intTypePromotion=1

Trắc nghiệm toán lớp 10

Chia sẻ: Vit Xam Vit | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

1
353
lượt xem
100
download

Trắc nghiệm toán lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1 Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: Y=4x3-3x4 A) ymax=0 tại x=0 và x=

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm toán lớp 10

  1. C©u 1 T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè: Y=4x3-3x4 A) 4 ymax=0 t¹i x=0 vµ x= 3 B) 5 1 YMax= t¹i x= 16 2 C) yMax=1 t¹i x=1 D) yMax=-16 t¹i x=2 §¸p ¸n C C©u 2 T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè: Y= 3 1 − x + 3 1 + x A) y = 3 2 t¹i x= ± 1 Max B) yMax=2+ 3 − 6 t¹i x= ± 7 C) yMax=1 t¹i x=2 D) yMax=2 t¹i x=0 §¸p ¸n D C©u 3 T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè: Y= sinx+3sin2x A) 2 55 yMax= t¹i cosx= 3 3 B) 3 55 yMax= t¹i cosx= - 4 3 C) 2 77 yMax= t¹i cosx = 3 8 D) 3 77 yMax= t¹i cosx = - 4 8 §¸p ¸n A C©u 4 T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè: Y= 1 + 2 cos x + 1 + 2 sin x
  2. π A) +2k π vµ x=2k π , k ∈ Z yMax=1+ 3 t¹i x= 2 3π B) + 2k π , k ∈ Z yMax=2 1 − 2 t¹i x= 4 π C) + 2k π , k ∈ Z yMax=2 1 + 2 t¹i x= 4 π π D) + 2k π vµ x= + 2k π , k ∈ Z yMax= 2 + 1 + 3 t¹i x= 6 3 §¸p ¸n C C©u 5 T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: 2 Y=x2+ víi x>0 x A) 17 1 YMin = 4 t¹i x= 2 B) 55 1 YMin= t¹i x= 9 3 C) YMin=3 t¹i x=1 D) YMin=5 t¹i x=2 §¸p ¸n C C©u 6 T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: π 1 1 víi x ∈ (0, ) Y= + sin x cos x 2 π A) 2 YMin= 2 + , t¹i x= 3 6 π B) 2 YMin=2+ , t¹i x= 3 3 π C) YMin=2 2 , t¹i x= 4 π D) YMin= 4, t¹i x= 4 §¸p ¸n C C©u 7 T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè:
  3. 9π 2 + sinx trªn kho¶ng ( 0,+ ∞) Y=4x+ x A) YMin = 13 π t¹i x= π π B) YMin=15 π t¹i x= 3 π 25π C) t¹i x= π YMin= 2 73π D) YMin= t¹i x=4 4 §¸p ¸n B C©u 8 T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: a4 b4  a b2  a 2 b F= 4 + 4 -  2 + 2  + + víi a,b ≠ 0 b b a a a b A) FMin=-2, t¹i a = b ≠ 0 B) FMin=2, t¹i a = b ≠ 0 C) FMin=-2, t¹i a = -b ≠ 0 D) FMin=2, t¹i a = -b ≠ 0 §¸p ¸n C C©u 9 Cho hÖ: x 2 − 4x + 3 ≤ 0  2  x − 8 x + 14 + m ≤ 0  Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× hÖ v« nghiÖm: A) m>1 B) m>4 C) m 2 §¸p ¸n A C©u 10 Cho hÖ: 2 x − 4x + 3 ≤ 0 2  x − 8 x + 14 + m ≤ 0  Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× hÖ cã nghiÖm duy nhÊt:
  4. A) m=1 B) m=4 C) m=2 D) 5 m= 2 §¸p ¸n A C©u 11 Cho hÖ: x 2 − 4x + 3 ≤ 0  2  x − 8 x + 14 + m ≤ 0  Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× hÖ cã nghiÖm lµ mét ®o¹n trªn trôc sè cã ®é dµi b»ng 1: A) m=-2 B) m=3 C) m=1 D) 1 m= 2 §¸p ¸n A C©u 12 Cho bÊt ph¬ng tr×nh: ( a + 2) x − a ≥ |x+1| Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh khi a=1: A) x ≥ 2 B) x ≥ 8 C) Mäi x D) V« nghiÖm §¸p ¸n D C©u 13 Cho bÊt ph¬ng tr×nh: ( a + 2) x − a ≥ |x+1| T×m a ®Ó bÊt ph¬ng tr×nh nghiÖm ®óng víi mäi x ∈ [ 0,2] A) a ≤ -1 hoÆc a ≥ 5 B) -1 ≤ a ≤ 1 hoÆc a ≥ 6
  5. C) a ≤ 1 hoÆc a ≥ 8 D) 0 ≤ a ≤ 1 hoÆc 2 ≤ a ≤ 4 §¸p ¸n A C©u 14 Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh: x 4 -8e x −1 > x(x 2 e x −1 -8) A) x
  6. B) m ≤ 9 C) m ≥ 4 D) V« nghiÖm §¸p ¸n A C©u 18 T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm 3 + x + 6 − x - (3 + x)(6 − x) =m A) 0 ≤ m ≤ 6 B) 3 ≤ m ≤ 3 2 C) 9 ≤m≤3 3 2- 2 D) 1 ≤m≤3 2 - 2 §¸p ¸n C C©u 19 Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ph¬ng tr×nh sau cã 4 nghiÖm ph©n biÖt: x2 −2 x 1 = m 2 +m+1  5 A) -1
  7. §¸p ¸n D C©u 21 Cho hµm sè Y=x 3 +mx 2 +7x+3 Víi m > 21 h·y lËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng (d) ®i qua c¸c ®iÓm cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña ®å thi hµm sè A) Y=mx+3m-1 B) Y=(m 2 -2)x+3 C) 12 Y= m x+2m+1 2 D) 2 (m 2 -21)x+3- 7 m 9 Y=- 9 §¸p ¸n D C©u 22 cho hµm sè y=x 3 +mx 2 +7x+3 2 7m x¸c ®Þnh m ®Ó y=- (m 2 -21)x+3 - song song víi ®êng 9 9 th¼ng y=2x+1 A) m=2 B) m=-2 C) m= ± 2 D) V« nghiÖm §¸p ¸n D C©u 23 Cho hµm sè 1 1 Y= x 3 -x 2 + 3 3 LËp ph¬ng tr×nh parabol (P) ®iqua c¸c ®iÓm c¸c ®iÓm cùc ®¹i, cùc tiÓu cña ®å thÞ hµm sè vµ tiÕp xóc víi ®êng th¼ng (d): 4x- 12y-23=0 A) 8 1 1 7 1 (P 1 ): y=x 2 - x+ vµ (P 2 ): y= x 2 - x+ 3 3 4 6 3 B) 8 1 1 (P 1 ): y=x 2 - x+ vµ (P 2 ): y=x 2 -2x+ 3 3 3 C) 1 1 7 1 (P 1 ): y= x 2 -2x+1 vµ (P 2 ): y= x 2 - x+ 3 4 6 3
  8. D) 1 1 (P 1 ): y= x 2 -2x+1 vµ (P 2 ): y=x 2 -2x+ 3 3 §¸p ¸n A C©u 24 cho hµm sè y=x 4 +2mx 2 +3 t×m m ®Ó ®å thÞ hµm sè cã cùc ®¹i, cùc tiÓu A) m>0 B) m4 D) 0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản