c c ng n FM D. H p th m nh v i sóng ng n SW 17
 18. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com S Ph n X Và Khúc X Ánh Sáng 1. Gi s t i ñ a ñi m Trái ð t x y ra hi n tư ng nh t th c toàn ph n. Ch n phát bi u ñúng? A. Nơi ñó n m trong vùng t i c a M t Trăng. B. Ngư i ñ ng t i ñó không nhình th y M t Tr i. C. Th i ñi m x y ra hi n tư ng là ban ngày. D. T t c các phương án ñưa ra ñ u ñúng. 2. ð i v i gương ph ng, k t lu n nào sau ñây là ñúng? Khi ngu n sáng c ñ nh, gương ph ng d i ñi 1 ño n (theo ñư ng vuông góc v i m t gương ) thì... A. Kho ng d i c a nh b ng kho ng d i c a gương và cùng chi u d i c a gương. B. Kho ng d i c a nh b ng kho ng d i c a gương và ngư c chi u d i c a gương. C. Kho ng d i c a nh g p ñôi kho ng d i c a gương và ngư c chi u d i c a gương. D. Kho ng d i c a nh g p ñôi kho ng d i c a gương và cùng chi u d i c a gương. 3. Ngư i ta nhìn th y m t ñi m sáng khi m t ta nh n ñư c A. M t chùm sáng phân kì t ñi m ñó. (1) B. C (1), (2), (3) C. M t chùm sáng song song t ñi m ñó. (3) D. M t tia sáng t ñi m ñó. (2) 4. Không dùng gương c u lõm ñ quan sát nh ng v t phía sau ôtô, xe máy vì: A. nh t o b i gương c u lõm l n hơn v t. B. Gương c u lõm ch t o ra nh o ñ i v i nh ng v t g n gương. C. Vùng quan sát ñư c trong gương c u lõm nh hơn so v i gương c u l i. D. Gương c u lõm h i t ánh sáng M t Tr i chi u vào ngư i lái xe. 5. Khi x y ra hiên tư ng khúc x ánh sáng thì quan h gi a góc t i và góc khúc x tuân theo quy lu t A. T l ngh ch B. Hàm s sin C. T l thu n D. Hàm s cosin 6. Ch n ñáp án ñúng. Chi t su t t ñ i gi a hai môi trư ng … A. Càng l n khi góc t i c a tia sáng càng l n. B. Cho bi t tia sáng khúc x nhi u hay ít khi ñi t môi trư ng này vào môi trư ng kia. C. B ng t s gi a góc khúc x và góc t i. D. Càng l n khi góc khúc x càng nh . 7. Tìm phát bi u sai v hi n tư ng khúc x : A. Môi trư ng ch a tia khúc x chi t quang kém môi trư ng ch a tia t i thì góc khúc x l n hơn góc t i n u góc t i nh hơn góc gi i h n ph n x toàn ph n. B. Tia khúc x và tia t i n m cùng phía so v i pháp tuy n. C. Góc t i i và môi trư ng ch a tia t i có chi t su t v i góc khúc x r và môi trư ng ch a tia khúc x có chi t su t , khi có khúc x chúng luôn tho mãn h th c: .sini = .sinr D. Môi trư ng ch a tia khúc x chi t quang hơn môi trư ng ch a tia t i thì luôn có tia khúc x . 8. Hi n tư ng ph n x toàn ph n ñư c ng d ng ñ A. Các ng d ng ñưa ra ñ u ñúng. B. Ch t o lăng kính. C. Ch t o gương c u trong kính thiên văn. D. Ch t o s i quang. 9. Tìm phát bi u sai v hi n tư ng ph n x toàn ph n. A. Ph n x toàn ph n x y ra khi góc t i m t phân cách l n hơn góc gi i h n ph n x toàn ph n. B. Hi n tư ng ph n x toàn ph n ch x y ra môi trư ng ch a tia t i có chi t su t l n hơn chi t su t môi trư ng ch a tia khúc x . 18
 19. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com C. Góc gi i h n ph n x toàn ph n b ng t s c a chi t su t môi trư ng chi t quang kém v i chi t su t c a môi trư ng chi t quang hơn. D. Khi có ph n x toàn ph n x y ra thì 100% ánh sáng truy n tr l i môi trư ng cũ ch a tia t i. 10. Có tia sáng ñi t không khí vào ba môi trư ng (1), (2) và (3). V i cùng góc t i i, góc khúc x tương ng là r1,r2,r3 .Bi t r1
 20. © http://ebook.top1.vn euclid1990@yahoo.com.vn © http://maichoi.vuicaida.com M t Và Các D ng C Quang H c 1. Trên Tivi ta th y nh chuy n ñ ng liên t c là do A. có s lưu nh trên võng m c. B. năng su t phân li c a m t không ñ i. C. hình nh trên Tivi liên t c. D. các phương án ñưa ra ñ u ñúng. 2. Trong máy nh, kho ng cách t v t kính ñ n phim nh: A. Ph i luôn luôn l n hơn tiêu c c a v t kính. B. Ph i luôn luôn nh hơn tiêu c c a v t kính. C. Ph i b ng tiêu c c a v t kính. D. Ph i l n hơn và có th b ng tiêu c c a v t kính. 3. ð m t có th nhìn rõ v t các kho ng cách khác nhau thì: A. Th y tinh th ñ ng th i v a ph i chuy n d ch ra xa hay l i g n võng m c và v a ph i thay ñ i c tiêu c nh cơ vòng ñ cho nh c a v t luôn n m trên võng m c. B. Th y tinh th ph i d ch chuy n ra xa hay l i g n võng m c sao cho nh c a v t luôn n m trên võng m c. C. Th y tinh th ph i thay ñ i tiêu c nh cơ vòng ñ cho nh c a v t luôn n m trên võng m c. D. V t ph i l n hơn ñ góc trông l n hơn năng su t phân ly c a m t. 4. Khi chi u phim, ñ ngư i xem có c m giác quá trình ñang di n ra liên t c thì ta nh t thi t ph i chi u các c nh cách nhau 1 kho ng th i gian là: A. 0,01s. B. 0,04 s. C. 0,1s. D. 0,4 s. 5. Tiêu c c a th y tinh th ñ t giá tr c c ñ i khi A. M t nhìn v t g n. B. Hai m t th y tinh th có bán kính l n nh t. C. Hai m t th y tinh th có bán kính nh nh t. D. M t nhìn v t xa. 6. Ho t ñ ng ñi u ti t c a m t có ñ c ñi m A. Khi quan sát v t ñ t ñi m c c c n, m t ít ph i ñi u ti t nh t, tiêu c c a th y tinh th là nh nh t. B. ði m g n nh t mà ñ t v t t i ñó m t còn nhìn rõ ñư c là ñi m c c c n Cc. C. Ngư i m t t t (không có t t) có th nhìn rõ các v t t xa vô c c ñ n sát m t. D. Khi quan sát v t ñi m c c vi n, m t ít ph i ñi u ti t, ñ t c a th y tinh th là l n nh t. 7. Phát bi u nào sau ñây là chính xác? ði m c c c n c a m t là: A. ði m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t t i ñó, m t nhìn v t dư i góc l n nh t. B. ði m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t t i ñó, nh c a v t n m ñúng trên võng m c c a m t. C. ði m g n nh t trên tr c c a m t mà khi v t ñ t t i ñó, m t phân bi t rõ nh t hai ñi m c a v t. D. ði m g n m t nh t. 8. M t ph i ñi u ti t t i ña khi A. Nhìn v t vô c c. B. Nhìn v t c c vi n. C. Nhìn v t c c c n. D. Nhìn v t cách m t 25cm. 9. ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v máy nh: 20
Đồng bộ tài khoản