intTypePromotion=3

Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp lai (Có đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
94
lượt xem
12
download

Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp lai (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: các phương pháp lai (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp lai (Có đáp án)

  1. Câu 1 Giao ph n g n không d n đ n k t qu nào dư i đây: A) Hi n tư ng thoái hoá B) Tăng t l th đ ng h p C) T o ưu th lai D) T o ra dòng thu n Đáp án C Câu 2 Lu t hôn nhân gia đình c m k t hôn trong h hàng g n d trên cơ s di truy n h c nào? A) D làm xu t hi n các gen đ t bi n l n có h i gây b nh B) D làm xu t hi n các gen đ t bi n tr i có h i gây b nh C) Th h sau xu t hi n các bi u hi n b t thư ng D) Gen l n có h i có đi u ki n xu t hi n tr ng thái đ ng h p gây ra các t t b nh ngư i Đáp án D Câu 3 Trong ch n gi ng, ngư i ta s d ng phương pháp giao ph i c n huy t v t nuôi và t th ph n cây tr ng đ : A) C ng c các đ c tính quý B) T o dòng thu n t o điieù ki n thu n l i cho vi c đánh giá ki u gen c a t ng dòng thu n C) Chu n b cho vi c t o ưu th lai, t o gi ng m i D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 4 V i 2 gen alen A, a, th h ban đ u ch g m các cá th ki u gen Aa, th h t th th 3 t l cơ th d h p t và đ ng h p t s là: A) Aa = 12.5%; AA = aa = 43.75% B) Aa = 12.5%; AA = aa = 87.5% C) Aa = 25%; AA = aa = 75% D) Aa = 25%; AA = aa = 37.5% Đáp án A Câu 5 M t cá th v i ki u gen AaBbDd sau 1 th i gian dài th c hi n giao ph i g n, s xu th i n bao nhiêu dòng thu n? A) 2 B) 4 C) 8 D) 6 Đáp án C Câu 6 Giao ph i g n ho c t th ph n qua nhi u th h s xu t hi n hi n tư ng thoái hoá gi ng do: A) Các gen tr i đ t bi n có h i tăng cư ng bi u hi n tr ng thái đ ng h p B) Các gen l n đ t bi n có h i bi u hi n thành ki u hình do tăng cư ng th đ ng h p C) Phát tán gen tr i đ t bi n có h i trong các th h sau
  2. D) S c s ng c a các cá th th h sau s kém d n, sinh trư ng và phát tri n ch m, năng su t gi m, b c l các tính tr ng x u Đáp án B Câu 7 cây giao ph n, khi ti n hành t th b t bu c qua nhi u th h s quan sát th y hi n tư ng: A) S c s ng c a các cá th th h sau s kém d n B) Th h sau có s c s ng hơn h n b m C) Gi ng lai có s c s ng cao hơn, ch ng b nh t t hơn, đ h u th tăng hơn so v i d ng g c ban đ u D) Xu t hi n 1 s gi ng m i Đáp án A Câu 8 Trong ch n gi ng đ c ng c m t đ c tính mong mu n, ngư i ta dùng phương pháp t th ph n hay giao ph i c n huy t do: A) Th h sau s có đ d h p cao do đó các gen l n đ t bi n có h i không đư c bi u hi n B) Th h sau t p trung các gen tr i nên th hi n ưu th lai C) Các gen l n đ u đư c bi u hi n t o đi u ki n thu n l i cho vi c đánh giá ki u gen D) T o ra nh ng dòng thu n có các c p gen tr ng thái đ ng h p Đáp án D Câu 9 T th ph n b t bu c và giao ph i c n huy t là bư c trung gian t o dòng thu n đ chu n b cho vi c A) T o ưu th lai B) Lai khác th C) Lai xa D) Lai c i ti n gi ng Đáp án A Câu 10 Trong ch n gi ng mu n phát hi n các gen l n đ t bi n x u đ lo i b chúng ra kh i qu n th , ngư i ta s d ng phương pháp: A) Lai phân tích B) Lai c i ti n gi ng C) Lai g n D) Lai kinh t Đáp án C Câu 11 cây tr ng hi n tư ng…..( U: ưu th lai; T: thoái hoá) x y ra do tr i qua nhi u th h …( TH: t th ph n b t bu c; G: giao ph n) s làm tăng d n t l th đ ng h p và gi m d n t l th d h p trong qu n th , t o đi u ki n cho các gen… (L: l n; T: tr i) đ t bi n có h i có đi u ki n xu t hi n tr ng thái…(Đ: đ ng h p; D: d h p) và bi u hi n thành ki u hình A) U; G; L; D B) T; G; L; D C) T; TH; L; Đ D) U; G; T; D
  3. Đáp án C Câu 12 Đ t o đư c ưu th lai t t nh t t cây tr ng c n th c hi n các hình th c lai nào dư i đây A) Lai kinh t B) Lai khác dòng C) Lai xa D) Lai khác th Đáp án B Câu 13 Cơ s di truy n h c c a hi n tư ng ưu th lai là: A) cơ th F1 d h p, các gen l n có h i đã b các gen tr i bình thư ng át ch B) T p trung các gen tr i có l i t c b và m làm tăng cư ng tác đ ng c ng g p c a các gen tr i C) Cơ th d h p c a các alen luôn luôn t t hơn th đ ng h p D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 14 Hi n tư ng ưu th lai bi u hi n khi lai…(L: khác loài; T: khác th ; Đ: khác dòng; C: khác loài, th ho c dòng) nhưng ưu th lai bi u hi n rõ nh t trong…(T: lai khác th ; L: lai khác loài; D: lai khác dòng). Cơ th lai…(F2; F1) thư ng có các đ c đi m vư t tr i b m v s c s ng, sinh trư ng, phát tri n, v tính ch ng b nh… A) L; D; F1 B) T; L; F1 C) D; L; F2 D) C; D; F1 Đáp án Đ Câu 15 Gi thuy t siêu tr i gi i thích hi n tương ưu th lai như sau: A) Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p d n đ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình B) Các alen tr i thư ng có tác đ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ các tính tr ng đa gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n đ n ưu th lai C) cơ th lai các gen ph n l n tr ng thái d h p, alen tr i có l i át ch s bi u hi n c a các alen l n có h i không cho các alen này bi u hi n. D) Do gia tăng s lư ng gen tr i c th đa b i làm tăng cư ng m c đ bi u hi n trên ki u hình Đáp án A Câu 16 Gi thuy t v tr ng thái di h p gi i thích hi n tư ng ưu th lai như sau: A) cơ th lai các gen ph n l n tr ng thái di h p, alen tr i có l i át ch s bi u hi n c a các alen l n có h i, không cho các alen này bi u hi n. B) Các alen tr i thư ng có tác đ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ các tính tr ng đa gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n đ n ưu th lai C) Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p d n đ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình
  4. D) Do gia tăng s lư ng gen tr i c th đa b i làm tăng cư ng m c đ bi u hi n trên ki u hình Đáp án A Câu 17 Gi thuy t v tác d ng c ng g p c a các gen tr i có l i gi i thích hi n tư ng ưu th lai như sau A) Do gia tăng s lư ng gen tr i c th đa b i làm tăng cư ng m c đ bi u hi n trên ki u hình B) cơ th lai các gen ph n l n th d h p, alen tr i có l i át ch s bi u hi n c a các alen l n có h i, không cho các alen này bi u hi n C) Các alen tr i thư ng có tác đ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ các tính tr ng đa gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n đ n ưu th lai D) Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p d n đ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình Đáp án C Câu 18 Phương pháp nào dư i đây t o đư c ưu th lai A) Lai khác dòng B) Lai khác th ho c khác loài C) Lai kinh t D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 19 Trong vi c t o ưu th lai, lai thu n và lai ngh ch gi a các dòng t th ph n nh m m c đích A) Phát hi n các t h p tính tr ng đư c t o ra t hi n tư ng hoán v gen, đ tìm t h p lai b m có giá tr kinh t nh t B) Xác đ nh vai trò c a các gen di truy n liên k t v i gi i tính C) Đánh giá vai trò c a gen ngoài nhân lên s bi u hi n tính tr ng, đ tìm t h p lai b m có giá tr kinh t nh t D) B và C đúng Đáp án C Câu 20 Trong chăn nuôi ngư i ta s d ng phương pháp ch y u nào đ t o ưu th lai A) Lai c i ti n gi ng B) Lai khác th C) Lai kinh t D) Lai xa Đáp án C Câu 21 Trong tr ng tr t ngư i ta s d ng phương pháp ch y u nào đ t o ưu th lai A) Lai khác dòng B) Lai xa C) Lai kinh t D) Lai khác th Đáp án A
  5. Câu 22 Hi n tư ng ưu th lai bi u hi n khi lai khác th , lai khác loài, lai khác dòng nhưng bi u hi n rõ nh t trong…..(T: lai khác th ; L: lai khác loài; D: lai khác dòng) do cơ th lai có đ đ ng đ u cao v ph m ch t và năng su t. Ưu th lai bi u hi n cao nh t …..(F1; F2) sau đó …..(T: tăng; G: gi m) d n qua các th h A) L; F2; T B) T; F1; G C) D; F2; T D) D; F1; G Đáp án D Câu 23 Lai kinh t là hình th c giao ph i gi a các d ng b m thu c …..(T: 2 th khác nhau; L: 2 loài khác nhau; G: 2 gi ng thu n khác nhau) r i dùng con lai…..(F1; F2) làm s n ph m, th h này…..(D: đư c s d ng; K: không đư c s d ng) đ nhân gi ng A) G; F1; D B) T; F1; K C) L; F1; K D) G; F1; K Đáp án D Câu 24 Hi n tư ng ưu th lai đư c gi i thích như th nào? A) cơ th lai các gen ph n l n tr ng thái d h p, alen tr i có l i át ch s bi u hi n c a các alen l n có h i, không cho các alen này bi u hi n B) Các alen tr i thư ng có tác đ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ các tính tr ng đa gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n đ n ưu th lai C) Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p d n đ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 25 Vi c s n xu t con lai kinh t đ i v i bò, l n có nhi u thu n l i do: A) D ti n hành giao ph i gi a các con gi ng cao s n B) Phát tri n các tr i chăn nuôi l n C) Nh phương pháp th tinh nhân t o và k thu t gi tinh đông l nh D) Có nhi u gi ng t t Đáp án C Câu 26 Trong ch n gi ng v t nuôi khi ngư i ta dùng m t gi ng cao s n đ c i ti n m t gi ng năng su t th p thì phương pháp này đư c g i là A) Lai kinh t B) Lai khác th C) Lai c i ti n gi ng D) Lai xa Đáp án C
  6. Câu 27 V m t di truy n h c, phương pháp lai c i ti n gi ng ban đ u làm…..(T: tăng; G: gi m) t l th …..(D: d h p; H: đ ng h p), sau đó…..(T: tăng; G:gi m) d n t l th …..( D: d h p; H: đ ng h p). A) T; D; T; H B) G; H; T; D C) T; H; G; D D) G; D; G; H Đáp án A Câu 28 Ngư i ta thư ng … nh ng con đ c t t nh t c a gi ng ngo i cho giao ph i v i nh ng con cái t t nh t c a gi ng đ a phương nh m m c đích: A) C i ti n gi ng đ a phương năng su t th p B) T o ưu th lai đ ph c v s n xu t C) Phát hi n gen x u đ ph c v s n xu t D) A và B đúng Đáp án -D Câu 29 Trong phương pháp lai c i ti n gi ng, con đ c gi ng cao s n s đư c s d ng như sau: A) Đư c đem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng đ a phương, sau đó đư c s d ng qua nhi u đ i lai B) Đư c đem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng đ a phương, sau đó con lai đư c s d ng cho m c đích kinh t C) Đư c đem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng đ a phương, sau đó các con lai đư c đem lai v i nhau. D) Đư c đem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng đ a phương, sau đó các con lai đư c cho giao ph i g n qua nhi u th h đ t o ra các dòng thu n Đáp án A Câu 30 Lai khác th là phương pháp cho lai gi a…..(H: hai th ; N: hai hay t ng h p nhi u th ), có ngu n gen…..(G: gi ng nhau; K: khác nhau), đ …..(U: s d ng ưu th lai; G: t o ra gi ng m i; UG: s d ng ưu th lai và t o ra gi ng m i): A) H; K; UG B) H; K; U C) H; G; G D) N; K; UG Đáp án D Câu 31 Trong phương pháp lai khác th , đ t o ra gi ng m i, ngư i ta ph i ch n l c r t k vì: A) T l d h p t trong các th h sau r t l n B) Trong các th h lai có s phân tính C) Xu t hi n hi n tư ng thoái hoá gi ng D) T t c đ u sai Đáp án B Câu 32 Nhi u gi ng cây tr ng m i đư c t o thành theo phương pháp …..(L: lai khác loài; K: lai kinh t ; T: lai khác th ), trong đó các d ng b , m b t ngu n t nh ng qu n
  7. th di truy n…..(G: gi ng nhau; N: khác nhau). Gi ng lai có s c s ng cao hơn, ch ng b nh t t hơn, đ h u th tăng so v i d ng g c ban đ u A) L; N B) T; N C) K; G D) T; N Đáp án D Câu 33 Lai xa là hình th c: A) Lai gi a các d ng b , m thu c hai loài khác nhau B) Lai gi a các d ng b , m thu c các chi, các h khác nhau C) Lai khác th D) A và B đúng Đáp án -D Câu 34 Lai xa làm xu t hi n nh ng tính tr ng m i mà lai cùng loài không th th c hi n đư c do: A) S d ng đư c ngu n gen c a các loài hoang d i B) K t h p v i hi n tư ng đa b i hoá C) Do k t h p đư c h gen c a các sinh v t cách xa nhau trong h th ng phân lo i D) T o ra ưu th lai Đáp án C Câu 35 Lai xa đư c s d ng đ c bi t ph bi n trong : A) Ch n gi ng vi sinh v t B) Ch n gi ng cây tr ng C) Ch n gi ng v t nuôi D) Ch n gi ng v t nuôi và cây tr ng Đáp án B Câu 36 Lai xa đư c s d ng ph bi n trong ch n gi ng cây tr ng có kh năng sinh s n, sinh dư ng do: A) Chi u dài c a ng ph n phù h p v i chi u dài c a vòi nhu B) H t ph n c a loài này có th n y m m trên vòi nh y c a loài kia C) Có th kh c ph c hi n tư ng b t th b ng phương pháp th ph n b ng ph n hoa h n h p c a nhi u loài D) Không ph i gi i quy t khó khăn do hi n tư ng b t th c a cơ th lai xa gây ra Đáp án D Câu 37 Khó khăn nào dư i đây xu t hi n trong quá trình lai xa: A) Cơ th lai xa b b t th B) Khó khăn th c hi n giao ph i ho c giao ph n trong lai khác loài C) Cơ th lai xa không có kh năng sinh s n sinh dư ng D) A và B đúng Đáp án -D Câu 38 Vi c ti n hành lai khác loài cây tr ng g p ph i khó khăn do:
  8. A) H t ph n loài này không n y m m trên vòi nhu c a loài kia B) S khác bi t trong chu kì sinh s n b máy sinh d c không tương ng đ ng v t C) H t lai không n y m m đư c D) A và B đúng Đáp án -D Câu 39 Vi c ti n hành lai khác loài v t nuôi g p ph i khó khăn do: A) Chu kỳ sinh s n khác nhau B) H th ng ph n x sinh d c khác nhau C) Cơ quan sinh d c không tương ng, tinh trùng loài này b ch t trong đư ng sinh d c c a loài khác D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 40 Hi n tư ng b t th c a cơ th lai xa x y ra là do: A) B nhi m s c th (NST) c a hai loài thư ng khác nhau v s lư ng, hình d ng và cách s p x p các gen trên NST B) Không phù h p gi a nhân và t bào ch t c a h p t C) S không tương h p gi a b nhi m s c th c a hai loài nh hư ng t i s ti p h p c a các NST tương đ ng trong kỳ đ u c a l n gi m phân 1 D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 41 Đ kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa đ ng v t, ngư i ta s d ng phương pháp: A) Gây đ t bi n gen B) Gây đ t bi n đa b i đ t o th song nh b i C) Lai t bào D) Không có phương pháp kh c ph c Đáp án D Câu 42 S khác bi t trong b nhi m s c th cơ th lai xa đã d n đ n k t qu A) Khó giao ph i v i các cá th khác B) Cơ th lai xa b b t th C) Cơ th lai xa thư ng có cơ quan sinh dư ng l n hơn bình thư ng D) T t c đ u đúng Đáp án B Câu 43 S không tương h p gi a b nhi m s c th (NST) c a hai loài cơ th lai xa đã d n đ n k t qu : A) nh hư ng t i s phân li c a các NST tương đ ng trong kì sau c a l n gi m phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i B) nh hư ng t i s phân li c a các NST tương đ ng trong kì đ u c a l n gi m phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i C) nh hư ng t i s ti p h p c a các NST tương đ ng trong kì đ u c a l n gi m phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i
  9. D) nh hư ng t i s ti p h p c a các NST tương đ ng trong kì gi a c a l n gi m phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i Đáp án C Câu 44 Đ kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa th c v t, ngư i ta s d ng phương pháp: A) Th c hi n t th ph n B) Lai t bào C) Gây đ t bi n đa b i đ t o th song nh b i D) B và C đúng Đáp án C Câu 45 Trong ch n gi ng th c v t, th c hi n lai xa gi a loài hoang d i và cây tr ng nh m m c đích A) Đưa vào cơ th lai các gen quý v năng su t c a loài d i B) Đưa vào cơ th lai các gen quý giúp ch ng ch u t t v i đi u ki n b t l i c a môi trư ng c a loài d i C) Kh c ph c tính b t th trong lai xa D) T o đi u ki n thu n l i cho vi c sinh s n sinh dư ng cơ th lai xa Đáp án B Câu 46 Trong chăn nuôi, lai xa đ t o ra nh ng gi ng m i đư c ti n hành có k t qu trên: A) L n, th B) Ng a, l a C) T m dâu, bò, c u, cá D) Gà, v t Đáp án C Câu 47 cây tr ng, đ t o ra nh ng gi ng có s n lư ng cao, ch ng b nh gi i, ngư i ta thư ng dùng phương pháp lai xa k t h p v i phương pháp: A) Đa b i hoá B) Gây đ t bi n nhân t o C) Lai khác dòng D) Lai t bào Đáp án A Câu 48 Hãy ch n đ di n vào cho đúng n i dung sau: Trong lai t bào, khi nuôi hai dòng t bào ….. trong cùng m t môi trư ng, chúng có th k t h p l i v i nhau thành ….. ch a b nhi m s c th c a hai t bào g c. A) Sinh d c - H p t B) Sinh d c - T bào thai C) Sinh dư ng - H p t D) Sinh dư ng khác loài - T bào lai Đáp án D Câu 49 Đ tăng t l k t h p gi a các t bào sinh dư ng khác loài đ t o thành các t bào lai trong phương pháp lai t bào ngư i ta s d ng: A) Virut Xenđê đã làm gi m ho t tính
  10. B) Keo h ư cơ Pôlietilen glicol C) Xung đi n cao áp D) T t c đ u đúng Đáp án -D Câu 50 Đ kích thích t bào lai phát tri n thành cây lai trong phương pháp lai t bào ngư i ta s d ng: A) Virut xenđe đã làm gi m ho t tính B) Keo h u cơ pôlietilen glicol C) Xung đi n cao áp D) Các hoocmon thích h p Đáp án D Câu 51 Tri n v ng c a phương pháp lai t bào là: A) Kh c ph c đư c hi n tư ng b t th B) Có th t o ra nh ng cơ th kh m mang đ c tính c ănhngx loài r t khác nhau C) T o ra nh ng cơ th lai có ngu n gen r t khác xa nhau mà lai h u tính không th th c hi n D) B và C đúng Đáp án -D
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản