Tự nhiên xã hội 1 - Bài 29, 30

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
7
download

Tự nhiên xã hội 1 - Bài 29, 30

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Nhớ lại những kiến thức đã học về động vật thực vật .Biết động vật có khả năng di chuyển còn động vật thì không. -Tập so sánh để nhận biết một số điểm giống nhau(khác nhau) giữa các cây ,các con vật. -Có ý thức bảo vệ các cây cối và các động vật có ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tự nhiên xã hội 1 - Bài 29, 30

  1. Bài 29 Nh n bi t cây c i và con v t I.M c tiêu : Giúp HS: -Nh l i nh ng ki n th c ã h c v ng v t th c v t .Bi t ng v t có kh năng di chuy n còn ng v t thì không. -T p so sánh nh n bi t m t s i m gi ng nhau(khác nhau) gi a các cây ,các con v t. -Có ý th c b o v các cây c i và các ng v t có ích. II. dùng d y h c: -Các hình trong bài 29 Sgk -GV và HS sưu t m m t s tranh , nh th c v t và ng v t em n l p. -Gi y kh to ,băng dính h c nhóm. III. Các ho t ng d y h c ch y u: 1 . Kh i ng (On nh t ch c…..) HS hát chu n b Sgk , dung h c t p. 2 . Ki m tra bài cũ: .Ti t trư c các em h c bài gì? – G i m t s h c sinh tr l i câu h i. .Mu i thư ng s ng âu? .Nêu tác h i do mu i t? .Khi i ng em thư ng làm gì không b mu i t?
  2. Nh n xét bài cũ. 3 . Bài m i: Gi i thi u và ghi u bài TG Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh Ho t ng 1:Làm vi c v i tranh nh, -HS chia nhóm và làm vi c theo hư ng m uv t d n u tiên. M c tiêu: HS ôn l i v các cây ã h c -T ng nhóm treo s n ph m c a mình ,nh n bi t m t s cây và con v t m i. trư c l p. -GV chia l p thành 4 nhóm ,phân cho - i di n lên trình bày k t q a làm vi c m i nhóm m t góc l p ,phát cho m i c a nhóm nhóm m t t gi y kh to,băng dính và -HS các nhóm khác t câu h i nhóm hư ng d n các nhóm làmvi c: trình bày tr l i. +Bày các m u v t các em mang n VD: l p. .Các lo i cây nhóm b n nêu trên có gì +Dán tranh nh v ng v t và th c gi ng nhau( u có r ,thân ,lá ,hoa) v t vào gi y . .Các lo i cây…có gì khác nhau?(Khác +Ch nói tên t ng cây ,t ng con mà nhau v hình d ng ,kích thư c…) nhóm sưu t m ư c.Mô t chúng ,tìm .Các loài ng v t gi ng nhau i m s gi ng nhau(khác nhau) gi a các gì?(có u ,mình và cơ quan di chuy n) cây ;s gi ng (khác)gi a các con v t. -GV nh n xét k t qu trao i gi a các nhóm, tuyên dương các nhóm làm vi c t t có nhi u s n ph m.
  3. *K t lu n: Có nhi u lo i cây như rau,cây hoa,cây g .Các lo i cây này khác nhau v hình d ng kích thư c…Nhưng chúng u có r ,thân ,lá ,hoa. -Có nhi u lo i ng v t khác nhau v hình d ng,kích thư c,nơi s ng…Nhưng u có u ,mình và cơ quan di chuy n… -GV g i m t s HS lên chơi th Ho t ng 2:Trò chơi “ b n cây gì?con gì?” →HS chơi theo nhóm nhi u em t ư c nhi u câu h i: M c tiêu:HS nh l i nh ng c i m chính c a các cây và con ã h c . .Cây ó có thân g ph i không? -HS ư c th c hành kĩ năng t câu . ó là cây rau c i à? h i. +… *GV hư ng d n HS cách chơi : .Con ó có 4 chân ph i không? -M i HS ư c GV eo cho m t t m .Con ó bi t gáy ph i không? bìa có v hình m t cây (ho c m t con .Con ó có cánh ph i không? cá…) sau lưng. +... HS ó mu n bi t ó là cây gì ho c con gì thì t câu h i( úng/sai) -Hs chơi c l p h i các b n dư i l p.HS ó có th h i 3-5 câu h i cho c l p tr l i trư c khi oán cây,con v t. K t thúc trò chơi:GV tuyên dương
  4. m t s h c sinh m nh d n, oán gi i, oán úng. 4 . C ng c ,d n dò: .Em v a h c ài gì? .Các lo i cây(cây rau,cây hoa,cây g ) có nh ng i m gì gi ng nhau và khác nhau. .Các lo i ng v t(con mèo,con gà, con mu i…)gi ng và khác nhau i m nào? -Nh n xét ti t h c ,khen ng i HS ho t ng t t. -D n HS v sưu t m nhi u tranh v ng v t ho c th c v t ,gom l i và dán vào m t quy n làm b sưu t p v thiên nhiên.HS nào có b c tranh p ,sưu t p ư c nhi u s ư c c t vào t DHT c a l p ho c treo lên tư ng l p h c. -D n HS chu n b bài hôm sau:Tr i n ng ,tr i mưa
  5. Bài 30 Tr i mưa, tr i n ng I. M C TIÊU: 1. Ki n th c: Giúp cho HS nh n bi t d u hi u c a tr i n ng, tr i mưa. 2. K năng: S d ng v n t riêng c a mình mô t b u tr i và nh ng ám mây khi tr i n ng, tr i mưa. 3. Thái : Có ý th c b o v s c kho khi i dư i tr i n ng tr i mưa. II. DÙNG D Y H C: - GV: Tranh minh ho cho bài d y. - HS: III. HO T NG D Y – H C: 1. On nh t ch c: 2. Ki m tra bài cũ: Mu i s ng âu? (S ng nơi m th p, bóng t i) - Tác h i c a Mu i? (Hút máu, truy n b nh) - Em hãy nêu cách di t tr mu i? (Di t mu i, phun thu c) - Nh n xét bài cũ 3. Bài m i:
  6. Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS Gi i thi u bài m i: Tr i n ng, tr i mưa H 1: Quan sát tranh - CN + T M c tiêu: Nh n bi t d u hi u tr i n ng, tr i mưa. Cách ti n hành Cho HS quan sát tranh v tr i n ng, tr i mưa. - Chia nhóm 4. - GV cho HS l y tranh nh mà HS mang theo riêng tranh tr i n ng, tr i mưa. - M i HS nêu lên 1 d u hi u, v a nói v a ch tranh. - HS ti n hành th o lu n. - GV cho quan sát theo dõi s a sai. - Cho i di n 1 s nhóm lên trình bày. L p cùng GV nh n xét tuyên dương. GV k t lu n: + Khi tr i n ng, b u tr i trong xanh có mây trăng, m t tr i, sáng chói. + Khi tr i mưa có nhi u gi t mưa rơi b u tr i ph y mây xóm nên không nhìn th y m t tr i, nư c mưa làm ư t ư ng ph , c cây và m i v t ngoài tr i. - C ng c l i n i dung các tranh mà HS mang n. - L p theo dõi, nh n xét. H 2: Quan sát tranh
  7. M c tiêu: HS có ý th c b o v s c kho khi tr i n ng, tr i mưa. Cách ti n hành - GV cho HS l t SGK, h i và tr l i SGK. - T i sao khi i dư i tr i n ng b n ph i i nón, mũ? - Th o lu n - không b ư t khi i dư i tr i mưa b n ph i làm gì? - GV quan sát, hư ng d n nh ng nhóm chưa bi t. - i di n 1 s nhóm lên trình bày: 1 em h i, 1 em tr l i. L p theo dõi, tuyên dương. K t lu n: i dư i tr i n ng ph i i mũ, nón không - HS th o lu n nhóm ôi. b nh c u, s mũi. i dư i tr i mưa nh i ô dù tránh b ư t. H 3: Chơi trò: Tr i n ng – tr i mưa M c tiêu : HS n m ư c d u hi u tr i n ng, tr i mưa . Cách ti n hành GV hư ng d n chơi – 1 s t m bìa v d u hi u hay ch (tr i n ng, tr i mưa cách chơi như SGK) H 4 : Ho t ng n i ti p - HS ti n hành chơi tr i n ng, M c tiêu : HS n m ư c n i dung bài h c tr i mưa. Cách ti n hành GV nêu câu h i - V a r i các con h c bài gì? - Khi tr i n ng b u tr i như th nào?
  8. - Khi tr i mưa b u tr i ra sao? HS tr l i D n dò : Khi i dư i tr i n ng các con c n i mũ , nón - Khi i dư i tr i mưa các con c n ph i m c áo mưa hay che ô dù Nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản