intTypePromotion=1

Truyền động xích

Chia sẻ: Dong Van Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

1
281
lượt xem
90
download

Truyền động xích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu to chính ca bo truyên xích gôm: dĩa dan 1, dĩa b dan 2 và xích 3 (hình 4.1). Ngoài ra, có the có thêm bo phan cang xích, bo phan bôi trơn, hop che. Có khi dùng mot xích de truyên dong t mot dĩa dan sang nhiêu dĩa b dan (hình 4.2).Xích là mot chuoi các mat xích nôi vi nhau bang bn lê. Xích truyên chuyen dong và ti trng t trc dan sang trc b dan nh s an khp ca các mat xích vi các rang trên dia xích (an khp gián tiêp).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Truyền động xích

 1. Trư ng H Giao Thông V n T i TP.H Chí Minh Khoa: Cơ Khí Môn:Chi Ti t Máy
 2. 1. Khái ni m chung
 3. 1.1 C u t o chính và nguyên lý làm vi c c a b truy n xích a.C u T o: C u t o chính c a b truy n xích g m: ĩa d n 1, ĩa b d n 2 và xích 3 (hình 4.1). Ngoài ra, có th có thêm b ph n căng xích, b ph n bôi trơn, h p che. Có khi dùng m t xích truy n ng t m t ĩa d n sang nhi u ĩa b d n (hình 4.2).
 4. b.Nguyên lý làm vi c Xích là m t chu i các m t xích n i v i nhau b ng b n l . Xích truy n chuy n ng và t i tr ng t tr c d n sang tr c b d n nh s ăn kh p c a các m t xích v i các răng trên ĩa xích (ăn kh p gián ti p).
 5. 1. Khái ni m chung Các tr c c a b truy n xích có th song song nhau, có th trong b truy n có nhi u bánh xích b d n. Ngoài ra trong b truy n xích B ph n căn xích có th có b ph n căng xích, b ph n che ch n và b ph n bôi trơn. B ph n che ch n
 6. 1.2 Ưu như c i m và ph m vi s d ng 1. Ưu i m Có th truy n ng gi a hai tr c song song cách nhau tương i xa. Khuôn kh kích thư c nh g n hơn truy n ng ai cùng công su t; Không có hi n tư ng trư t, t s truy n trung bình n nh; Hi u su t cao, có th t 98% n u ư c chăm sóc t t và s d ng h t kh năng t i; L c tác d ng lên tr c và nh ; Có th cùng m t lúc truy n chuy n ng t m t tr c d n n nhi u tr c b d n.
 7. 2. Như c i m Nhanh mòn b n l , nh t là khi bôi trơn không t t và làm vi c nơi nhi u b i; V n t c t c th i c a xích và ĩa b d n không n nh nh t là khi s răng c a ĩa xích nh ; Có ti ng n khi làm vi c do va p khi vào kh p nên h n ch s d ng b truy n t c cao; C n bôi trơn và i u ch nh s c căng xích.
 8. 3. Ph m vi s d ng Truy n công su t và chuy n ng gi a tr c có kho ng cách xa, cho nhi u tr c ng th i trong trư ng h p n < 500 v/p Công su t truy n thông thư ng N < 100 kW T s truy n i≤6 khi v=(‚2÷6)m/s ; và i ≤ 3 khi v=(6÷25)m/s; Hi u su t η=(0.95÷0.97) Truy n ng xích ư c dùng khá nhi u trong các phương ti n v n t i (xe p, môtô, ôtô …), máy nông nghi p, các băng t i …
 9. 2. Các lo i xích truy n ng và ĩa xích 2.1 Các lo i xích truy n ng Tùy theo c u t o c a dây xích, b truy n xích ư c chia thành các lo i: a.Xích ng con lăn b.Xích ng c. Xích răng
 10. a.Xích ng con lăn Má xích ngoài Má xích trong ng lót Ch t xích Con lăn
 11. a.Xích ng con lăn Các má xích ư c d p t thép t m, má xích 1 ghép v i ng lót 4 t o thành m t xích trong. Các má xích 2 ư c ghép v i ch t 3 t o thành m t xích ngoài. Ch t 3 và ng lót 4 t o thành kh p b n l , xích có th quay g p. Con lăn 5 l p l ng v i ng lót 4, gi m mòn cho răng ĩa xích 6 và ng lót 4. S 6 bi u di n ti t di n ngang c a răng ĩa xích.
 12. b. Xích ng Xích ng, có k t c u tương t như xích ng con lăn, nhưng không có con lăn 5. Xích ư c ch t o v i chính xác th p, giá tương i r .
 13. c.Xích răng Xích răng, kh p b n l ư c t o thành do hai n a ch t hình tr ti p xúc nhau. M i m t xích có nhi u má xích l p ghéptrên ch t. Kh năng t i c a xích răng l n hơn nhi u so v i xích ng con lăn có cùng kích thư c. Giá thành c axích răng cao hơn xích ng con lăn. Xích răng ư c tiêuchu n hóa r t cao.
 14. c.Xích răng
 15. Trong các lo i trên, xích ng con lăn ư c dùng nhi u hơn c . Xích ng ch dùng trong các máy ơn gi n, làm vi c v i t c th p (1- 2 m/s). Xích răng ư c dùng khi c n truy n t i tr ng l n, yêu c u kích thư c nh g n. Trong chương này ch y u trình bày xích ng con lăn.
 16. 2.2 ĩa xích ĩa xích có c u t o g n gi ng bánh răng, ch khác ph n vành răng. Kích thư c và biên d ng răng ph thu c vào lo i xích. V t li u làm ĩa xích thư ng là thép cacbon hay thép h p kim, sau khi gia công tôi t r n 50÷60 HRC. ĩa xích răng ĩa xích con lăn
 17. 2.2 ĩa xích Biên d ng ĩa xích con lăn g m các cung có bán kính r1 , r2 và r3. Do kích thư c c a xích ư c quy nh theo tiêu chu n nên các s li u tính toán ĩa xích ư c tra trong b ng thông s xích. ư ng kính vòng chia ĩa xích: t : Bư c xích (mm) Z : S răng ĩa xích
 18. 3. Các thông s hình h c chính c a b truy n xích 3.1 Bư c xích c a dây xích Bư c xích (t) là thông s ch y u c a b truy n xích. Bư c xích càng l n, kh năng truy n l c càng tăng nhưng va p càng nhi u. Do ó khi truy n ng v i t c cao thì ch n bư c xích nh . tăng kh năng t i có th tăng s dãy xích (xích ng con lăn) ho c tăng chi u t r ng xích (xích răng) Bư c xích ư c tiêu chu n hóa, khi tính toán tra theo b ng tiêu chu n.
 19. 3.2 S răng ĩa xích Thông thư ng Z1 < Z2, n u s răng nh thì xích mau b mòn (vì góc xoay b n l l n) và làm tăng t i tr ng ng cũng như va p. Do ó, ta h n ch s răng nh nh t. Thông thư ng, khi v>= 2m/s . thì zmin >= 19, khi v
 20. 3.2 S răng ĩa xích tránh tuôn xích khi xích mòn, ph i h n ch s răng l n nh t. zmax
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2