intTypePromotion=1

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
225
lượt xem
97
download

Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - di truyền giới tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm sinh ôn thi đại học - DI TRUYỀN GIỚI TÍNH

  1. DI TRUY N GI I TÍNH ð c ñi m nào dư i ñây không ñúng nói v c p nhi m s c th (NST) Gi i Câu 1 tính : Ch g m 1 c p NST A) Khác nhau 2 gi i B) M t s trư ng h p con ñ c ch có 1 NST gi i tính X C) Con ñ c luôn luôn mang c p NST gi i tính XY,Con cái mang c p NST gi í D) tính XX D ðáp án ð c ñi m nào dư i ñây không ph i là c a NST thư ng : Câu 2 T n t i g m nhi u c p tương ñ ng A) Ch y u mang các gen quy ñ nh tính tr ng thư ng , m t s ít NST có mang B) m t s gen chi ph i s hình thành gi i tính Gi ng nhau c 2 gi i tính C) Các gen t n t i thành t ng c p Alen D) B ðáp án Hi n tư ng con ñ c mang c p NST gi i tính XX còn con cái mang c p NST Câu 3 gi i tính XY ñư c g p : ð ng v t có vú A) Chim , Bư m, ch nhái B) b nh y C) Châu ch u , r p D) B ðáp án Hi n tư ng con ñ c mang c p NST gi i tính X còn con cái mang c p NST Câu 4 gi i tính XX ñư c g p : ð ng v t có vú A) Chim , Bư m, ch nhái B) b nh y C) Châu ch u , r p D) D ðáp án Hi n tư ng con cái mang c p NST gi i tính X còn con ñ c mang c p NST Câu 5 gi i tính XX ñư c g p : Ru i gi m A) cây gai, chua me B) B nh y C) Châu ch u và r p D) C ðáp án Gi i ñ ng giao t là : C âu 6 Cơ th có ki u gen ñ ng h p t A) Cơ th có ki u gen d h p t B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. Cơ th mang c p NST gi i tính là XX C) Cơ th mà gi i tính ch do m t NST gi i tính X quy ñ nh D) C ðáp án Gi i d giao t là C âu 7 Cơ th có ki u gen d h p t A) Cơ th có ki u gen ñ ng h p t B) Cơ th mang c p NST gi i tính là XY C) Cơ th mang c p NST gi i tính XX D) C ðáp án Phát bi u nào dư i ñây v s di truy n gi i tính là không ñúng? Câu 8 Các gen trên NST gi i tính không ch quy ñ nh tính tr ng liên quan ñ n gi i A) tính mà còn quy ñ nh m t s tính tr ng thư ng các loài giao ph i, th ng kê trên m t s lư ng l n cá th cho th y s cơ B) th ñ c và cơ th cái x p x b ng nhau C p NST gi i tính có th tương ñ ng ho c không tương ñ ng tuỳ theo gi i C) tính c a t ng nhóm . loài C p NST gi i tính ch có t bào sinh d c D) D ðáp án ngư i bình thư ng , n i dung nào dư i ñây nói v các NST là không ñúng Câu 9 : M i t bào sinh d c 2n ñ u có 44 NST thư ng và 2 NST gi i tính A) Ngư i n là gi i d giao t , ngư i nam là gi i ñ ng giao t B) Tr ng mang NST X g p tinh trùng mang NST X s hình thành h p t mang C) c p NST XX phát tri n thành ngư i n . Tr ng mang NST X g p tinh trùng mang NST Y s hình thành h p t mang c p NST XX phát tri n thành ngư i nam Ngư i nam mang c p NST gi i tính XY, qua gi m phân cho 2 lo i giao t D) X và Y v i t l x p x 1:1 khi tính trên s lư ng l n B ðáp án NST gi i tính có ñ c ñi m Câu 10 T n t i thành t ng c p gi ng nhau 2 gi i A) Ch mang các gen chi ph i s hình thành các tính tr ng ñ c trưng cho gi i B) NST gi i tính có th tương ñ ng ho c không tương ñ ng tuỳ theo gi i tính C) c a t ng nhóm , loài M t gi i mang c p NST gi i tính XY gi i kia là XX D) C ðáp án ngư i s thai nam cao hơn s thai n ñư c cho là do: Câu 11 Gen ñ t bi n gây ch t trên NST Y làm t l thai nam b s y nhi u hơn A) Tinh trùng mang NST Y nh hơn lên có t c ñ v n chuy n nhanh hơn tinh B) trùng mang NST X , do ñó t l th tinh c a các tinh trùng Y cao hơn Trên NST X có th mang các gen l n ñ t bi n có h i do ñó các thai n c ó t C) l s y cao hơn NST X mang cái gen l n ñ t bi n có h i trong khi ñó NST Y không mang D) các gen tương ng v i NST X nên thai nam có t l s y thai và ñ non hơn http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. thai n B ðáp án ngư i di n bi n c a t l gi i tính qua các giai ño n di n ra như sau Câu 12 Khi sinh : t l con gái nhi u hơn con trai ;tu i thi u niên : t l con trai b ng A) con gái ; tu i già c bà nhi u hơn c ông Khi sinh : t l con trai nhi u hơn con gái ;tu i thi u niên : t l con trai b ng B) con gái ; tu i già c bà nhi u hơn c ông Khi sinh : t l con trai nhi u hơn con gái ;tu i thi u niên : t l con gái b ng C) con trai ; tu i già c ông nhi u hơn c bà Khi sinh : t l con trai nhi u hơn con gái ;tu i thi u niên : t l con gái b ng D) con trai ; tu i già c ông nhi u hơn c bà B ðáp án ngư i t l con trai nhi u hơn con gái nhưng tu i thi u niên t l con gái Câu 13 b ng con trai ñư c cho là do : Gen ñ t bi n gây ch t trên NST Y làm t l tr nam b ch t nhi u hơn A) tu i thi u niên , ñưa t l nam và n v tr ng thái cân b ng Gen ñ t bi n trên NST Y làm t l tr nam b ch t nhi u hơn tu i thi u B) niên . ñưa t l nam và n vào tr ng thái cân b ng Trên NST X có th mang các gen tr i ñ t bi n có h i do ñó các tr nam C) mang c p NST gi i tính s có t l t vong cao trong th i kì thi u niên NST X mang các gen l n ñ t bi n có h i trong khi ñó NST Y không mang D) các gen tương ng v i NST X nên tr nam có t l t vong tu i thi u niên cao hơn n , ñưa t l nam và n v tr ng thái cân b ng D ðáp án N i dung nào dư i ñây là không ñúng Câu 14 ngư i b NST 2n =46 v i 44NST thư ng và 2 NST gi i tính. ngư i n A) mang c p NST gi i tính XX , ngư i nam là XY ngư i t l nam cao hơn m t ít so v i n giai ño n sơ sinh nhưng ñ B) tu i già t l c bà cao hơn c ông Ngư i nam mang c p NST gi i tính XY s cho 2 lo i giao t X và Y v i t C) l x p x nên s th tinh s cho 2 lo i t h p XX v à XY v i t l b ng nhau ngư i , vi c sinh trai hay gái ch y u do giao t c a ngư i m quy t ñ nh D) D ðáp án bò sát châu châ ú và r p …. Con cái mang c p NST gi i tính XX , Con Câu 15 ñ c là XO Con cái cho 1 lo i giao t mang X , con ñ c cũng cho m t lo i giao t mang A) X Con ñ c mang h i ch ng Tocno B) Con ñ c qua gi m phân cho 2 lo i giao t , 1 lo i mang NST X , 1 lo i ch C) g m các NST thư ng , không ó NST gi i tính T l gi i tính nhóm này l à 2 cái :1 ñ c D) C ðáp án Cơ s t bào h c c a s hình thành gi i tính ñ c cái sinh v t à: Câu 16 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. S phân ly và t h p c a c p NST gi i tính trong quá trình nguyên phân và A) th tinh Vai trò c a các hoocmon trong quá trình phát tri n cá th B) S phân ly và t h p c a c p NST gi i tính trong quá trình gi m phân và th C) tinh Ph thu c vào c p NST gi i tính tương ñ ng hay không tương ñ ng cơ th D) C ðáp án Y u t nào dư i ñây có th nh hư ng ñ n s phân hoá gi i tính Câu 17 Cái hoocmon sinh d c A) nh t ñ , s chi u sáng , dinh dư ng……. Có th nh hư ng lên s phân hoá B) gi i tính nh hư ng c a môi trư ng trong và ngoài lên s phát tri n c a các tính C) tr ng gi i tính T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Trong s n xu t hi u ñư c cơ ch xác ñ nh gi i tính và các y u t nh hư ng Câu 18 t i quá trình phân hoá gi i tính ngư i ta có th : Ch ñ ng ñi u ch nh t l ñ c, cái ñ i sau nh m ñưa l i hi u qu s n xu t A) cao thu t l i trong vi c l a ch n c p b m thích h p ñ t o ưu th lai B) Giúp phát tri n s m gi i tính v t nuôi và cây tr ng C) T t c ñ u ñúng D) A ðáp án Ngo i tr trưòng h p ph bi n là con ñ c mang căp NST XY con cái là XX Câu19 , Còn có trư ng h p ñ c XX . Cái XY A) ñ c XO . Cái XX B) C) ð c XX . Cái XO T t c ñ u ñúng D) -D ðáp án Quan sát t bào sinh dư ng c a 1 con châu ch u bình thư ng ngư i ta ñ m C âu 20 ñư c 23 NST . ñây là b NST c a châu ch u thu c gi i tính nào Châu ch u cái A) Châu ch u ñ c B) Châu ch u mang ñ t bi n th 3 nhi m C) Châu ch u mang ñ t bi n th 1 nhi m D) B ðáp án Quan sát t bào sinh dư ng c a 1 con châu ch u bình thư ng ngư i ta ñ m C âu 21 ñư c 23 NST . Con châu ch u s cho bao nhiêu lo i giao t khác nhau . N u các c p NST ñ ng d ng có c u trúc khác nhau gi s không x y ra trao ñ i chéo trong quá trình gi m ph ân 2048 A) 4096 B) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. 1024 C) Không có giao t do gi m phân b t thư ng D) A ðáp án Quan sát t bào sinh dư ng c a 1 con châu ch u bình thư ng ngư i ta ñ m C âu 22 ñư c 23 NST . S lư ng NST trong b NST c a châu ch u c a gi i tính kia : 24 A) 22 B) 21 C) 26 D) A ðáp án M t t bào tr ng c a 1 lo i ñơn tính giao ph i ñư c th tinh trong ng C âu 23 nghi m, khi h p t nguyên phân ñ n giai ño n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r . Các phôi bào ñư c kích thích ñ phát tri n thành các cá th này có th giao ph i ñư c v i nhau không Có th giao ph i ñư c v i nhau do các cá th mang c p NST gi i tính khác A) nhau Không th giao ph i ñư c v i nhau do các cá th mang c p NST gi i tính B) gi ng nhau Có th giao ph i ñư c ho c không tuỳ theo c p NST gi i tính c a cơ th C) Có th giao ph i ñư c ho c không tuỳ theo các ch t kích thích tăng trư ng D) ñư c s d ng B ðáp án M t t bào tr ng c a 1 lo i ñơn tính giao ph i ñư c th tinh trong ng Câu 24 nghi m, khi h p t nguyên phân ñ n giai ño n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r .N u l y tr ng trong cơ th cái c a loài ñó ñem ña b i hoái nhân t o ñ t o thành cơ th lư ng b i , gi i tính c a các cơ th ña b hoá này s gi ng nhau hay khác nhau? Khác nhau n u cơ th cái c a loài là gi i d giao t , gi ng nhau n u cơ th A) cái c a loài là gi i ñ ng giao t Gi ng nhau n u cơ th cái c a loài là gi i d giao t , khác nhau n u cơ th B) cái c a loài là gi i ñ ng giao t Luôn luôn khác nhau do tính ch t c a th ña b i C) Luôn luôn gi ng nhau do ñư c lư ng b i hoá t 1 tr ng ñơn b ch c 1 NST D) gi i tính A ðáp án M t t bào tr ng c a 1 lo i ñơn tính giao ph i ñư c th tinh trong ng Câu 25 nghi m, khi h p t nguyên phân ñ n giai ño n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r . Gi i tính c a các cơ th lư ng b i hoá nói trên có gi ng v i gi i tính c a cơ th m không ? Luôn luôn khác do các cơ th ñư c t o ra b ng con ñư ng ña b i hoá , cơ th A) mang các tính ch t c a th ña b i Luôn luôn gi ng v i cơ th m do ñư c lư ng b i hoá t các tr ng l y t cơ B) th m N u cơ th m là gi i d giao t s không có c th nào có gi i tình gi ng m . C) http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. n u m là gi i ñ ng giao t các cá th ñ u có gi i tính gi ng m N u cơ th m là gi i ñ ng gia t s không có cá th nào có gi i tính gi ng D) m , n u m là gi i d giao t các cá th ñ u có gi i tính gi ng m C ðáp án M t t bào tr ng c a 1 lo i ñơn tính giao ph i ñư c th tinh trong ng C âu 26 nghi m, khi h p t nguyên phân ñ n giai ño n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r . Ki u gen cu các cá th ñư c hình thành t con ñư ng ña b i hoá nói trên có ñ ng nh t v i nhau không Hoàn toàn ñ ng nh t do các tr ng ñơn b i ñã ñư c lư ng b i hoá , d n ñ n A) s nhân ñôi c a ki u gen ñơn b i M t s ñ ng nh t nhưng m t s thì không do s khác bi t trong c p NST B) gi i tính M t s ñ ng nh t nhưng 1 s thì không ph thu c vào s phân ly ng u nhiên C) c a các c p NST và s trao ñ i chéo gi a các c p NST tương ñ ng trong gi m phân Không do trong gi m ph ân s phân ly ng u nhiên c a các c p NST khác D) nhau v ngu n g c ,s trao ñ i chéo c a các c p NST tương ñ ng ñã d n ñ n s khác bi t trong c u trúc c a ki u gen m i giao t D ðáp án Trên cơ s hi u ñư c c ơ ch xác ñ nh gi i tính ngư i . di truy n h c gi i C âu 27 tính có ý nghĩa gì ñ i v i y h c Hi u ñư c nguyên nhân và ñ xu t các phương pháp phát hi n c a 1 s b nh A) di truy n hi m nghèo do r i lo n phân ly và t h p c a c p NST gi i tính Cho phép sinh con theo ý mu n B) ði u tr các trư ng h p b t thư ng v gi i tính ngư i C) T t c ñ u ñúng D) A ðáp án http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2