intTypePromotion=4

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
256
lượt xem
131
download

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - các phương pháp lai', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI

  1. CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI Giao ph n g n không d n ñ n k t qu nào dư i ñây: Câu 1 Hi n tư ng thoái hoá A) Tăng t l th ñ ng h p B) T o ưu th lai C) T o ra dòng thu n D) C ðáp án Lu t hôn nhân gia ñình c m k t hôn trong h hàng g n d trên cơ s di Câu 2 truy n h c nào? D làm xu t hi n các gen ñ t bi n l n có h i gây b nh A) D làm xu t hi n các gen ñ t bi n tr i có h i gây b nh B) Th h sau xu t hi n các bi u hi n b t thư ng C) Gen l n có h i có ñi u ki n xu t hi n tr ng thái ñ ng h p gây ra các t t D) b nh ngư i D ðáp án Trong ch n gi ng, ngư i ta s d ng phương pháp giao ph i c n huy t v t Câu 3 nuôi và t th ph n cây tr ng ñ : C ng c các ñ c tính quý A) T o dòng thu n t o ñiieù ki n thu n l i cho vi c ñánh giá ki u gen c a t ng B) dòng thu n Chu n b cho vi c t o ưu th lai, t o gi ng m i C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án V i 2 gen alen A, a, th h ban ñ u ch g m các cá th ki u gen Aa, th h Câu 4 t th th 3 t l cơ th d h p t và ñ ng h p t s là: Aa = 12.5%; AA = aa = 43.75% A) Aa = 12.5%; AA = aa = 87.5% B) Aa = 25%; AA = aa = 75% C) Aa = 25%; AA = aa = 37.5% D) A ðáp án M t cá th v i ki u gen AaBbDd sau 1 th i gian dài th c hi n giao ph i g n, Câu 5 s xu th i n bao nhiêu dòng thu n? 2 A) 4 B) 8 C) 6 D) C ðáp án Giao ph i g n ho c t th ph n qua nhi u th h s xu t hi n hi n tư ng Câu 6 thoái hoá gi ng do: Các gen tr i ñ t bi n có h i tăng cư ng bi u hi n tr ng thái ñ ng h p A) Các gen l n ñ t bi n có h i bi u hi n thành ki u hình do tăng cư ng th ñ ng B) hp http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. Phát tán gen tr i ñ t bi n có h i trong các th h sau C) S c s ng c a các cá th th h sau s kém d n, sinh trư ng và phát tri n D) ch m, năng su t gi m, b c l các tính tr ng x u B ðáp án cây giao ph n, khi ti n hành t th b t bu c qua nhi u th h s quan sát Câu 7 th y hi n tư ng: S c s ng c a các cá th th h sau s kém d n A) Th h sau có s c s ng hơn h n b m B) Gi ng lai có s c s ng cao hơn, ch ng b nh t t hơn, ñ h u th tăng hơn so C) v i d ng g c ban ñ u Xu t hi n 1 s gi ng m i D) A ðáp án Trong ch n gi ng ñ c ng c m t ñ c tính mong mu n, ngư i ta dùng Câu 8 phương pháp t th ph n hay giao ph i c n huy t do: Th h sau s có ñ d h p cao do ñó các gen l n ñ t bi n có h i không ñư c A) bi u hi n Th h sau t p trung các gen tr i nên th hi n ưu th lai B) Các gen l n ñ u ñư c bi u hi n t o ñi u ki n thu n l i cho vi c ñánh giá ki u C) gen T o ra nh ng dòng thu n có các c p gen tr ng thái ñ ng h p D) D ðáp án T th ph n b t bu c và giao ph i c n huy t là bư c trung gian t o dòng Câu 9 thu n ñ chu n b cho vi c T o ưu th lai A) Lai khác th B) Lai xa C) Lai c i ti n gi ng D) A ðáp án Trong ch n gi ng mu n phát hi n các gen l n ñ t bi n x u ñ lo i b chúng Câu 10 ra kh i qu n th , ngư i ta s d ng phương pháp: Lai phân tích A) Lai c i ti n gi ng B) Lai g n C) Lai kinh t D) C ðáp án cây tr ng hi n tư ng…..( U: ưu th lai; T: thoái hoá) x y ra do tr i qua nhi u th h …( TH: t th ph n b t bu c; G: giao ph n) s làm tăng d n t l th ñ ng h p và gi m d n t l th d h p trong qu n th , t o ñi u ki n cho Câu 11 các gen… (L: l n; T: tr i) ñ t bi n có h i có ñi u ki n xu t hi n tr ng thái…(ð: ñ ng h p; D: d h p) và bi u hi n thành ki u hình U; G; L; D A) T; G; L; D B) T; TH; L; ð C) U; G; T; D D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. ðáp án C ð t o ñư c ưu th lai t t nh t t cây tr ng c n th c hi n các hình th c lai Câu 12 nào dư i ñây Lai kinh t A) Lai khác dòng B) Lai xa C) Lai khác th D) ðáp án B Câu 13 Cơ s di truy n h c c a hi n tư ng ưu th lai là: cơ th F1 d h p, các gen l n có h i ñã b các gen tr i bình thư ng át ch A) T p trung các gen tr i có l i t c b và m làm tăng cư ng tác ñ ng c ng B) g p c a các gen tr i Cơ th d h p c a các alen luôn luôn t t hơn th ñ ng h p C) T t c ñ u ñúng D) ðáp án -D Hi n tư ng ưu th lai bi u hi n khi lai…(L: khác loài; T: khác th ; ð: khác dòng; C: khác loài, th ho c dòng) nhưng ưu th lai bi u hi n rõ nh t Câu 14 trong…(T: lai khác th ; L: lai khác loài; D: lai khác dòng). Cơ th lai…(F2; F1) thư ng có các ñ c ñi m vư t tr i b m v s c s ng, sinh trư ng, phát tri n, v tính ch ng b nh… L; D; F1 A) T; L; F1 B) D; L; F2 C) C; D; F1 D) ðáp án D Câu 15 Gi thuy t siêu tr i gi i thích hi n tương ưu th lai như sau: Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p A) d n ñ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình Các alen tr i thư ng có tác ñ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ B) các tính tr ng ña gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n ñ n ưu th lai cơ th lai các gen ph n l n tr ng thái d h p, alen tr i có l i át ch s C) bi u hi n c a các alen l n có h i không cho các alen này bi u hi n. Do gia tăng s lư ng gen tr i c th ña b i làm tăng cư ng m c ñ bi u D) hi n trên ki u hình ðáp án A Câu 16 Gi thuy t v tr ng thái di h p gi i thích hi n tư ng ưu th lai như sau: cơ th lai các gen ph n l n tr ng thái di h p, alen tr i có l i át ch s A) bi u hi n c a các alen l n có h i, không cho các alen này bi u hi n. Các alen tr i thư ng có tác ñ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ B) các tính tr ng ña gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n ñ n ưu th lai Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p C) d n ñ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. Do gia tăng s lư ng gen tr i c th ña b i làm tăng cư ng m c ñ bi u D) hi n trên ki u hình A ðáp án Gi thuy t v tác d ng c ng g p c a các gen tr i có l i gi i thích hi n tư ng Câu 17 ưu th lai như sau Do gia tăng s lư ng gen tr i c th ña b i làm tăng cư ng m c ñ bi u A) hi n trên ki u hình cơ th lai các gen ph n l n th d h p, alen tr i có l i át ch s bi u hi n B) c a các alen l n có h i, không cho các alen này bi u hi n Các alen tr i thư ng có tác ñ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ C) các tính tr ng ña gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n ñ n ưu th lai Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p D) d n ñ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình C ðáp án Phương pháp nào dư i ñây t o ñư c ưu th lai Câu 18 Lai khác dòng A) Lai khác th ho c khác loài B) Lai kinh t C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Trong vi c t o ưu th lai, lai thu n và lai ngh ch gi a các dòng t th ph n Câu 19 nh m m c ñích Phát hi n các t h p tính tr ng ñư c t o ra t hi n tư ng hoán v gen, ñ tìm A) t h p lai b m có giá tr kinh t nh t Xác ñ nh vai trò c a các gen di truy n liên k t v i gi i tính B) ðánh giá vai trò c a gen ngoài nhân lên s bi u hi n tính tr ng, ñ tìm t h p C) lai b m có giá tr kinh t nh t B và C ñúng D) -C ðáp án Trong chăn nuôi ngư i ta s d ng phương pháp ch y u nào ñ t o ưu th lai Câu 20 Lai c i ti n gi ng A) Lai khác th B) Lai kinh t C) Lai xa D) C ðáp án Trong tr ng tr t ngư i ta s d ng phương pháp ch y u nào ñ t o ưu th lai Câu 21 Lai khác dòng A) Lai xa B) Lai kinh t C) Lai khác th D) A ðáp án Hi n tư ng ưu th lai bi u hi n khi lai khác th , lai khác loài, lai khác dòng Câu 22 nhưng bi u hi n rõ nh t trong…..(T: lai khác th ; L: lai khác loài; D: lai khác http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. dòng) do cơ th lai có ñ ñ ng ñ u cao v ph m ch t và năng su t. Ưu th lai bi u hi n cao nh t …..(F1; F2) sau ñó …..(T: tăng; G: gi m) d n qua các th h L; F2; T A) T; F1; G B) D; F2; T C) D; F1; G D) D ðáp án Lai kinh t là hình th c giao ph i gi a các d ng b m thu c …..(T: 2 th khác nhau; L: 2 loài khác nhau; G: 2 gi ng thu n khác nhau) r i dùng con Câu 23 lai…..(F1; F2) làm s n ph m, th h này…..(D: ñư c s d ng; K: không ñư c s d ng) ñ nhân gi ng G; F1; D A) T; F1; K B) L; F1; K C) G; F1; K D) D ðáp án Hi n tư ng ưu th lai ñư c gi i thích như th nào? Câu 24 cơ th lai các gen ph n l n tr ng thái d h p, alen tr i có l i át ch s A) bi u hi n c a các alen l n có h i, không cho các alen này bi u hi n Các alen tr i thư ng có tác ñ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ B) các tính tr ng ña gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n ñ n ưu th lai Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p C) d n ñ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Vi c s n xu t con lai kinh t ñ i v i bò, l n có nhi u thu n l i do: Câu 25 D ti n hành giao ph i gi a các con gi ng cao s n A) Phát tri n các tr i chăn nuôi l n B) Nh phương pháp th tinh nhân t o và k thu t gi tinh ñông l nh C) Có nhi u gi ng t t D) C ðáp án Trong ch n gi ng v t nuôi khi ngư i ta dùng m t gi ng cao s n ñ c i ti n Câu 26 m t gi ng năng su t th p thì phương pháp này ñư c g i là Lai kinh t A) Lai khác th B) Lai c i ti n gi ng C) Lai xa D) C ðáp án V m t di truy n h c, phương pháp lai c i ti n gi ng ban ñ u làm…..(T: Câu 27 tăng; G: gi m) t l th …..(D: d h p; H: ñ ng h p), sau ñó…..(T: tăng; G:gi m) d n t l th …..( D: d h p; H: ñ ng h p). T; D; T; H A) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. G; H; T; D B) T; H; G; D C) G; D; G; H D) A ðáp án Ngư i ta thư ng … nh ng con ñ c t t nh t c a gi ng ngo i cho giao ph i Câu 28 v i nh ng con cái t t nh t c a gi ng ñ a phương nh m m c ñích: C i ti n gi ng ñ a phương năng su t th p A) T o ưu th lai ñ ph c v s n xu t B) Phát hi n gen x u ñ ph c v s n xu t C) A và B ñúng D) -D ðáp án Trong phương pháp lai c i ti n gi ng, con ñ c gi ng cao s n s ñư c s d ng Câu 29 như sau: ðư c ñem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng ñ a phương, sau ñó ñư c A) s d ng qua nhi u ñ i lai ðư c ñem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng ñ a phương, sau ñó con lai B) ñư c s d ng cho m c ñích kinh t ðư c ñem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng ñ a phương, sau ñó các C) con lai ñư c ñem lai v i nhau. ðư c ñem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng ñ a phương, sau ñó các D) con lai ñư c cho giao ph i g n qua nhi u th h ñ t o ra các dòng thu n A ðáp án Lai khác th là phương pháp cho lai gi a…..(H: hai th ; N: hai hay t ng h p nhi u th ), có ngu n gen…..(G: gi ng nhau; K: khác nhau), ñ …..(U: s Câu 30 d ng ưu th lai; G: t o ra gi ng m i; UG: s d ng ưu th lai và t o ra gi ng m i): H; K; UG A) H; K; U B) H; G; G C) N; K; UG D) D ðáp án Trong phương pháp lai khác th , ñ t o ra gi ng m i, ngư i ta ph i ch n l c Câu 31 r t k vì: T l d h p t trong các th h sau r t l n A) Trong các th h lai có s phân tính B) Xu t hi n hi n tư ng thoái hoá gi ng C) T t c ñ u sai D) -B ðáp án Nhi u gi ng cây tr ng m i ñư c t o thành theo phương pháp …..(L: lai khác loài; K: lai kinh t ; T: lai khác th ), trong ñó các d ng b , m b t ngu n t Câu 32 nh ng qu n th di truy n…..(G: gi ng nhau; N: khác nhau). Gi ng lai có s c s ng cao hơn, ch ng b nh t t hơn, ñ h u th tăng so v i d ng g c ban ñ u L; N A) T; N B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  7. K; G C) T; N D) D ðáp án Lai xa là hình th c: Câu 33 Lai gi a các d ng b , m thu c hai loài khác nhau A) Lai gi a các d ng b , m thu c các chi, các h khác nhau B) Lai khác th C) A và B ñúng D) -D ðáp án Lai xa làm xu t hi n nh ng tính tr ng m i mà lai cùng loài không th th c Câu 34 hi n ñư c do: S d ng ñư c ngu n gen c a các loài hoang d i A) K t h p v i hi n tư ng ña b i hoá B) Do k t h p ñư c h gen c a các sinh v t cách xa nhau trong h th ng phân C) lo i T o ra ưu th lai D) C ðáp án Lai xa ñư c s d ng ñ c bi t ph bi n trong : Câu 35 Ch n gi ng vi sinh v t A) Ch n gi ng cây tr ng B) Ch n gi ng v t nuôi C) Ch n gi ng v t nuôi và cây tr ng D) B ðáp án Lai xa ñư c s d ng ph bi n trong ch n gi ng cây tr ng có kh năng sinh Câu 36 s n, sinh dư ng do: Chi u dài c a ng ph n phù h p v i chi u dài c a vòi nhu A) H t ph n c a loài này có th n y m m trên vòi nh y c a loài kia B) Có th kh c ph c hi n tư ng b t th b ng phương pháp th ph n b ng ph n C) hoa h n h p c a nhi u loài Không ph i gi i quy t khó khăn do hi n tư ng b t th c a cơ th lai xa gây D) ra D ðáp án Khó khăn nào dư i ñây xu t hi n trong quá trình lai xa: Câu 37 Cơ th lai xa b b t th A) Khó khăn th c hi n giao ph i ho c giao ph n trong lai khác loài B) Cơ th lai xa không có kh năng sinh s n sinh dư ng C) A và B ñúng D) -D ðáp án Vi c ti n hành lai khác loài cây tr ng g p ph i khó khăn do: Câu 38 H t ph n loài này không n y m m trên vòi nhu c a loài kia A) S khác bi t trong chu kì sinh s n b máy sinh d c không tương ng ñ ng B) vt H t lai không n y m m ñư c C) A và B ñúng D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  8. -D ðáp án Vi c ti n hành lai khác loài v t nuôi g p ph i khó khăn do: Câu 39 Chu kỳ sinh s n khác nhau A) H th ng ph n x sinh d c khác nhau B) Cơ quan sinh d c không tương ng, tinh trùng loài này b ch t trong ñư ng C) sinh d c c a loài khác T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Hi n tư ng b t th c a cơ th lai xa x y ra là do: Câu 40 B nhi m s c th (NST) c a hai loài thư ng khác nhau v s lư ng, hình A) d ng và cách s p x p các gen trên NST Không phù h p gi a nhân và t bào ch t c a h p t B) S không tương h p gi a b nhi m s c th c a hai loài nh hư ng t i s ti p C) h p c a các NST tương ñ ng trong kỳ ñ u c a l n gi m phân 1 T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án ð kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa ñ ng v t, ngư i ta s d ng Câu 41 phương pháp: Gây ñ t bi n gen A) Gây ñ t bi n ña b i ñ t o th song nh b i B) Lai t bào C) Không có phương pháp kh c ph c D) D ðáp án S khác bi t trong b nhi m s c th cơ th lai xa ñã d n ñ n k t qu Câu 42 Khó giao ph i v i các cá th khác A) Cơ th lai xa b b t th B) Cơ th lai xa thư ng có cơ quan sinh dư ng l n hơn bình thư ng C) T t c ñ u ñúng D) B ðáp án S không tương h p gi a b nhi m s c th (NST) c a hai loài cơ th lai xa Câu 43 ñã d n ñ n k t qu : nh hư ng t i s phân li c a các NST tương ñ ng trong kì sau c a l n gi m A) phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i nh hư ng t i s phân li c a các NST tương ñ ng trong kì ñ u c a l n gi m B) phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i nh hư ng t i s ti p h p c a các NST tương ñ ng trong kì ñ u c a l n C) gi m phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i nh hư ng t i s ti p h p c a các NST tương ñ ng trong kì gi a c a l n D) gi m phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i C ðáp án ð kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa th c v t, ngư i ta s d ng Câu 44 phương pháp: Th c hi n t th ph n A) Lai t bào B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  9. Gây ñ t bi n ña b i ñ t o th song nh b i C) B và C ñúng D) -C ðáp án Trong ch n gi ng th c v t, th c hi n lai xa gi a loài hoang d i và cây tr ng Câu 45 nh m m c ñích ðưa vào cơ th lai các gen quý v năng su t c a loài d i A) ðưa vào cơ th lai các gen quý giúp ch ng ch u t t v i ñi u ki n b t l i c a B) môi trư ng c a loài d i Kh c ph c tính b t th trong lai xa C) T o ñi u ki n thu n l i cho vi c sinh s n sinh dư ng cơ th lai xa D) ðáp án B Trong chăn nuôi, lai xa ñ t o ra nh ng gi ng m i ñư c ti n hành có k t qu Câu 46 trên: L n, th A) Ng a, l a B) T m dâu, bò, c u, cá C) Gà, v t D) ðáp án C cây tr ng, ñ t o ra nh ng gi ng có s n lư ng cao, ch ng b nh gi i, ngư i Câu 47 ta thư ng dùng phương pháp lai xa k t h p v i phương pháp: ða b i hoá A) Gây ñ t bi n nhân t o B) Lai khác dòng C) Lai t bào D) ðáp án A Hãy ch n ñ di n vào cho ñúng n i dung sau: Trong lai t bào, khi nuôi hai Câu 48 dòng t bào ….. trong cùng m t môi trư ng, chúng có th k t h p l i v i nhau thành ….. ch a b nhi m s c th c a hai t bào g c. Sinh d c - H p t A) Sinh d c - T bào thai B) Sinh dư ng - H p t C) Sinh dư ng khác loài - T bào lai D) ðáp án D ð tăng t l k t h p gi a các t bào sinh dư ng khác loài ñ t o thành các t Câu 49 bào lai trong phương pháp lai t bào ngư i ta s d ng: Virut Xenñê ñã làm gi m ho t tính A) Keo h ư cơ Pôlietilen glicol B) Xung ñi n cao áp C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án ð kích thích t bào lai phát tri n thành cây lai trong phương pháp lai t bào Câu 50 ngư i ta s d ng: Virut xenñe ñã làm gi m ho t tính A) Keo h u cơ pôlietilen glicol B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  10. Xung ñi n cao áp C) Các hoocmon thích h p D) D ðáp án Tri n v ng c a phương pháp lai t bào là: Câu 51 Kh c ph c ñư c hi n tư ng b t th A) Có th t o ra nh ng cơ th kh m mang ñ c tính c ănhngx loài r t khác nhau B) T o ra nh ng cơ th lai có ngu n gen r t khác xa nhau mà lai h u tính không C) th th c hi n B và C ñúng D) ðáp án -D http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2