intTypePromotion=3

truyện cổ các dân tộc ít người việt nam

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
51
lượt xem
8
download

truyện cổ các dân tộc ít người việt nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

truyện cổ các dân tộc ít người việt nam giới thiệu đến các bạn những câu chuyện cổ như: chàng quan triều, tài xì phòong, mất tai mất tóc, hai anh em và ba con yêu tinh, bán cái tủ đứng, mồ côi xử kiện, không bao giờ biết giận, chiếc cầu phúc đức,... mời các bạn cùng đọc và cảm nhận. hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu hơn về những câu chuyện cổ của dân tộc ít người cũng từ đó có thể hiểu hơn về nét văn hóa của đồng bào mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: truyện cổ các dân tộc ít người việt nam

HAI ANH EM VAÂ BA CON YÏU TINH<br /> <br /> Truyïån cöí caác dên töåc ñt ngûúâi<br /> Viïåt Nam<br /> <br /> Nhaâ xuêët baãn vùn hoåc - Haâ nöåi — 2000<br /> Ban Vùn hoåc Viïåt Nam tuyïín choån<br /> In theo baãn “Truyïån cöí Taây - Nuâng”- NXB Vùn hoáa, 1986.<br /> <br /> http://ebooks.vdcmedia.com<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nhiïìu taác giaã<br /> <br /> 2<br /> <br /> MUÅC LUÅC<br /> <br /> CHAÂNG QUAN TRIÏÌU ................................................................................................................. 3<br /> TAÂI XÒ PHOOÂNG............................................................................................................................ 8<br /> MÊËT TAI, MÊËT TOÁC .................................................................................................................... 17<br /> HAI ANH EM VAÂ BA CON YÏU TINH ..................................................................................... 25<br /> BAÁN CAÁI TUÃ ÀÛÁNG .................................................................................................................... 30<br /> MÖÌ CÖI XÛÃ KIÏÅN ....................................................................................................................... 34<br /> KHÖNG BAO GIÚÂ BIÏËT GIÊÅN .................................................................................................. 37<br /> CHIÏËC CÊÌU PHUÁC ÀÛÁC ............................................................................................................ 47<br /> HOÂ KÑNH THAÁN .......................................................................................................................... 53<br /> CHAÂNG NHO SÔ VAÂ COÁC THÊÌN ............................................................................................... 61<br /> TÒNH BAÅN .................................................................................................................................... 67<br /> BÙÆT ÀÏÌN CHÊÅU VAÂNG.............................................................................................................. 72<br /> CAÁ BÖËNG NUÖËT CAÁ TRÏ .......................................................................................................... 82<br /> CHAÂNG NGÖËC ÀI HOÅC .............................................................................................................. 87<br /> TUNG COÂN LÊËY ÀÛÚÅC VÚÅ TIÏN............................................................................................. 93<br /> <br /> http://ebooks.vdcmedia.com<br /> <br /> HAI ANH EM VAÂ BA CON YÏU TINH<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHAÂNG QUAN TRIÏÌU<br /> <br /> Quan Triïìu möì cöi cha meå tûâ ngaây coân nhoã. Chaâng àûúåc caác<br /> baác caác chuá trong laâng nuöi nêëng daåy döî. Nùm mûúâi taám tuöíi<br /> chaâng lêëy vúå.<br /> Nghïì chñnh cuãa chaâng laâ quùng chaâi, keáo voá úã ngoaâi söng. Vúå<br /> chaâng thò vaâo rûâng haái cuãi, mùåc duâ hai vúå chöìng laâm viïåc rêët siïng<br /> nùng nhûng cuöåc söëng vêîn thiïëu thöën.<br /> Laâm nghïì cêu caá, chaâng phaãi dêåy trûúác gaâ chuöìng àïí ra söng<br /> àùåt voá tûâ luác caá àang àoái loâng vaâ thûác khuya àïí àoán caá chúi trùng.<br /> Vò phaãi thûác khuya dêåy súám nhû vêåy nïn coá nhiïìu lêìn chaâng nguã<br /> vêåt bïn búâ söng, búâ suöëi.<br /> Möåt höm, gùåp phaãi ngaây trúâi sûúng muöëi nùång haåt, gioá bêëc rñt<br /> tûâng höìi. Quan Triïìu ngöìi keáo voá khuya, hai con mùæt chaâng cûá rñu<br /> dêìn, cuöëi cuâng chaâng ngaã lûng vaâo möåt göëc cêy to röìi nguã thiïëp ài<br /> luác naâo khöng biïët.<br /> Coá möåt àoaân ngûúâi ài qua àûúâng, thêëy chaâng nùçm co quùæp úã<br /> dûúái göëc cêy : möåt ngûúâi trong boån hoå beân cúãi aáo àang mùåc àùæp cho<br /> chaâng. Trúâi saáng roä, chaâng thûác dêåy. Thêëy coá caái aáo khöng biïët laâ<br /> cuãa ai, liïìn cûá thïë mùåc vaâo röìi thu xïëp trúã vïì nhaâ.<br /> Chaâng vïì nhaâ giûäa luác vúå chaâng àang sûãa soaån ài kiïëm cuãi.<br /> Àiïìu laå laâ Quan Triïìu goåi vúå, ài laåi saát bïn ngûúâi vúå maâ vúå vêîn<br /> khöng thêëy chöìng, maäi àïën khi Quan Triïìu cúãi boã aáo ngoaâi ra, vúå<br /> http://ebooks.vdcmedia.com<br /> <br /> Nhiïìu taác giaã<br /> <br /> 4<br /> <br /> chaâng múái nhòn thêëy chöìng. Biïët laâ aáo coá pheáp taâng hònh, chaâng<br /> sung sûúáng cêët kyä úã àêìu giûúâng àïí chúâ dõp duâng àïën ?<br /> Nùm êëy nhaâ vua thu nhiïìu vaâng baåc chêët vaâo kho àïí chi vaâo<br /> viïåc xêy lêu àaâi cung àiïån. Nhên dên trong nûúác ngaây caâng àoái<br /> khöí. Vúå chöìng Quan Triïìu cuäng lêm vaâo caãnh tuáng thiïëu. Möåt<br /> höm, chaâng mùåc aáo thêìn röìi ài thùèng àïën kinh àö, chaâng thûã vaâo<br /> kho nhaâ vua lêëy tröåm möåt ñt vaâng baåc vïì chi duâng. Chaâng bûúác vaâo<br /> cöíng, boån lñnh gaác, mùæt moã troân thao laáo maâ vêîn khöng thêëy<br /> chaâng. Quan Triïìu öm möåt duám baåc ài ra, boån lñnh cuäng muâ tõt.<br /> Lêìn àêìu tiïn lêëy àûúåc baåc, chaâng caâng thêëy roä giaá trõ cuãa aáo thêìn.<br /> Chaâng laåi vaâo kho lêìn thûá hai, thûá ba, khöng möåt ai phaát hiïån ra<br /> chaâng. Tûâ àoá ngaây naâo chaâng cuäng vaâo kho nhaâ vua lêëy vaâng baåc<br /> vïì phên phaát cho baâ con laâng xoám. Röìi dêìn daâ chaâng àem vaâng baåc<br /> chia cho caã nhûäng dên ngheâo úã quanh vuâng moåi ngûúâi rêët caãm<br /> phuåc. Vò duâng aáo thêìn haâng ngaây nïn aáo àaä coá chöî raách. Thêëy aáo<br /> bõ raách chaâng cùæt maãnh giêëy daán laåi, vò vêåy möîi khi chaâng mùåc aáo<br /> thêìn ài laåi, ngûúâi ta thêëy muån vaá tung tùng nhaãy nhoát tûåa nhû<br /> möåt con bûúám àang bay lûúån trong khöng trung.<br /> Haâng ngaây vaâo kiïím tra, boån quan quên thêëy kho vaâng cuãa<br /> nhaâ vua ngaây caâng hao huåt thò lêëy laâm laå, chuáng tra hoãi boån lñnh<br /> canh. Boån lñnh cuäng rêët ngaåc nhiïn vò haâng ngaây chuáng canh gaác<br /> cêín mêåt, khöng hïì thêëy möåt ngûúâi naâo beán maãng, maâ sao laåi coá<br /> chuyïån mêët tröåm. Chuáng baân nhau chuá yá canh gaác nghiïm hún.<br /> Suöët ngaây höm sau, chuáng chó thêëy ngoaâi möåt con bûúám bay ài bay<br /> laåi thò khöng coá möåt ngûúâi laå naâo, nhûng àïën chiïìu khi xem laåi<br /> àöëng vaâng thò àaä thêëy mêët hùèn böën thoãi vaâng thoi. Chuáng nghô xa<br /> nghô gêìn “Hay laâ con bûúám àaä lêëy tröåm” lêåp tûác chuáng chuêín bõ<br /> http://ebooks.vdcmedia.com<br /> <br /> HAI ANH EM VAÂ BA CON YÏU TINH<br /> <br /> 5<br /> <br /> sùn con bûúám. Höm sau laåi möåt con bûúám bay vaâo, lûúái liïìn sêåp<br /> xuöëng, chuåp ngay àûúåc. Quan Triïìu liïìn bõ bùæt. Chuáng giaãi chaâng<br /> lïn nöåp vua. Nhaâ vua beân haå lïånh töëng chaâng vaâo nhaâ giam chúâ<br /> ngaây xûã aán.<br /> Nhên dên quanh vuâng, àûúåc tin Quan Triïìu bõ bùæt giam, liïìn<br /> ruã nhau keáo àïën gùåp vua, àöìng thanh xin tha töåi cho chaâng.<br /> Nhûng vua sai quên lñnh àuöíi hoå ra khoãi cung.<br /> Saáng höm sau, giûäa luác nhaâ vua àang cuâng caác quan trong<br /> triïìu hoåp baân xûã töåi Quan Triïìu thò chúåt nghe cêëp baáo úã ngoaâi biïn<br /> aãi, quên giùåc àöng nhû kiïën coã, àang hung hùng tiïën sêu vaâo àêët<br /> nûúác cûúáp cuãa giïët ngûúâi. Nghe tin, nhaâ vua höët hoaãng hoaän ngay<br /> viïåc xûã töåi Quan Triïìu, döìn sûác vaâo viïåc chöëng giùåc. Thïë giùåc<br /> maånh nhû vuä baäo, quên nhaâ vua bõ thua úã khùæp núi. Chuáng àang<br /> tiïën thùèng vïì kinh àö, nhaâ vua run lïn bêìn bêåt, caác tûúáng voä, caác<br /> quan vùn mùåt maây taái meát, vò quên tung ra bao nhiïu bõ tiïu diïåt<br /> bêëy nhiïu. Àaä coá keã baân àïën viïåc treo cúâ haâng, hoaâng hêåu, phi têìn<br /> cuäng nhû caác baâ lúán nhaâ quan àïìu khoác sûúát mûúát. Nhên dên<br /> trong kinh thaânh kïu khoác nhû ri, ai nêëy cuöëng cuöìng ài tòm núi<br /> laánh naån.<br /> Chúåt coá ngûúâi nhúá túái Quan Triïìu laâ ngûúâi coá nhiïìu pheáp laå,<br /> liïìn têu vua xin tha cho chaâng àïí chaâng àem taâi ra deåp giùåc cûáu<br /> nûúác cûáu dên. Nhaâ vua rêët tûác giêån Quan Triïìu vò àaä lêëy mêët cuãa<br /> kho hún bêíy trùm thoãi vaâng, nhûng nghô túái ngai vaâng, vua liïìn<br /> chuêín lúâi têu, ra lïånh ên xaá cho chaâng vaâ cûã chaâng cêìm quên àaánh<br /> giùåc. Vua hûáa :<br /> <br /> http://ebooks.vdcmedia.com<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản