Trạng thái ứng xuất

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
101
lượt xem
20
download

Trạng thái ứng xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm về trạng thái ứng suất ứng suất tại C trong lòng vật rắn BDCB Tổng quát ứng suất tại C có 9 thành phần Mặt chính, ứng suất chính Tráng thái ứng suất đơn, phẳng, khối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trạng thái ứng xuất

  1. Ch−¬ng 3: Tr¹ng th¸I øng suÊt 1. Kh¸i niÖm vÒ tr¹ng th¸i øng suÊt - øng suÊt t¹i C trong lßng vËt r¾n BDCB ⇒ x¸c ®Þnh, σ,τ ? - Tæng qu¸t øng suÊt t¹i C cã 9 thμnh phÇn. σ x τ xy τ xz τ yx σ y τ yz τ zx τ zy σ z - MÆt chÝnh? øng suÊt chÝnh? σ1>σ2>σ3. - Tr¹ng th¸i øng suÊt ®¬n, ph¼ng, khèi.
  2. 2. Tr¹ng th¸i øng suÊt ph¼ng 2.1. §Þnh luËt ®èi øng øng suÊt tiÕp ∑ M x = τ zy (dxdy )dz − τ yz (dzdx )dy = 0 τ zy = τ yz - NÕu trªn mÆt c¾t nμo ®ã tån t¹i øng suÊt tiÕp th× trªn mÆt c¾t vu«ng gãc víi nã còng tån t¹i øng suÊt tiÕp víi cïng trÞ sè, vμ cïng ®i vμo hoÆc ra giao tuyÕn chung. 2.2. Sù tr−ît thuÇn tuý - Trªn mét ph©n tè chØ tån t¹i øng suÊt tiÕp ⇒ tr¹ng th¸i tr−ît thuÇn tuý.
  3. 3. ®Þnh luËt hóc tæng qu¸t - Kh¶o s¸t ph©n tè chÝnh, øng suÊt σ1 g©y ra biÕn d¹ng dμi theo ph−¬ng 1 vμ c¶ hai ph−¬ng vu«ng gãc víi nã: σ 1 vμ ε = − μ σ 1 vμ ε = − μ σ 1 nªn: ε = 11 21 31 E E E ε 3 = [σ 3 − μ (σ 1 + σ 2 )] 1 ε 1 = [σ 1 − μ (σ 2 + σ 3 )] ε 2 = [σ 2 − μ (σ 1 + σ 3 )] 1 1 E E E - BiÓu thøc nμy vÉn ®óng víi εx, εy, εz theo σx, σy, σz. εx = 1 E [ σ x − μ (σ y + σ z ) ] [ ε y = σ y − μ (σ x + σ z ) 1 E ] εz = 1 E [ σ z − μ (σ x + σ y ) ]
Đồng bộ tài khoản