intTypePromotion=1

Văn bản hướng dẫn trình bày báo cáo

Chia sẻ: Trần Văn Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
228
lượt xem
60
download

Văn bản hướng dẫn trình bày báo cáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập tôt́ nghiêp̣ phaỉ đươc̣ triǹ h baỳ khúc chiêt́ , ngăń goṇ , sac̣ h se,̃ không được tâỷ xoá và đươc̣ đań h maý , in môṭ măṭ trên khổ giâý A4. Nêú trong báo cáo có sử dụng taì liêụ cuả ngươì khać (như trić h dâñ ban̉ g, biêủ , đồ thi…̣ ) thì nhât́ thiêt́ phaỉ ghi rõ nguồn tài liệu đã tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản hướng dẫn trình bày báo cáo

  1. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO Nội dung. Báo cáo thực tập tôt nghiêp phai được trinh bay khuc chiêt, ngăn gon, sach se, không ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̃ được tây xoa và được đanh may, in môt măt trên khổ giây A4. Nêu trong báo cáo có sử ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ dung tai liêu cua người khac (như trich dân bang, biêu, đồ thi…) thì nhât thiêt phai ghi rõ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ̉ nguôn tai liêu đã tham khao. ̀̀ ̣ ̉ Mẫu báo cáo: 1. Bản Đề Cương. Mẫu số 1: Đề cương thực tập tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -KHOA CNTT- ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1. Thông tin sinh viên: Họ và tên: Điện thoại: Email: 2. Thông tin đơn vị thực tập: Đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: 3. Thông tin cán bộ hướng dẫn: Họ và tên: Điện thoại: Email: Đơn vị công tác: 1
  2. 4. Mục đích thực tập: 5. Nội dung: 6. Kế hoạch thực tập: Từ ngày tới ngày Hà nội, ngày tháng năm 20 Ý kiến của cán bộ hướng dẫn Sinh viên 2
  3. 2. Trang bìa. Phụ luc 1: Mâu bia báo cáo khổ A4 (210x297mm) ̣ ̃̀ TRƯỜNG ĐAI HOC ĐIÊN LỰC ̣ ̣ ̣ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Chữ hoa TimeNewRoman 16, bold) ĐỀ TAI: ̀ (Chữ hoa TimeNewRoman 16, bold) PHÂN TÍCH CHU TRÌNH BÁN HÀNG TẠI SIÊU THỊ VÀ…. (Chữ hoa TimeNewRoman 16, bold) NGUYỄN VĂN A (chữ TimeNewRoman 14pt, bold) Hà Nội – 2012 (chữ TimeNewRoman 14pt) 3
  4. 3. Lời cảm ơn Thực hiện luận án tiến sĩ là một việc khó, nhưng là một nhiệm vụ đáng làm. Tôi rất hạnh phúc khi thực hiện xong luận án tiến sĩ, và quan trọng hơn là những gì tôi đã học được trong suốt ba năm qua. Bên cạnh kiến thức tôi thu đ ược, tôi đã học đ ược phương pháp nghiên cứu một cách độc lập. Sự thành công này không đơn thuần bởi sự nỗ lực của cá nhân tôi, mà còn có sự hỗ trợ và giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn và nhiều đồng nghiệp khác. Nhân cơ hội này, tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn của tôi đ ến họ………….. 4. MỤC LỤC. PHẦN MỞ ĐẦU........................................................Error: Reference source not found 1. Tính cấp thiết của luận án Error: Reference source not found 2. Mục tiêu của luận án Error: Reference source not found 3. Các đóng góp của luận án Error: Reference source not found 4. Bố cục của luận án Error: Reference source not found Chương 1. TỔNG QUAN VỀ TRÍCH RÚT ĐẶC TRƯNG VÀ TRA CỨU ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG.................................................Error: Reference source not found 1.1 Các đặc trưng Error: Reference source not found 1.1.1 Các đặc trưng toàn cục và cục bộ. ...Error: Reference source not found 1.1.2 Các đặc trưng thị giác trong tra cứu ảnhError: Reference source not found 1.2 Kiến trúc của một hệ thống tra cứu ảnh dựa vào đặc trưng thị giác Error: Reference source not found 1.3 Trích rút đặc trưng Error: Reference source not found 5. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. - Cac ký hiêu, chữ viêt tăt (nêu co) được xêp theo thứ tự bang chữ cai. Không viêt tăt ́ ̣ ́́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́́ những cum từ dai hoăc những cum từ it xuât hiên trong báo cáo. ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ - VD: 4
  5. Bộ biến đổi nguồn dòng CSI Current source Inverters Bộ biến đổi nguồn áp VSI Voltage source Inverters EMT ElectroMagnetic transients program Chương trình tính toán quá độ điện từ P 6. DANH MỤC HÌNH ẢNH. Hình 1.1. Kiến trúc hệ thống tra cứu ảnh dựa vào đặc trưng thị giác................Error: Reference source not found Hình 1.2. Hai ảnh khác nhau nhưng có cùng lược đồ màu.. ...Error: Reference source not found Hình 1.3. Từ trên xuống: Ảnh gốc sử dụng 256 màu, được lượng hoá trong 8 bin, và được lượng hoá trong 64 bin sử dụng không gian màu RGB.. ..Error: Reference source not found Hình 1.4. Ba ảnh I1, I2 và I3 và các lược đồ màu tương ứng của chúng..............Error: Reference source not found …………………………………….. 7. DANH MỤC BẢNG BIỂU. Bảng 2.1. Các kết quả của truy vấn 1.....................Error: Reference source not found Bảng 2.2. Các kết quả của truy vấn 2....................Error: Reference source not found Bảng 2.3. Các kết quả của truy vấn 3....................Error: Reference source not found Bảng 3.1. Tính độ lệch DXselectedrow cho phân hoạch theo dòng của ảnh I ..........Error: Reference source not found Bảng 3.2. Tính độ lệch DXselectedcol cho phân hoạch theo cột của ảnh I .............Error: Reference source not found Bảng 3.3. Tính độ lệch DXselectedrow cho phân hoạch theo dòng của vùng BR2 ....Error: Reference source not found ………………………………… 5
  6. 8. PHẦN MỞ ĐẦU. - Viết nêu bật được vấn đề thực hiện trong báo cáo và luận cứ dẫn đ ến chọn l ựa đó - Ví dụ : Chất lượng điện thường được nói đến như giới hạn cho phép về độ lệch điện áp, dao động điện áp, dạng sóng không hình sin của điện áp và dòng điện, sự mất đối xứng điện áp trong lưới điện ba pha, độ lệch tần số. Trong các tiêu chuẩn giới hạn đó thì giới hạn về dao động điện áp (nhất là sóng hài và chớp nháy điện áp) là một trong nh ững vấn đề lớn về chất lượng điện cần được quan tâm, nhất là đối với các nước có nền công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển. Lý do chọn đề tài: Trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, việc nghiên c ứu dao động điện áp trong lưới điện có ý nghĩa rất lớn. Nói một cách khác, đ ể tồn tại và phát triển không ngừng nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong cạnh tranh thị trường phải quan tâm đến vấn đề chất lượng điện năng, dao động điện áp là một trong những vấn đề đó. Dao động điện áp qúa mức ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động của các thiết bị tiêu thụ điện nối vào lưới điện, đến chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khoẻ của con người như thị giác, thần kinh… Tất cả những điều đó dẫn đ ến thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc dân. Đối với những nhà máy điện ở gần phụ tải dao động xung, dao động điện áp quá lớn do nguồn này gây ra luôn đi đôi với dao động công suất có thể làm cho bộ phận điều chỉnh tuabin của máy phát điện phải hoạt đ ộng liên tục ở chế độ công suất đó và kéo theo tình trạng dao động tần số. Tên đề tài: “ Nghiên cứu dao động điện áp trong lưới phân phối của hệ thống điện” ………………………………….. 9. Nội dung báo cáo. Số thứ tự cua chương, muc và tiêu muc được đanh số băng hệ thông chữ số Arap, ̉ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ́ không dung số La ma. Cac muc và tiêu muc được đanh số băng cac nhom hai hoăc ba chữ ̀ ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ số cach nhau môt dâu châm: số thứ nhât chỉ số chương; số thứ hai chỉ số muc; số thứ ba ́ ̣́ ́ ́ ̣ chỉ số tiêu muc. ̉ ̣ Ví du: ̣ 6
  7. Chương 1. …………………………… 1.1 1.1.1 1.1.2 …… 1.2 Chương 2. …………………………… 2.1 2.1.1 2.1.2 ….. 2.2 ….. Hình vẽ được chú thích bên dưới, số chú thích gồm 2 chữ số, chữ số thứ nhất thể hiện chương có hình vẽ đó, chữ số thứ 2 thể hiện số thứ tự của hình vẽ đó trong chương. VD: Hình 2.5 Sơ đồ thuật toán….. (hình thứ 5 của chương 2) Bảng biểu được chú thích bên trên, số chú thich gồm 2 chữ số, chữ số thứ nhất thể hiện chương có bảng biểu đó, chữ số thứ 2 thể hiện số thứ tự của bảng biểi đó trong chương. VD: Bảng 3.4 Bảng thực thể sinh viên….. (bảng thứ 4 của chương 3) 11. Kết luận - Nêu bật được kết luận báo cáo và kiến nghi hướng phát triển tiếp cũng như khả năng ứng dụng và mở rộng nghiên cứu 12. Tài liệu tham khảo Trình bày theo thứ tự : số thứ tự (đặt trong ngoắc vuông). Tên tác giả; tên sách (in đậm hoặc nghiêng); tên NXB; Nơi XB và năm xuất bản 7
  8. VD: [8]. Phạm Hữu Khang; Quản trị SQL Server 2000; NXB Thống kê; Hà Nội – 2001 13. Phụ lục. - Thể hiện những hình vẽ lớn, code,… 10. Một số quy định khác. - Báo cáo tối thiểu là 30 trang, tối đa là 50 trang (không tính phụ lục). - Chế ban vi tinh dung cỡ chữ 13 cua TimeNewRoman hệ soan thao winword; dan ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̃ dong đăt chế đô1,3 line; lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm; lề phai 2 cm; lề trái 3 cm xuông ̀ ̣ ̣ ̉ ́ dong (spacing after) 6pt và thut vao dong đâu tiên cua đoan văn (first line) 1 cm. ̀ ̣̀ ̀ ̀ ̉ ̣ - Đóng bìa màu có bóng kính. - Số trang được đanh vao goc dưới bên phai (được dành từ đầu cho đến trang đ ầu ́ ̀ ́ ̉ của phụ lục). 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2