Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

13
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng bàn về thực tế, khả năng và một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng

  1. 28 Vương Thị Bích Thủy ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG APPLYING INFORMATION TECHNOLOGY TO THE TEACHING OF “REVOLUTIONARY POLICIES OF VIETNAMESE COMMUNIST PARTY” AT THE UNIVERSITY OF DANANG Vương Thị Bích Thủy Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng; Email: vthuyspdn@gmail.com Tóm tắt - Công nghệ thông tin (CNTT) có vai trò to lớn trong quá Abstract - Information technology (IT) plays an important role in trình đổi mới giáo dục. Ứng dụng CNTT trong dạy học là giúp giảng the educational innovation: it promotes new teaching methods, viên thay đổi cách dạy, bớt thuyết giảng, biết phối hợp nhiều reduces teacher-centered instruction, and improves education phương pháp khác nhau để nâng cao chất lượng giảng dạy. Việc quality. The application of IT in teaching “The revolutionary policies ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Đường lối cách mạng của of Vietnamese Communist Party” has shown its benefits but also Đảng cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng đã đạt được những exposed to the teachers new problems. To tackle these problems kết quả nhất định, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn và and apply efficiently IT in teaching, lecturers need to study regularly hạn chế. Để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào giảng dạy to improve their expertise and enhance their IT skills - to know how môn học này, chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp to design e-lectures, explore the internet, or build a database of khác nhau. Trong đó mỗi giảng viên cần phải tích cực học tập nâng documents used for research and teaching. cao trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT vào dạy học; biết thiết kế bài giảng điện tử và khai thác mạng internet để xây dựng kho dữ liệu, tài nguyên môn học phục vụ nghiên cứu và giảng dạy. Từ khóa - phương pháp giảng dạy; đổi mới phương pháp giảng Key words - teaching method; educational innovation; IT dạy; ứng dụng công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin application; IT application in education; the revolutionary policies of vào dạy học, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Vietnamese communist party. 1. Đặt vấn đề trong giáo dục đại học ở Việt Nam, Nghị quyết số Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học là 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính xu thế tất yếu và ngày càng phổ biến trong các trường đại phủ Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt học ở Việt Nam. Đại học Đà Nẵng đã áp dụng hệ thống đào Nam giai đoạn 2006 – 2020 đã nêu lên ba tiêu chí quan tạo tín chỉ từ năm 2006 và luôn chú trọng nâng cao chất trọng mà các nhà giáo dục cần dựa vào để từ đó chọn ra lượng đào tạo. Việc ứng dụng CNTT vào đổi mới phương một hệ thống các phương pháp giảng dạy phù hợp với từng pháp giảng dạy nói chung và giảng dạy các môn Lý luận môn học và đối tượng người học cụ thể. Nghị quyết chỉ rõ: chính trị nói riêng ở Đại học Đà Nẵng trong những năm “Triển khai đổi mới phương pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: qua đã được quan tâm và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, những trang bị cách học; phát huy tính chủ động của người học; kết quả đó chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giảng dạy sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt và học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại động dạy và học” [3]. Thực hiện chủ trương đổi mới căn học, cao đẳng hiện nay và chưa theo kịp mục tiêu phát triển bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc ứng dụng CNTT Đại học Đà Nẵng theo định hướng đại học nghiên cứu. Bài và truyền thông vào giảng dạy ngày càng được tăng cường. viết bàn về thực tế, khả năng và một số giải pháp góp phần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào đổi mới phương Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Về đổi mới căn pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng. nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã thể 2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận hiện rõ quyết tâm của ngành giáo dục “tiếp tục đổi mới 2.1. Yêu cầu ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; … trong đổi mới phương pháp dạy học ở đại học khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong quá móc... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền trình đổi mới giáo dục nói chung và đổi mới phương pháp thông trong dạy và học”[4]. dạy học nói riêng. Sự phát triển mạnh mẽ của CNTT và Đổi mới phương pháp dạy học là hoạt động thường truyền thông đã và đang tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi xuyên, liên tục, đòi hỏi sự cải tiến, sự thay đổi các hình thức, cho việc cải tiến phương pháp giảng dạy. Sự phổ cập nhanh cách thức dạy học kém hiệu quả sang hình thức, cách thức chóng của internet với nhiều dịch vụ tiện ích đã mang đến dạy học có hiệu quả cao hơn, nhằm nâng cao chất lượng đào cho cả người dạy và người học cơ hội tiếp cận biển tri thức tạo. Theo đó, ứng dụng CNTT trong dạy học là nhằm mục khổng lồ của nhân loại với nguồn tài nguyên vô cùng phong đích giúp cho giảng viên thay đổi cách dạy, bớt thuyết giảng phú; nguồn tài nguyên đó đã hỗ trợ rất nhiều cho quá trình truyền thụ một chiều mà biết cách tích hợp, phối hợp các dạy và học đạt kết quả tốt. phương pháp, phương tiện giảng dạy khác nhau, làm cho giờ Khi bàn về yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, giúp người học tiếp thu
  2. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 10(83).2014 29 kiến thức một cách có hiệu quả nhất. CNTT chỉ là công cụ, căn cứ vào nguồn tư liệu xác thực. Trong các đợt tập huấn là phương tiện hỗ trợ cho phương pháp giảng dạy tốt hơn chuyên môn hàng năm, Bộ Giáo dục và đào tạo đã cung chứ bản thân nó không phải là phương pháp mới, nó không cấp nhiều tư liệu phục vụ đổi mới giảng dạy các môn lý thể thay thế hoàn toàn cho các phương pháp giảng dạy đã có. luận chính trị, trong đó đáng chú ý là Tập mô hình hóa kiến Vì vậy, không nên lạm dụng CNTT nếu chúng không hỗ trợ thức cơ bản của giáo trình các bộ môn khoa học Mác-Lênin tích cực cho quá trình dạy học. và tư tưởng Hồ Chí Minh (năm 2005) và bộ đĩa CD cho ba Theo chúng tôi, ứng dụng CNTT trong giảng dạy không môn Lý luận chính trị theo tinh thần đổi mới (năm 2012). đơn giản chỉ là việc sử dụng máy tính vào việc soạn bài rồi Đây là những tư liệu cần thiết nhằm tạo ra bộ công cụ giúp trình chiếu trên lớp; mà nó phải là một tổng thể các giải pháp giảng viên ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy giảng dạy. Tuy nhiên, với môn Đường lối cách mạng của và nghiên cứu khoa học của người giảng viên đại học; bao Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi thấy rằng, nội dung gồm các công việc như: sử dụng internet để tìm kiếm thông bài giảng và tư liệu trong CD năm 2012 còn nghèo nàn, tin, tri thức xây dựng kho tài nguyên môn học; soạn giáo án, đơn điệu (chủ yếu chỉ là tranh ảnh). Vì vậy, trong quá trình thiết kế bài giảng điện tử; chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và sử dụng để xây dựng giáo án điện tử giảng viên phải chọn nghiên cứu khoa học với đồng nghiệp; chia sẻ tài nguyên học lọc, biên tập lại và sưu tầm, bổ sung thêm cho phù hợp. tập, hướng dẫn sinh viên tự học và nghiên cứu khoa học… Hiện nay đã có bộ Văn kiện Đảng toàn tập với hai đĩa Tùy theo điều kiện của các cơ sở đào tạo, tùy theo đặc thù CD-ROM chứa hơn 4.000 tài liệu phản ánh quá trình hình của từng ngành học, từng môn học và từng đối tượng người thành, phát triển đường lối cách mạng của Đảng trong cách học mà chúng ta có cách thức, mức độ ứng dụng CNTT phù mạng Việt Nam. Hai đĩa CD-ROM chứa đựng toàn bộ nội hợp sao cho việc dạy học đạt hiệu quả cao nhất. dung văn bản của 54 tập sách, với hơn 30 ca khúc chọn lọc về Đảng, về đất nước Việt Nam. Đĩa CD-ROM Hồ Chí 2.2. Thực trạng ứng dụng CNTT vào đổi mới phương Minh Toàn tập (bộ mới) giới thiệu trọn bộ Hồ Chí Minh pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Toàn tập sách in truyền thống, với 40 phút phim tư liệu, Cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng gần 1.000 ảnh tư liệu, 220 phút âm thanh ghi lại giọng nói 2.2.1. Nội dung chương trình môn Đường lối cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những bản nhạc, bài hát đã của Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với việc ứng dụng được chọn lọc. Nguồn tư liệu này là rất quý, rất cần thiết CNTT vào giảng dạy cho những giảng viên giảng dạy các môn Lý luận chính trị Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là nói chung và môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản môn học bắt buộc trong chương trình các môn Lý luận Việt Nam nói riêng. Giảng viên có thể tra cứu CD-ROM chính trị ở các trường đại học, cao đẳng theo Quyết định số rất thuận tiện phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu 52/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội khoa học, và giảng dạy. dung chủ yếu của môn học này là cung cấp cho sinh viên 2.2.2. Thực trạng ứng dụng CNTT vào đổi mới phương những kiến thức cơ bản, có hệ thống về đường lối của Đảng pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là đường lối trong thời sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng hiện nay kỳ đổi mới. Nội dung môn học gồm tám chương; từ chương Đại học Đà Nẵng đã áp dụng hệ thống đào tạo tín chỉ từ 1 đến chương 3 nghiên cứu về sự ra đời của Đảng Cộng sản năm 2006 và luôn luôn quan tâm đến việc nâng cao chất Việt Nam, về Đường lối của Đảng trong giai đoạn đấu tranh lượng đào tạo toàn diện. Đã có nhiều Hội nghị, Hội thảo giành chính quyền (1930-1945), đường lối trong hai cuộc khoa học các cấp được tổ chức ở Đại học Đà Nẵng và các kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược trường thành viên bàn về việc nâng cao chất lượng đào tạo, (1945-1975); từ chương 4 đến chương 8 nghiên cứu đường đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT trong lối của Đảng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa dạy và học. Hiện nay, tất cả các trường trong Đại học Đà - xã hội và đối ngoại qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt Nẵng đều tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho việc ứng là trong thời kỳ đổi mới. dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập. Phần Nhìn chung nội dung môn học mang tính tích hợp cao, đông giảng viên đã có máy tính cá nhân. Phần lớn các giảng chứa đựng một khối lượng kiến thức rất rộng, vừa mang đường, các phòng học đều đã được trang bị projector. Tất tính khái quát khoa học, tính tổng hợp, liên ngành, vừa gắn cả các trường thành viên đều có phòng đa năng nối mạng với thực tiễn đấu tranh cách mạng của Đảng, thực tiễn xây Internet, phòng dạy học tương tác với các thiết bị hỗ trợ dựng đất nước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo hiện đại, có hệ thống wifi phủ sóng toàn trường. Ngoài ra, chúng tôi, đặc điểm nội dung chương trình môn Đường lối tại phòng nước của các trường đều có nhiều bộ máy chiếu cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam rất thuận lợi và dự phòng để có thể sử dụng khi cần thiết. Một số trường mở ra khả năng to lớn trong việc ứng dụng CNTT vào còn trang bị thêm máy ảnh, máy quay phim, máy scan và giảng dạy. Thuận lợi cơ bản nhất là với những tiện ích mà những thiết bị khác… Đó là những điều kiện cơ bản đảm CNTT và truyền thông mang lại, giảng viên có thể khai bảo hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên đổi mới phương thác kho tư liệu lịch sử sống động, phong phú (như tranh pháp giảng dạy và học tập. ảnh, tài liệu, phim tư liệu lịch sử…) và cập nhật những Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy các môn Lý luận thông tin, kiến thức mới nhất để xây dựng giáo án điện tử chính trị nói chung và môn Đường lối cách mạng của Đảng phù hợp với nội dung bài giảng. cộng sản Việt Nam nói riêng ở Đại học Đà Nẵng trong Yêu cầu quan trọng trong giảng dạy môn Đường lối những năm qua đã được các cấp lãnh đạo và cán bộ, giảng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là giảng viên phải viên quan tâm, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.
  3. 30 Vương Thị Bích Thủy Tuy nhiên, những kết quả đó chưa đáp ứng được yêu cầu - Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hạ tầng CNTT đổi mới giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị đủ mạnh bảo đảm cho việc ứng dụng CNTT vào công tác trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay và chưa theo quản lý, giảng dạy. Cần phải cải tạo, nâng cấp hệ thống kịp mục tiêu phát triển Đại học Đà Nẵng theo định hướng giảng đường, phòng học, trang bị đủ projector, nâng cấp đại học nghiên cứu. Hiện nay ở Đại học Đà Nẵng, số lượng mạng internet, xây dựng thư viện số, …vv… Tổ kỹ thuật và chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận của các trường thành viên phải làm tốt công tác bảo trì, bảo chính trị nói chung và môn Đường lối cách mạng của Đảng dưỡng, thường xuyên kiểm tra các thiết bị, kịp thời thay cộng sản Việt Nam nói riêng vẫn còn hạn chế, đặc biệt là mới các máy chiếu cũ đã hư hỏng và trợ giúp giảng viên đang có sự hụt hẫng về đội ngũ giảng viên trẻ kế cận. khi cần thiết để bảo đảm cho việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy đạt hiệu quả tốt. Đại học Đà Nẵng hiện có 11 giảng viên tham gia giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt - Xác định nâng cao trình độ tin học và kỹ năng ứng Nam, trong đó phần đông là giảng viên đã lớn tuổi (có dụng CNTT cho giảng viên là vấn đề cần phải được quan 09/11 giảng viên trên 50 tuổi, 4 giảng viên đã nghỉ hưu tâm đặc biệt. Trường Đại học Kinh tế cần tiếp tục tổ chức đang tham gia giảng dạy, 02 giảng viên sắp nghỉ hưu). các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giảng viên kỹ năng ứng Thực tế này cho thấy việc ứng dụng CNTT vào đổi mới dụng CNTT vào giảng dạy, kỹ năng sử dụng các phần mềm phương pháp giảng dạy môn học này ở Đại học Đà Nẵng thông dụng trong dạy học. Khoa Lý luận chính trị nên tổ gặp rất nhiều khó khăn. Dù đa số giảng viên đều có kỹ năng chức các Hội thảo khoa học, duy trì sinh hoạt Bộ môn, sinh sử dụng máy tính cơ bản, có ý thức và thái độ tích cực đối hoạt chuyên đề để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng với việc ứng dụng CNTT vào dạy học, nhưng phần đông ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Xây dựng Webside của giảng viên đã lớn tuổi nên ngại khó, ít quan tâm đến đổi khoa có chất lượng, trong đó có thư viện bài giảng điện tử, mới phương pháp giảng dạy, mà vẫn trung thành với ngân hàng đề thi, kho tài nguyên tư liệu dạy học. Sử dụng phương pháp thuyết trình, độc thoại, với bảng đen, phấn email như một phương tiện để giảng viên trao đổi, chia sẻ trắng. Do các trường đều bố trí lớp học đông (trung bình từ kiến thức và kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu 80 - 100 sinh viên/lớp) nên phương tiện chủ yếu được giảng khoa học. viên sử dụng trong giảng dạy vẫn chỉ là loa và micro. Chỉ 2.3.2. Giải pháp đối với giảng viên một số giảng viên có ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp giảng dạy nhưng mới ở mức độ đơn giản, chỉ mới - Mỗi giảng viên cần phải tích cực học tập và tăng dừng lại ở việc soạn bài giảng và trình chiếu trên lớp; cá cường công tác nghiên cứu khoa học, tự học nâng cao trình biệt vẫn còn tình trạng đọc – chép, chiếu – chép. Do số giờ độ tin học, ngoại ngữ và kỹ năng ứng dụng CNTT vào giảng giảng nhiều nên nên đa số giảng viên chưa thực sự đầu tư dạy. Khó khăn lớn nhất hiện nay là trình độ tin học, sự hiểu thời gian và công sức cho việc đổi mới phương pháp giảng biết về công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng các phần mềm dạy. Giảng viên chưa khai thác được những tiện ích mà trong dạy học và vốn tiếng Anh của nhiều giảng viên (nhất CNTT và truyền thông mang lại, chưa biết cách sử dụng là số giảng viên lớn tuổi) còn hạn chế. Vì vậy, trước hết âm thanh, hình ảnh, các tư liệu, video clip một cách phù mỗi giảng viên phải tìm tòi, tự học, tự nghiên cứu để nâng hợp khi biên soạn bài giảng nên chưa mang lại hiệu quả cao cao trình độ tin học, ngoại ngữ và kỹ năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy. vào giảng dạy. - Biết xây dựng giáo án điện tử phù hợp với nội dung 2.3. Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực ứng môn học. Giảng viên cần sử dụng thành thạo các chương dụng CNTT vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn trình máy tính thông dụng như Microsoft Word, phần mềm Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở Đại Microsoft PowerPoint, hoặc phần mềm Violet để thiết kế học Đà Nẵng bài giảng điện tử phù hợp với nội dung bài học. Các chức Đổi mới phương pháp giảng dạy là một khâu quan trọng năng của những phần mềm này sẽ hỗ trợ giảng viên trong trong quá trình đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo. Để việc thiết kế, trình chiếu bài giảng với thông tin đa chiều, nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào đổi mới phương chiếu phim tư liệu lịch sử, vẽ các sơ đồ, biểu đồ trong giảng pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng dạy môn học; hỗ trợ xây dựng bài tập, kiểm tra, đề thi… sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng thì chúng ta cần phải thực Ngoài các tư liệu được Bộ Giáo dục và đào tạo cung cấp hiện đồng bộ các giải pháp sau đây: trong các đợt tập huấn chuyên môn hàng năm, giảng viên cần sưu tầm, chọn lọc các video clip có sẵn trên internet 2.3.1. Giải pháp đối với cán bộ quản lý, phục vụ ở các làm tư liệu cho bài giảng. Giảng viên có thể sử dụng phần trường thành viên mềm Total video converter để cắt video, cắt âm thanh - Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, công thành các đoạn ngắn phù hợp với từng nội dung bài giảng. chức và giảng viên về vai trò, ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả Các hình ảnh đưa vào bài giảng phải được chọn lọc; phim và yêu cầu ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp tư liệu lịch sử phải được xử lý đảm bảo các yêu cầu về kỹ giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Các trường thuật, thẩm mỹ, phù hợp với nội dung, và được sắp xếp, thành viên tiếp tục triển khai, phổ biến rộng rãi các văn bản lưu trữ một cách khoa học. Ví dụ, khi dạy chương 1, về sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và đào tạo và chủ ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, giảng viên có thể sử trương của Đại học Đà Nẵng về đẩy mạnh ứng dụng CNTT dụng một số tư liệu trong CD-ROM Hồ Chí Minh Toàn và truyền thông vào đổi mới công tác quản lý đào tạo và tập (bộ mới); dạy chương 3, về kết quả thực hiện đường lối giảng dạy thông qua kênh thông báo công văn và đăng tải kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giảng viên có trên các webside của nhà trường và các khoa. thể sử dụng một số tập (hay một số nội dung trong các tập)
  4. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 10(83).2014 31 của bộ video “Hiệp định Pa-ri” do Đài truyền hình Việt giảng dạy. Giảng viên nên giới thiệu cho sinh viên một số Nam (VTV) sản xuất năm 2013; dạy chương 4, về đường công cụ tìm kiếm thông dụng, địa chỉ một số trang web và lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới, có thể tạp chí chuyên ngành có liên quan đến môn học liên để sinh sử dụng phim “Khu công nghiệp công nghệ cao Hòa Lạc”; viên tự nghiên cứu (ví dụ như: dạy chương 8, về những thành tựu đối ngoại thời kỳ đổi − http://www.thehehochiminh.wordpress.com/; mới có thể sử dụng phim “Việt Nam tổ chức thành công − http://www.chinhphu.vn/; Hội nghị APEC” (2006)…vv… − http://www.lichsuvietnam.vn/; Toàn bộ nội dung chương trình môn Đường lối cách − http://www.xaydungdang.org.vn/; mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đều có thể soạn, giảng − http://www.tapchicongsan.org.vn/; bằng giáo án điện tử. Tuy nhiên, qua thực tế giảng dạy − http://www.cpv.org.vn/). chúng tôi thấy rằng, giáo án điện tử chỉ thực sự có hiệu quả đối với một số chương, một số nội dung trong các chương 3. Kết luận chứ không phải tất cả chương trình. Mảng kiến thức về các Ứng dụng CNTT trong dạy học các môn lý luận chính quan điểm chỉ đạo của Đảng, về các nhiệm vụ trong nội trị nói chung và môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng dung đường lối và nhất là mạch kiến thức về quá trình Đảng sản Việt Nam nói riêng là rất quan trọng và cần thiết. Đặc tổ chức, lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đòi hỏi điểm chương trình, nội dung môn Đường lối cách mạng giảng viên phải kết hợp nhiều phương pháp dạy học khác của Đảng Cộng sản Việt Nam rất thuận lợi, phù hợp với nhau như giảng giải, phân tích, nêu vấn đề, đàm thoại chứ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tuy không chỉ trình chiếu các slide, hoặc phim tư liệu trong nhiên, CNTT chỉ là phương tiện hỗ trợ cho phương pháp giáo án điện tử. giảng dạy tốt hơn chứ bản thân nó không thể thay thế cho - Giảng viên sử dụng internet để xây dựng kho dữ liệu, các phương pháp đã có. Để nâng cao chất lượng giảng dạy tài nguyên môn học phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và môn học, giảng viên phải biết tích hợp kiến thức và phương hướng dẫn sinh viên tự học. Người dạy cần sử dụng pháp, kết hợp hài hòa các phương pháp, không lạm dụng Internet như một công cụ hỗ trợ tích cực cho công tác công nghệ thông tin. nghiên cứu, xây dựng kho tài nguyên môn học, bao gồm các loại học liệu điện tử như: đề cương bài giảng, giáo trình TÀI LIỆU THAM KHẢO điện tử, các bộ đề thi và bài tập, các liên kết truy cập vào [1] Bộ Giáo dục và đào tạo (2013), Giáo trình Đường lối cách mạng của các trang Web, sách và các thư viện điện tử… Bài giảng Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam [2] Đỗ Mạnh Cường (2008), Giáo trình Ứng dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức cơ bản, trong dạy học, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. vừa phải mang đến cho sinh viên những tri thức mới gắn lý [3] Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về luận với thực tiễn tình hình thế giới và công cuộc đổi mới đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn ở Việt Nam. Thực tiễn đó phát triển và biến động phức tạp, 2006-2020. đòi hỏi kiến thức, thông tin của giảng viên phải được cập [4] Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nhật thường xuyên, liên tục. Điều này không thể trông chờ và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong vào giáo trình hay các tài liệu in sẵn đã có mà giảng viên điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. phải đầu tư thời gian tìm kiếm, thu thập, chọn lọc từ mạng [5] Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Kỷ yếu Hội thảo khoa internet và các phương tiện truyền thông. Vì vậy, giảng học toàn quốc chào mừng 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng “Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học – năm 2014”, Đà Nẵng tháng viên nên thường xuyên truy cập vào các Website của Chính 04/2014. phủ, các Bộ, các Ngành và trang thông tin điện tử các địa [6] https://sites.google.com/site/dayhocdientu/homepage/ phương để cập nhật kiến thức, thông tin mới nhất phục vụ (BBT nhận bài: 16/04/2014, phản biện xong: 12/06/2014)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2