Truyền dẫn tín hiệu

Chia sẻ: Nguyễn Trung Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
376
lượt xem
222
download

Truyền dẫn tín hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyền dẫn không đối xứng sử dụng điện áp của một dây dẫn so với đất để thể hiện trạng thái logic (1 và 0) của một tín hiệu số. Một trong những ưu điểm của phương thức truyền dẫn không đối xứng là chỉ cần một đường dây đất chung cho nhiều kênh tín hiệu trong trường hợp cần thiết. Nhờ vậy tiết kiệm được số lượng dây dẫn và các linh kiện ghép nối. Nhược điểm cơ bản của phương pháp này là khả năng chống nhiễu kém. Nguyên nhân gây nhiễu ở đây có thể là môi trường...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyền dẫn tín hiệu

 1. TRUYEÀN DAÃN TÍN HiỆU
 2. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Caùc daïng thoâng tin
 3. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Caùc daïng thoâng tin
 4. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Taàn soá laø gì?
 5. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Taàn soá laø gì?
 6. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Böôùc soùng laø gì?
 7. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Böôùc soùng laø gì? Ñoái vôùi soùng aâm, vaän toác lan truyeàn trong khoâng khí xaáp xó 346 m/s; ñoái vôùi aùnh saùng hoaëc soùng voâ tuyeán , c = 300,000 km/s.
 8. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Ví duï 1: Moät tín hieäu coù taàn soá F= 500 kHz. Haõy tìm böôùc soùng töông ñöông?
 9. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Ví duï 1:
 10. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Ví duï 2: Moät tuyeán vi ba line-of- sight hoaït ñoäng ôû taàn soá 38.71 GHz. Böôùc soùng töông ñöông laø bao nhieâu?
 11. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Ví duï 2:
 12. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Daûi taàn (Bandwidth)
 13. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIEÄU Daûi taàn (Bandwidth)
 14. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Söï keát noái rieâng leõ
 15. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Söï keát noái rieâng leõ
 16. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Söï keát noái rieâng leõ
 17. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM)
 18. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM)
 19. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM)
 20. NvHien - PTITHCM 2. TRUYEÀN DAÃN SOÁ Gheùp keânh phaân chia taàn soá (FDM)
Đồng bộ tài khoản