intTypePromotion=1
ADSENSE

Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) - UNIT 9: NATURE IN DANGER THIÊN NHIÊN ĐANG BỊ ĐE DỌA

Chia sẻ: Le Khanh Huan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

294
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. READING (pages 126-129) adventure (n) sự phiêu lưu attempt (v) cố gắng backpack (n) cái ba lô đeo trên vai battery (n) pin, bình trữ điện be in danger (exp) lâm vào cảnh nguy hiểm break (v) ngắt, bẻ gãy breathe (v) thở canister (n) bình chứa carve (v) khắc, chạm clean up thu dọn clim up / down leo lên / xuống danger (n) sự nguy hiểm deforestation (n) nạn phá rừng deposit (n) tiền đặt cọc dispose of (v) vứt bỏ ensure (v) bảo đảm B. LISTENING (pages 129-131 awareness (n) ý thức destroy (v) phá hủy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh 11 (CTNC) - UNIT 9: NATURE IN DANGER THIÊN NHIÊN ĐANG BỊ ĐE DỌA

 1. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com UNIT 9: NATURE IN DANGER THIEÂN NHIEÂN ÑANG BÒ ÑE DOÏA ☺ VOCABULRY A. READING (pages 126-129) adventure (n) söï phieâu löu environmental (adj) thuoäc veà moâi attempt (v) coá gaéng tröôøng backpack (n) caùi ba loâ ñeo treân vai expedition (n) (cuoäc) thaùm hieåm battery (n) pin, bình tröõ ñieän explode (v) buøng noå be in danger (exp) laâm vaøo caûnh flashlight (n) ñeøn pin nguy hieåm fuel (n) nhieân lieäu break (v) ngaét, beû gaõy hallucinate (v) gôïi aûo giaùc breathe (v) thôû illegal (adj) phi phaùp canister (n) bình chöùa junkyard (n) nôi chöùa pheá lieäu carve (v) khaéc, chaïm Mt = Mount (n) nuùi clean up thu doïn pick (v) haùi clim up / down leo leân / xuoáng porter (n) ngöôøi khuaân vaùc danger (n) söï nguy hieåm provide sb with sth (v) cung caáp deforestation (n) naïn phaù röøng register (v) ñaêng kyù deposit (n) tieàn ñaët coïc rock (n) taûng ñaù dispose of (v) vöùt boû route (n) tuyeán ñöôøng ensure (v) baûo ñaûm Southeast Ridge phía Ñoâng Nam summit (n) ñænh (nuùi) B. LISTENING (pages 129-131 awareness (n) yù thöùc path (n) ñöôøng moøn destroy (v) phaù huûy protect (v) phaù huûy disturb (v) phaù vôõ söï yeân tónh soil (n) ñaát troàng dolphin (n) caù heo stress (n) söï caêng thaúng effect (n) taùc duïng vegetation (n) thöïc vaät engine (n) ñoäng cô whale (n) caù voi harm (n) gaây thieät haïi wildlife (n) ñôøi soáng hoang daõ C. SPEAKING (pages 131-134) binocular (n) oáng nhoøm feed (v) cho aên brochure (n) saùch höôùng daãn du lòch hike (n) cuoäc ñi boä ñöôøng daøi explanation (n) giaûi thích life jacket (n) aùo phao Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 1 
 2. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com litter (n) raùc xaû (v) xaû raùc pollute (v) laøm oâ nhieãm Mount Fuji National Park Coâng shout (n) la heùt Vieân Quoác Gia Nuùi Phuù Só strong (adj) maïnh nest (v) laøm toå sunglasses (n) kính maùt note (n) ghi chuù sunlight (n) aùnh saùng maët trôøi D. WRITING (pages 134-135) Acres Burned in the USA Caùc ñoàng cover (n) baûo veä coû bò chaùy ôû Myõ deforestation (n) söï phaù röøng cleanup (v) thu gom examine (n) khaûo saùt comparison (n) so saùnh loss (n) söï baûo veä contrast (n) ñoái chieáu Southeast Asia Ñoâng Nam AÙ E. LANGUAGE FOCUS (pages 135-138) ban (v) caám gamekeeper (n) ngöôøi ñöôïc thueâ ñeå compulsory (adj) baét buoäc nuoâi vaø baûo veä thuù crane (n) con seáu poacher (n) xaâm phaïm taøi saûn, disappear (v) bieán maát ngöôøi saên troäm discuss (v) thaûo luaän route (n) tuyeán ñöôøng flock (n) ñaøn, baày WORD STUDY * Suffix - al (Tieáp vò ngöõ - al) Theâm Suffix - al vaøo sau: 1. Danh töø ñeå thaønh laäp tính töø Noun + al Adjective Ex: education + al educational (coù tính giaùo duïc) remedy + al remedial (daønh cho hoïc sinh yeáu keùm) post + al postal (thuoäc böu ñieän) option + al optional (khoâng baét buoäc) 2. Ñoäng töø ñeå thaønh laäp danh töø Verb + al Noun Ex: refuse + al refusal (lôøi töø choái) propose + al proposal (lôøi ñeà nghò) rent + al rental (tieàn thueâ) dispose + al disposal (söï toáng khöù) GRAMMAR * Reduced relative clauses (meänh ñeà quan heä ruùt goïn) Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 2 
 3. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com 1. Relative clauses replaced by to-infinitive (Meänh ñeà quan heä ñöôïc thay theá bôûi ñoäng töø nguyeân maãu coù TO) Khi ruùt goïn meänh ñeà quan heä, duøng to-infinitive trong caùc tröôøng hôïp sau: a. Sau soá thöù töï (the first, the second…) Ex: I’m usually the first guest to come to a party. (Toâi thöôøng thöôøng laø ngöôøi khaùch môøi ñaàu tieân ñeán buoåi tieäc) b. Sau so saùnh baäc nhaát cuûa tính töø. Ex: It’s the most popular route to lead to the summit of Mt.Everest (Ñoù laø tuyeán ñöôøng phoå bieán nhaát daãn ñeán nuùi Everest) 2. Relative clauses replaced by participles (Meänh ñeà quan heä ñöôïc thay theá bôûi phaân töø) Meänh ñeà quan heä coù theå ruùt goïn thaønh caùc cuïm phaân töø: a. Hieän taïi phaân töø (present participal phrase) neáu ñoäng töø chính trong meänh ñeà quan heä mang yù nghóa chuû ñoäng. Ex: Climbers bring with them canisters that contain fuel to cook their meals. (Nhöõng ngöôøi leo nuùi mang theo nhöõng caùi hoäp nhoû ñeå maø chöùa nhieân lieäu ñeå naáu nhöõng böõa aên cuûa hoï) Climbers bring with them canisters containing fuel to cook their meals. who/which/that + V(active meaning) V-ing b. Quaù khöù phaân töø (past participial phrase) neáu ñoäng töø chính trong meänh ñeà quan heä mang yù nghóa bò ñoäng. Ex: The Sport Games which were held in India in 1951 were the first Asian Games. The Sport Games held in India in 1951 were the first Asian Games. which/that + V(passive meaning) V3/ed UNIT 10: SOURCES OF ENERGY CAÙC NGUOÀN NAÊNG LÖÔÏNG ☺ VOCABULRY A. READING (pages 139-142) arduous (adj) vaát vaû cash (n) tieàn maët available (adj) saün coù ñeå duøng clinic (n) beänh vieän biogas (n) chaát khí ñoát coal (n) than ñaù Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 3 
 4. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com costly (adj) ñaét tieàn mineral (n) khoaùng saûn dim (adj) lôø môø nuclear (adj) nguyeân töû electricity (n) ñieän prospect (n) trieån voïng energy (n) naêng löôïng pump (v) bôm exploit (v) khai thaùc reform (v) söûa ñoåi expose (v) tieáp xuùc renewable (adj) coù theå phuïc hoài laïi fossil fuel (n) nhieân lieäu hoaù thaïch respiratory (adj) (thuoäc) hoâ haáp fundamental (adj) chuû yeáu run out (v) bò söû duïng heát, caïn kieät generate (v) phaùt sinh smoke-free: khoâng coù khoùi grain (n) nguõ coác solar energy (n) naêng löôïng maët trôøi grind (v) xay xaùt source (n) nguoàn hence (adv) vì theá spare (adj) döï phoøng humanity (n) nhaân loaïi stove (n) beáp indoor (adv) trong nhaø sustain (v) duy trì kerosene (n) daàu löûa urgent operation ca phaåu thuaät khaån lantern (n) ñeøn xaùch use sth up caïn kieät, söû duïng heát manure (n) phaân boùn yet (adv) tuy nhieân B. LISTENING (pages 142-144) biomass (n) khoái sinh naêng limitless (adj) voâ haïn cancer (n) ung thö lung (n) phoåi essential (adj) caàn thieát run out (v) = be used up caïn kieät ethanol (n) etanol topic (n) chuû ñeà lecture (n) thuyeát trình C. WRITING (pages 144-145) agriculture (n) noâng nghieäp hydroelectricity (n) thuyû ñieän alternative (adj) thay ñoåi nhau kingdom (n) vöông quoác clarify (v) deã hieåu prawn (n) toâm convenient (adj) tieän lôïi textilex (n) haøng deät garment (n) ñoà may maëc thermal (adj) nhieät gem (n) ñaù quyù transportation (n) giao thoâng vaän taûi D. LANGUAGE FOCUS (pages 148-150) church (n) nhaø thôø statue (n) töôïng rely (v) tin caäy, döïa vaøo textile (n) haøng deät roommate (n) baïn ôû chung buoàng turbine (n) (kyõ thuaät) tuabin Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 4 
 5. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com WORD STUDY * Word Formation with Bio- (Caùch thaønh laäp vôùi Bio-) Bio- laø hình vò phuï thuoäc, khoâng theå ñöùng ñoäc laäp, maø phaûi keát hôïp vôùi caùc hình vò khaùc ñeå taïo thaønh töø coù nghóa. Nghóa cuûa caùc hình vò goùp phaàn taïo neân nghóa môùi cuûa töø. bio-: coù lieân quan ñeán sinh vaät hoaëc cuoäc soáng con ngöôøi. Ex: . -logy (ngaønh hoïc) biology (sinh hoïc) . -graphy (vieát) biography (tieåu söû) . gas (khí, hôi) biogas (khí sinh vaät) . sphere (hình caàu, quaû ñòa caàu) bioshpere (sinh quyeån) . -tech (kyû thuaät) biotech (coâng ngheä sinh hoïc) . data (thoâng tin) biodata (tieåu söû) . diversity (tính ña daïng) biodiversity (tính ña daïng sinh hoïc) GRAMMAR * Relative clauses with prepositions (Meänh ñeà quan heä vôùi giôùi töø) 1. Ñaïi töø quan heä coù theå laøm tuùc töø cuûa giôùi töø Ex: I’ll introduce you to the man who/whom/that I share a flat with. [giôùi töø with laøm tuùc töø cho ñaïi töø quan heä who/whom/that. Vì who/whom/ that laøm tuùc töø neân coù theå boû] I’ll introduce you to the man I share a flat with. 2. Ñem giôùi töø leân tröôùc ñaïi töø quan heä ñoái vôùi vaên phong trang troïng. Ex: I’ll introduce you to the man with whom I share a flat. LÖU YÙ: khoâng duøng giôùi töø tröôùc who vaø that Ex: I’ll introduce you to the man with who/that I share a flat. (SAI) UNIT 11: THE ASIAN GAMES ÑAÏI HOÄI THEÅ THAO CHAÂU AÙ ☺ VOCABULRY A. READING (pages 151-153) athlete (n) vaän ñoäng vieân costume (n) trang phuïc bodybuilding (n) theå duïc theå thao cuoäc thi theå thao 3 moân phoái hôïp capacity (n) söùc chöùa ensure (v) baûo ñaûm Coäng hoaø Trieàu Tieân eye (v) nhaém ñeán Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 5 
 6. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com finalize (v) ñuùc keát The Doha Asian Games Organizing flame (n) ngoïn löûa Committee (DAGOC)Uyû Ban Toå gold (n) vaøng Chöùc AÙ Vaän Hoäi Doha Guangzhou Quaûng Chaâu The Games of Your Life Ñaïi Hoäi host (v) toå chöùc, ñaêng cai Theå Thao ñeå ñôøi karate (n) moân voõ karateâ The Opening Ceremony Leã khai medal (n) huy chöông maïc AÙ Vaän Hoäi slogan (n) khaåu hieäu The Republic of Korea spectacular (adj) ngoaïn muïc triathlon (n) spectator (n) khaùn giaû unity (n) söï ñoaøn keát spirit (n) tinh thaàn venue (n) nôi toå chöùc stadium (n) saân vaän ñoäng weightlifting (n) moân cöû taï symbolic (adj) (thuoäc) bieåu töôïng B. LISTENING (pages 154-155) cancel (v) huûy boû semifinal (n) traän baùn c moân ñieàn track and field (n) caù keát dispute (n) cuoäc tranh luaän bronze(chaïñoàng y … ñöôïc tieán haønh kinh (n) y, nhaû forge (v) giả mạo as fastñöôønhanh như laøtreân saân) treân as ng ñua hoaëc softball (n) troø chôi töông töï nhö boùng chaøy C. SPEKING (pages 156-158) baseball (n) boùng chaøy gymnasium (n) phoøng taäp theå duïc basketball (n) boùng roå gymnastics (n) theå duïc duïng cuï billiards (n) troø chôi bida rowing (n) moân cheøo thuyeàn bowling (n) troø chôi laên boùng roå schedule (n) lòch canoe (n) moân ñua thuyeàn sepak takraw (n) moân caàu maây cycling (n) moân ñua xe ñaïp soccer (n) boùng ñaù diving (n) nhaûy caàu table tennis (n) boùng baøn fencing (n) ñaáu kieám wrestling (n) moân ñaáu vaät D. WRITING (pages 158-160) additional (adj) theâm vaøo impression (n) aán töôïng at the same time trong cuøng moät observer (n) quan saùt vieân thôøi ñieåm on the whole noùi chung authorities (n) nhaø chöùc traùch Organizing Committee Ban Toå conclusion (n) keát luaän Chöùc Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 6 
 7. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com recommend (v) gôïi yù staff (n) nhaân vieân report (v) töôøng thuaät ticket box (n) quaày veù set up (n) thaønh laäp tourist (n) du khaùch E. LANGUAGE FOCUS (pages 160-162) attend (v) coù maët misleading (adj) laøm cho laïc ñöôøng capital (n) thuû ñoâ passenger (n) haønh khaùch construction (n) söï xaây döïng prevent (v) ngaên ngöøa disappointing (adj) laøm thaát voïng punctuation (n) daáu chaám ensure (v) baûo ñaûm radioactivity (n) söï phoùng xaï establish (v) thieát laäp receive (v) nhaän immediate (adj) laäp töùc, tröïc tieáp take part in (v) tham gia leak (n) söï roø ræ talent (n) taøi naêng mention (n) söï ñeà caäp WORD STUDY * Compound Nouns Formed from Phrasal Verbs (Danh töø gheùp ñöôïc thaønh laäp töø Ñoäng Töø Cuïm) Trong baøi 3 caùc em ñaõ laøm quen vôùi moät soá caùch thaønh laäp danh töø gheùp nhö: noun + noun, adj + noun, gerund + noun, noun + gerund, verb + noun, noun + verb + er, noun + verb, verb + adv … Trong baøi naøy, chuùng ta xem caùc danh töø gheùp coù nguoàn goác töø ñoäng töø cuïm. Caùc danh töø naøy coù hình thöùc gioáng nhö ñoäng töø, nhöng troïng aâm thöôøng ôû töø thöù nhaát trong khi troïng aâm naèm ôû töø thöù hai cuûa ñoäng töø. verb noun Ex: - walk out (caát caùnh) walkout (cuoäc baõi coâng baát ngôø cuûa coâng nhaân) - go ahead (tieán haønh, tieán leân) go-ahead (söï tieán tôùi, tín hieäu xuaát phaùt) - kick off (phaùt boùng) kickoff (cuù phaùt boùng) - break down (bò hoûng) breakdown (söï hoûng maùy, phaân tích phí toån - take off (caát caùnh) takeoff (söï caát caùnh) - drop out (boû hoïc nöûa chöøng) dropout (söï boû hoïc nöûa chöøng) - shut down (ñoùng cöûa, chaám döùt) shutdown (söï ngöøng hoaït ñoäng kinh doanh - check in (ñaêng kyù chuyeán bay, phoøng ôû khaùch saïn) check-in (söï ñaêng kyù chuyeán bay, phoøng ôû khaùch saïn) Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 7 
 8. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com - warm up (khôûi ñoäng) warmup (söï khôûi ñoäng) GRAMMAR * Omission of relative pronoun (Söï löôïc boû ñaïi töø quan heä) Coù theå boû ñaïi töø quan heä khi noù laøm tuùc töø trong meänh ñeà quan heä. Ex: That’s an old castle that we visited. [coù ñaïi töø quan heä laøm tuùc töø] That’s an old castle we visited. [ñaõ boû ñaïi töø quan heä laøm tuùc töø] LÖU YÙ: khoâng ñöôïc boû ñaïi töø quan heä khi noù laøm chuû töø cuûa meänh ñeà quan heä. Ex: The man who spoke to Vicky is Sarah’ boss. [khoâng theå boû who vì noù laøm chuû töø] UNIT 12: HOBBIES SÔÛ THÍCH ☺ VOCABULRY A. READING (pages 171-172) creative (adj) saùng taïo permanent (adj) vónh cöûu domestic (adj) noäi ñòa pet (n) vaät nuoâi kieång, vaät cöng duplicate (n) baûn sao poultry (n) gia caàm enjoy (v) ñöôïc höôûng precious (adj) quyù expertise (n) söï thaønh thaïo profitable (adj) coù ích, coù lôïi hobby (n) sôû thích rieâng prosperity (n) söï thònh vöôïng, söï indefinitely (adv) voâ haïn phaùt ñaït insect (n) coân truøng relatively (adv) töông ñoái investment (n) söï ñaàu tö result from sth (v) do bôûi involve (v) goàm result in sth (v) keát quaû laø label (n) nhaõn hieäu satisfaction (n) söï thoûa maõn label (v) daùn nhaõn wealthy (adj) giaøu coù original (n) nguyeân baûn worth (adj) ñaùng giaù pastime (n) troø tieâu khieån B. LISTENING (page 166) bank (n) ngaân haøng muscle (n) baép thòt, cô efficient (adj) coù hieäu quaû share (v) phaân chia gain weight (v) taêng caân sofa (n) gheá tröôøng kyû lie (v) naèm take care of: chaêm soùc C. SPEAKING (page 167) preference (n) sôû thích Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 8 
 9. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com D. WRITING (page 168) butterfly (n) con böôùm issue (n) söï phaùt haønh cancel (v) ñoùng daáu (tem) E. LANGUAGE FOCUS (page 169-171) chamber of commerce: phoøng ingredient (n) thaønh phaàn thöông maïi package (v) ñoùng goùi detective (adj) trinh thaùm pleasure (n) nieàm vui thích durable (adj) laâu beàn president (n) chuû tòch encourage (v) khuyeán khích process (v) xöû lyù, cheá bieán faithful (adj) trung thaønh pure (adj) trong traéng include (v) bao goàm purely (adv) hoaøn toaøn industrial (adj) (thuoäc) coâng nghieäp suburb (n) ngoaïi oâ WORD STUDY * Word Derivation (Nguoàn goác töø) Noun Adjective Adverb Verb 1. encouragement encouraging encouragingly encourage 2. prosperity prosperous prosperously prosper 3. label label 4. inclusion included/inclusive inclusively include 5. purity pure purely purify 6. wealth wealthy 7. creation/creativity creative creatively create 8. pleasure pleased/pleasant pleasantly please 9. profit profitable profitably profit 10. satisfaction satisfactory satisfactorily satisfy GRAMMAR 1. Cleft sentences (Caâu cheû) Nhaán maïnh vaøo: a. Chuû ngöõ (Subject focus) Ex: It is my father who is interested in detective stories. (Chính cha cuûa toâi thích nhöõng caâu chuyeän trinh thaùm.) [chính laø … ngöôøi/caùi maø…] It + is/was + pronoun/noun + who/that + v + (object)… b. Tuùc töø (Object focus) Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 9 
 10. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com Ex: The boy hit the dog in the garden. (Caäu con trai ñuïng con choù ôû trong vöôøn) It was the dog that the boy hit in the garden. (Chính con choù maø caäu con trai ñuïng ôû trong vöôøn)[chính con choù ñoù chôù khoâng phaûi con choù naøo khaùc] It + is/was + noun + who/whom/that + S + V… c. Traïng ngöõ (Adverbial focus) Ex: It is only when a collection is properly labeled that it has its. It + is/was + adv + noun (phrase) + that + s + v… 2. Conjunctions (Lieân töø) a. Both … and (Caû hai … vaø) duøng ñeå: - Nhaán maïnh söï keát hôïp giöõa hai danh töø, tính töø… Ex: The team felt both the satisfaction of victory and the disappointment of defeat. [ both vaø and ñöùng tröôùc danh töø] - Both … and laøm chuû ngöõ thì ñoäng töø chia ôû soá nhieàu. Ex: Both my father and I often spend a day on a beach looking for shells. S (chuû töø) pl verb (ñoäng töø soá nhieàu) b. Not only… but also …(khoâng chæ … maø coøn) duøng ñeå: - Nhaán maïnh moät ñieàu khaùc, vieäc khaùc thì ñuùng, coù thaät. - Sau not only … but also laø danh töø, tính töø, traïng töø… Ex1: Mr.Sayers is president of not only the National Bank but also the Chamber of Competence. [not only … but also ñöùng tröôùc danh töø] Ex2: The new clerk soon proved himself to be not only capable but also trustworthy. [not only … but also ñöùng tröôùc tính töø] CONSOLIDATION 3 UNITS 9-12 ☺ VOCABULARY A. PRONUNCITION (page 172) B. LISTENING (page 172) attached to sth (adj) gaén boù hobbyhorse (n) ngöïa goã (cho treû con creativity (n) oùc saùng taïo chôi hoaëc ôû voøng ñu quay) framework (n) söôøn, khung imitation (n) söï baét chöôùc monetary (adj) (thuoäc) tieàn teä Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 10 
 11. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com relate to (v) coù lieân quan wooden (adj) laøm baèng goã C. VOCABULARY (pages 173-174) arduous (adj) gian khoå hallucinate (n) coù aûo giaùc breakdown (n) söï suy nhöôïc pot (n) chaäu extinction (n) söï tieâu dieät renew (v) hoài phuïc laïi fume (n) khoùi rewarding (adj) ñaùng laøm (vieäc) gymnast (n) vaän ñoäng vieân theå duïc sentimental (adj) ña caûm D. GRAMMAR (pages 174-176) bring up (v) nuoâi döôõng parcel (n) goùi, böu kieän classical (adj) coå ñieån possession (n) quyeàn sôû höõu curious (adj) hieáu kyø scare (v) laøm sôï haõi horror (n) kinh dò E. READING (pages 177-178) abundant (adj) doài daøo poise (v) ñeå (caùi gì…) ôû tö theá saün alternative (adj) löïa choïn saøng emission (n) söï thaûi ra significance (n) ñaùng keå fossil (n) hoaù thaïch sustainable (adj) coù theå duy trì generate (v) phaùt toxic (adj) ñoäc harness (v) khai thaùc ñeå saûn xuaát trapping (n) söï baãy ñieän (moät con soâng, moät thaùc nöôùc) typical home: hoä gia ñình ñieån hình installation (n) laép ñaët viable (adj) khaû thi UNIT 13: ENTERTAINMENT GIAÛI TRÍ ☺ VOCABULRY A. READING (pages 180-181) automobile (n) xe oâ toâ exhibition cuoäc tröng baøy ngheä cable television (n) truyeàn hình caùp thuaät climate (n) khí haäu feature (v) chieáu (phim) concert (n) buoåi hoøa nhaïc goal (n) muïc ñích criticism (n) söï pheâ bình ockey (n) moân boùng gaäy cong disapproval (n) söï phaûn ñoái international center of culture Trung emphasis (n) chuù troïng taâm vaên hoùa quoác teá entertainment (n) giaûi trí leisure (adj,n) (thôøi gian) roãi Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 11 
 12. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com locality (n) vò trí cuûa caùi gì professional (adj) chuyeân nghieäp melting pot (n) nôi tuï cö renown (n) danh tieáng mislead (v) laøm cho ai coù quan scale (n) quy moâ ñieåm sai veà ai/caùi gì theatrical (adj) (thuoäc) saân khaáu nightly (adv) haøng ñeâm B. LISTENING (pages 182-183) apparently (adv) nhìn beân ngoaøi leân ñeå moïi ngöôøi nhaûy muùa xung ball (n) buoåi khieâu vuõ quanh vaøo ngaøy 1 thaùng 5) bow tie (n) nô con böôùm overtake (v) baét kòp dawn (n) bình minh pole (n) caây neán dinner jacket (n) aùo veùt toâng daï tieäc public (adj) coâng coäng marquee (n) leàu to rowing competition = bump (n) cuoäc Maypole (n) caây neán ngaøy 1 thaùng 5 thi ñua thuyeàn (caây hoaëc coät coù keát ñeøn, hoa döïng scarves (n) (soá nhieàu cuûa scarf)khaên choaøng coå C. SPEAKING (pages 183-185) coworker (n) baïn ñoàng nghieäp sack race (n) moân nhaûy bao boá discouraging (adj) laøm maát heát can stunning (adj) loäng laãy ñaûm nhieân lieäu treat (caâu noùi cuûa treû em tritch or energy-consuming (adj) tieâu hao khi ñi caùc nhaø xin baùnh keïo vaø doïa get- ogether hoïp maët seõ phaù phaùch neáu khoâng cho) Halloween (n) ngaøy 31 thaùng 10 tumb (v) ngaõ (ñeâm tröôùc ngaøy leã caùc Thaùnh) nasty (adj) xaáu, khoù chòu unicorn dance muùa laân provide/providing (that) + clause vôùi ñieàu kieän laø witch (n) muï phuø thuûy D. WRITING (pages 186-187) aside (adv) veà moät beân float (n) xe röôùc band (v) ñoaøn get away (v) traùnh xa bead (n) haït chuoãi grab (v) giaät laâyù Co Loa Festival: leã hoäi thaønh Coå hamlet (n) thoân Loa hurricance (teân loaïi röôïu) combination (n) pha cheá King of the Carnival Vua caùc Leã commemoration (n) kyû nieäm Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 12 
 13. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com Krewe (n) caâu laïc boä ôû New Preservation Hall Hoäi tröôøng baûo Orleans toàn lunar (adj) aâm, lòch procession (n) cuoäc dieãu haønh Mardi Gras (n) ngaøy thöù 3 aên maën push (v) ñaåy (tröôùc tuaàn chay) swinging (adj) nhuùn nhaûy passion fruit (n) quaû döa gang taây threw (v) neùm witness (v) chöùng kieán E. LANGUAGE FOCUS (pages 187-190) artist (n) hoaï só Gone with the wind Cuoán theo conductor (n) ngöøôi ñieàu khieån chieàu gioù delighted (adj) raát haøi loøng instrument (n) nhaïc cuï disappoint (v) laøm thaát voïng scene (n) caûnh töôïng elevator (n) thang maùy stairs (n) caàu thang fluent (n) löu loaùt twin (adj) sinh ñoâi violent (adj) döõ doäi WORD STUDY Words related to Entertainment (Caùc töø coù lieân quan ñeán giaûi trí) act (v) dieãn xuaát action (n) söï dieãn bieán, quaù trình dieãn bieán adventure (n) sö phieâu löu, söï maïo hieåm art gallery (n) phoøng trieån laõm ngheä thuaät cast (n) baûng phaân vai composer (n) ngöôøi soaïn, ngöôøi saùng taùc concert (n) buoåi hoaø nhaïc draw (v) veõ exhibition (n) cuoäc trieån laõm jazz (n) nhaïc jazz masterpiece (n) taùc phaåm lôùn, kieät taùc musical (n) haøi nhaïc kòch, ca kòch haøi musician (n) nhaïc só, nhaø soaïn nhaïc paint (v) sôn, veõ painter (n) hoaï só performance (n) söï bieåu dieãn portrait (n) chaân dung, aûnh (ngöôøi, vaät) Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 13 
 14. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com scriptwriter (n) ngöôøi vieát kòch baûn watch (v) xem western (n) phim hoaëc saùch noùi veà cuoäc soáng cuûa nhöõng ngöôøi chaên boø ôû mieàn Taây nöôùc Myõ, nhaát laø trong thôøi gian chieán tranh vôùi ngöôøi da ñoû ôû Myõ GRAMMAR 1. Cleft sentences in the passive (Caâu cheû ôû daïng bò ñoäng) Duøng ñeå nhaán maïnh cho chuû ngöõ ôû theå bò ñoäng. Ex: It’s music that my brother prefers. (Ñoù laø nhaïc maø cha toâi thích) It’s music that is preferred by my brother. (Ñoù chính laø loaïi nhaïc ñöôïc thích bôûi cha cuûa toâi) It + is/was + noun/pronoun + that/who + be + past participle 2. Conjunctions (Nhöõng lieân töø) a. Either … or… (hoaëc … hoaëc…) Nhaán maïnh söï keát hôïp giöõa hai ñoäng töø, danh töø … Ex: They either play sports or watch them on TV. [ñoäng töø] (Hoaëc hoï chôi theå thao hoaëc hoï xem truyeàn hình) = They both play sports and watch them on TV. (Caû hai chôi theå thao vaø xem truyeàn hình) b. Neither … nor (khoâng … cuõng khoâng) Coù nghóa phuû ñònh neân ñoäng töø theo sau phaûi ôû theå khaúng ñònh. Nhaán maïnh söï keát hôïp giöõa hai ñoäng töø, giôùi töø, danh töø … Ex: They can’t play sports. They can’t use a musical instrument. They can neither play sports nor use a musical instrument. [ñoäng töø] (Hoï cuõng khoâng theå chôi theå thao cuõng khoâng theå chôi nhaïc cuï aâm nhaïc) c. Both (caû hai) duøng ñoäng töø chia ôû soá nhieàu. Ex: I have two bicycles. Both of them are quite old. (Toâi coù hai chieác xe ñaïp. Caû hai laø khaù cuû) 3. Agreement of Subject and Verb (Söï hoøa hôïp giöõa chuû töø vaø ñoäng töø) a. Hai chuû töø noái vôùi nhau baèng not only … but also (khoâng chæ … maø coøn), either … or (hoaëc …hoaëc) /neither … nor (khoâng … cuõng khoâng) thì ñoäng töø chia theo chuû töø ñöùng sau. Ex1: Not only Mr. Jones but also his wife enjoys doing gardening. (Khoâng chæ oâng John maø coøn vôï cuûa oâng ta thích ngheà laøm vöôøn) Ex2: Either my brother or I am meeting you at the airport tomorrow. Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 14 
 15. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com (Hoaëc anh trai cuûa toâi hoaëc toâi seõ (thì) gaëp baïn taïi saân bay vaøo ngaøy mai) Ex: Neither my brother nor my sister was there. (Anh trai cuûa toâi khoâng ôû ñoù chò gaùi cuûa toâi cuõng khoâng ôû ñoù) b. Khi hai chuû töø noái vôùi nhau baèng: … together with (cuøng vôùi), as well as (cuõng nhö laø) thì ñoäng töø chia theo ñoäng töø ñöùng tröôùc. Ex1: Lan together with her friends is visiting us today. (Lan cuøng vôùi baïn cuûa coâ aáy (thì) thaêm chuùng toâi ngaøy hoâm nay) Ex: Lam as well as both of his sisters plays the piano very well. (Lam cuõng nhö laø caû hai ngöôøi chò cuûa anh ta chôi ñaøn piano raát gioûi) c. Khi danh töø ñöùng sau neither of, none of thì coù theå duøng ñoäng töø ôû soá ít hoaëc soá nhieàu. Ex: Neither of us does. d. Neither, both duøng ñoäng töø chia ôû soá nhieàu. Ex1: Jack doesn’t smoke, and neither do his brothers. Ex2: Both are nice cities. I like them both. UNIT 14: SPACE CONQUEST CHINH PHUÏC KHOÂNG GIAN ☺ VOCABULARY A. READING accommodate (v) cung caáp nôi ôû frontier (n) bieân giôùi adventurous (adj) thích phieâu löu generation (n) theá heä sau architectural (adj) (thuoäc) kieán truùc giant (adj) khoång loà Cô quan haøng khoâng vaø vuõ truï Hoa gravity (n) troïng löïc Kyø holidaymaker (n) ngöôøi ñi nghæ maùt complex (n) khu lieân hôïp International Institute of Tourism conduct (v) tieán haønh Studies Hoïc Vieän Nghieân Cöùu Du conquest (n) chinh phuïc Lòch Quoác Teá domed (adj) hình voøm lack (n) söï thieáu engine (n) ñoäng cô leap (n) böôùc nhaûy envisage (v) döï kieán xaây lunar (adj) (thuoäc) maët traêng ferry (n) laùi ra saân bay Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 15 
 16. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com NASA = National Aeronautics and rocket (n) hoûa tieãn Space Administration (n) Space Policy Institute Hoïc Vieän orbit (v) bay theo quyõ ñaïo Chính Saùch Khoâng Gian outer space (n) ngoaïi taàng khoâng space shuttle (n) taøu con thoi gian sponsor (v) baûo trôï pole (n) cöïc (cuûa traùi ñaát) stand for (v) töôïng tröng cho propose (v) ñeà nghò survey (n) söï khaûo saùt revel (v) tieát loä vast (adj) roäng lôùn B. LISTENING (pages 199-203) astronaut (n) phi haønh gia mission (n) söù meänh, nhieäm vuï candidate (n) ngöôøi öùng cöû, thí sinh nationality (n) quoác tòch diverse(adj)goàm nhieàu loïai # nhau pilot (n) phi coâng educator (n) nhaø giaùo duïc psychological (adj) (thuoäc) taâm lyù exploration (n) söï thaùm hieåm selt-confidence (n) söï töï tin integrity (n) trung thöïc status (n) ñòa vò military (n) binh lính, quaân ñoäi strong mind : coù yù chí C. SPEAKING (pages 195-196) entrance (n) loái vaøo pale (adj) nhôït nhaït lab (n) phoøng thí nghieäm possibility (n) khaû naêng D. WRITING (page 196) float (v) noåi temple of the Emerald Buddha ñeàn look (v) ngaém thôø Ñöcù Phaät noåi tieáng Emerald E. LANGUGE FOCUS (pages 197-198) disturbed (v) quaáy raày stuck (v) giöõ laïi foggy (adj) coù söông muø take off (v) caát caùnh spread (v) traøn lan WORD STUDY * Compound Noun (Danh töø gheùp) Danh töø gheùp trong baøi naøy coù caáu taïo laø noun + noun. Hai danh töø space vaø air gheùp vôùi moät soá danh töø khaùc ñeå taïo ra caùc danh töø gheùp noùi veà khoâng gian, khoâng khí. noun + noun - space + man spaceman: nhaø du haønh vuõ truï - space + shuttle space shuttle: phi thuyeàn con thoi Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 16 
 17. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com - space + suit space suit: boä quaàn aùo vuõ truï - space + walk space walk: söï chuyeån ñoäng trong khoâng gian beân ngoaøi con taøu vuõ truï . air + line airline: heä thoáng vaän chuyeån haønh khaùch vaø haøng hoaù baèng maùy bay, coâng ty haøng khoâng . air + plane airplane: maùy bay, taøu bay . air + bed air bed: neäm hôi . air + sickness airsickness: chöùng noân möûa khi ñi maùy bay . air + sick airsick (adj) say maùy bay GRAMMAR * Can, could, be able to + infinitive 1. Can/Could dieãn taû khaû naêng, naêng löïc noùi chung hoaëc ñöôïc pheùp laøm ñieàu gì. Ex: He can /could speak three languages. (Anh ta coù theå noùi ba thöù tieáng) Ex: I looked everywhere for the book but I couldn’t find it. (Toâi tìm kieám quyeån saùch khaép moïi nôi nhöng toâi khoâng theå thaáy noù) 2. Be able to duøng ñeå dieãn taû: a. Dieãn taû moät khaû naêng xoay sôû laøm vieäc gì ñoù ôû 1 tình huoáng cuï theå. Ex: They didn’t want to come with us at first but we were able to persuade them. (Tröôùc tieân hoï khoâng muoán ñeán vôùi chuùng toâi nhöng chuùng toâi coù theå thuyeát phuïc hoï) [chuùng toâi xoay sôû ñeå thuyeát phuïc hoï] b. Moät tình huoáng ñaëc bieät Ex: Two Japanese businessmen were able to pay a great amount of money to join a Russia space a Russian space trip in 2001. (Hai thöông gia ngöôøi Nhaät coù theå traû moät soá tieàn lôùn ñeå tham gia vaøo chuyeán du haønh vuõ truï vaøo naêm 2001.) [vieäc traû moät soá tieàn lôùn ñeå tham gia vaøo chuyeán du haønh vuõ truï vaøo naêm 2001 laø moät tình huoáng ñaëc bieät] c. Duøng cho thì hieän taïi hoaøn thaønh Ex: I’m sorry. I have not been able to come and see you before. I’ve been really busy lately. UNIT 15: WONDERS OF THE WORLD CAÙC KYØ QUAN THEÁ GIÔÙI Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 17 
 18. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com ☺ VOCABULARY A. READING (pages 199-203) ancient (adj) coå Portugal (n) (ngöôøi/tieáng) Boà Ñaøo broadcast (v) phaùt soùng Nha Byzantium (teân cuõ cuûa thaønh phoá pyramid (n) kim töï thaùp Istanbul, Thoå Nhó Kyø) sculpture (n) taùc phaåm ñieâu khaéc challenge (n) nhieäm vuï khoù khaên statistic (n) soá lieäu thoáng keâ compile (v) bieân soaïn Statue of Liberty (n) töôïng nöõ thaàn compile (v) söu taäp töï do (ôû Myõ) declaration (n) lôøi tuyeân boá suppose (v) ñöôïc xem nhö Egyptian (adj) (thuoäc) Ai Caäp Swiss (n) ngöôøi Thuïy Só frame (n) khung The Great Wall of China: Vaïn lyù heritage (n) di saûn Tröôøng Thaønh (Trung Quoác) launch (v) khai tröông the Jin mao Building (n) Toaø Kim list (n) danh saùch Maäu locate (v) toaï laïc tower (n) thaùp metal (n) kim loaïi vary (v) thay ñoåi nominate (v) chính thöùc vote (n) söï boû phieáu wonder (n) kyø quan B. LISTENING (pages 203-204) accompany (v) ñi cuøng vôùi ai memorial (n) ñaøi töôûng nieäm architecture (n) kieán truùc mirror (n) göông battle (n) traän ñaùnh mourn (n) thöông tieác, than khoùc bury (v) choân caát palace (n) cung ñieän crown (n) vua reflection (n) söï phaûn chieáu emperor (n) hoaøng ñeá rupee (n) ñoàng rupi (tieàn AÁn Ñoä) generous (adj) roäng löôïng stare (v) nhìn chaèm chaèm give birth to sb (v) sinh ra ai tomb (n) moà maû marble (n) caåm thaïch, ñaù hoa C. SPEAKING (pages 204-205) mausoleum (n) laêng World Cultural Heritage Site Di saûn sightseeing (n) cuoäc tham quan vaên hoaù theá giôùi D. WRITING (pages 206-207) aerodynamics (n) khí ñoäng löïc hoïc biography (n) tieåu söû Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 18 
 19. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com bridge (n) caây caàu highlight (n) ñieåm noåi baät brilliant (n) söï taøi gioûi interior (adj) beân trong career (n) söï nghieäp ironwork (n) ñoà vaät baèng saét coal (n) than ñaù merchant (n) buoân baùn craftwork (n) ngheà thuû coâng person’s family: thaønh phaàn gia exposition (n) cuoäc trieån laõm ñình E. LANGUAGE FOCUS (pages 207-210) amusement (n) giaûi trí penalty (n) cuù phaït ñeàn celebrity (n) ngöôøi noåi danh ready-made (adj) laøm saün dynasty (n) trieàu ñaïi referee (n) troïng taøi foul (adj) xaáu sanctuary (n) ñieän thôø imperial (adj) uy nghi symbol (n) bieåu töôïng monument (n) vaät/ñaøi/coâng trình kyû nieäm WORD STUDY * Compound Adjectives (Tính töø gheùp) noun/adv + past participle 1) Caùc töø gheùp vôùi well-: . well-known: noåi tieáng . well-behaved: coù haïnh kieåm toát . well-dressed: thanh lòch, trang nhaõ . well-kept: ñöôïc giöõ kyõ 2) Caùc töø gheùp vôùi -made: . ready-made: laøm saün, may saün . tailor-made: hoaøn toaøn thích hôïp . custom-made: laøm theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng . self-made: töï laäp, töï tay laøm neân, töï thaønh ñaït GRAMMAR * THE PASSIVE CONSTRUCTION (THAØNH LAÄP CAÂU BÒ ÑOÄNG) 1. Caùch ñoåi 1 - Duøng chuû töø hình thöùc IT - Ñoäng töø trong meänh ñeà chính chuyeån sang be + past participle (V3) - Meänh ñeà phuï danh töø ñem xuoáng, giöõ nguyeân Ex1: People say that the Eiffel Tower is among the tallest man-made structures in the world. (Ngöôøi ta noùi raèng ñænh Eiffel laø cao nhaát trong soá caùc caáu truùc nhaân taïo treân theá giôùi) S1 + V1(present) + that + S2 + V2(present) Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 19 
 20. Töø vöïng, ngöõ phaùp tieáng Anh 11 (CTNC) www.kapakapy.com It is said that the Eiffel Tower is among the tallest man-made structures in the world. It + is +V1 past participle + that + S2 + V2(present) Ex2: People say that the Eiffel Tower is among the tallest man-made structures in the world. (Ngöôøi ta noùi raèng ñænh Eiffel laø cao nhaát trong soá caùc caáu truùc nhaân taïo treân theá giôùi) The Eiffel Tower is said to be among the tallest man-made structures in the world. [Caùch ñoåi khaùc] S2 + is/are + V1 past participle + to-infinitive (of V2) 2. Caùch ñoåi 2 Ex1: People say that Alexandre Gustave Eiffel designed the metal structures for not only the Eiffel Tower but also the Statue of Liberty. (Ngöôøi ta noùi raèng kieán truùc sö ngöôøi Phaùp Alexandre Gustave Eiffel khoâng chæ thieát keá ñænh Eiffel baèng nhöõng caáu truùc kim loaïi maø coøn coù Töôïng thaàn töï do) S1 + V1(present) + that + S2 + V2(past) It is said that Alexandre Gustave Eiffel designed the metal structures for not only the Eiffel Tower but also the Statue of Liberty. It + is +V1 past participle + that + S2 + V2(past) Ex2: People say that Alexandre Gustave Eiffel designed the metal structures for not only the Eiffel Tower but also the Statue of Liberty. (Ngöôøi ta noùi raèng kieán truùc sö ngöôøi Phaùp Alexandre Gustave Eiffel khoâng chæ thieát keá ñænh Eiffel baèng nhöõng caáu truùc kim loaïi maø coøn coù Töôïng thaàn töï do) S2 + is/are + V1 past participle + to have + past participle (of V2) 3. Caùch ñoåi 3 Ex1: Everybody believed that he had died of AIDS. (Ngöôøi ta tin raèng anh ta bò cheát vì AIDS) S1 + V1(past) + that + S2 + V2(past) It was believed that he had died of AIDS. It + was +V1 past participle + that + S2 + V2(past) Ex1: Everybody believed that he had died of AIDS. (Ngöôøi ta tin raèng anh ta bò cheát vì AIDS) Download tài liệu học tập và ôn thi miễn phí tại: www.kapakapy.com  Trang 20 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2