intTypePromotion=1

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ DI TRUYỀN HỌC

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
114
lượt xem
52
download

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ DI TRUYỀN HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - khái niệm và thuật ngữ di truyền học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ DI TRUYỀN HỌC

  1. KHÁI NI M VÀ THU T NG DI TRUY N H C Tính tr ng là gì? Câu 1 Nh ng ñ c ñi m c a cơ th có th cân, ño, ñong, ñ m ñư c A) Nh ng ki u hình t n t i thành nh ng c p tương ph n B) Nh ng bi u hi n khác nhau c a cùng 1 th ki u hình C) Nh ng ñ c ñi m c th v hinh thái, c u t o, sinh lí…. Giúp d dàng phân bi t cơ D) th này v i cơ th khác D ðáp án Th nào là c p tính tr ng tương ph n? Câu 2 Hai tr ng thái khác nhau c a cùng 1 th tính tr ng A) Hai bi u hi n khác nhau c a cùng 1 th tính tr ng B) Hai tr ng thái khác nhau c a cùng 1 th tính tr ng nhưng có bi u hi n trái ngư c C) nhau Hai th tính tr ng trái ngư c nhau D) C ðáp án Alen là gì? Câu 3 Các tr ng thái khác nhau c a cùng 1 gen A) M i tr ng thái khác nhau c a cùng 1 gen B) Các gen khác nhau cùng chi ph i 1 th tính tr ng C) Các gen t n t i thành t ng c p trong ki u gen c a cơ th D) B ðáp án T i sao trong cơ th lư ng b i các gen alen t n t i thành t ng c p alen? Câu 4 NST t n t i thành t ng c p, gen n m trên NST nên cũng s t n t i thành t ng c p A) alen M i gen có 2 alen nên ph i t n t i thành t ng c p alen B) NST có kh năng nhân ñôi nên các gen alen s nhân lên và t n t i thành t ng c p C) T t c ñ u ñúng D) -A ðáp án Các gen alen có ñ c tính sau: Câu 5 Cùng chi ph i 1 th tính tr ng A) Cùng chi m 1 v trí (lôcut) nh t ñ nh trên NST B) Các gen alen khác nhau v c u trúc nên khác nhau v ch c năng C) T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án N i dung nào dư i ñây nói v các gen alen là không ñúng: Câu 6 M i l n gen ñ t bi n s làm xu t hi n alen m i A) Cùng chi ph i 1 th tính tr ng B) Chi m các v trí (lôcut) khác nhau trên NST C) Các gen alen khác nhau v c u trúc nên khác nhau v ch c năng D) C ðáp án N i dung nào dư i ñây nói v các gen không alen là không ñúng? Câu 7 Cùng chi m 1 v trí (lôcut) nh t ñ nh trên NST A) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. Quy ñ nh các th tính tr ng khác nhau B) Có th cùng chi ph i 1 th tính tr ng C) Các gen khác nhau v c u trúc nên khác nhau v ch c năng D) A ðáp án Th nào là c p alen? Câu 8 2 alen thu c các gen khác nhau cùng có m t trên c p NST tương ñ ng sinh v t A) lư ng b i 2 alen khác nhau thu c cùng 1 gen trên c p NST tương ñ ng sinh v t lư ng b i B) 2 alen gi ng nhau thu c cùng 1 gen trên c p NST tương ñ ng sinh v t lư ng b i C) 2 alen gi ng nhau ho c khác nhau thu c cùng 1 gen trên c p NST tương ñ ng D) sinh v t lư ng b i D ðáp án Ki u gen là gì? Câu 9 Ki u gen là toàn b các gen n m trong giao t c a cơ th sinh v t A) Ki u gen là toàn b các alen c a loài có m t trong qu n th B) Ki u gen là toàn b các gen n m trong t bào c a cơ th sinh v t C) Ki u gen là toàn b các gen t n t i trong loài D) C ðáp án Ki u hình là gì? Câu 10 Ki u hình là t h p toàn b các tính tr ng và ñ c tính c a cơ th A) Ki u hình là t h p toàn b các tính tr ng và ñ c tính c a loài trong t nhiên B) Ki u hình là t h p toàn b các c p alen chi ph i toàn b tính tr ng c a cơ th C) Ki u hình là t h p toàn b các tính tr ng và ñ c tính c a m i qu n th trong t D) nhiên A ðáp án Th ñ ng h p là gì? Câu 11 Là các cá th khác nhau phát tri n t cùng 1 h p t A) Là cá th mang 2 alen gi ng nhau nhưng thu c 2 gen khác nhau B) Là cá th mang 2 alen khác nhau thu c cùng 1 gen C) Là cá th mang 2 alen gi ng nhau thu c cùng 1 gen D) D ðáp án Th d h p là gì? Câu 12 Là các cá th khác nhau phát tri n t các h p t khác nhau A) Là cá th mang 2 alen gi ng nhau nhưng thu c 2 gen khác nhau B) Là cá th mang 2 alen khác nhau thu c cùng 1 gen C) Là cá th mang 2 alen gi ng nhau thu c cùng 1 gen D) C ðáp án Trong di truy n các kí hi u thư ng dùng ñ mô t th h b m :………; giao Câu 13 t :………; th h con:……….; bi u th ñ i con c a 2 b m thu n ch ng khác nhau:…….; th h sau c a phép lai phân tích:……; kí hi u lai gi ng:…… P; G; F; F1; FB; x A) F; G; P; F1; F2; x B) P; G; F1; F2; FB; x C) P; G; F1; F2; F3; x D) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. A ðáp án Th nào là tính tr ng tr i? Câu 14 Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen ñ ng h p A) Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen d hp B) Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen ñ ng h p và d h p C) Tính trang bi u hi n cơ th mang ki u gen ñ ng h p tr i và d h p D) D ðáp án Th nào là tính tr ng trung gian? Câu 15 Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen ñ ng h p A) Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen d hp B) Tính tr ng bi u hi n cơ th mang ki u gen ñ ng h p và d h p C) Tính trang bi u hi n cơ th mang ki u gen ñ ng h p tr i và d h p D) B ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2