Văn bản Báo cáo số 74/BC-UBND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
56
lượt xem
2
download

Văn bản Báo cáo số 74/BC-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 74/BC-UBND về việc sơ kết công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Báo cáo số 74/BC-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 74/BC-UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2009 BÁO CÁO SƠ K T CÔNG TÁC S P X P I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C THU C THÀNH PH H CHÍ MINH T NĂM 2001 N 2008 c i m c a doanh nghi p nhà nư c Thành ph trư c khi s p x p u do các S - ngành, qu n huy n qu n lý có qui mô nh , ho t ng cùng ngành ngh kinh doanh nh t là lãnh v c thương m i, d ch v . Công tác s p x p, t ch c l i doanh nghi p nhà nư c có quy mô nh ã th c hi n b ng các hình th c: sáp nh p, gi i th , phá s n i v i các doanh nghi p làm ăn kém hi u qu ng th i c ph n hóa các doanh nghi p h i i u ki n theo tiêu chí, danh m c phân lo i các Công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph ban hành. Quá trình tri n khai công tác s p x p, t ch c l i doanh nghi p nhà nư c c a Thành ph ã bám sát các ngh quy t c a ng và các qui nh c a pháp lu t nh t là t khi có Ngh quy t TW 3 khóa IX v ti p t c s p x p i m i, phát tri n nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c. Vi c xây d ng và tri n khai th c hi n các án s p x p ư c ti n hành m t cách kiên quy t, th n tr ng m b o dân ch và ch t ch t cơ s lên, có s chuy n bi n trong tư duy nh n th c và quy t tâm trong vi c y nhanh ti n trình c i cách doanh nghi p nhà nư c c a Thành ph . Nhìn chung, các doanh nghi p sau s p x p, c ph n hóa ã nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh, tăng s c c nh tranh và kh năng h i nh p kinh t qu c t . Tuy nhiên, công tác s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c Thành ph th c hi n còn ch m so v i ti n ra nên c n ti p t c Ny m nh hơn n a trong th i gian t i. Ph n 1. TÌNH HÌNH TH C HI N CÔNG TÁC S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C T NĂM 2001 N 2008: I. QUAN I M VÀ N I DUNG CH O S P X P, I M I, PHÁT TRI N DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: Quan i m ch o c a Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban ch p hành Trung ương ng khóa IX (9/2001) v s p x p doanh nghi p nhà nư c giai o n 2001-2005 ch rõ: “…Doanh nghi p nhà nư c ph i không ng ng ư c i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu , gi v ng v trí then ch t trong n n kinh t , làm công c v t ch t quan tr ng Nhà nư c nh hư ng và i u ti t vĩ mô, làm l c lư ng nòng c t, góp ph n ch y u kinh t nhà nư c th c hi n vai trò ch o trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, là ch l c trong h i nh p kinh t qu c t …Kiên quy t i u ch nh cơ c u doanh nghi p nhà nư c có cơ c u h p lý, t p trung vào nh ng ngành, lãnh v c then ch t và a bàn quan tr ng, chi m th ph n l n iv is n ph m và d ch v ch y u; không nh t thi t ph i gi t tr ng l n trong t t c các ngành, lãnh v c c a n n kinh t . i b ph n doanh nghi p nhà nư c ph i có qui mô v a và l n, công ngh tiên ti n; m t b ph n c n thi t có qui mô nh kinh doanh
 2. nh ng s n ph m, d ch v thi t y u, nh t là vùng nông thôn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa,… y nhanh c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c không c n gi 100% v n. Xem ó là khâu quan tr ng t o chuy n bi n cơ b n trong vi c nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c…” nâng cao kh năng c nh tranh c a doanh nghi p Nhà nư c và chuNn b cho h i nh p kinh t qu c t trong giai o n 2007- 2010 theo n i dung c a Ngh quy t H i ngh Trung ương 4 khóa X (2-2007) v m t s ch trương, chính sách l n n n kinh t phát tri n nhanh và b n v ng khi Vi t Nam là thành viên c a WTO: “Kh n trương th c hi n chương trình s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu và s c c nh tranh c a doanh nghi p, tr ng tâm là th c hi n c ph n hóa, thúc y vi c hình thành lo i hình Công ty Nhà nư c a s h u ch y u là các Công ty c ph n. Th c hi n có hi u qu vi c chuy n m t s T ng Công ty Nhà nư c sang t p oàn kinh t , ho t ng theo mô hình công m - Công ty con có s tham gia c ph n c a tư nhân trong nư c và các nhà u tư nư c ngoài trong ó Nhà nư c gi c ph n chi ph i”. Công tác c ph n hóa trong th i gian t i c n quán tri t m c tiêu và yêu c u sau: Thông qua th trư ng xác nh úng giá tr doanh nghi p, không tài s n nhà nư c b th t thoát; t o s g n bó, phát huy vai trò làm ch c a ngư i lao ng t i doanh nghi p và gi v ng vai trò ch o c a kinh t nhà nư c trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. II. V CÔNG TÁC LÃNH O, CH O, I U HÀNH C A THÀNH Y VÀ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH : T i H i ngh l n th 6 ( khóa VII) Ban ch p hành ng b thành ph ã ban hành Ngh quy t s 02/NQ-TU ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Thành y ra nguyên t c, nh hư ng s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c v i tư tư ng ch o là sau khi s p x p doanh nghi p nhà nư c ph i có quy mô l n, ư c i m i thi t b công ngh , nâng cao ch t lư ng qu n lý, hi u qu ho t ng và s c c nh tranh trên thương trư ng. Vi c t ch c th c hi n án s p x p, t ch c l i doanh nghi p nhà nư c c n quán tri t yêu c u và n i dung sau: - Nâng cao s th ng nh t nh n th c trong toàn ng b và nhân dân Thành ph , trư c h t là cán b ch ch t các c p, các ngành, cán b lãnh o, qu n lý các doanh nghi p v v trí, vai trò, th c tr ng c a doanh nghi p, nh ng quan i m ch o, m c tiêu, nhi m v và gi i pháp ư c nêu ra trong án. - Ny nhanh ti n c ph n hóa nh ng doanh nghi p Nhà nư c không c n n m gi 100% v n; thí i m chuy n m t s doanh nghi p Nhà nư c c n n m gi 100% v n theo hình th c Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. Kiên quy t sáp nh p, gi i th , làm th t c phá s n các doanh nghi p ho t ng không hi u qu ; giao, bán, khoán, cho thuê nh ng doanh nghi p có quy mô nh mà Nhà nư c không c n n m gi và không c ph n hóa ư c. - T p trung i m i và nâng cao hi u qu ho t ng c a các T ng Công ty nhà nư c thu c Thành ph qu n lý và thí i m chuy n i theo mô hình Công ty m - Công ty con hình thành m t s T ng Công ty m nh, làm nòng c t cho khu v c kinh t nhà nư c; b o m quy n t ch và t ch u trách nhi m trong s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ch m d t tình tr ng n không có kh năng thanh toán; t p trung v n u tư hi n i hóa thi t b công ngh , nâng cao trình qu n lý cho các doanh nghi p do Nhà nư c n m gi 100% v n i u l và n m gi c ph n chi ph i. - Kiên quy t th c hi n vi c tách các doanh nghi p s n xu t - kinh doanh hi n do S - ngành, qu n - huy n qu n lý phân lo i và s p x p theo phương án tương ng. y
 3. ban nhân dân qu n - huy n ch y u th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trên a bàn; c p Qu n - Huy n và S - Ngành thành ph ch qu n lý m t s ít doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích. - S p x p l i các T ng Công ty nhà nư c hi n có theo hư ng gi m s lư ng, tăng quy mô, ho t ng a ngành và có ngành chuyên sâu; i u ch nh l i các thành viên tr c thu c các T ng Công ty nh m t o s liên k t và h tr v s n xu t - kinh doanh, tài chính, th trư ng. C th hóa Ngh quy t s 02/NQ-TU ngày 16 tháng 01 năm 2002 v Ny m nh công tác s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c thu c Thành ph qu n lý n năm 2005 c a Thành y, y ban nhân dân thành ph ã ban hành nhi u văn b n tri n khai như sau: - Ch th s 26/2002/CT-UB ngày 17 tháng 12 năm 2002 v vi c Ny m nh c ph n hóa các DNNN c a thành ph và tăng cư ng qu n lý doanh nghi p sau c ph n hóa . - Ch th s 20/2004/CT-UB ngày 06 tháng 8 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v vi c Ny m nh s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 3, Ngh quy t Trung ương 9 (khóa IX); - Trong giai o n 2007 – 2010, y ban nhân dân thành ph ã ban hành Quy t nh s 14/2007/Q -UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 ban hành chương trình hành ng v Ny m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c thành ph H Chí Minh: “ y nhanh ti n s p x p và c ph n hóa các Công ty Nhà nư c, k c các T ng Công ty và Công ty Nhà nư c h at ng theo mô hình Công ty m - Công ty con và các Công ty Nhà nư c th c hi n nhi m v công ích. Hoàn thành vi c chuy n i toàn b các Công ty thu c di n Nhà nư c gi 100% v n i u l sang hình th c Công ty trách nhi m h u h n ho c Công ty c ph n vào năm 2009.”. Và tri n khai công tác này Thành ph ã xây d ng quy trình chuy n i doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành Công ty c ph n và Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (Quy t nh s 2465/Q -UBND và Quy t nh s 2466/Q -UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008). III. XÂY D NG PHÊ DUY T ÁN S P X P VÀ I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C C A THÀNH PH T NĂM 2001 N 2008: Trong quá trình xây d ng các án s p x p, t ch c l i doanh nghi p nhà nư c Thành ph ã bám sát tiêu chí, danh m c phân lo i s p x p do Th tư ng Chính ph ban hành theo t ng giai o n. ó là, Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002, Quy t nh s 155/2004/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 và Quy t nh s 38/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . Tương ng v i t ng giai o n, Thành ph ti n hành xây d ng phương án s p x p ban hành K ho ch s 1461/UB-CNN ngày 06 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c c a thành ph H Chí Minh (2002-2005) và sau ó Th tư ng Chính ph phê duy t: - Quy t nh 128/2003/Q -TTg v phê duy t án t ng th giai o n 2003 n năm 2005. Trong 269 doanh nghi p nhà nư c năm 2003, Nhà nư c gi l i 104 doanh nghi p (trong ó có 46 doanh nghi p công ích, 58 doanh nghi p kinh doanh), c ph n hoá 117 doanh nghi p, gi i th 06 doanh nghi p, phá s n 05 doanh nghi p, giao ho c bán doanh nghi p (02 doanh nghi p).
 4. - Quy t nh 131/2005/Q -TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 v phê duy t i u ch nh phương án s p x p i m i doanh nghi p nhà nư c c a Thành ph năm giai o n năm 2005-2006 v i tinh th n tích c c khNn trương, t p trung ch y u vào gi i pháp: M r ng i tư ng và quy mô di n c ph n hóa và chuy n i các T ng Công ty và Công ty l n c a Thành ph sang ho t ng theo mô hình Công ty m -Công ty con. - Quy t nh s 1057/Q -TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 v phê duy t phương án s p x p, i m i doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh giai o n năm 2007- 2010. Theo án này n h t năm 2009, Thành ph hoàn t t vi c chuy n i 117 doanh nghi p, trong ó: - C ph n hóa: 95 doanh nghi p - Chuy n i thành Công ty TNHH 1 thành viên: 11 doanh nghi p - Chuy n i thành Công ty TNHH 2 thành viên: 01 doanh nghi p - Sáp nh p: 02 doanh nghi p - Bán: 05 doanh nghi p - Chuy n thành ơn v s nghi p: 03 doanh nghi p IV. K T QU S P X P VÀ I M I CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C C A THÀNH PH T NĂM 2001 N 2008 LÀ 381 DOANH NGHI P, C TH NHƯ SAU (xemph l c 5, 6): - C ph n hoá: 200 doanh nghi p - Chuy n thành Công ty TNHH m t thành viên: 24 doanh nghi p - Chuy n thành Công ty TNHH 2 thành viên: 01 doanh nghi p - Sáp nh p: 49 doanh nghi p - Gi i th : 17 doanh nghi p - Phá s n: 10 doanh nghi p - Chuy n thành ơn v s nghi p: 06 doanh nghi p - Chuy n cơ quan ch qu n 41 doanh nghi p - Bán doanh nghi p: 01 doanh nghi p - Chuy n sang Công ty nhà nư c c l p: 01 doanh nghi p - Giao doanh nghi p: 02 doanh nghi p - Chuy n thành ơn v h ch toán ph thu c: 10 doanh nghi p - Chuy n t ơn v h ch toán ph thu c sang h ch toán c l p: 02 doanh nghi p - Chuy n sang ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con: 17 doanh nghi p. - Trong ó: (2 năm 2007-2008), Thành ph ch s p x p và i m i ư c 10 doanh nghi p 100% v n nhà nư c g m: c ph n hóa (04 DN), Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (03 DN), Công ty trách nhi m h u h n hai thành viên (01 DN), chuy n thành ơn v s nghi p (02 DN), chuy n thành ơn v hành chánh c thù (01 DN) (xem ph l c 1). 1. V th c hi n công tác s p x p doanh nghi p nhà nư c:
 5. Ngh quy t ng b Thành ph l n th 7 nhi m kỳ ( 2001-2005) xác nh s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c là 1 trong 12 công trình, chương trình tr ng i m c a Thành ph . T ó, nh n th c c a các S ngành, Qu n huy n và c Doanh nghi p ư c thông su t khi th y r ng s p x p, t ch c l i doanh nghi p nhà nư c v a là yêu c u ng th i là cơ h i kh c ph c tình tr ng ho t ng manh mún không năng l c tài chính i m i máy móc thi t b , công ngh . Vi c hình thành các T ng Công ty s p x p các doanh nghi p nhà nư c có cùng ngành ngh kinh doanh ã t ng bư c xóa b tình tr ng c nh tranh l n nhau và có chuy n bi n tích c c khi chuy n sang ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con vì ã t p trung ư c ngu n l c làm ch c năng i u hòa v n gi a các doanh nghi p thành viên thông qua hình th c liên k t th trư ng, v n, u tư công ngh … Trư c năm 2001 Thành ph ã thành l p 7 T ng Công ty theo Quy t nh 90 c a Th tư ng Chính ph : T ng Công ty Thương m i Sài gòn, T ng Công t l Nông nghi p Sài gòn, T ng Công ty Xây d ng Sài gòn, T ng Công ty V t li u Xây d ng Sài gòn, T ng Công ty a c Sài gòn, T ng Công ty B n thành, T ng Công ty Du l ch Sài gòn. Sau ó thành l p thêm 4 T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn, T ng Công ty c p nư c Sài Gòn, T ng Công ty Văn hóa Sài Gòn, T ng Công ty Công nghi p Sài gòn và 7 Công ty có H i ng qu n tr : Công ty Dư c Sài Gòn, Công ty D t may Gia nh, Công ty Vàng b c á quí SJC, Công ty Phát tri n CN Tân Thu n, Công ty Phát tri n KCN Sài gòn, Công Cholimex, Công ty Liksin. n năm 2003 sáp nh p T ng Công ty V t li u Xây d ng Sài gòn vào T ng Công ty Xây d ng Sài gòn và năm 2007 chuy n Công ty Liksin thành T ng Công ty Liksin). n nay, Thành ph qu n lý 17 T ng Công ty, Công ty m -con có v n nhà nư c bình quân (không tính giá tr quy n s d ng t) t i m t Công ty m là 931.485 tri u ng và các Công ty m là ch s h u v n c a 122 Công ty con và 151 Công ty liên k t. Bên c nh ó, các doanh nghi p thu c Ban Tài chính Qu n tr Thành y và các oàn th ã hoàn thành công tác s p x p, i m i doanh nghi p. i v i các doanh nghi p nhà nư c lâm vào tình tr ng gi i th , phá s n ã có thêm hình th c s p x p khác: giao, bán, khoán doanh nghi p có i u ki n x lý v n t n ng c a quá kh b ng các chính sách v x lý n khó òi, gi i quy t lao ng dôi dư… Th i gian qua, Thành ph ã kiên quy t sáp nh p, gi i th , phá s n các ơn v làm ăn kém hi u qu ho c thua l kéo dài. ây là công vi c h t s c ph c t p, kéo dài vì ph i gi i quy t nh ng t n ng, t n t i qua nhi u i giám c doanh nghi p. C th như sau: Công ty Sakyno, Công ty Ôtô Sài gòn, Công ty Cơ khí công nghi p Sài gòn, Công ty Thương m i V t tư qu n 3, Công ty XNK và u tư C n Gi , Công ty Công trình giao thông Sài gòn, Công ty Thương m i t ng h p Gò V p, Công ty D ch v du l ch t ng h p Gò V p, Công ty S n xu t d ch v ông Hưng. Trong các năm qua, nhìn chung doanh nghi p nhà nư c ã có nh ng thay i cơ b n t o i u ki n cho lành m nh hóa trong vi c cơ c u v n, lao ng, th trư ng tăng s c c nh tranh trong sân chơi chung v i các doanh nghi p thu c thành ph n kinh t khác. Tuy nhiên, v n b c xúc nh t là v n chưa x lý d t i m s doanh nghi p ã n p ơn xin phá s n t i Tòa án nhưng chưa ư c H i ngh ch n ng ý m c dù trên danh nghĩa ã ng ng ho t ng t lâu. n nay, có m t s doanh nghi p nhà nư c thu c di n phá s n ã ư c c ng c l i như: Công ty ông l nh Hùng Vương, Công ty Sakyno c ph n hóa ho c ư c sáp nh p vào các T ng Công ty (Xí nghi p Cơ khí Khuôn M u, Công ty Ôtô Sài gòn…) (kèm theo danh sách). 2. V th c hi n công tác c ph n hóa:
 6. Tính t th i i m tri n khai c ph n hóa năm 1992 n 30 tháng 10 năm 2008, Thành ph H Chí Minh ã th c hi n c ph n hóa ư c 262 doanh nghi p nhà nư c. Theo s li u báo cáo d a trên k t qu kh o sát ư c t 208 doanh nghi p trong t ng s 262 doanh nghi p ã c ph n hóa t i th i i m tháng 10/2008 thì k t qu th c hi n như sau: - T ng s v n nhà nư c trên s sách trư c khi c ph n hóa là 3.033.836 tri u ng, bình quân s v n trên s sách c a m t doanh nghi p trư c khi c ph n hóa là 14.585 tri u ng. - T ng giá tr doanh nghi p theo th c t ư c nh giá l i c ph n hóa là 11.611.733 tri u ng, v n nhà nư c ư c ánh giá l i c ph n hóa là 3.979.213 tri u ng. Theo phương án c ph n hóa ư c duy t: T ng v n i u l c a các doanh nghi p nhà nư c ã c ph n hóa là 4.428.975 tri u ng v i cơ c u v n i u l bình quân như sau: - Nhà nư c n m gi : 37,02% - Cán b công nhân viên trong doanh nghi p: 30,30% - T ch c công oàn trong doanh nghi p n m gi : 0,05% - Nhà u tư chi n lư c: 2,01% -C ông bên ngoài n m gi : 30,62% Cơ c u v n i u l sau khi th c hi n phương án c ph n hóa ư c duy t: T ng v n i u l theo gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh là 4.346.858 tri u ng, v i cơ c u v n i u l như sau: - Nhà nư c: 38% - Cán b công nhân viên: 30% - Nhà u tư chi n lư c: 1% -C ông bên ngoài: 31% T t c các doanh nghi p nhà nư c c ph n hóa khi bán c ph n l n u v cơ b n ã ư c th c hi n úng theo phương án c ph n hóa ã ư c phê duy t. Riêng t ch c công oàn không tham gia mua c ph n như cơ c u v n l theo phương án ã ư c duy t vì kém tính thanh kho n (không ư c chuy n như ng) và chưa có văn b n hư ng d n ngu n v n h p pháp mua. Tình hình thu c ph n hóa: Các doanh nghi p c ph n hóa th c hi n thu và n p ti n bán c ph n theo úng quy nh hi n hành. T ng s ti n thu t bán c ph n là 3.790.975 tri u ng. Tình hình chi c ph n hóa: Các kho n chi ư c th c hi n úng theo các quy nh c a ch hi n hành. C th các kho n chi như sau: - Chi phí c ph n hóa: 44.346 tri u ng - Giá tr c ph n phát hành thêm theo m nh giá: 98.813 tri u ng - H tr gi i quy t lao ng dôi dư: 18.671 tri u ng
 7. - ào t o, ào t o l i ngư i lao ng: 2.214 tri u ng S ã n p qu theo ch : -S ã n p v qu T ng Công ty, Công ty m : 2.697.855 tri u ng -S ã n p v qu Trung ương: 102.800 tri u ng -S ã n p v qu a phương: 468.697 tri u ng Tình hình ho t ng c a các doanh nghi p sau c ph n hóa: a s các doanh nghi p sau c ph n hóa ho t ng kinh doanh u có hi u qu , i s ng ngư i lao ng ư c c i thi n, th hi n c th qua các ch tiêu sau: - V n i u l năm 2007 g p 1,86 l n so v i năm c ph n hóa. - V n nhà nư c g p 1.31 l n so v i năm c ph n hóa. - Doanh thu th c hi n năm 2007 g p 2.04 l n so v i năm c ph n hóa. - L i nhu n trư c thu th c hi n năm 2007 g p 4,73 l n so v i năm th c hi n c ph n hóa, v i t su t l i nhu n trư c thu trên v n i u l tính bình quân t 31%. - T ng s n p ngân sách th c hi n năm 2007 g p 2,35 l n so v i năm c ph n hóa. - T ng s ngư i lao ng năm 2007 g p 1,1 l n so v i trư c năm c ph n hóa. - Trong năm 2007, thu nh p bình quân ngư i lao ng ư c 4.000.000 ng ngư i/tháng g p 1,64 l n so v i trư c khi c ph n hóa (2.660.000 ng/ngư i tháng). - C t c ư c chia bình quân 10,54%/năm. Niêm y t trên th trư ng ch ng khoán C ph n hóa các doanh nghi p nhà nư c c a Thành ph H Chí Minh ã góp ph n thúc Ny s phát tri n c a th trư ng ch ng khoán v i 24 doanh nghi p nhà nư c thu c Thành ph ã c ph n hóa niêm y t trên sàn v i m c v n hóa th trư ng là 1.972.806 tri u ng. Chuy n giao quy n i di n ch s h u ph n v n nhà nư c v T ng Công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c: Tính n th i i m hi n nay, Thành ph H Chí Minh ã bàn giao v cho T ng Công ty u tư và kinh doanh v n 04 doanh nghi p, v i t ng s v n nhà nư c bàn giao theo s sách là 9.640 tri u ng. S lư ng doanh nghi p c ph n hóa tuy nhi u nhưng t p trung ch y u vào các DNNN có quy mô nh và v a, s v n nhà nư c trên s sách c a các DNNN nhà nư c ư c ch n c ph n hóa bình quân kho ng 14.585 tri u ng, s doanh nghi p có v n trên s sách t 50.000 tri u ng ư c th c hi n c ph n hóa r t th p chi m kho ng 6,73% trên t ng s DNNN ã c ph n hóa. Trong quá trình c ph n hóa, m c dù các doanh nghi p nhà nư c ư c x lý tài chính như: lo i tr tài s n không c n dùng, ch thanh lý, hàng hóa t n kho kém phNm ch t, hư h ng, n t n ng … ho c có nh ng doanh nghi p giá tr v n nhà nư c ánh giá l i th c t th p hơn s sách nhưng xét trên t ng th tính chung i v i 208 doanh nghi p ã c ph n hóa, giá tr v n nhà nư c ánh giá l i (không tính giá tr quy n s d ng t) là 3.979.213 tri u ng, tăng 31% so v i s sách (tương ng giá tr tăng là 945.376 tri u ng). V. ÁNH GIÁ:
 8. 1. i tư ng c ph n hóa: S lư ng doanh nghi p c ph n hóa tuy nhi u (263 doanh nghi p) nhưng t p trung ch y u vào các DNNN có quy mô nh và v a, s v n nhà nư c trên s sách c a các DNNN nhà nư c ư c ch n c ph n hóa bình quân kho ng 14.585 tri u ng, s doanh nghi p có v n trên s sách t 50.000 tri u ng ư c th c hi n c ph n hóa r t th p chi m kho ng 6,73% trên t ng s DNNN ã c ph n hóa. 2. X lý tài chính trong quá trình c ph n hóa: a) Trong quá trình c ph n hóa, m c dù các doanh nghi p nhà nư c ư c x lý tài chính như: lo i tr tài s n không c n dùng, ch thanh lý, hàng hóa t n kho kém phNm ch t, hư h ng, n t n ng … ho c có nh ng doanh nghi p giá tr v n nhà nư c ánh giá l i th c t th p hơn s sách nhưng xét trên t ng th tính chung i v i 208 doanh nghi p ã c ph n hóa, giá tr v n nhà nư c ánh giá l i (không tính giá tr quy n s d ng t) là 3.979.213 tri u ng, tăng 31% so v i s sách (tương ng giá tr tăng là 945.376 tri u ng). b) M t s doanh nghi p sau c ph n hóa chưa x lý d t i m n t n ng (n khó òi nhưng không h sơ ch ng t ) trư c khi c ph n hóa nên ti p t c g p khó khăn trong vi c thu h i i v i kho n n khó òi này. Trong th i gian qua, Chính ph ã có nh ng cơ ch t o i u ki n cho phép các DNNN x lý các kho n n và tài s n t n ng trư c khi chuy n i nhưng chưa có hư ng d n cách gi i quy t d t i m n t n ng nhưng h sơ ã th t l c và qua nhi u i Giám c và K toán trư ng. Do ó, m t s doanh nghi p sau c ph n hóa v n n m trong vòng lNn quNn n n n không phát tri n ư c, kém hi u qu , i s ng ngư i lao ng ti p t c khó khăn. 3. Phương th c xác nh giá tr doanh nghi p: Các doanh nghi p ã c ph n hóa ch y u ch n phương pháp tài s n làm phương pháp xác nh giá tr doanh nghi p. Vi c xác nh giá tr l i th v trí a lý tính giá tr l i th kinh doanh c a doanh nghi p theo Thông tư 146/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính ã Ny giá tr doanh nghi p tăng quá cao, làm cho doanh nghi p g p khókhăn khi xây d ng v n i u l c a Công ty c ph n cũng như th c hi n phương án c ph n hóa, vì hi u su t kinh doanh trên v n r t th p (th p hơn lãi su t ti n g i ngân hàng) nên không thu hút các nhà u tư mua c ph n, k c nhà u tư là cán b công nhân viên trong doanh nghi p. T khi th c hi n c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c theo Thông tư s 146/2007/TT- BTC n nay, Thành ph H Chí Minh chưa có m t doanh nghi p nào có thuê m t b ng c a nhà nư c có th hoàn thành xong án c ph n hóa, vì còn nhi u vư ng m c khâu tính giá tr l i th v trí a lý. 4. Phương th c bán c ph n: Vi c t ch c theo phương th c bán u giá công khai c ph n l n u i v i các doanh nghi p Nhà nư c c ph n hóa ư c th c hi n úng theo các quy nh c a Nhà nư c. Riêng quy nh i v i các doanh nghi p có s c ph n bán ra có giá tr trên 10 t ng ph i ư c th c hi n bán thông qua S Giao d ch ch ng khoán, càng làm cho vi c c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c tr nên công khai và minh b ch hơn. Vi c th c hi n ch bán c ph n cho ngư i lao ng v i giá ưu ãi b ng 60% giá u thành công bình quân theo quy nh hi n hành là quá cao, thu nh p ph n l n c a a s ngư i lao ng không cao, nên vi c tích lũy ư c cũng r t h n h u, ngư i lao
 9. ng khi mua c ph n ưu ãi thư ng ph i i vay ti n ngân hàng, n u m c c t c th p hơn lãi vay ngư i lao ng s khó gi ư c c ph n. C ph n bán cho t ch c công oàn t i doanh nghi p v i giá ưu ãi b ng 60% giá u thành công bình quân, nhưng không ư c chuy n như ng (không có tính thanh kho n) do ó chính sách này khó kh thi (trong th c t n nay, các t ch c công oàn không mua c ph n nào). T cu i năm 2007 và c năm 2008, th trư ng ch ng khoán liên t c i u ch nh gi m, làm cho vi c bán u giá c ph n c a m t s doanh nghi p không t như phương án ư c phê duy t, ph i i u ch nh tăng v n nhà nư c trong cơ c u v n i u l c a m t s doanh nghi p c ph n hóa. 5. Qu n lý và s d ng ti n thu t c ph n hóa: Hi n nay vi c qu n lý và s d ng ti n thu t c ph n hóa ư c th c hi n theo quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2008/Q -BTC ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a B Tài chính, nhưng còn t n t i 2 v n sau: a) Trư c ây m t th i gian dài (t năm 2004-2008) quy ch v qu n lý và s d ng Qu H tr s p x p ch m ư c ban hành thay th cho phù h p v i các Ngh nh v hư ng d n chuy n i c ph n hóa (Quy t nh 76/2003/Q -BTC c a B Tài chính ban hành quy ch qu n lý và s d ng qu h tr s p x p doanh nghi p & c ph n hóa DNNN ư c ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2003 căn c theo Ngh nh 64/2002/N -CP v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n nhưng sau ó, ngày 16 tháng 11 năm 2004 Ngh nh 187/2004/N -CP ã thay th Ngh nh 64/2002/N -CP và ngày 26 tháng 6 năm 2007 Ngh nh 109/2007/N -CP thay th Ngh nh 187/2004/N -CP). n khi, Quy t nh s 113/2008/Q -TTg ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và ban hành quy ch qu n lý và s d ng Qu H tr s p x p doanh nghi p trung ương cho phép h tr kinh phí gi i quy t chính sách lao ng c a Công ty c ph n chuy n i theo Ngh nh s 187/2004/N -CP ư c th c hi n m i năm m t l n và theo quy nh t i i u 36 Ngh nh 187/2004/N -CP, nhưng Quy t nh này không c p gì n các doanh nghi p th c hi n theo Ngh nh s 109/2007/N -CP (trư ng h p ngư i lao ng b thôi vi c, m t vi c t năm th 2 n năm th 5 sau c ph n hóa). b) Theo Quy t nh s 09/2008/Q -BTC ngày 31 tháng 01 năm 2008 c a B Tài chính v ban hành quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr s p x p doanh nghi p t i các t p oàn, T ng Công ty nhà nư c, Công ty m , chưa có quy nh nào cho phép h tr kinh phí u tư b sung v n i u l cho các Công ty con thu c di n gi l i 100% v n nhà nư c nhưng chưa v n theo quy nh ho c u tư cho các d án nâng cao năng l c s n xu t kinh doanh c a các Công ty con này. 6. Qu n lý sau khi c ph n hóa: C ph n hóa mang l i cho doanh nghi p cơ ch qu n lý năng ng, có hi u qu thích nghi v i th trư ng vì doanh nghi p hoàn toàn ho t ng theo cơ ch th trư ng, t ch , t ch u trách nhi m toàn di n v ho t ng theo pháp lu t và k t qu s n xu t kinh doanh trư c c ông. Vi c ki m tra, giám sát c a các c ông t i doanh nghi p c ph n hóa òi h i tính công khai minh b ch v t ch c ho t ng và tài chính c a Công ty c ph n. Thông qua c ph n hóa, m t b ph n quan tr ng ngư i lao ng doanh nghi p nhà nư c tr thành c ông, là ngư i ch th c s ph n v n góp c a mình, có quy n d
 10. h p i h i c ông thông qua i u l Công ty, ng c , c và b u các thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, bi u quy t các v n liên quan n s n xu t kinh doanh thu c thNm quy n; góp ph n th c hi n ch trương c a ng và Nhà nu c v t o i u ki n cho ngư i lao ng tham gia qu n lý doanh nghi p. Tuy nhiên, v n qu n lý Nhà nư c i v i doanh nghi p sau c ph n hóa, nh t là trong quan h gi a các cơ quan qu n lý Nhà nư c v i doanh nghi p ã c ph n hóa, chưa xác nh ư c cơ quan nào là u m i t ng h p nh n báo cáo và gi i quy t nh ng vư ng m c, ki n ngh c a doanh nghi p. Ph n 2. K HO CH S P X P, I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C T NĂM 2009 N 2010 Chương trình hành ng v Ny m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c thành ph H Chí Minh giai an 2007- 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 14/2007/Q -UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph có nêu: “ Ny nhanh ti n s p x p và c ph n hóa các Công ty Nhà nư c, k c các T ng Công ty và Công ty Nhà nư c h at ng theo mô hình Công ty m - Công ty con và các Công ty Nhà nư c th c hi n nhi m v công ích. Hoàn thành vi c chuy n i toàn b các Công ty thu c di n Nhà nư c gi 100% v n i u l sang hình th c Công ty trách nhi m h u h n ho c Công tyc ph n vào năm 2009”. Căn c Quy t nh s 38/2007/Q -TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tiêu chí phân lo i 100% v n nhà nư c, thành ph xây d ng phương án s p x p doanh nghi p nhà nư c và ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 1057/Q -TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 có ti n s p x p như sau: năm 2007 (27 doanh nghi p), năm 2008 (53 doanh nghi p), năm 2009 (37 doanh nghi p). I. K T QU TH C HI N 2 NĂM (2007-2008): Sau 2 năm th c hi n Thành ph ch s p x p ư c 10 doanh nghi p, (xem ph l c 1 ính kèm) có ch m ti n so v i k ho ch nguyên nhân ch y u là do thay i v cơ ch , chính sách theo hư ng ngày càng ch t ch trong vi c xác nh giá tr tài s n nhà nư c th hi n qua vi c tính l i th v trí a lý i v i tài s n hình thành trên t ô th i v i hình th c thuê t khi c ph n hóa. Vi c ưa giá tr l i th v trí a lý này vào c ph n hoá nhà nư c ã làm tăng t 6 n 10 l n giá tr doanh nghi p khi c ph n hóa ã nh hư ng r t l n n l i nhu n c a doanh nghi p (ch còn 2% n 5 % năm) không thu hút ư c nhà u tư vì tính ra th p hơn lãi su t ti n g i ngân hàng. V n này, y ban nhân dân thành ph ã ki n ngh v i Th tư ng Chính ph là không tính giá tr l i th v trí a lý mà c n i u ch nh gía cho thuê t sát v i giá th trư ng áp d ng cho m i thành ph n kinh t có thuê t thu c s h u nhà nư c. N u ư c ch p thu n thì cách tính này s t o công b ng cho t t c doanh nghi p nhà nư c ã và ang c ph n hóa. n nay, Th tư ng Chính ph ã có ch o cho B Tài chính nghiên c u xu t trình chính ph s a i Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph theo hư ng ch ng th t thoát tài s n nhà nư c và phù h p v i tình hình th c t . Quán tri t ch o c a Thành y, y ban nhân dân thành ph ã yêu c u vi c th c hi n s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c nh t là c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c ph i m b o n nh th trư ng và v n an sinh xã h i trong giai o n suy gi m kinh t nên c n nghiên c u trình Th tư ng Chính ph i u ch nh l i phương án
 11. s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c giai an 2007- 2010 theo Quy t nh s 1057/Q -TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph . II. K HO CH I U CH NH PHƯƠNG ÁN S P X P VÀ I M I CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C (XEM PH L C 2,3,4): ư c s ch p thu n c a thư ng tr c Thành y t i Công văn s 2801-CV/VPTU ngày 20 tháng 02 năm 2009 c a Văn phòng Thành y thành ph H Chí Minh, t p th Thư ng tr c Thành y ã th ng nh t phương án i u ch nh s p x p, i m i các doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c thành ph H Chí Minh giai o n 2007-2010 mà y ban nhân dân thành ph ã nêu t i Công văn s 362/UBND-CNN ngày 23 tháng 01 năm 2009. Theo k ho ch i u ch nh này, Thành ph s trình Th tư ng Chính ph i u ch nh các n i dung: 1. V ti n : theo k ho ch cũ thì công tác s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c s hoàn thành vào năm 2009 nhưng nay s giãn n năm 2010. 2. V lo i hình s p x p: so v i phương án ư c duy t thì thành ph còn c ph n hóa 37 doanh nghi p, nhưng nay s chuy n sang Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên chia ra như sau: a) i v i các doanh nghi p nhà nư c có ho t ng công ích thu c các S ngành, Qu n - huy n (29 doanh nghi p trong ó qu n, huy n là 24 doanh nghi p) chuy n t lo i hình c ph n sang Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên vì: - Là ô th l n c n phân c p qu n lý th cho 24 Qu n - huy n nên duy trì hình th c Công ty nhà nư c 100% v n ho t ng công ích theo cơ ch t hàng ho c u th u. - Lĩnh v c ho t ng công ích ch y u làm công tác duy tu, b o dư ng: c u ư ng b , phà công viên cây xanh, h th ng chi u sáng công c ng, v sinh, thu gom rác, n o vét c ng rãnh…Qu n lý, cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c, xây d ng nhà xã h i. b) i v i các doanh nghi p nhà nư c s n xu t kinh doanh: (08 doanh nghi p) i u ch nh t c ph n hóa sang Công ty trách hi m h u h n m t thành viên: - Công ty D ch v xu t khNu lao ng và chuyên gia (Suleco): th c hi n chính sách xóa ói gi m nghèo (qua vay tín ch p i xu t kh u lao ng) và chuy n i ngành ngh cho các i tư ng có thu h i t th c hi n các d án (Làm công tác ào t o ngh cho con em các gia ình thu c di n xóa ói gi m nghèo và các h nông dân m t t). - Công ty Phát tri n khu công ngh cao: theo chương trình hành ng s 08/CTr/TU ngày 12 tháng 6 năm 2006 c a Thành y thành ph H Chí Minh v u tư xây d ng khu công ngh cao. - Th o C m viên Sài gòn thu c S Giao thông V n t i thành ph H Chí Minh t ơn v s nghi p chuy n thành Công ty TNHH m t thành viên t o nhi u thu n l i trong vi c ph c v nhu c u tham quan và ch ng trong vi c liên doanh liên k t xây d ng Khu gi i trí Sài gòn SAFARI. - Các doanh nghi p nhà nư c thu c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph (Công ty u tư và Xây d ng, Công ty S n xu t kinh doanh Thương m i và D ch v Xu t nh p khNu Thanh niên Xung phong và Công ty Khai thác Ch bi n Nông lâm s n tr ng r ng Vyfaco) t c ph n hóa chuy n sang sáp nh p vào Công ty D ch v công ích Thanh niên Xung phong th c hi n các nhi m v chính tr xã h i và công
 12. ích do thành ph giao. Công ty D ch v công ích Thanh niên Xung phong t c ph n hóa chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên th c hi n nhi m v chính tr và xã h i c a thành ph (Hi n nay, các ơn v thu c L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph th c hi n ch trương c a Th tư ng Chính ph giúp nư c b n Lào u tư tr ng cây cao su. Trư c m t, vi c sáp nh p l i các ơn v trên nh m t o i u ki n v ngu n l c th c hi n t t nhi m v chính tr này và sau khi hoàn thành nhi m v này, s ti p t c c ph n hóa ba b ph n doanh nghi p ã sáp nh p). - Trung tâm Nghiên c u ng d ng và d ch v khoa h c k thu t: ngh không c ph n hóa và chuy n sang ơn v s nghi p ph c v công tác nghiên c u và ng d ng khoa h c k thu t c a thành ph . c) Các Công ty thành viên c a các T ng Công ty và Công ty theo hình th c Công ty m - Công ty con: 09 doanh nghi p - Công ty Gi ng cây tr ng thành ph (thu c T ng Công ty Nông nghi p Sài gòn): không c ph n hóa và chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (doanh nghi p ang qu n lý hơn 75 ha t c a thành ph ). - Xí nghi p Khai thác ch bi n và d ch v th y s n (thu c T ng Công ty Nông nghi p Sài gòn): t bán doanh nghi p chuy n sang sáp nh p vào T ng Công ty Nông nghi p Sài gòn c ng c và ph c v chi n lư c kinh t bi n c a thành ph . - Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên C ng B n nghé (thu c T ng Công ty Cơ khí Giao thông v n t i Sài gòn): gi nguyên như hi n nay th c hi n di d i. Sau năm 2010 s ti p t c c ph n hóa. - Các doanh nghi p thu c T ng Công ty C p nư c Sài gòn: Xí nghi p C p nư c Trung An, Chi nhánh C p nư c Tân Hòa không c ph n hóa và chuy n sang Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên vì qua kh o sát 6 doanh nghi p c p nư c ã c ph n hóa có c t c th p khó thu hút các nhà u tư. Công t l trách nhi m h u h n m t thành viên Khai thác x lý nư c ng m không c ph n hóa và gi nguyên như hi n nay. - Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Vi t nam k ngh súc s n Vi t Nam Vissan (thu c T ng Công ty Thương m i Sài gòn): gi nguyên như hi n nay th c hi n chính sách bình n giá c a thành ph và th c hi n di d i. Sau năm 2010 s ti p t c c ph n hóa. - Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên Thương m i và d ch v Gia nh (thu c Công ty Phát tri n khu công nghi p Sài gòn) và Công t l trách nhi m h u h n m t thành viên Khu công nghi p Vĩnh L c (thu c Công ty Cholimex): không c ph n hóa và gi nguyên như hi n nay c ph n hóa cùng Công ty m . d) T ng Công ty và Công ty nhà nư c ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con: Theo phương án ư c duy t t i Quy t nh s 1057/Q -TTg ngày 17 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph thì trong t ng s 17 T ng Công ty và Công ty nhà nư c ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con có 02 ơn v chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên (T ng Công ty Công nghi p Sài gòn, T ng Công ty Liksin}, còn 15 ơn v s th c hi n c ph n hóa. K ho ch i u ch nh có tăng thêm T ng Công ty c p nư c Sài Gòn chuy n t Công ty c ph n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. Còn l i 14 T ng Công
 13. ty và Công ty nhà nư c ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con u chuy n thành Công ty c ph n. III. GI I PHÁP: Tăng cư ng s lãnh o, ch o c a Thành y, y ban nhân dân thành ph nh m t ư c s th ng nh t cao v ch trương, Ny nhanh và v ng ch c công tác s p x p, i m i các doanh nghi p nhà nư c c a thành ph v i m c tiêu n 01 tháng 7 năm 2010 các doanh nghi p nhà nư c s ho t ng dư i 02 hình th c Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên và Công ty c ph n theo i u 166 Lu t Doanh nghi p. Th c hi n nghiêm ch giao ban nh kỳ, h p chuyên dư i s ch trì c a lãnh o y ban nhân dân Thành ph , Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph nhanh chóng tháo g các vư ng m c trong quá trình th c hi n s p x p i m i doanh nghi p nhà nư c c a Thành ph . Các T ng Công ty và doanh nghi p chuy n i ph i xây d ng l trình ti n th c hi n th t c th chi ti t, t p trung gi i quy t ngay các khâu th t c giao tài s n, ki m kê x lý tài chính, quy t toán tài chính, quy t toán thu xác nh giá tr doanh nghi p, kh c ph c tình tr ng d n công vi c cu i năm. Ti p t c c i ti n các th t c hành chính, th ng nh t các bi u m u s p x p chuy n i vi c xem xét trình duy t ký các văn b n nhanh chóng và úng quy nh, không ch ng chéo gây phi n hà và b o m úng th i gian quy nh. Trong ó, chú ý rà soát, gi m b t các th t c hành chính v th t c giao tài s n c nh chuy n i doanh nghi p nhà nư c sang Công ty TNHH m t thành viên nhà nư c, Công ty c ph n theo Quy t nh s 2465/Q -UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 và Quy t nh s 2466/Q -UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph . Nâng cao trình i v i ngư i i di n tr c ti p ch s h u v n nhà nư c th c hi n quy n c a c ông góp v n theo Ngh nh s 09/2009/N -CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph . IV. KI N NGHN: 1. Cơ ch chính sách c ph n hóa: a) V cơ ch tài chính: Hi n nay nh ng doanh nghi p có khó khăn vư ng m c v x lý n khó òi, âm qu khen thư ng phúc l i, l lũy k chưa có cơ ch h ch toán gi m v n nhà nư c trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p, nên nhi u doanh nghi p thua l khi c ph n g p ách t c không th c hi n ư c n u x lý như doanh nghi p h at ng bình thư ng v x lý n khó thu theo Thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2006. ngh có cơ ch x lý d t i m n khó thu còn t n ng nhưng không i u ki n x lý theo Thông tư 13/2006/TT-BTC, gi m gánh n ng cho Công ty c ph n và lành m nh hóa tình hình tài chính trư c khi c ph n hóa. Nhi u doanh nghi p ã m t h t v n nhà nư c trên s sách, nhưng ph i ti p t c th c hi n c ph n hóa vì v n còn v n khi xác nh l i giá tr th c t v n nhà nư c, mà ch y u là do giá tr l i th v trí a lý mang l i, trong khi ó l lũy k v n chưa ư c x lý. ngh B Tài chính Chính ph cho phép không tính giá tr l i th v trí a lý vào giá tr doanh nghi p c ph n hóa mà i u ch nh giá cho thuê t sát v i giá th c t trên th trư ng tránh tình tr ng hai giá cho thuê t.
 14. ngh Chính ph cho phép ngư i lao ng mua c ph n v i giá ưu ãi là 60% giá trúng u th p nh t (thay vì 60% giá u thành công bình quân). ngh B Tài chính và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam s m có Thông tư liên t ch hư ng d n v vi c s d ng ngu n qu nào Công oàn ư c mua c ph n v i t l 3% v n i u l trong doanh nghi p Nhà nư c c ph n hóa. V bán c ph n giá ưu ãi cho t ch c công oàn trong doanh nghi p, ngh Chính ph cho phép t ch c công òan trong doanh nghi p ư c mua v i giá b ng 60% giá u thành công th p nh t và quy nh th i gian h n ch ư c chuy n như ng, t o i u ki n cho t ch c công oàn góp ph n làm ch doanh nghi p và ch ng hơn trong vi c s d ng ng v n. b) V cơ ch s p x p lao ng dôi dư: Các doanh nghi p c ph n hóa theo Ngh nh s 64/2002/N -CP và Ngh nh s 187/2004/N -CP, theo quy nh v ch tr c p ti n thôi vi c, m t vi c làm cho ngư i lao ng trong năm u tiên ư c chi t ngu n thu t c ph n hóa doanh nghi p, trư ng h p ngư i lao ng b thôi vi c, m t vi c trong 4 năm ti p theo thì Công ty c ph n có trách nhi m chi tr 50% t ng m c tr c p theo quy nh c a B Lu t Lao ng, 50% còn l i ư c thanh toán t ti n thu c ph n hóa. Tuy nhiên, t khi Ngh nh s 109/2007/N -CP ra i và có hi u l c t ngày 01 tháng 8 năm 2007 thì không quy nh kho n chi h tr i v i tr c p thôi vi c, m t vi c như tinh th n c a Ngh nh 187/2004/N -CP. ngh Chính ph v n cho phép chi h tr 50% tr c p m t vi c, thôi vi c cho ngư i lao ng trong các doanh nghi p th c hi n chuy n i sang Công ty c ph n theo Ngh nh 109/2007/N -CP gi ng như Ngh nh 187/2004/N -CP. c) V qu n lý và s d ng ti n thu t c ph n hóa: - Ki n ngh Th tư ng Chính ph và B Tài chính cho phép y ban nhân dân thành ph ư c gi l i s dư t i các qu h tr s p x p doanh nghi p t i các T ng Công ty và Công ty m thu c Thành ph qu n lý (không i u v qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương theo Quy t nh s 09/2008/Q -BTC ngày 31 tháng 01 năm 2008) Thành ph có ngu n v n nh m ch ng trong vi c u tư các d án tr ng i m theo m c tiêu phát tri n c a mình. - Ki n ngh Chính ph và B Tài chính cho phép các T ng Công ty và Công ty m con ư c s d ng ngu n thu t qu h tr s p x p doanh nghi p (theo Quy t nh 09/2008/Q -BTC) h tr u tư b sung v n i u l cho các Công ty con thu c di n gi 100% v n nhà nư c nhưng chưa v n theo quy nh ho c u tư cho các d án nâng cao năng l c s n xu t kinh doanh c a các Công ty con. d) V x lý t ai khi c ph n hóa: Sau khi chuy n i t doanh nghi p nhà nư c sang Công ty c ph n, m t s Công ty c ph n thay i m c ích s d ng nhà xư ng và cho các ơn v khác thuê l i vì cho r ng theo Lu t Doanh nghi p, Công ty c ph n có toàn quy n s d ng tài s n thu c s h u c a mình (trong ó có nhà xư ng) nhưng h p ng thuê t t i nhà xư ng này không cho phép thuê l i. Do ó, vư ng m c này ã gây nhi u lúng túng cho các doanh nghi p sau c ph n hóa và các cơ quan qu n lý nhà nư c. ngh B Tài chính và B Tài nguyên môi trư ng có văn b n hư ng d n x lý v trư ng h p cho thuê l i này. 2. V cách th c ch o, i u hành:
 15. - ngh B Tài chính hư ng d n cơ ch v u giá quy n ư c mua c ph n phát hành thêm c a c ông nhà nư c trong trư ng h p nhà nư c t ch i không mua thêm c ph n khi Công ty c ph n phát hành tăng v n i u l , tránh thi t thòi quy n l i c a nhà nư c. - ngh Chính ph nghiên c u giao m t cơ quan làm u m i t ng h p trong qu n lý nhà nư c v i Công ty c ph n gi i quy t các khó khăn vư ng m c và các ki n ngh c a các Công ty c ph n. 3. V ki m tra, giám sát sau c ph n hóa: Ki n ngh y ban Ch ng khoán Nhà nư c có quy nh th t ch t ch v vi c phát hành c ph n riêng l , c bi t i v i Công ty c ph n có tình hình h at ng không hi u qu , tài chính không minh b ch nh m b o v l i ích chính áng c a các c ông./. KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như trên; - TT/TU; TT/H NDTP; - TTUB: CT, các PCT; - Văn phòng Thành y; - Ban i m i qu n lý doanh nghi p; - S Tài chính; Chi c c Tài chính DN; - Vi n Nghiên c u PT; C c Thu TP; Nguy n Trung Tín - S K ho ch và u tư; S N i v ; - S Lao ng - Thương binh và Xã h i; - VPUB: CVP, PVP/KT; P. CNN (2), THKH; - Lưu: VT, (CNN/KH) P. ( ính kèm 6 ph l c)
Đồng bộ tài khoản