Văn bản Chỉ thị số 09/CT-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
60
lượt xem
2
download

Văn bản Chỉ thị số 09/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tập trung thực hiện, hoàn thành công tác rà soát, hợp nhất, xây dựng và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách để thống nhất áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội sau hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Chỉ thị số 09/CT-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 09/CT-UBND Hà N i, ngày 18 tháng 03 năm 2009 CH THN V VI C T P TRUNG TH C HI N, HOÀN THÀNH CÔNG TÁC RÀ SOÁT, H P NH T, XÂY D NG VÀ BAN HÀNH M I CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T, CÁC CƠ CH CHÍNH SÁCH TH NG NH T ÁP D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I SAU H P NH T, M R NG NA GI I HÀNH CHÍNH Ngay sau khi a gi i hành chính Thành ph Hà N i ư c h p nh t, m r ng theo Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i; UBND Thành ph ã ban hành K ho ch s 08/KH-UBND ngày 12/9/2008 và s 12/KH-UBND ngày 15/01/2009 ch o các S , Ngành ch c năng t ch c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch , chính sách do UBND Thành ph Hà N i (cũ), UBND T nh Hà Tây ã ban hành trư c ây, h p nh t, xây d ng m i và ban hành th ng nh t áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i (m i). Ti p ó, ngày 23/01/2009, UBND Thành ph ã ban hành Quy t nh s 508/Q -UBND ch o các S , Ban, Ngành xây d ng m i các văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch chính sách c a UBND Thành ph trong năm 2009. n nay, UBND Thành ph ã ban hành ư c 24 văn b n, còn 49/73 văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch chính sách có n i dung gi ng nhau, ho c khác bi t không l n, c n ph i h p nh t ban hành ngay, nhưng các S , Ngành ch trì chưa trình UBND Thành ph xem xét, ban hành, các văn b n, cơ ch chính sách c n ph i xây d ng m i, trình UBND Thành ph xem xét, ban hành trong năm 2009 ti n tri n khai cũng r t ch m. Vi c m t s S , Ngành ư c giao ch trì chưa hoàn thành úng ti n Thành ph giao, có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân ch quan là do các S , Ngành chưa nh n th c y v t m quan tr ng trong công tác này; chưa giành s quan tâm, u tư v th i gian và cán b th c hi n, chưa nghiêm túc th c hi n ch o c a UBND Thành ph ; gây nh hư ng n s ch o i u hành chung c a Thành ph . UBND Thành ph yêu c u các S , Ngành nghiêm túc rút kinh nghi m trong n i b cơ quan, ơn v . khNn trương hoàn thành công tác rà soát, h p nh t, xây d ng và ban hành m i các văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch chính sách th ng nh t áp d ng trên a bàn Thành ph Hà N i (m i); Ch t ch UBND Thành ph ch th : 1. V ti n th c hi n:
 2. a) Các văn b n, cơ ch chính sách có n i dung gi ng nhau ho c khác bi t không l n: Các S Ngành ư c giao ch trì rà soát, h p nh t hoàn thi n d th o và trình UBND Thành ph xem xét, thông qua, duy t ký ban hành theo úng ti n quy nh t i Ph l c chi ti t ính kèm b) Các văn b n, cơ ch chính sách xây d ng m i trong năm 2009: Các S , Ban, Ngành ư c giao ch trì nâng cao tinh th n trách nhi m, xây d ng văn b n m i m b o ti n quy nh t i Quy t nh s 508/Q -UBND ngày 23/01/2009. c) Các văn b n, cơ ch chính sách ph i h y b : Các S , Ban, Ngành khNn trương rà soát, g i văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch chính sách c a UBND Thành ph ã h t hi u l c, ph i h y b v S Tư pháp trư c ngày 30/4/2009. S Tư pháp rà soát, t ng h p, d th o Quy t nh trình UBND Thành ph xem xét, ký ban hành h y b các văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch chính sách ã h t hi u l c trư c ngày 25/05/2009. 2. V t ch c th c hi n: a) Các ng chí Phó Ch t ch UBND Thành ph theo lĩnh v c công tác ư c phân công t p trung ôn c, ch o các S , Ngành ư c giao ch trì (thu c Kh i) hoàn thành vi c rà soát, h p ch t, xây d ng m i d th o các văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch chính sách; sau ó xem xét, ch nh s a th ng nh t văn b n ho c ch trì h p, th o lu n v i các S , Ngành, cơ quan liên quan góp ý hoàn thi n d th o văn b n trư c khi trình t p th UBND Thành ph xem xét, thông qua; ch o hoàn thi n văn b n và duy t ký ban hành theo úng ti n UBND Thành ph quy nh. b) Các S , Ban, Ngành ư c giao ch trì ph i h p ch t ch v i S Tư pháp và các S , Ngành liên quan trong quá trình rà soát, h p nh t, xây d ng m i d th o văn b n m b o ch t lư ng, úng ti n quy nh và ph i ch u trách nhi m ôn c, bám sát cho n khi văn b n ư c UBND Thành ph ban hành. Trong quá trình so n th o, có th g p 2 ho c nhi u văn b n có n i dung g n gi ng nhau vào m t văn b n. Các văn b n ã n th i h n quy nh ph i ban hành, nhưng có n i dung mà cơ quan Trung ương chưa hư ng d n c th , thì S , Ngành ư c giao ch trì xây d ng văn b n theo hư ng áp d ng các cơ ch , chính sách hi n hành, khi có quy nh ho c hư ng d n c a cơ quan Trung ương thì th c hi n s a i, b sung ho c ghi: "... th c hi n theo quy nh c a cơ quan nhà nư c c p trên". c) Các S , Ban, Ngành ư c giao ph i h p, thNm nh ph i c cán b có thNm quy n, ph i h p k p th i, nghiêm túc, trách nhi m khi có yêu c u, ngh c a cơ quan ch trì. d) Văn phòng UBND Thành ph ph i h p ch t ch v i S , Ngành ư c giao ch trì s p x p l ch h p t p th UBND Thành ph xem xét, cho ý ki n d th o các văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch chính sách m b o h p lý, khoa h c. Trư ng h p không b trí ư c l ch h p UBND Thành ph , căn c Quy ch làm vi c c a UBND Thành ph , S , Ngành ch trì ph i h p v i Văn phòng UBND Thành ph g i phi u xin ý ki n các thành viên UBND Thành ph .
 3. Ch t ch UBND Thành ph yêu c u các ng chí Phó Ch t ch UBND Thành ph , Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành ch o quy t li t các nhi m v nêu trên m b o ch t lư ng, ti n và ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v k t qu th c hi n. S Tư pháp t ng h p tình hình, cùng các S , Ngành ch trì, thư ng xuyên báo cáo k t qu , nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh v i UBND Thành ph ch o./. CH TNCH Nguy n Th Th o DANH M C CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T, CƠ CH CHÍNH SÁCH PH I RÀ SOÁT, H P NH T, XÂY D NG M I, TRÌNH UBND THÀNH PH XEM XÉT, BAN HÀNH (Ban hanh kèm theo Ch th s 09/CT-UBND ngày 18/3/2009 c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i) Th i h n hoàn Th i h n thi n d UBND Lãnh o th o văn Thành ph UBND Cơ quan Cơ quan b n TT Tên văn b n xem xét, Ghi chú TP ch ch trì ph i h p c ps thông qua o và trình và ký ban UBND hành Thành ph I Các văn b n chưa th c hi n theo K ho ch s 08/KH-UBND ngày 12/09/2008 c a UBND Thành ph 1. Quy t nh c a UBND Thành ph quy nh v PCT Các s : phân c p qu n Hoàng Trư c KH& T, T 25/3 - lý nhà nư c M nh S Tài chính ngày TC, C c 05/4/2009 trong vi c 25/3/2009 Hi n Thu quy t nh qu n lý s d ng, thu h i, i u chuy n,
 4. thanh lý tài s n nhà nư c t i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p thu c ph m vi qu n lý c a TP 2. Quy t nh c a UBND Thành ph ban hành quy nh v liên thông gi i quy t m t s PCT Phí Các s : Trư c S K ho ch T 25/3 - th t c hành Thái TN&MT, ngày và u tư 05/4/2009 chính trong Bình XD, GTVT 25/3/2009 qu n lý d án u tư xây d ng công trình trên a bàn TP Hà N i. 3. Quy t nh c a UBND Thành ph v vi c ban hành Quy nh v PCT Phí Các s : Trư c S K ho ch T 25/3 - u th u l a Thái TN&MT, ngày và u tư 05/4/2009 ch n nhà u Bình XD 25/3/2009 tư d án có s d ng t trên a bàn TP Hà N i. 4. Quy t nh c a UBND Thành ph v quy nh thNm PCT Phí Các s : TC, Trư c nh, c p gi y S K ho ch T 25/3 - Thái XD, ngày ch ng nh n và u tư 05/4/2009 Bình TN&M'T 25/3/2009 u tư các d án trên a bàn Thành ph . 5. Quy t nh PCT Phí S xây Trư c T 25/3 - c a UBND Thái S N iv d ng và ngày 05/4/2009 TP v ki n Bình UBND các 25/3/2009
 5. toàn, c ng c qu n, v t ch c huy n, thanh tra xây thành ph d ng qu n, tr c thu c huy n và thí i m thành l p thanh tra xây d ng xã, phư ng, th tr n t i TP Hà N i. 6. Quy t nh c a UBND Thành ph S PCT quy nh v KH& T, Trư c Nguy n S Công T 25/3 - qu n lý các BQL các ngày Huy thương 05/4/2009 c m i m khu CN & 25/3/2009 Tư ng công nghi p CX trên a bàn TP. 7. Quy t nh c a UBND TP ban hành quy nh v PCT Các s : khuy n khích Trư c Nguy n S Công KH& T, T 25/3 - u tư: kinh ngày Huy thương NN&PTNT, 05/4/2009 doanh rau an 25/3/2009 Tư ng TC toàn, th c phNm s ch trên a bàn TP Hà N i. 8. Quy t nh c a UBND TP v vi c ban hành Quy ch qu n lý tài chính i Các s : v i ph n S Tài chính KH& T, ngu n v n (Chuy n Trư c PCT ào TC, Chi T 25/3 - cho vay c a nhi m v ngày Văn Bình nhánh 05/4/2009 Qu gi i ch trì t S 25/3/2009 NHCSXH quy t vi c L TB&XH) Hà N i làm Thành ph u thác qua Chi nhánh ngân hàng chính sách xã h i Hà N i.
 6. 9. Quy t nh c a UBND TP v vi c ban hành Quy nh thi tuy n Các s , ban, công ch c d ngành và b trong cơ Ch t ch UBND các Trư c quan hành T 25/3 - Nguy n S N i v qu n, ngày chính, thi 05/4/2009 Th Th o huy n, 25/3/2009 tuy n ho c xét thành ph tuy n viên tr c thu c ch c, các ơn v s nghi p c a Nhà nư c thu c TP Hà N i 10. Quy t nh c a UBND TP v vi c ban hành Quy nh v Qu n Các s , ban, lý t ch c b ngành và máy, biên ch , Ch t ch UBND các Trư c ti n lương, T 25/3 - Nguy n S N i v qu n, ngày ti n công, cán 05/4/2009 Th Th o huy n, 25/3/2009 b công ch c, thành ph viên ch c và tr c thu c lao ng h p ng trong các ơn v thu c Thành ph Hà N i. 11. Quy t nh c a UBND TP v vi c Các s , ban, ban hành quy ngành và ch tuy n Ch t ch UBND các Trư c T 25/3 - d ng công Nguy n S N i v qu n, ngày 05/4/2009 ch c xã Th Th o huy n, 25/3/2009 phư ng th thành ph tr n trên a tr c thu c bàn Thành ph Hà N i II Các văn b n chưa th c hi n theo K ho ch s 12/KH-UBND ngày 15/01/2009 c a UBND Thành ph 1 Quy t nh PCT S Trư c T ngày ã so n c a UBND Hoàng S Tài chính KH& T, ngày 20 - th o Thành ph v M nh C c Thu 20/3/2009 30/3/2009 nhưng do
 7. vi c quy nh Hi n B Tài mua s m, u chính có th u mua s m thay i tài s n theo chính Thông tư s sách 63/2007/TT- BTC ngày 15/6/2007 2 Quy t nh c a UBND ã xin ý Thành ph ki n, S quy nh v PCT Vũ S Tài chính Các s : Trư c T ngày Tài chính ơn giá và xác H ng và s KH T, XD, ngày 20 - ang nh ơn giá Khanh TN&MT C c Thu 20/3/2009 30/3/2009 hoàn cho thuê t thi n. trên a bàn TP Hà N i 3 Quy t nh c a UBND Thành ph quy nh ã có ý Các s : m b o tr t ki n thNm TN&MT, t , an toàn và PCTTT Trư c T ngày nh S S Xây GTVT, v sinh môi Phí Thái ngày 20 - XD ang d ng CATP, trư ng trong Bình 20/3/2009 30/3/2009 ti p thu Thanh tra quá trình xây hoàn TP d ng các công ch nh thành trên a bàn Thành Ph Hà N i. 4 Quy t nh c a UBND Thành ph v vi c quy nh thí i m m t Các s : s cơ ch , KH& T, chính sách TC, TNMT, PCTTT Trư c T ngày khuy n khích S Xây L TBXH, Phí Thái ngày 15 - u tư xây d ng Công Bình 15/4/2009 25/4/2009 d ng nhà thương cho công nhân BQL thuê trong các KCN&CX khu công nghi p trên a bàn Thành ph Hà N i. 5 Quy t nh PCTTT S Xây Các s : Trư c T ngày c a UBND Phí Thái d ng KH& T, ngày 15 -
 8. Thành ph Bình TC, TNMT, 15/4/2009 25/4/2009 ban hành quy C c Thu nh v qu n lý u tư xây d ng và kinh doanh các d án khu ô th m i, khu nhà trên a bàn TP Hà N i 6 Quy t nh c a UBND Thành ph Các s : ãd ban hành Quy PCT VHTT&DL, th o ch phong Trư c T ngày Nguy n S Công L TBXH, xong, t ng danh ngày 20 - Huy thương N iv , ang xin hi u ngh 20/3/2009 30/3/2009 Tư ng Liên minh ý ki n các nhân Hà N i các HTX s , ngành và các chính sách i v i ngh nhân. 7 Quy t nh c a UBND Các s : ãd Thành ph PCT VHTT&DL, Trư c T ngày th o, ban hành quy Nguy n S Công L TBXH, ngày 20 - ang xin ch công nh n Huy thương N iv , 20/3/2009 30/3/2009 ý ki n các làng ngh trên Tư ng Liên minh s , ngành a bàn thành các HTX ph Hà N i 8 Quy t nh c a UBND Thành ph ban hành Quy Các s ch u th u PCT KH T, XD, Trư c T ngày t hàng cung Nguy n S Tài chính GTVT, Tư ngày 15 - ng các s n Văn Khôi pháp, Công 15/4/2009 30/4/2009 phNm d ch v thương ô th trên a bàn Thành ph Hà N i. 9 Quy t nh c a UBND Thành ph Các s : PCT Trư c T ngày ban hành Quy Nguy n S Xây KH T, ngày 15 - ch c i t o, Văn Khôi d ng TNMT, TC, 15/4/2009 30/4/2009 xây d ng l i C c Thu các chung cư cũ b hư h ng,
 9. xu ng c p trên a bàn Thành ph Hà N i 10 Quy t nh c a UBND Thành ph quy nh v xã h i hóa ã có d u tư phát th o, PCT Các s : TC, Trư c T ngày tri n, qu n lý S Xây ang l y Nguy n KH T, C c ngày 20 - hành doanh d ng ý ki n n i Văn Khôi Thu 20/3/2009 30/4/2009 khai thác h b trong thông cung ngành c p nư c s ch trên a bàn Thành ph Hà N i. 11 Quy t nh c a UBND Thành ph ban hành Quy Các s : nh trách PCT Trư c T ngày S Xây KH T, nhi m qu n lý Nguy n ngày 15 - d ng KHCN, TC, ch t lư ng Văn Khôi 15/4/2009 30/4/2009 TP. N i v công trình xây d ng trên a bàn thành ph Hà N i. 12 Quy t nh c a UBND Thành ph ban hành Quy ã có ý nh v vi c ki n thNm hư ng d n t Các s : PCT Trư c T ngày nh, S ch c ki m tra, S Xây KH T, TC, Nguy n ngày 20 - Xây d ng ch ng nh n d ng KHCN, Văn Khôi 20/3/2009 30/4/2009 ang phù h p v TTTP hoàn ch t lư ng thi n công trình xây d ng trên a bàn Thành ph Hà N i. 13 Quy t nh c a UBND PCT S Xây Các s : Trư c T ngày Thành ph Nguy n ngày 15 - d ng TNMT, TC ban hành Quy Văn Khôi 15/4/2009 30/4/2009 ch ti p nh n
 10. nhà cơ quan t qu n trên a Bàn Thành ph Hà N i. 14 Quy t nh c a UBND Thành ph v vi c ban giao, ti p nh n qu PCT Trư c T ngày S Xây Các s : nhà ph c v Nguy n ngày 15 - d ng TNMT, TC di dân gi i Văn Khôi 15/4/2009 30/4/2009 phóng m t b ng trên a bàn Thành ph Hà N i 15 Quy t nh c a UBND Thành ph ban hành Quy nh i u ki n Các s : m b o kinh PCT TNMT, TC, Trư c T ngày doanh i v i S Xây Nguy n Công ngày 15 - các m t hàng d ng Văn Khôi thương, 15/4/2009 30/4/2009 v t li u xây KH T d ng kinh doanh có i u ki n trên a bàn Thành ph Hà N i 16 Quy t nh c a UBND Thành ph ban hành quy ho ch các a Các s : i m ư c QHKT, PCT Trư c T ngày phép kinh TNMT, Nguy n S xây d ng ngày 15 - doanh các m t Công Văn Khôi 15/4/2009 30/4/2009 hàng v t li u thương, xây d ng kinh KHCN doanh có i u ki n trên a bàn Thành ph Hà N i 17 Quy t nh PCT S Giao Trư c T ngày c a UBND Nguy n thông v n Các S : N i ngày 15 - Thành ph v Văn Khôi t i v , TC 15/4/2009 30/4/2009 vi c t ch c
 11. ho t ng c a Trung tâm qu n lý giao thông công c ng Thành ph Hà N i 18 Quy t nh c a UBND ã có d Thành ph PCT S Nông Trư c T ngày th o, quy nh v t Tr nh nghi p và Các s : N i ngày 20 - ang xin ch c, ho t Duy phát tri n v :Yt 20/3/2009 30/3/2009 ý ki n ng c a thú Hùng nông thôn thNm nh y xã, phư ng, th tr n. 19 Quy t nh c a UBND Thành ph PCT S Nông quy nh Trư c T ngày Tr nh nghi p và Các s : N i m ng lư i b o ngày 15 - Duy phát tri n v ,Yt v th c v t t i 15/4/2009 30/4/2009 Hùng nông thôn các huy n ngo i thành Hà N i 20 Quy t nh c a UBND Thành ph Hà PCT S Nông Các s : N i Trư c T ngày N i quy nh Tr nh nghi p và v ,Yt , ngày 15 - t ch c ho t Duy phát tri n KH T 15/4/2009 30/4/2009 ng c a Hùng nông thôn khuy n nông viên cơ s 21 Quy t nh ang ch c a UBND ý ki n tr Thành ph l ic a quy nh B . Yêu PCT S Nông chính sách Các s : Y Trư c T ngày c u ti p Tr nh nghi p và khuy n khích t , KH T, ngày 15 - t c th c Duy phát tri n h tr phát TC 15/4/2009 30/4/2009 hi n theo Hùng nông thôn tri n chăn ch o nuôi xa khu c a dân cư UBND TP 22 Quy t nh PCT S Nông ang ch c a UBND Tr nh S Tài Trư c T ngày ý ki n tr nghi p và Thành ph v Duy chính, C c ngày 15 - l ic a phát tri n vi c ban hành Hùng Thu 15/4/2009 30/4/2009 B . Yêu nông thôn nh m c kinh c u ti p
 12. t k thu t t c th c trong ho t hi n theo ng tư i tiêu ch o ph c v s n c a xu t nông UBND nghi p TP 23 Quy t nh ang ch c a UBND ý ki n tr Thành ph v l ic a vi c tr giá B . Yêu PCT S Nông trong ho t S Tài Trư c T ngày c u ti p Tr nh nghi p và ng tư i tiêu chính, C c ngày 15 - t c th c Duy phát tri n nư c ph c v thu 15/4/2009 30/4/2009 hi n theo Hùng nông thôn s n xu t nông ch o nghi p c a UBND TP 24 Quy t nh c a UBND Thành ph ban hành quy nh ch ph c p c thù áp d ng i v i cán b , công PCT Ngô ch c: viên S thông tin Các s : N i Trư c T ngày Th ch c làm Truy n v , Tài ngày 15 - Thanh công tác thông chính 15/4/2009 30/4/2009 H ng chuyên môn v công ngh thông tin, vi n thông t i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p trên a Thành ph Hà N i. 25 Quy t nh c a UBND Thành ph ban hành Quy PCT Ngô S Thông S KHCN, Trư c T ngày ch ph i h p Th tin Truy n TTTP, ngày 15 - công tác Thanh thông CATP 15/4/2009 30/4/2009 phòng ch ng H ng các hành vi vi ph m, t i ph m trong
 13. lĩnh v c Bưu chính, vi n thông và CNTT trên a bàn Thành ph Hà N i. 26 Ch th c a UBND Thành ph v/v tăng cư ng công PCT Ngô tác qu n lý S Thông S KHCN, Trư c T ngày Th t n s và thi t tin Truy n TTTP, ngày 15 - Thanh b phát sóng thông CATP 15/4/2009 30/4/2009 H ng vô tuy n i n trên a bàn thành ph Hà N i. 27 Ch th c a UBND Thành ph v/v tăng cư ng công tác qu n lý PCT Ngô S Thông S KHCN, Trư c T ngày phát tri n Th tin Truy n TTTP, ngày 15 - tr m g c i n Thanh thông CATP 15/4/2009 30/4/2009 tho i di ng H ng m t t công c ng (BTS) trên a bàn TP Hà N i 28 Ch th c a UBND Thành ph v vi c PCT Ngô S KHCN, qu n lý ho t S Thông Trư c T ngày Th KH T, ng kinh tin Truy n ngày 15 - Thanh TTTP, doanh i lý thông 15/4/2009 30/4/2009 H ng CATP Internet trên a bàn TP Hà N i 29 Quy t nh c a UBND ã có d Thành ph PCT Ngô Các S : th o, ban hành Quy S Văn hóa Trư c T ngày Th QHKT, ang xin ch qu n lý Th thao và ngày 20 - Thanh TNMT, XD, ý ki n ho t ng Du l ch 20/3/2009 30/3/2009 H ng GTVT, TP c a các qu ng cáo s , ngành trên a bàn TP Hà N i.
 14. 30 Quy t nh c a UBND Thành ph ã có d ban hành Quy PCT Ngô Các S : th o, ch t tên, S Văn hóa Trư c T ngày Th QHKT, ang xin i tên ư ng Th thao và ngày 20 - Thanh TNMT, XD, ý ki n ph và công Du l ch 20/3/2009 30/3/2009 H ng GTVT c a các trình công s , ngành c ng trên a bàn TP Hà N i. 31 Quy t nh c a UBND ã có d Thành ph v th o, vi c thu, s ang xin d ng h c phí PCT Ngô Các S : TC, Trư c T ngày ý ki n và m t s Th S Giáo d c KH T, ngày 20 - c a các kho n thu Thanh và ào t o L TBXH 20/3/2009 30/3/2009 s , ngành khác trong các H ng và ý ki n cơ s giáo d c thNm công l p trên nh. a bàn TP Hà N i 32 Quy t nh c a UBND Thành ph ban hành Quy ch tuyên dương, khen PCT Ngô Các s : Trư c T ngày thư ng và Th thành S N i v GD T, TC, ngày 15 - chính sách s H ng KH T 15/4/2009 30/4/2009 d ng th khoa xu t s c t t nghi p các trư ng i h c trên a bàn TP Hà N i 33 Quy t nh Liên c a UBND ngành ã Thành ph v có t vi c h tr t Các s TC, trình xin ch c ti p S Lao ng Trư c T ngày PCT ào N iv ,B ý ki n ch nh n, an táng Văn Bình Thương binh Tư l nh Th ngày 20 - oc a hài c t li t sĩ và Xã h i 20/3/2009 30/3/2009 ô PCT do các t UBNDTP ch c, cơ quan Ph trách có thNm kh i quy n bàn
 15. giao v cho Thành ph Hà N i và thân nhân li t sĩ 34 Quy t nh c a UBND Thành ph v S Lao ng Các s : N i Trư c T ngày PCT ào vi c ban hành Thương binh v . TC, ngày 15 - Văn Bình chuNn nghèo và Xã h i KH T 15/4/2009 30/4/2009 năm 2009 - 2010 35 Quy t nh c a UBND Thành ph v vi c h tr S Lao ng Các s : TC, Trư c T ngày xây d ng nhà PCT ào Thương binh KH T, XD, ngày 15 - i oàn k t Văn Bình và Xã h i TNMT 15/4/2009 30/4/2009 cho h nghèo Thành ph năm 2008 - 2009 36 Quy t nh c a UBND Thành ph v vi c t p trung ã có d nuôi dư ng th o, S Lao ng Trư c T ngày ngư i lang PCT ào Các s : TC, ang Thương binh ngày 20 - thang xin ăn, Văn Bình KH T, Y t trình và Xã h i 20/3/2009 30/3/2009 ngư i tâm UBND th n lang TP thang trên a bàn TP Hà N i 37 Quy t nh c a UBND Thành ph nh m c kinh phí cho công tác t p trung S Lao ng Trư c T ngày nuôi dư ng PCT ào Các s : TC, Thương binh ngày 15 - ngư i lang Văn Bình KH T, Y t và Xã h i 15/4/2009 30/4/2009 thang xin ăn, ngư i tâm thân lang thang trên a bàn TP Hà N i
 16. 38 Quy t nh c a UBND Thành ph Quy nh ch ph c p ã có d i v i cán th o, Liên b , công ch c ngành S Lao ng Các s : TC, Trư c T ngày làm vi c t i PCT ào ang Thương binh KH T, N i ngày 20 - các cơ s Văn Bình trình và Xã h i v , CATP 20/3/2009 30/3/2009 qu n lý ngư i UBND nghi n ma Thành tuý, ngư i bán ph dâm và ngư i sau cai nghi n trên a bàn TP Hà N i
Đồng bộ tài khoản