Văn bản về Luật Đất đai

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

1
887
lượt xem
135
download

Văn bản về Luật Đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Văn bản về Luật Đất đai

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LUËT  ® Ê T  ® AI §Êt  ai  µ tµinguyªn  èc    cïng  ý    µ t liÖu s¶n  Êt ® Æc   ® l    qu gia v«  qu gi¸,l      xu   biÖt,lµ thµnh  Çn     ph quan  äng hµng  u   ña  tr   ®Ç c m«i  êng  èng, lµ ®Þa   µn   tr s    b ph©n  è    b c¸c khu  ©n  ,x©y  ùng    ¬  ë  d c  d c¸c c s kinh tÕ,v¨n ho¸,x∙héi,an              ninh  vµ  èc  qu phßng; Tr¶iqua  Òu  Õ  Ö,  ©n  ©n    ∙  èn bao    nhi th h nh d ta® t   c«ng søc,x¬ng    m¸u  íi m  t¹olËp,b¶o  Ö   îcvèn  t  ai nh  µy     v®  ®Ê ®   ng nay; C¨n  vµo    iÒu    vµ  cña  Õn  cø  c¸c ® 17, 18  84  Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi n  ho x∙ h   chñ  Üa  ÖtNam   ngh Vi   n¨m 1992; LuËt nµy    quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é qu¶n  ý, ö  ông  t  ai,quyÒn  µ  Üa  l  ds ®Ê ®   v ngh vô  ña  êisö  ông  t. c ng   d ®Ê CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1 §Êt ®ai thuéc së  ÷u  µn  ©n  Nhµ   ícthèng  Êt qu¶n  ý.      h to d do  n  nh   l Nhµ   ícgiao ®Êt  n    cho    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ,®¬n  Þ  ò     v v trang nh©n  ©n,    d c¬ quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi (gäichung  µ tæ  ch tr         l   chøc),hé      gia ®×nh  µ    ©n  ö  ông    nh  ©u  µi.Nhµ   íccßn  v c¸nh sd æn ®Þ ld  n  cho  chøc,hé    tæ    gia ®×nh, c¸ nh©n    t.Tæ      thuª®Ê   chøc,hé    nh  µ    ©n  îcNhµ   ícgiao   gia ®× v c¸ nh ®  n    ®Êt,cho    t    thuª®Ê trong LuËt nµy  äichung  µngêisö  ông  t.     g  l   d ®Ê Nhµ   íccho  chøc,c¸nh©n  ícngoµithuª®Êt. n  tæ     n     §i Ò u 2 1­  êi sö  ông  t    nh,  îc Uû   Ng   d ®Ê æn ®Þ ®   ban  ©n  ©n    êng, thÞ  nh d x∙,ph   trÊn x¸c  Ën  ×  îc c¬  nh th ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ðt  µ  Êp  Êy x vc gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy sd ®Ê 2­  µ   íc kh«ng  õa  Ën  Öc  ßi  ¹ ®Êt  ∙  Nh n   th nh vi ® l i   ® giao cho  êi kh¸c sö  ng     dông trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Ýnh  tr th hi ch s¸ch  t  ai  ña  µ   íc ViÖt Nam   ®Ê ® c Nh n     d©n  ñ  éng  µ,Ch Ýnh  ñ  ch c ho   ph c¸ch m¹ng  ©m  êiCéng  µ  Òn    l th   ho mi Nam   Öt Vi   Nam   µ  µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam. v Nh n   ho x∙h   ngh Vi   3­  µ   íc cã  Ýnh  Nh n   ch s¸ch b¶o  ¶m   ® cho  êi lµm  ng   n«ng nghiÖp, nu«i     trångthuû s¶n,l©m        nghiÖp  ã  t  c ®Ê s¶n  Êt. xu §i Ò u 3 1­ Nhµ   ícb¶o  é  Òn  µ  îÝch  îp ph¸p cña  êisö  ông  t.   n  h quy v l  i h    ng   d ®Ê 2­  é     nh, c¸ nh©n  îc Nhµ   íc giao  t  ã  Òn  H gia ®×    ®  n  ®Ê c quy chuyÓn  æi, ®   chuyÓn  îng,cho  nh   thuª, õa kÕ,  Õ  Êp  Òn  ö  ông  t.  th   th ch quy s d ®Ê
 2. 2 C¸c  Òn  ãitrªnchØ  îc thùc hiÖn  quy n    ®    trong thêih¹n     giao  t  µ  ng  ®Ê v ®ó m ôc  ch  ö  ông  ña  t  îcgiao theo  ®Ý sd c ®Ê ®     quy  nh  ña  Ët nµy  µ      ®Þ c Lu   v c¸cquy ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËt.   3­ Quy Òn  µ  Üa  ô  ña    chøc    v ngh v c c¸c tæ  trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt      n    vµ  cho    t  Ch Ýnh  ñ  ×nh Uû   thuª®Ê do  ph tr   ban  êng  ô  èc  éiquy  nh. Th v Qu h   ®Þ §i Ò u 4 Ng êi sö  ông  t  ã   d ®Ê c tr¸chnhiÖm     b¶o  Ö,    ¹o,båi bæ   µ  ö  ông  v c¶it     vsd ®Êt  îp  ý,cã  Öu  h l   hi qu¶; ph¶i lµm  y     ñ  ôc  a   Ýnh,  ép  Õ      ®Ç ®ñ th t ®Þ ch n thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t  µ    quy sd ®Ê v c¸c kho¶n  kh¸c theo  thu    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. §i Ò u 5 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  êi sö  ông  t  u    lao ®éng,  Ët t   Òn n  kh ng   d ®Ê ®Ç t   v   , ti   vèn  µ    ông    µnh  ùu khoa  äc   ü  Ëtvµo    Öc  v ¸p d c¸cth t  h ­k thu   c¸cvi sau  y: ®© ­Lµ m       Þsö  ông  t;   t¨nggi¸tr   d ®Ê ­Th© m     canh,t¨ngvô,n©ng       cao  Öu  hi qu¶  ö  ông  t; sd ®Ê ­Khaihoang,vìho¸,lÊn biÓn,phñ               xanh  t  èng,®åi nóiträc, t  ån  ®Ê tr      ®Ê c c¸tven  Ón    ë   éng  Ön  Ých  t    bi ®Ó m r di t ®Ê s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,   nu«itrång thuû s¶n  µ  µm  èi;       v l mu ­B¶o  Ö,    ¹o, µm      Ç u   ì  ña  t;   v c¶it   l t¨ng®é m m c ®Ê ­Sö  ông  ÕtkiÖm  t.  d ti   ®Ê §i Ò u 6 Nghiªm  Ê m   Öc  Ên  Õm   t  ai,chuyÓn  Òn  ö  ông  t    c vi l chi ®Ê ®   quy sd ®Ê tr¸i phÐp, sö  ông  t   d ®Ê kh«ng  ng  ôc  ch  îcgiao,huû  ¹i®Êt. ®ó m ®Ý ®     ho   §i Ò u 7 Quèc  éi thùc hiÖn  Òn  Õt  nh,  Òn  h    quy quy ®Þ quy gi¸m    èicao  i  íi s¸tt   ®è v   viÖc  qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai trong c¶  íc. l  s d ®Ê ®    n Héi ®ång  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn  Òn  Õt  nh, quyÒn    Nh d c¸cc th   quy quy ®Þ   gi¸m  s¸tviÖc    qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai trong ®Þa  ¬ng  ×nh. l  s d ®Ê ®     ph m §i Ò u 8 Ch Ýnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   t  ai trongc¶  íc. ph th nh   l  n   ®Ê ®    n Uû   ban  ©n   ©n    Êp  ùc hiÖn  Nh d c¸c c th   qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   t  ai trong l  n   ®Ê ®     ®Þa  ¬ng  ×nh  ph m theo thÈm  Òn  îcquy  nh  ¹ LuËt nµy.   quy ®  ®Þ t  i   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  qu¶n  ý®Êt  ai    l  ® ë Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ChÝnh  ñ, Thñ   ëng  ¬  ph   tr c quan  qu¶n  ý ®Êt  ai    a   ¬ng  Þu  l  ® ë ®Þ ph ch tr¸ch 
 3. 3 nhiÖ m   íc Uû   tr   ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c trong  Öc  vi qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   t  l  n   ®Ê ®ai. §i Ò u 9 Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  thu   phñ trong ph¹m    Öm   ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh  ã    vinhi v  hcm c tr¸chnhiÖm     b¶o  ¶m   ® viÖc  ö  ông  ng  ôc  ch, cã  Öu  sd ®ó m ®Ý   hi qu¶  t  Nhµ   ícgiao  ®Ê do  n  cho      c¸c tæ chøc  ùcthuéc Bé, ngµnh  × nh. tr      m §i Ò u 10 M Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam   µ    chøc  µnh    ña  Æt   Ën, tr   qu Vi   v c¸c tæ  th viªnc M tr   c¸c tæ    chøc    éi kh¸c,c¸c tæ  x∙ h       chøc  kinh tÕ, ®¬n  Þ  ò     v v trang nh©n  ©n  µ    d v c«ng  ©n  ã  Ö m   ô  èihîp víi   ¬  d c nhi v ph       c quan  µ   íctrong viÖc  ùc hiÖn  c¸c Nh n     th   c¸c biÖn    ph¸p  b¶o  Ö   µ  ö  ông  t  îp  ý,tiÕtkiÖm   vvsd ®Ê h l     theo quy  ¹ch  µ  ho v ph¸p luËt.   C¸c  ¬  c quan  µ   íc trong ph¹m    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  ×nh   Nh n     vinhi v v quy hcm cã tr¸chnhiÖ m    xem   Ðt vµ    Õt c¸ckiÕn  Þ  ña  ¬  x   gi¶i quy     ngh c c quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh tÕ,tæ      chøc    éi,®¬n  Þ  ò  x∙h   v v trang nh©n  ©n  µ    d v c«ng  ©n  d trong  viÖc  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p b¶o  Ö   µ  ö  ông  t.   v vsd ®Ê §i Ò u 11 C¨n  vµo  ôc  ch  ö  ông  ñ  Õu,  t  îc ph©n  µnh    ¹ cø  m ®Ý sd ch y ®Ê ®   th c¸c lo i   sau  y: ®© 1­ §Êt n«ng     nghiÖp; 2­ §Êt l©m     nghiÖp; 3­ §Êt khu  ©n       d c n«ng  th«n; 4­ §Êt ®«  Þ;     th 5­ §Êt chuyªn dïng;      6­ §Êt cha  ö  ông.    sd §i Ò u 12 Nhµ   ícx¸c®Þnh      ¹ ®Êt    Ýnh  Õ  n    gi¸c¸clo i  ®Ó t thu chuyÓn  Òn  ö  ông  quy sd ®Êt, thu  Òn      ti khigiao  t  ®Ê hoÆc   cho thuª ®Êt, tÝnh    Þ tµis¶n        gi¸tr     khi giao  ®Êt,båith ng  Öth¹ivÒ   t      åi®Êt.ChÝnh  ñ      ê thi     ®Ê khithu h     ph quy  nh  ®Þ khung  gi¸c¸clo¹ ®Êt  i víi õng vïng vµ    i   ®è    t    theo tõng thêigian.      CH ¬NG   II QU¶N   ý  µ   íC  Ò   T   AI L NH N V ®Ê ® §i Ò u 13
 4. 4 Néi dung    qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   t  ai bao  å m: l  n   ®Ê ®   g 1­  Òu    §i tra,kh¶o    o   c, ®¸nh    µ  ©n  ¹ng  t, lËp  s¸t,® ®¹   gi¸v ph h ®Ê   b¶n    ®å ®Þa  Ýnh; ch 2­ Quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch ho¸ viÖc  ö  ông  t;   ho   k ho     sd ®Ê 3­ Ban  µnh        h c¸c v¨n b¶n ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ý,sö  ông  t  µ  chøc  l  d ®Ê v tæ  thùc hiÖn        c¸cv¨n b¶n  ; ®ã 4­ Giao  t,cho    t,thu håi®Êt;   ®Ê   thuª®Ê       5­ §¨ng  ý  t  ai,lËp  µ    k ®Ê ®   v qu¶n  ýsæ   a  Ýnh,qu¶n  ýc¸chîp ®ång  l   ®Þ ch   l      sö  ông  t, thèng    Óm   ®Êt, cÊp  Êy  d ®Ê   kª,ki kª    gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt; 6­ Thanh    Öc  Êp  µnh    Õ   ,  Ó  Ö  Ò   travi ch h c¸c ch ®é th l v qu¶n  ý,sö  ông  l  d ®Êt; 7­ Gi¶iquyÕt     tranh chÊp  Ò   t  ai;gi¶iquyÕt  Õu  ¹i, è c¸o c¸c vi   v ®Ê ®     khi n           t ph¹m  trong viÖc    qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai. l  s d ®Ê ® §i Ò u 14 1­  Ýnh  ñ  Ch ph chØ   o  û   ®¹ U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung¬ng  iÒu      ® tra,kh¶o    o  c,®¸nh    µ  ©n  ¹ng  t. s¸t, ®¹   ® gi¸v ph h ®Ê 2­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d chØ  o  ¬  ®¹ c quan  qu¶n  ý®Êt  ai trùcthuéc vµ  û   l  ®     U ban  ©n  ©n  Êp  íi nh d c d  qu¶n  ýtheo  âisù  Õn  ng  Ò   Ön  Ých,lo¹  t, l  d   bi ®é v di t  i ®Ê   ngêi sö  ông  t, kÞp  êichØnh  ýc¸c tµiliÖu vÒ   t  ai   d ®Ê   th   l        ®Ê ® cho  ï hîp  íi ph   v   hiÖn  ¹ngsö  ông  t    a  ¬ng  × nh. tr   d ®Ê ë ®Þ ph m §i Ò u 15 1­  Ýnh  ñ  Ch ph chØ  o  µ  chøc  Öc  Ëp  ®¹ v tæ  vi l b¶n    a   Ýnh  èng  ®å ®Þ ch th nhÊt trªnph¹m    níc.    vic¶  C¬   quan qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng  ¬ ban  µnh  h quy  ×nh kü  Ët,quy  tr   thu   ph¹m  ©y  ùng  xd b¶n    a  Ýnh. ®å ®Þ ch 2­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  o  µ  ®¹ v tæ  chøc  Öc  Ëp b¶n    a  Ýnh    a  ¬ng  × nh. vi l   ®å ®Þ ch ë ®Þ ph m 3­ B¶n    a   Ýnh  îc lËp  ®å ®Þ ch ®   theo  n  Þ  µnh  Ýnh    êng, thÞ  ®¬ v h ch x∙,ph   trÊn. 4­ B¶n    a  Ýnh  èc  îcl gi÷t¹ c¬    ®å ®Þ ch g ®  u      quan  i qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ¬ng. C¸c    b¶n sao  îcl gi÷ t¹ c¬  ®  u    i quan    qu¶n  ý®Êt  ai tØnh,thµnh  è  ùc l  ®    ph tr   thuéc Trung  ng,  ¬ huyÖn,  Ën,  Þ    µnh  è  éc  qu th x∙,th ph thu tØnh  µ  û     v U ban nh©n  ©n    êng,thÞ  Ên;b¶n  d x∙,ph   tr   sao  ã    Þnh  c gi¸tr   b¶n  èc. g §i Ò u 16 1­ ChÝnh  ñ  Ëp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai trong c¶  íc.   ph l   ho   ho   d ®Ê ®    n
 5. 5 2­  û   U ban  ©n   ©n   nh d c¸c  Êp  Ëp  c l quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ho   ho sd ®Ê trong ®Þa  ¬ng  × nh  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n    ph m tr     nh d th«ng  qua  íckhitr×nh c¬  tr       quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. Nh n   th quy x   3­ C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph c¨n  vµo  cø  nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  × nh  Ëp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai do  v  hcm l  ho   ho   d ®Ê ®   ngµnh,lÜnh  ùc  × nh  ô    vm ph tr¸ch®Ó   ×nh ChÝnh  ñ  Ðt duyÖt.   tr   ph x   4­ C¬     quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng  µ  a   ¬ng  èihîp víic¸c ¬ v ®Þ ph ph         c¬ quan  ÷u  h quan  óp  Ýnh  ñ  µ  û   gi Ch ph v U ban  ©n  ©n    Êp  Ëp    nh d c¸c c l quy ho¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai.   ho   d ®Ê ® §i Ò u 17 1­ Néi dung     quy  ¹ch sö  ông  t  ai bao  å m: ho   d ®Ê ®   g a) Khoanh  nh    ¹  t  ®Þ c¸c lo i®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp, ®Êt      khu d©n    c n«ng th«n,®Êt  «   Þ, ®Êt    ® th   chuyªn  ïng,®Êt  a  ö  ông  ña  õng  d   ch s d ct ®Þa  ¬ng  µ  níc; ph v c¶  b) §iÒu    chØnh  Öc  vi khoanh  nh  ãitrªncho  ï hîp víi õng    o¹n  ®Þ n    ph       t giai® ph¸ttr Ónkinh tÕ     éicña  õng ®Þa  ¬ng  µ   i     ­x∙h   t  ph v trongph¹m    níc.   vic¶  2­ Néi dung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai bao  å m:    k ho   d ®Ê ®   g a) Khoanh  nh  Öc  ö  ông  õng lo¹ ®Êt    ®Þ vi s d t  i   trongtõng thêikú  Õ   ¹ch;       k ho b) §iÒu    chØnh  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai cho  ïhîp víi k ho   d ®Ê ®   ph       quy  ¹ch. ho §i Ò u 18 ThÈ m   Òn  Ðt duyÖt quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai: quy x     ho   ho   d ®Ê ® 1­  èc  éi quyÕt  nh  Qu h  ®Þ quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ho   ho sd ®Ê ® trong  ph¹m    níc. vic¶  2­  Ýnh  ñ  Ðt duyÖt  Ch ph x   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña    ho   ho sd ®Ê ® c c¸c Bé,  ¬  c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, cña  û   thu Ch ph   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 3­  û   U ban  ©n  ©n  Êp    Ðt  Öt  nh d c trªnx duy quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  ho   ho sd ®Êt  ai cña  û   ®  U ban  ©n  ©n  Êp  íi ùctiÕp. nh d c d    tr 4­  ¬   C quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Ðt  Öt  Nh n   th quy x duy quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ho   ho s dông  t  ai nµo  ×  ã  Òn  ®Ê ®   th c quy cho  Ðp    ph bæ sung  iÒu  ® chØnh quy  ¹ch, ho   kÕ   ¹ch ®ã. ho   §i Ò u 19 C¸c    ®Ó   Õt ®Þnh  c¨n cø  quy   giao ®Êt:   1­ Quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho   ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  Ðt duyÖt. quy x   2­ Yªu  Çu  ö  ông  t      c sd ®Ê ghitrong luËn    chøng  kinh tÕ   ü  Ëtvµ    ­k thu   trong   thiÕtkÕ   ∙  îc c¬    ® ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ðt  Öt  Nh n   th quy x duy hoÆc   n    ®¬ xin giao ®Êt.  
 6. 6 §i Ò u 20 Nhµ   íc giao  t  n  ®Ê cho    chøc, hé    nh,    ©n  ö  ông    c¸c tæ    gia ®× c¸ nh sd æn ®Þnh  ©u  µi. ld Thêi h¹n    giao  t  ö  ông    nh  ©u  µi ®Ó   ång c©y  µng  ®Ê s d æn ®Þ l d  tr   h n¨m,   nu«itrång thuû      s¶n  µ20  l   n¨m, ®Ó   ång c©y  ©u    tr   l n¨m  µ50  l   n¨m. Khi h Õt  êi    th   h¹n,n Õu  êisö  ông  t  ã    ng   d ®Ê c nhu  Çu  Õp tôcsö  ông  µ  c ti     d v trong qu¸ tr×nh sö       dông  t  Êp  µnh  ng  ®Ê ch h ®ó ph¸p luËtvÒ   t  ai th× ® îcNhµ   ícgiao ®Êt        ®Ê ®       n    ®ã ®Ó   Õp tôcsö  ông. ti     d Nhµ   íc giao  t  ö  ông  ©u  µi cho  é    nh,    ©n    µm  n  ®Ê s d l d  h gia ®× c¸ nh ®Ó l nhµ    µ  ë v chØ    åitrong c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  thu h      ê h   ®Þ t  i 26  §i 27  LuËt nµy.   Thêih¹n    giao ®Êt  ö  ông    nh  ©u  µi®èi víic¸c lo¹  t    sd æn ®Þ l d       i ®Ê kh¸c do    ChÝnh  ñ  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 21 ViÖc  Õt  nh  quy ®Þ giao ®Êt  ang  ã  êisö  ông    ® c ng   d cho  êikh¸c chØ  ­ ng     ® îctiÕn hµnh      sau    ã  Õt ®Þnh    åi®Êt  . khic quy   thu h   ®ã §i Ò u 22 Tæ  chøc,hé    nh, c¸ nh©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt    ö  ông  µo    gia ®×    ®  n    ®Ó s d v m ôc  ch  ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n  µ  µm  vl muèi kh«ng    ph¶itr¶tiÒn sö  ông  t;n Õu  îcNhµ   ícgiao ®Êt    ö  ông      d ®Ê   ®  n    ®Ó s d vµo  ôc  ch  m ®Ý kh¸cth× ph¶itr¶tiÒn sö  ông  t,trõc¸ctr ng  îp ® îcmiÔn,        d ®Ê       ê h       gi¶m theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph §i Ò u 23 ThÈ m   Òn  quy giao  t    ö  ông  µo  ôc  ch  ®Ê ®Ó s d vm ®Ý kh«ng ph¶i lµ s¶n     xuÊtn«ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1­ Uû     ban  êng  ô  èc  éith«ng  th v Qu h   qua  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m  ña  Ýnh  c Ch phñ  Ò   Öc  v vi giao  t  ®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  ã  õng    ö  ông  cr ®Ó s d vµo  ôc  ch  m ®Ý kh¸c. 2­  Ýnh  ñ  Ðt  Ch ph x duyÖt  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m  ña  û   c U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  Ò   Öc  ¬ v vi giao  t  ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt    l©m nghiÖp  ã  õng    ö  ông  µo  ôc  ch  cr ®Ó s d vm ®Ý kh¸c. C¨n  vµo  cø  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai ®∙  îcQuèc  éiquyÕt ho   ho   d ®Ê ®   ®   h    ®Þnh  vµ  kÕ  ho¹ch hµng n¨m  vÒ  viÖc giao ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m   nghiÖp  ã  õng    ö  ông  µo  ôc   ch  cr ®Ó s d vm ®Ý kh¸c ®∙  îc Uû     ®   ban  êng  ô  th v Quèc  éith«ng  h  qua,ChÝnh  ñ  Õt  nh  Öc    ph quy ®Þ vi giao ®Êt    ö  ông  µo    ®Ó s d v m äi  ôc  ch  m ®Ý trong nh÷ng  êng  îp cÇn  Õt.   tr h  thi 3­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh     ph tr     ¬ quy ®Þ giao  t    ö  ông  µo  ôc  ch  ®Ê ®Ó s d vm ®Ý kh«ng ph¶i lµ s¶n  Êt n«ng     xu   nghiÖp,   l©m nghiÖp  theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®©
 7. 7 a) Tõ  ha  ëxuèng  i víi t    1  tr   ®è     ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ã  õng, cr   ®Êt khu  ©n    d c n«ng  th«n,®Êt  «  Þ  µ  õ 2  trëxuèng  i víi t  èng,   ® th v t   ha    ®è     ®Ê tr   ®åi nóiträccho  çi c«ng  ×nh kh«ng  éc c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ m ôc         m  tr   thu     ê h   ®Þ t  i b kho¶n  §iÒu  µy; 3  n b) Tõ  ha  ëxuèng  i víi t    3  tr   ®è     ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ã  õng, cr   ®Êt khu  ©n    d c n«ng th«n,®Êt  «   Þ;tõ 5  trë xuèng  i  íi®Êt  èng,   ® th     ha    ®è v   tr   ®åi nóiträccho  çi c«ng  ×nh ® êng  é,® êng  ¾t,® êng  Én  íc,® êng  Én       m  tr   b  s  d n  d dÇu,  êng  Én  Ý, ® êng  iÖn, ®ª  iÒu  µ  õ 10  trëxuèng  i  íi®Êt  ® d kh   ®  ® v t   ha    ®è v   trèng,®åi nóiträccho  çi c«ng  ×nh x©y  ùng  å        m  tr   d h chøa  íc; n c) Giao  t    ®Ê n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ã  õng    é    nh, c¸ cr ®Ó h gia ®×    nh©n  µm  µ  ; ®Êt  l nh ë   chuyªn  ïng  µy    ö  ông  µo  ôc   ch  d n ®Ó s d vm ®Ý chuyªn  dïng kh¸c hoÆc     µm  µ  ; ®Êt  «   Þ    ®Ó l nh ë   ® th theo  nh  ®Þ møc   ChÝnh  ñ  do  ph quy  nh; ®Þ d)  Õ   ¹ch  K ho giao  t  ®Ê khu  ©n    n«ng  d c th«n    û   ®Ó U ban  ©n   ©n   nh d huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh    x∙,th ph thu   giao ®Êt    cho  é    nh, c¸ nh©n  µm  h gia ®×     l nhµ  . ë §i Ò u 24 ThÈ m   Òn  quy giao  t    ö  ông  µo  ôc  ch  ®Ê ®Ó s d vm ®Ý n«ng nghiÖp, l©m     nghiÖp  îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 1­  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ giao  t  ®Ê cho    chøc; c¸ctæ  2­ Uû     ban  ©n  ©n  Ön, thÞ    µnh  è  éc tØnh  nh d huy   x∙,th ph thu   giao ®Êt      cho c¸ché    nh  µ    ©n.   gia®× v c¸nh §i Ò u 25 C¸c  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy giao ®Êt    quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ ti§i 23  §iÒu  cña  Ët nµy  24  Lu   kh«ng  îcuû  Òn  ®   quy cho  Êp  íi c d. §i Ò u 26 Nhµ   íc thu  åi toµn  é  n  h  b hoÆc   ét  Çn  t  ∙  m ph ®Ê ® giao  ö  ông  sd trong  nh÷ng  êng  îp sau  y: tr h  ®© 1­ Tæ     chøc  ö  ông  t  Þ    Ó,ph¸ s¶n,chuyÓn  i  ¬ikh¸c,gi¶m  sd ®Ê b gi¶ith       ®n    nhu  Çu  ö  ông  t  µ   c sd ®Ê m kh«ng  éc c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  cña  thu     ê h   ®Þ t  i 30  LuËt nµy;c¸nh©n  ö  ông  t  ∙  Õt  µ        sd ®Ê ® ch m kh«ng  ã  êi® îcquyÒn  Õp tôc c ng     ti     sö  ông  t  ; d ®Ê ®ã 2­ Ng êisö  ông  t  ùnguyÖn    ¹®Êt  îcgiao;    d ®Ê t   tr¶l   i ®  3­ §Êt kh«ng  îcsö  ông     ® d trong thêih¹n  th¸ng liÒn m µ       12      kh«ng  îcc¬  ®  quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  Nh n   th quy quy   giao ®Êt      ®ã cho  Ðp; ph 4­ Ng êisö  ông  t  è       d ®Ê c ý kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô  i víi µ   íc; th   ngh v ®è     Nh n 5­ §Êt sö  ông    d kh«ng  ng  ôc  ch  îcgiao; ®ó m ®Ý ®  
 8. 8 6­ §Êt ® îcgiao kh«ng        theo  ng  Èm  Òn  ®ó th quy quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ ti §i 23  §iÒu  cña  Ët nµy. 24  Lu   §i Ò u 27 Trong  êng  îp  ËtcÇn  Õt,Nhµ   íc thu  åi®Êt  ang  ö  ông  ña  tr h th   thi   n  h  ® sd c ngêi sö  ông  t    ö  ông  µo  ôc  ch  èc   d ®Ê ®Ó s d vm ®Ý qu phßng, an    ninh,lî Ých    i quèc    îÝch  gia,l   i c«ng  éng  × ngêibÞ    åi®Êt  îc®Ò n   ïthiÖth¹i. c th     thu h   ®  b    §i Ò u 28 C¬  quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  quyÕt  nh   ®Þ giao  t  µo  ×  ã  ®Ê n th c quyÒn    åi®Êt  . thu h   ®ã ViÖc    åi®Êt    thu h   ®Ó chuyÓn sang  ôc  ch  m ®Ý kh¸c ph¶itheo  ng        ®ó quy ho¹ch vµ  Õ   ¹ch ®∙  îcc¬    k ho   ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. Nh n   th quy x   Tríckhithu håi®Êt       ph¶ith«ng  cho  êi®ang  ö  ông  ÕtvÒ   ýdo    b¸o  ng   sd bi   l   thu håi, êigian,kÕ   ¹ch dichuyÓn, ph¬ng    n   ïthiÖth¹i.     th   ho       ¸n ®Ò b     Trong  êng  îp  ã  tr h c nhu  Çu  Èn  Êp  ña  Õn  c kh c c chi tranh,chèng    thiªntai    hoÆc   trong  ×nh  ¹ng khÈn  Êp, th×  Öc  ng  ông  t  Uû   t tr   c  vi tr d ®Ê do  ban  ©n  nh d©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  ëlªnquyÕt  nh. H Õt  êi huy     x∙,th ph thu   tr     ®Þ   th   h¹n  ng  ông, ngêi sö  ông  t  îc tr¶ l¹ ®Êt  µ  îc ®Ò n   ï thiÖth¹ido  tr d    d ®Ê ®     i   v®  b     viÖc  ng  ông  ©y    tr d g ra theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 29 Ch Ýnh  ñ,Uû   ph   ban  ©n  ©n    Êp  ùc hiÖn  Öc  nh d c¸c c th   vi cho    chøc, c¸c tæ    hé    nh, c¸ nh©n  gia ®×    thuª®Êt      ®Ó s¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo quy  nh  ña  ®Þ c LuËt nµy  µ      v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u 30 Kh«ng  îcchuyÓn  Òn  ö  ông  t  ®  quy sd ®Ê trong nh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© 1­ §Êt sö  ông    d kh«ng  ã  Êy têhîp ph¸p; c gi       2­ §Êt giao cho    chøc  µ        c¸ctæ  m ph¸p luËtquy  nh     ®Þ kh«ng  îcchuyÓn ®  quyÒn  ö  ông; sd 3­ §Êt ®ang  ã     c tranh chÊp.   §i Ò u 31 1­ Thñ  ôc chuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t      t  ® quy sd ®Ê ë n«ng th«n  µm  ¹  û     l t i ban U nh©n  ©n      «  Þ  µm  ¹  û   d x∙;ë ® th l t i ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  U nh d huy     x∙,th phè  éc tØnh. thu   2­  ñ  ôc chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t    Th t   nh quy sd ®Ê ë n«ng th«n  µm  ¹  û   l t iU ban  ©n  ©n  Ön;    «   Þ  µm  ¹  û   nh d huy ë ® th l t i ban  ©n  ©n  U nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng.     ¬
 9. 9 §i Ò u 32 C¬   quan qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng;c¬  ¬   quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, quËn, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  ph tr     ¬      x∙,th ph thu   vµ c¸n  é  a   Ýnh    êng, thÞ  Ên  b ®Þ ch x∙,ph   tr c¨n  vµo  Òn  ¹n,nhiÖ m   ô  cø  quy h  v quy  nh  ¹  Ët nµy  ×nh Ch Ýnh  ñ, Uû   ®Þ tiLu   tr   ph   ban  ©n  ©n  ïng  Êp  Õt  nh d c c quy ®Þnh  Öc  vi giao ®Êt,cho    t,thu håi®Êt.     thuª®Ê       §i Ò u 33 1­    îc c¬  Khi ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy giao  t, cho  Ðp  ®Ê   ph thay  ® æi  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý sd ®Ê hoÆc   ang  ö  ông  t  µ   a  ¨ng  ý  × ® sd ®Ê m ch ® k th   ngêisö  ông  t   d ®Ê ph¶i®¨ng  ý  ¹ c¬    k t i quan  µ   ícquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    Nh n   ®Þ ti  2  nµy. Ng êi ®ang  ö  ông  t  ¹    êng, thÞ  Ên  µo  ×    sd ®Ê t i ph x∙,   tr n th ph¶i®¨ng  ý  ¹   k t  i x∙,phêng,thÞ  Ên ®ã.     tr   2­ Uû     ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên lËp  µ  nh d x∙,ph   tr   v qu¶n  ýsæ   a  Ýnh, l   ®Þ ch   ®¨ng  ý  µo    a   Ýnh  t  a  ö  ông  µ  ù  Õn  ng  Ò   Öc  ö  k v sæ ®Þ ch ®Ê ch s d v s bi ®é v vi s dông  t. ®Ê §i Ò u 34 Sæ   a  Ýnh  îclËp theo  É u   c¬  ®Þ ch ®   m do  quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ­ ¬ng  quy  nh. ®Þ Néi dung  ña    a   Ýnh  c sæ ®Þ ch ph¶i phï hîp  íib¶n    a   Ýnh  µ     v  ®å ®Þ ch v hiÖn  ¹ngsö  ông  t. tr   d ®Ê §i Ò u 35 ViÖc  èng    Óm   ®Êt  ai  îc thùc  Ön  th kª,ki kª  ® ®  hi theo    c¸c quy  nh    ®Þ sau ®©y: 1­ §¬n  Þ  èng    Óm     t  ai lµ®¬n  Þ  Ëp    a   Ýnh      v th kª,ki kª ®Ê ®     v l sæ ®Þ ch quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  Ët nµy; t i 2  33  Lu   2­ ViÖc  èng    t  ai ® îctiÕn hµnh  ét    th kª ®Ê ®       m n¨m  ét  Çn; ml 3­ ViÖc  Óm    t  ai ® îctiÕn hµnh    ki kª ®Ê ®       n¨m  n¨m  ét  Çn; ml 4­  û   U ban  ©n  ©n    Êp  ã  nh d c¸c c c tr¸chnhiÖm   chøc  ùc  Ön  Öc    tæ  th hi vi thèng    Óm    t  ai cña  a  ¬ng  ×nh; kª,ki kª ®Ê ®   ®Þ ph m 5­  ¬   C quan  qu¶n  ý ®Êt  ai  ã  l  ® c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o  Õt  k qu¶  èng    th kª, kiÓm    t  ai lªnc¬  kª ®Ê ®     quan  qu¶n  ý®Êt  ai cÊp    ùctiÕp. l  ®  trªntr   §i Ò u 36 ViÖc  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îc thùc hiÖn  nh quy sd ®Ê ®     theo    c¸c quy  nh  ®Þ sau  y: ®©
 10. 10 1­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  c¬  nh quy sd ®Ê do  quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®  Trung  ng    µnh; ¬ ph¸th 2­ C¬     quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt  nh  Nh n   th quy quy ®Þ giao ®Êt  ×  Êp  Êy   th c gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. Trong  êng  îp  Ýnh  ñ  Õt  nh   nh quy sd ®Ê   tr h Ch ph quy ®Þ giao  t  ×  û   ®Ê th U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Êp  ¬c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;   nh quy s d ®Ê 3­ Trong  êng  îp  öa  t  ã  Òu    ©n  tr h th ®Ê c nhi c¸ nh kh«ng  ïng  ét  é    c m h gia ®×nh  hoÆc  kh«ng  ïng  ét  chøc  ö  ông, th×  Êy  c m tæ  sd   gi chøng  Ën  Òn   nh quy sö  ông  t  îccÊp  n   õng tæ  d ®Ê ®   ®Õ t   chøc,tõng hé    nh, tõng c¸nh©n.     gia®×      §i Ò u 37 1­  Ýnh  ñ  chøc  Öc  Ch ph tæ  vi thanh    t  ai  tra ®Ê ® trong  níc,Uû     c¶    ban nh©n  ©n    Êp  chøc  Öc  d c¸cc tæ  vi thanh    t  ai trong ®Þa  ¬ng  ×nh. tra®Ê ®     ph m C¬   quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng  óp ChÝnh  ñ;c¬  ¬ gi   ph   quan  qu¶n  ý l  ®Êt  ai ë  a   ¬ng  óp Uû   ®   ®Þ ph gi   ban  ©n  ©n  ïng cÊp  nh d c  trong viÖc  ùc hiÖn    th   thanh    t  ai. tra®Ê ® 2­ Néi dung     thanh    t  ai bao  å m: tra®Ê ®   g a) Thanh    Öc    travi qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   t  ai cña  û   l  n   ®Ê ®   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp; b) Thanh    Öc  Êp  µnh    travi ch h ph¸p luËt®Êt  ai cña  êisö  ông  t  µ     ®  ng   d ®Ê v cña    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     kh¸c; c)Gi¶iquyÕt khiÕu  ¹i, èc¸o ®èi víi µnh      ¹m       n          t h viviph ph¸p luËt®Êt  ai.    ® 3­    Õn  µnh  Khi ti h thanh    t  ai,§oµn  tra ®Ê ®   thanh    tra,thanh      ã  tra viªn c quyÒn: a) Yªu  Çu  chøc,hé    nh, c¸nh©n  ã  ªnquan    c tæ    gia®×     c li   cung  Êp  µiliÖu c t    cÇn  Õtcho  Öc  thi   vi thanh  tra; b) Quy Õt  nh  ¹m  êi®×nh    ®Þ t th   chØ  Öc  ö  ông  Çn  t  vi s d ph ®Ê kh«ng  ng  ®ó ph¸p  Ëtvµ  Þu  lu   ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Õt  nh  ,  ng  êi   tr   lu   quy ®Þ ®ã ®å th   b¸o c¸o ngay  íi ¬     v   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  ö  ý; c Nh n   th quy quy   xl c)Xö  ýtheo thÈm  Òn    l    quy hoÆc   Õn  Þ  íi ¬  ki ngh v   quan  µ   íccã  Èm   c Nh n   th quyÒn  ö  ýc¸cviph¹m  Ò   x l      v qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ai. l  s d ®Ê ® §i Ò u 38 1­  µ   íc khuyÕn  Ých  Öc  µ      Nh n   kh vi ho gi¶ic¸c tranh  Êp  t  ai  ch ®Ê ® trong  nh©n  ©n. d Uû  ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên  ã  nh d x∙,ph   tr c tr¸chnhiÖ m   èihîp  íiM Æt     ph   v   trËn Tæ   èc  ÖtNam,  éi N«ng  ©n, c¸ctæ    qu Vi   H  d     chøc  µnh    th viªnkh¸ccña  Æt     M trËn,c¸c tæ      chøc    éikh¸c,tæ  x∙ h     chøc kinh tÕ    ¬  ë  µ    ë c s v c«ng  ©n  µ    d ho gi¶i c¸ctranh chÊp  t  ai.     ®Ê ® 2­ C¸c tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t  µ   êi sö  ông  t    v quy sd ®Ê m ng   d ®Ê kh«ng  cã  Êy  gi chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ×  Uû     th do  ban nh©n  ©n    Õt theo quy  nh  d gi¶iquy     ®Þ sau  y: ®©
 11. 11 a)  û   U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy qu   x∙,th ph thu tØnh   gi¶i quyÕt    c¸c tranh chÊp  ÷a    ©n,  é    nh  íinhau, gi÷a    ©n,  é    gi c¸ nh h gia ®× v    c¸ nh h gia ®×nh  íitæ    v   chøc, gi÷a  chøc  íitæ    tæ  v   chøc  Õu     chøc    éc  n c¸c tæ  ®ã thu quyÒn  qu¶n  ýcña  × nh; l  m b)  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    Õt ¬ gi¶iquy   c¸c tranh  Êp  ÷a  chøc  íitæ    ch gi tæ  v   chøc, gi÷a  chøc  íihé  ®×nh,      tæ  v   gia  c¸ nh©n  Õu  chøc    éc quyÒn  n tæ  ®ã thu   qu¶n  ýcña  × nh  l  m hoÆc   ña  c Trung  ng; ¬ c) Trong  êng  îp kh«ng  ng    íi   tr h  ®å ý v   Õt  nh  ña  û   quy ®Þ c U ban  ©n  ©n   nh d ®∙    gi¶iquyÕt  tranh  Êp,  ¬ng  ù  ã  ch ® s c quyÒn   Õu  ¹ilªn c¬  khi n     quan  µnh  h chÝnh  µ   íccÊp  Nh n   trªn.  Quy Õt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µnh  Ýnh  µ   íccÊp  h ch Nh n   trªntrùctiÕp cã  Öu  ùcthi µnh.      hi l     h 3­ C¸c tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t  µ   êi sö  ông  t  ∙  ã    v quy sd ®Ê m ng   d ®Ê ® c giÊy chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  µ  Nh n   th quy v tranh chÊp  Ò   µi   v t  s¶n  ¾n  Òn víi Öc  ö  ông  t    × do  µ      Õt. g li     vi s d ®Ê ®ã th   To ¸n gi¶iquy §i Ò u 39 C¸c tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t  ã  ªnquan  n   a   í gi÷a   v quy sd ®Ê c li   ®Õ ®Þ gi i     c¸c ®¬n  Þ  µnh  Ýnh, do  û     vh ch   U ban  ©n  ©n    n  Þ    ïng  èihîp nh d c¸c ®¬ v ®ã c ph     gi¶iquyÕt. Trong  êng  îp      tr h kh«ng  t ® îc sù  Êt  Ý  ®¹     nh tr hoÆc   Öc  ù    vi t gi¶i quyÕt  µm  l thay  æi  a   í  µnh  Ýnh, th×  Èm   ® ®Þ gi ih ch   th quyÒn    Õt  îc gi¶iquy ®   quy  nh    ®Þ nh sau: 1­ N Õ u   Öc    vi tranh chÊp  ªnquan  n   a  í cña  n  Þ  µnh  Ýnh    li   ®Õ ®Þ gi  i ®¬ v h ch díi Êp   c tØnh,th× do  Ýnh  ñ  Õt ®Þnh;     Ch ph quy   2­ N Õ u   Öc    vi tranh chÊp  ªnquan  n   a  í cña  n  Þ  µnh  Ýnh    li   ®Õ ®Þ gi  i ®¬ v h ch tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  × do  èc  éiquyÕt ®Þnh.   ph tr     ¬ th   Qu h     §i Ò u 40 C¬  quan  qu¶n  ý®Êt  ai ë  l  ®   Trung  ng  óp ChÝnh  ñ,c¬  ¬ gi   ph   quan qu¶n  ý l  ®Êt  ai ë  a  ¬ng  óp Uû   ®   ®Þ ph gi   ban  ©n  ©n  ïng cÊp    Õt  nh d c  gi¶iquy tranh chÊp    ®Êt  ai. ® §i Ò u 41 C¬  quan qu¶n  ý®Êt  ai  îc thµnh  Ëp    l  ® ®  l ë Trung  ng, tØnh, thµnh  è  ¬    ph trùc thuéc    Trung  ng, huyÖn,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  ¬  qu   x∙,th ph thu tØnh; ë    ­   x∙,ph êng,thÞ  Ên cã    é  a  Ýnh.   tr   c¸n b ®Þ ch C¬  quan qu¶n  ý®Êt  ai  Êp  µo  ×  ùcthuéc  ¬  l  ® c n th tr   c quan  µnh  Ýnh  h ch Nhµ   íc cÊp  ;  bé  a   Ýnh    êng, thÞ  Ên  éc  û   n  ®ã c¸n  ®Þ ch x∙,ph   tr thu U ban  ©n   nh d©n    êng,thÞ  Ên. x∙,ph   tr
 12. 12 C H ¬NG   I II CH Õ     ö   ô NG   ®é S D C¸C  ¹I®Ê T LO   Mô C   1 §ÊT  N«NG   NGHI Ö P,  ÊT  © M   § L NGHI Ö P §i Ò u 42 §Êt n«ng nghiÖp  µ ®Êt  îc x¸c ®Þnh   ñ  Õu    ö  ông  µo    l  ®   ch y ®Ó s d v s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp    ång trät  nh tr   , ch¨n nu«i,nu«itrång thuû        s¶n hoÆc  nghiªn   cøu  Ý  th nghiÖ m  Ò   v n«ng  nghiÖp. §i Ò u 43 §Êt l©m    nghiÖp  µ®Êt  îcx¸c®Þnh  ñ  Õu    ö  ông  µo  l  ®   ch y ®Ó s d v s¶n  Êt xu   l©m nghiÖp  å m   t  ã  õng  ùnhiªn, t  ang  ã  õng  ång vµ  t    ö  g ®Ê c r t    ®Ê ® cr tr   ®Ê ®Ó s dông  µo  ôc   ch  ©m   vm ®Ý l nghiÖp   trång  õng, khoanh  nh r   nu«i,b¶o  Ö       v ®Ó phôc  åi tù nhiªn,nu«i dìng  µm  µu  õng,nghiªn cøu  Ý  h       l gi r     th nghiÖm   Ò   ©m   vl nghiÖp. §i Ò u 44 H¹n møc  t  ®Ê n«ng nghiÖp  ång c©y  µng  tr   h n¨m  ña  çi  é    nh  µ c m h gia ®× l  kh«ng    ha  ChÝnh  ñ  qu¸ 3  do  ph quy  nh  ô  Ó  i víi õng ®Þa  ¬ng. ®Þ c th ®è     t  ph Ch Õ     ®é qu¶n  ý vµ  ö  ông  i  íiphÇn  t  µ     é    nh  ö  l  s d ®è v   ®Ê m c¸c h gia ®× s dông  ît   ¹n møc  ãitrªndo  Ýnh  ñ  v  h   qu¸ n     Ch ph quy  nh. ®Þ H¹n møc  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  ©u  tr   l n¨m  µ  ¹n møc  t  èng,®åi  vh  ®Ê tr   nói träc,®Êt      khai hoang, lÊn  Ón  ña  çi  é      bi c m h gia  nh  ®× khai th¸c ®Ó         s¶n xuÊtn«ng    nghiÖp,trångrõng,nu«itrångthuû s¶n  ChÝnh  ñ              do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 45 C¨n  vµo  ü  t  ai,® Æc   iÓ m   µ  cø  qu ®Ê ®   ® v nhu  Çu  ña  a   ¬ng, Héi c c ®Þ ph    ®ång  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh  çi x∙® ­   ph tr     ¬ quy ®Þ m    îc ®Ó   ¹ m ét  ü  t    li  qu ®Ê kh«ng  qu¸    t  5% ®Ê n«ng nghiÖp    ôc  ô  ®Ó ph v cho    c¸c nhu  Çu  c c«ng  ch  ña  a   ¬ng. ChÝnh  ñ  Ý c ®Þ ph   ph quy  nh   ô  Ó  Öc  ö  ®Þ c th vi s dông  t  µy. ®Ê n §i Ò u 46 ViÖc  ö  ông  t  ên  îcquy  nh    sd ®Ê v ®   ®Þ nh sau: 1­ Nhµ   íccã  Ýnh    n   ch s¸ch khuyÕn  Ých  µ    kh v b¶o  Ö   îÝch  ña  chøc, v l  i c tæ    hé    nh,    ©n  © m   gia ®× c¸ nh th canh, t¨ng s¶n îng  ©y  ång    t  ên, sö      lc tr trªn®Ê v   dông  t  èng,®åi nóiträc®Ó   Ëp vên  ®Ê tr        l  theo quy  ¹ch   ho
 13. 13 2­  Öc  Ëp  ên    t  ång  óa ph¶i phï hîp  íiquy  ¹ch  ö  ông  Vi l v trªn®Ê tr l     v  ho sd ®Êt  µ  v ph¶i® îcphÐp  ña  û      c U ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  nh d huy     x∙,th ph thuéc tØnh.   §i Ò u 47 ViÖc  ö  ông  Æt   ícnéi®Þa    sd m n    ®Ó nu«itrång,khaith¸cthuû s¶n  µ  µo           vv c¸cm ôc  ch    ®Ý kh¸c® îcquy  nh       ®Þ nh sau: 1­ Ao, hå, ®Ç m       kh«ng  Ó  th giao h Õt    cho  ét  é    nh, m ét    ©n   m h gia ®×   c¸ nh th× giao cho  Òu  é    nh,  Òu    ©n  nhi h gia ®× nhi c¸ nh hoÆc   chøc  tæ  kinh tÕ  ö   s dông; 2­  èi víihå, ®Ç m   éc  a   Ën  Òu    ×  Öc  ö  ông  Uû   §     thu ®Þ ph nhi x∙ th vi s d do  ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy quy  nh;  éc  a   Ën  Òu  Ön  Uû     ®Þ thu ®Þ ph nhi huy do  ban nh©n  ©n  d tØnh  quy  nh.  èi víihå  ®Þ §     chøa  íc thuéc  a   Ën  Òu  n  ®Þ ph nhi tØnh  th× viÖc  chøc    tæ  nu«itrång,b¶o  Ö,      v khaith¸cnguån  û s¶n  Ch Ýnh  ñ     thu   do  ph quy  nh; ®Þ 3­  Öc  ö  ông  Æt   íc hå, ®Ç m,  Vi s d m n    s«ng, ngßi,kªnh, r¹ch ph¶i tu©n            theo c¸cquy  nh  Ò      ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng  µ  tr v kh«ng  ©y  g c¶n  ëgiao th«ng; tr     4­ ViÖc  ö  ông  Æt   ícnéi®Þa    sd m n    quy  nh  ¹ §iÒu  µy  ®Þ t  i n ph¶itu©n    theo  quy  nh  Ò   ü  Ëtcña    µnh  ã  ªnquan. ®Þ v k thu   c¸cng c li   §i Ò u 48 ViÖc  ö  ông  t  ã  Æt   ícven  Ón    sd ®Ê c m n  bi ®Ó s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,nu«i     trångthuû s¶n,l©m        nghiÖp theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1­  óng  § quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ðt duyÖt; x  2­ B¶o  Ö   t,lµm    ù  åitô®Êt    v ®Ê   t¨ngs b     ven  Ón; bi 3­ B¶o  Ö   Ö     v h sinh th¸  µ    i m«i  êng; v tr 4­ Kh«ng  ©y  ëng¹icho  Öc  g tr     vi b¶o  Ö   ninh  èc    µ  v an  qu gia v giao th«ng  trªnbiÓn.   §i Ò u 49 §Êt b∙ibåicña       s«ng  éc ®Þa  Ën    µo  × do  û   thu   ph x∙n th   U ban  ©n  ©n    nh d x∙ ®ã   qu¶n  ývµ  ×nh Uû   l   tr   ban  ©n  ©n  Ön  Õt ®Þnh  Õ   ¹ch sö  ông. nh d huy quy   k ho   d   Trong  êng  îp cã  tr h   tranh chÊp  × tr×nh c¬    th     quan  µ   íccã  Èm  Òn    Nh n   th quy quy ®Þnh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  Ët nµy  Õt ®Þnh. t  i 38  §i 39  Lu   quy   §i Ò u 50 ViÖc  qu¶n  ý, ö  ông  t  íibåiven  Ón  ChÝnh  ñ  l  ds ®Ê m     bi do  ph quy  nh. ®Þ §i Ò u 51
 14. 14 Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ c¨n  vµo  cø  chÝnh  s¸ch t«n    ña  µ   íc,quü  t  ai  ña  a   ¬ng, quyÕt  nh     gi¸oc Nh n   ®Ê ® c ®Þ ph   ®Þ diÖn  Ých  t  t ®Ê giao cho  µ  ïa,nhµ  ê,th¸nh thÊtt«n gi¸otrªnc¬  ë  t  nh ch   th             s ®Ê ®ai m µ   µ  ïa,nhµ  ê,th¸nhthÊtt«n gi¸o®ang  ö  ông.   nh ch   th         sd Mô C   2 §ÊT  KHU   © N     D C N«NG   TH«N §i Ò u 52 §Êt  khu  ©n    d c n«ng th«n  µ ®Êt  îc x¸c ®Þnh  ñ  Õu    ©y  ùng  l  ®   ch y ®Ó x d nhµ    µ    ë v c¸cc«ng  ×nh phôc  ô  tr   v cho  sinhho¹të      n«ng  th«n. §Êt ë  ña  çi hé    nh    c m   gia®× n«ng  th«n bao  å m   t    µm  µ    µ      g ®Ê ®Ó l nh ë v c¸c c«ng  ×nh phôc  ô  tr   v cho  i sèng  ña    nh. ®ê   c gia®× §i Ò u 53 ViÖc  ö  ông  t  sd ®Ê khu  ©n      d c ë n«ng th«n ph¶i theo    quy  ¹ch,thuËn  ho   tiÖn cho  Öc    vi s¶n  Êt,®êi sèng  ña  ©n  ©n  µ  xu     c nh d v qu¶n  ýx∙héi.Nhµ   íccã  l      n  chÝnh  s¸ch t¹o®iÒu  Ön     ki cho  ÷ng  êisèng    nh ng   ë n«ng th«n  ã  ç      ¬  c ch ë trªnc së  Ën  ông  t    ÷ng  td ®Ê ë nh khu  ©n    ½n  ã,h¹n  Õ   Öc  ë   éng  d cs c   ch vi m r khu  ©n   d c    t  trªn®Ê n«ng  nghiÖp. §i Ò u 54 C¨n  vµo  ü  t  ai cña  a  ¬ng,Uû   cø  qu ®Ê ®   ®Þ ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh  tr     ¬ quy ®Þ møc  t  µ   çi  é    nh    ®Ê m m h gia ®× ë n«ng  th«n ® îcsö  ông        d ®Ó ë theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  i víi õng  ïng nhng    ®Þ c Ch ph ®è     t v  kh«ng  qu¸ 400  2; ®èi  íinh÷ng  ¬i cã  Ëp  m  v  n   t qu¸n  Òu  Õ  Ö   ïng  nhi th h c chung  sèng trong m ét  é    h hoÆc   ã  iÒu  Ön  ù nhiªn® Æc   Öt,th×  c® ki t     bi   møc  t    ã  ®Ê ë c thÓ cao  ¬n, nhng  èi®a   h  t   kh«ng  îtqu¸    Çn  v  hai l møc   quy  nh  i  íivïng ®Þ ®è v     ®ã. Mô C   3 §ÊT  «  Þ ® TH §i Ò u 55 §Êt  «   Þ  µ ®Êt  éi thµnh,néi thÞ    Þ  Ên  îc sö  ông    ©y  ® th l   n     x∙,th tr ®   d ®Ó x dùng  µ  , trôsë    ¬  nh ë     c¸c c quan, tæ    chøc,c¸c c¬  ë      s s¶n  Êt,kinh doanh, c¬  xu       së  ¹  Çng  ôc  ô  î Ých  ht ph v l   i c«ng  éng, quèc  c   phßng, an    ninh  µ  µo    ôc   v v c¸c m ®Ých  kh¸c. §i Ò u 56 Khisö  ông  t  «  Þ   d ®Ê ® th ph¶ix©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng.   d c s h 
 15. 15 ViÖc qu¶n  ývµ  ö  ông  t  «  Þ  l  s d ®Ê ® th ph¶ic¨n cø  µo      v quy  ¹ch ®«  Þ, ho   th   kÕ   ¹ch sö  ông  t  îcduyÖt vµ  ÷ng  ho   d ®Ê ®     nh quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   C¨n  vµo  cø  c¸c  iÒu  23, 24  µ  cña  Ët  µy, ChÝnh  ñ    ® 8,    v 25  Lu n   ph quy ®Þnh  Öc  vi giao ®Êt  «  Þ    ® th cho  chøc,hé    nh  µ    ©n  ö  ông. tæ    gia®× v c¸nh sd §i Ò u 57 Nhµ   íc cã  n   quy  ¹ch  ö  ông  t    ©y  ùng  µ    ¹  «   Þ; cã  ho sd ®Ê ®Ó x d nh ë t i th   ® chÝnh  s¸ch t¹o®iÒu  Ön    ÷ng  êisèng    «  Þ  ã  ç  .    ki ®Ó nh ng   ë ® th c ch ë Nh÷ng  ¬i cã  n   quy  ¹ch  ho giao  t  µm  µ  ,  ×  û   ®Ê l nh ë th U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Õt  nh  Öc  ¬ quy ®Þ vi giao  t  ®Ê theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u 58 §Êt sö  ông  µo  ôc  ch   d vm ®Ý c«ng  éng  µ®Êt  ïng    ©y  ùng:® êng  c l  d ®Ó x d   giao th«ng,cÇu, cèng,vØa  Ì,h Ö   èng  Êp,tho¸t íc,s«ng,hå,®ª,®Ëp,  ­         h   th c     n     tr êng  äc,b Önh  Ön,chî,c«ng  h  vi     viªn,vên    hoa, khu    ¬icho  Î   vuich   tr em, qu¶ng  tr ng, s©n  Ën  ng, s©n  ê  v ®é   bay,b Õn    c¶ng  µ    v c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c kh¸c  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph ViÖc  ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh    t  ö  ông  µo  ôc   ch  tr trªn ®Ê s d vm ®Ý c«ng  céng ph¶iphïhîp víi ôc  ch  ö  ông  ña  ¹ ®Êt  µy  µ         m ®Ý s d c lo i  n v ph¶i® îcc¬      quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  n   th quy cho  Ðp. ph §i Ò u 59 §Êt giao cho    chøc, c¸ nh©n  ©y  ùng    c¸c tæ     x d c¸c c«ng  ×nh  éc    tr thu c¸c ngµnh  µ  Ünh  ùc  vl v kinh tÕ      , v¨n ho¸,x∙ héi,khoa  äc, kü  Ët,ngo¹igiao,      h   thu       quèc  phßng, an    ninh  µ  ©y  ùng  ôsë  ña    ¬  vx d tr   c c¸c c quan, tæ    chøc  ph¶iphï    hîp víi    quy  ¹ch ®«  Þ  ∙  îcc¬  ho   th ® ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt. Nh n   th quy phª duy §i Ò u 60 ViÖc  ö  ông  t  «   Þ  µo  ôc  ch  èc  sd ®Ê ® th v m ®Ý qu phßng, an    ninh  Bé   do  Quèc phßng,Bé  éi vô  ×nh Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   N   tr   ph quy   §i Ò u 61 1­  Öc  ö  ông  t  «   Þ  µo  ôc  ch  Vi s d ®Ê ® th v m ®Ý n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp  ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng, m ü   tr   quan  «  Þ,phï hîp ® th       víi  quy  ¹ch ®«  Þ. ho   th 2­  Êt  ©m  §l viªn,®Êt    khu  ùc  v b¶o  Ö   v thiªnnhiªn,danh      lam  ¾ng  th c¶nh  ® îcquy  ¹ch    ho theo  cÇu    iÓn ®«  Þ  µ  îcqu¶n  ýtheo  yªu  ph¸ttr   th v ®   l  quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ. Ch ph 3­ ViÖc  ö  ông  t  ∙  îcquy  ¹ch ®Ó     iÓn ®«  Þ  µiranh    sd ®Ê ® ®   ho   ph¸ttr   th ngo   giínéithµnh,néithÞ     i     ph¶itheo ®óng      quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch sö  ông  t  . ho   k ho   d ®Ê ®ã
 16. 16 Mô C   4 §ÊT  CHUYªN  ïNG D §i Ò u 62 §Êt chuyªn dïng lµ®Êt  îcx¸c®Þnh  ö  ông  µo  ôc  ch         ®   sd vm ®Ý kh«ng  ph¶i   lµ n«ng    nghiÖp, l©m     nghiÖp, lµm  µ      nh ë bao  å m:  t  ©y  ùng    g ®Ê x d c¸c c«ng  tr×nh c«ng    nghiÖp,khoa  äc,kü  Ët,h Ö   èng    h   thu   th giao th«ng,h Ö   èng  û    th thu lî  ª  iÒu, v¨n ho¸,x∙héi,gi¸odôc,y  Õ,thÓ  ôc,thÓ  i® ® ,             t   d  thao,dÞch  ô,®Êt  ö    v  s dông  cho  nhu  Çu  èc  c qu phßng, an    ninh, ®Êt  ïng    d cho th¨m  dß, khai th¸c    kho¸ng s¶n,®¸,c¸t, t  µm  èi,®Êt  µm    è m,  ¹ch,ngãivµ    ËtliÖu       ®Ê l mu   l ®å g g     c¸cv     x©y  ùng  d kh¸c,®Êt    Ých  Þch  ö, v¨n    di t l s  ho¸  µ  v danh  lam  ¾ng  th c¶nh, ®Êt    nghÜa  trang,nghÜa  a,  t  ã  Æt   ícsö  ông  µo    ôc  ch    ®Þ ®Ê c m n  d v c¸cm ®Ý kh«ng  ph¶ilµn«ng     nghiÖp. §i Ò u 63 ViÖc  ö  ông  t    ©y  ùng    sd ®Ê ®Ó x d c¸c c«ng  ×nh c«ng  tr   nghiÖp,khoa  äc,   h  kü  Ët,v¨n ho¸,gi¸odôc,y  Õ,thÓ  ôc,thÓ  thu          t   d  thao,x∙héi,dÞch  ô       v ph¶itu©n    theo    c¸c yªu  Çu  ö  ông  t  îc x¸c ®Þnh   c sd ®Ê ®     trong  Ën  lu chøng  kinh  Õ­ kü  t  thuËt, ÕtkÕ   ña  õng c«ng  ×nh vµ   thi   c t   tr   theo c¸cquy  nh     ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §i Ò u 64 ViÖc  ö  ông  t    ©y  ùng    Ö   èng  sd ®Ê ®Ó x d c¸c h th giao th«ng,thuû  î   ª    l i® , ®iÒu, thuû  iÖn, h Ö   èng  Én  íc,dÉn  iÖn, dÉn  Çu, dÉn  Ý, ph¶itu©n    ®   th d n  ®   d   kh     theo quy  nh    ®Þ sau  y: ®© 1­ Thùc  Ön  ng  ÕtkÕ       hi ®ó thi   thic«ng,tiÕtkiÖm  t,kh«ng  ©y  ¹icho     ®Ê   g h  viÖc  ö  ông  t  ïng l©n  Ën; sd ®Ê v   c 2­ Thùc  Ön  ng    hi ®ó quy  nh  Ò   Öc  ö  ông  t  ®Þ v vi s d ®Ê trong hµnh    lang an    toµn  éc h Ö   èng    thu   th c¸cc«ng  ×nh nµy; tr   3­  îc kÕt  îp  §  h nu«i trång  û    thu s¶n hoÆc   ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý kh¸c  nhng kh«ng  îc g©y  ëng¹icho  Öc  ùc hiÖn  ôc  ch  Ýnh  ña  t  ®  tr     vi th   m ®Ý ch c ®Ê chuyªn dïng;   4­ Uû     ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên së  ¹ cã  nh d x∙,ph   tr   t   tr¸chnhiÖ m  ïng víi ¬  i   c    c quan  ñ  ch qu¶n c«ng  ×nh b¶o  Ö   t  tr   v ®Ê trong hµnh    lang an  µn    to theo      c¸c yªu cÇu  ü  Ëtcña    k thu   c¸cc«ng  ×nh quy  nh  ¹ §iÒu  µy. tr   ®Þ t i n §i Ò u 65 1­ §Êt sö  ông    d cho  èc  qu phßng,an    ninh bao  å m:   g a) §Êt sö  ông    d cho    n  Þ  ng  ©n; c¸c®¬ v ®ã qu b) §Êt sö  ông  µm      kh«ng  ©n, h¶iqu©n  µ    qu©n  ù    d l c¸cc¨n cø  qu    v c¨n cø  s kh¸c; c) §Êt sö  ông  µm      d l c¸c c«ng  ×nh phßng  ñ quèc    Ën ®Þa   µ    tr   th   gia,tr   v c¸c c«ng  ×nh ® Æc   Öt; tr   bi
 17. 17 d) §Êt sö  ông  µm        d l c¸cga,c¶ng  ©n  ù; qu s ®)  Êt  ö  ông  µm  § sd l c¸c  c«ng  ×nh  tr c«ng nghiÖp, khoa  äc, kü  Ët   h   thu   phôc  ô  èc  v qu phßng,quèc    phßng  Õt  îp lµm  k h  kinh tÕ;   e) §Êt sö  ông  µm    d l kho  µng  ña  ùcl ng vò  t c l  î   trang; g) §Êt sö  ông  µm  êng  ¾n,    d l tr b thao tr ng,b∙i ö vò  Ý;   ê       kh th h)  Êt  ©y  ùng  µ   êng, b Önh  Ön, nhµ  dìng  ña  ùc l ng  ò  §x d nh tr   vi   an  c l  î v trang; i)§Êt  ö  ông  µo  Öc  ©y  ùng      sd v vi x d c¸c c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng, an    ninh  kh¸cdo  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh. ®Þ 2­  Õ     Ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  t  èc  l  d ®Ê qu phßng, an    ninh  ChÝnh  ñ  do  ph quy  nh.  û   ®Þ U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ùc ¬ th   hiÖn  Öc  vi qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi t  ö  ông  l  n     ®Ê s d cho  èc  qu phßng,an    ninh trong     ph¹m    a  ¬ng  ×nh. vi®Þ ph m 3­  µ   íc cã  Ýnh  Nh n   ch s¸ch b¶o  ¶m   ® cho  Ü   s quan, qu©n  ©n    nh chuyªn  nghiÖp,c«ng  ©n    èc    nh viªnqu phßng  ã  t    c ®Ê ë theo  quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ ti §i 54  §iÒu  cña  Ët nµy. 57  Lu   4­  Öc  Vi chuyÓn  t  ö  ông  ®Ê s d cho  èc  qu phßng, an    ninh  µo  ôc  ch  vm ®Ý kh¸cdo  Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   Ch ph quy   §i Ò u 66 ViÖc  ö  ông  t  µo  ôc  ch  sd ®Ê v m ®Ý th¨m    dß, khaith¸ckho¸ng     s¶n,®¸, c¸t      ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1­ Cã   Êy phÐp  ña  ¬    gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy 2­  ùc  Ön  Th hi c¸c  Ön bi ph¸p  b¶o  Ö   v m«i  êng, xö  ý chÊt    µ    tr   l  th¶iv c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó     kh«ng  ©y  Öth¹icho  êi sö  ông  t  g thi     ng   d ®Ê trong khu  ùc    v vµ xung quanh; 3­    ö  ông  Khi s d xong ph¶i tr¶ l¹  t  íitr¹ng th¸i® îc quy  nh      i ®Ê v       ®Þ trong  quyÕt ®Þnh    giao ®Êt.   §i Ò u 67 ViÖc  ö  ông  t  µm    è m,  ¹ch ngãi, sd ®Ê l ®å g g   khaith¸cvµ      s¶n  Êt vËt liÖu xu       x©y  ùng  d kh¸cph¶itu©n      theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1­ Cã   Êy phÐp  ña  ¬    gi   c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy 2­  ùc  Ön    Ön  Th hi c¸c bi ph¸p  Çn  Õt®Ó   c thi   kh«ng  ©y  Öth¹icho    g thi     s¶n xuÊt,®êi sèng  µ     v ¶nh  ëng  Êu  n   h x ®Õ m«i  êng; tr 3­ Khi sö  ông    d xong ph¶ic¶it¹o®Ó   ã  Ó  ö  ông  µo    ôc  ch      c th s d v c¸c m ®Ý thÝch  îp. h §i Ò u 68 Nh÷ng  ïng  t  µm  èi  ã  v ®Ê l mu c n¨ng  Êt,chÊt l ng  su    î cao ph¶i® îc b¶o  Ö      v vµ  tiªncho  Öc  u    vi s¶n  Êtmuèi. xu  
 18. 18 Nhµ   íc khuyÕn  Ých  Öc  ö  ông  ÷ng  ïng  t  ã  n  kh vi s d nh v ®Ê c kh¶ n¨ng  µm  l muèi phôc  ô    v cho  nhu  Çu    éi. c x∙h §i Ò u 69 §Êt  ã    Ých  Þch  ö, v¨n ho¸,danh  c di t l s      lam  ¾ng  th c¶nh  ∙  îc xÕp  ¹ng  ®®  h ph¶i® îcb¶o  Ö      v nghiªm  ngÆt  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Trong  êng  îp  Æc   Öt cÇn  Õtph¶isö  ông  t  ã    Ých  Þch  tr h® bi   thi    d ®Ê c di t l sö,v¨n ho¸,danh       lam  ¾ng  th c¶nh  µo  ôc  ch  vm ®Ý kh¸cth× ph¶i® îcphÐp  ña        c c¬ quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy §i Ò u 70 §Êt sö  ông  µm  Üa   d l ngh trang,nghÜa  a    ®Þ ph¶i® îcquy  ¹ch thµnh       ho   khu tËp trung,xa    khu  ©n  , thuËn  Ön  d c  ti cho  Öc  vi ch«n  Êt,th¨m  Õng, hîp  Ö   c  vi   v sinhvµ  ÕtkiÖm  t.   ti   ®Ê §i Ò u 71 C¨n  m ôc  ch  ö  ông  ñ  Õu  ∙    nh  cø  ®Ý sd ch y ® x¸c ®Þ cho  õng  ïng  t  ã  t v ®Ê c m Æt   íc,Nhµ   ícgiao ®Êt  µy  n  n    n cho  chøc,hé    nh, c¸ nh©n  Ých  îp tæ    gia ®×     th h  sö  ông. d Ch Õ     ®é qu¶n  ývµ  ö  ông  t  ã  Æt   ícdo  Ýnh  ñ  l  s d ®Ê c m n   Ch ph quy  nh. ®Þ Mô C   5 §ÊT  A  ö   ô NG CH S D §i Ò u 72 §Êt  a  ö  ông  µ ®Êt  a  ã    iÒu  Ön  ch s d l  ch c ®ñ ® ki hoÆc   a  îc x¸c ®Þnh   ch ®     ®Ó   ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,nu«itrång thuû        s¶n,l©m     nghiÖp;cha  îcx¸c ®Þnh  µ ®Êt    ®   l  khu  ©n    d c n«ng th«n,®«  Þ,chuyªn dïng   th       vµ  µ   íc cha  Nh n   giao cho  chøc, hé    nh,    ©n  µo  ö  ông    tæ    gia ®× c¸ nh n sd æn ®Þnh  ©u  µi. ld Ch Ýnh  ñ  Ëp  ph l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  µ  ã  Ýnh  ho   ho v c ch s¸ch khuyÕn  Ých  kh t¹o®iÒu  Ön      chøc,hé    nh, c¸ nh©n    ¹o®Êt    ö  ông    ki ®Ó c¸c tæ    gia ®×    c¶it   ®Ó s d vµo  ôc  ch  m ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m    nghiÖp  µ    ôc  ch  Ých  v c¸c m ®Ý th hîp kh¸c.   CH ¬NG   IV QUY Ò N   µ   V NGH Ü A   ô  ñ A   êISö   ô NG   T VC NG   D ®Ê §i Ò u 73 Ng êisö  ông  t  ã  ÷ng  Òn   d ®Ê c nh quy sau  y: ®©
 19. 19 1­ §îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;    gi   nh quy sd ®Ê 2­ H ëng  µnh    th qu¶    ng, kÕt  lao®é   qu¶  u      t  îcgiao; ®Ç ttrªn®Ê ®   3­ §îcchuyÓn  Òn  ö  ông  t     quy s d ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   4­  ëng  H c¸c  î Ých  c«ng  ×nh  li  do  tr c«ng  éng  Ò   c v b¶o  Ö,    ¹o ®Êt  v c¶i t   mang  ¹ ; li 5­ §îcNhµ   íchíng dÉn  µ  óp ®ì     n    v gi   trong viÖc    ¹ovµ  åibæ   t;   c¶it   b   ®Ê 6­ §îcNhµ   ícb¶o  Ö     Þ   êikh¸c x© m   ¹m  n   Òn  ö  ông     n  v khib ng     ph ®Õ quy sd ®Êt  îp ph¸p cña  × nh; ® îcbåith ng  Öth¹ivÒ   t    Þ    åi; h    m       ê thi     ®Ê khib thu h 7­  îc quyÒn  ãp  t    îp    §  g ®Ê ®Ó h t¸cs¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtphïhîp víi ôc  ch             m ®Ý khigiao ®Êt;   8­ §îcquyÒn  Õu  ¹i  èc¸o vÒ   ÷ng  µnh      ¹m  Òn  ö  ông     khi n ,     nh t h viviph quy sd ®Êt  îp ph¸p cña  × nh  µ  ÷ng  µnh    h    m v nh h vikh¸cviph¹m     ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® §i Ò u 74 Hé     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  gia ®×    sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m    l nghiÖp    ®Ó trång rõng,®Êt  , do      ë   nhu  Çu  c s¶n  Êt vµ  i sèng,® îcchuyÓn  æi  Òn  xu   ®ê      ® quy sö  ông  t  µ  d ®Ê v ph¶isö  ông  t     d ®Ê ®ã theo ®óng  ôc  ch, thêih¹n  îcgiao.   m ®Ý     ®   §i Ò u 75 1­  é     nh,    ©n  ö  ông  t  H gia ®× c¸ nh sd ®Ê n«ng  nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  ®Ó   ång rõng,® îcchuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  tr      nh   sd ®Ê trong c¸ctr ng  îp sau     ê h   ®©y: a) ChuyÓn  i  ¬ikh¸c;   ®n  b) ChuyÓn    sang  µm  Ò   l ngh kh¸c; c)Kh«ng    cßn  kh¶  n¨ng  ùctiÕp lao®éng. tr      2­  é     nh, c¸ nh©n  ö  ông  t  , do  H gia ®×    sd ®Ê ë   chuyÓn  i  ¬i kh¸c hoÆc   ®n    kh«ng  cßn  nhu  Çu    îcchuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t. c ë®   nh   sd ®Ê ViÖc chuyÓn   îng  nh ph¶i ® îc c¬      quan  µ   íc  ã  Èm   Nh n c th quyÒn     cho phÐp. Ng êinhËn  t      ®Ê ph¶isö  ông  ng  ôc  ch.  d ®ó m ®Ý §i Ò u 76 1­ C¸  ©n  îcNhµ   ícgiao ®Êt    nh ®  n    n«ng  nghiÖp    ång c©y  µng  ®Ó tr   h n¨m,  nu«itrång thuû      s¶n,sau    Õt  ×  Òn  ö  ông  t  ña  ä  îc ®Ó   ¹   khich th quy sd ®Ê c h ®   l i cho  ÷ng  êithõa kÕ   nh ng     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtthõa kÕ.      2­ Hé     nh  îcNhµ   ícgiao ®Êt    gia ®× ®  n    n«ng nghiÖp  ång c©y  µng  tr   h n¨m,  nu«itrång thuû      s¶n,n Õu    trong hé  ã  µnh    Õt  ×    µnh      c th viªnch th c¸c th viªnkh¸c  trong hé  îcquyÒn  Õp tôc sö  ông  Ön  Ých  t  µ   µ   íc®∙   ®  ti     d di t ®Ê m Nh n   giao cho   hé. Trêng  îp    h trong hé    nh    gia ®× kh«ng cßn  µnh    µo  ×  µ   íc thu th viªnn th Nh n     håi®Êt.   3­ C¸  ©n, thµnh    ña  é    nh  îcgiao ®Êt    nh   viªnc h gia®× ®     n«ng  nghiÖp  ång tr   c©y  ©u  l n¨m, ®Êt  ©m    l nghiÖp    ång rõng,®Êt  , sau    Õt,quyÒn  ö  ®Ó tr     ë  khich   s
 20. 20 dông  t  ña  ä  îc®Ó   ¹ cho  ÷ng  êithõa  Õ   ®Ê c h ®   l  i nh ng   k theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtthõa kÕ.     §i Ò u 77 1­  é     nh,    ©n  ö  ông  t  H gia ®× c¸ nh sd ®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp  ®Ó   ång rõng  îcthÕ  Êp  Òn  ö  ông  t  ¹    ©n  µng  ña  µ   tr   ®  ch quy sd ®Ê t i ng c¸c h c Nh níc,c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  Öt Nam   Nhµ   íccho  Ðp  µnh  Ëp      td Vi   do  n  ph th l ®Ó vay vèn s¶n  Êt. xu 2­  é     nh,    ©n  ö  ông  t  , do  H gia ®× c¸ nh sd ®Ê ë   nhu  Çu  c s¶n  Êt vµ  i xu   ®ê   sèng  îcthÕ  Êp  Òn  ö  ông  t  íi   chøc  ®  ch quy sd ®Ê v   tæ  c¸c kinh tÕ,c¸ nh©n  Öt      Vi   Nam     ë trongníc.   §i Ò u 78 Hé     nh,    ©n  ö  ông  t  gia ®× c¸ nh sd ®Ê n«ng  nghiÖp    ång  ©y  µng  ®Ó tr c h n¨m, nu«i trång  û    thu s¶n  hoµn  do  c¶nh  gia  nh  ®× neo  n,  ã  ®¬ kh kh¨n, do    chuyÓn  sang  µm  Ò   l ngh kh¸c nhng  a    nh    ch æn ®Þ hoÆc   Õu  thi søc    ng  lao ®é th×  îc cho  êi kh¸c thuª®Êt  íithêih¹n  ®  ng       v    kh«ng  îc qu¸  n¨m.  êng  îp ®  ba  Tr h  ® Æc   Öt khã  bi   kh¨n, thêih¹n     cho thuª cã  Ó  µi h¬n  Ch Ýnh  ñ      th d   do  ph quy ®Þnh; ngêithuª®Êt       ph¶isö  ông  ng  ôc  ch.  d ®ó m ®Ý §i Ò u 79 Ng êisö  ông  t  ã  ÷ng  Üa  ô   d ®Ê c nh ngh v sau  y: ®© 1­ Sö   ông  t  ng  ôc  ch, ®óng   d ®Ê ®ó m ®Ý   ranh  í vµ    cÇu  gi   c¸c yªu  i kh¸c ®∙    ® îcquy  nh      ®Þ khigiao ®Êt;   2­ Thùc  Ön    Ön    hi c¸cbi ph¸p ®Ó     b¶o  Ö   µ  µm    v v l t¨ngkh¶  n¨ng  sinh lîcña     i ®Êt; 3­ Tu ©n    theo  ÷ng  nh quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng,kh«ng  µm  tr   l tæn  ¹i h  ®Õ n   îÝch  Ýnh  ¸ng  ña  êisö  ông  t  l  i ch ® c ng   d ®Ê xung  quanh; 4­  ép  Õ   ö  ông  t; thuÕ   N thu s d ®Ê   chuyÓn  Òn  ö  ông  t; lÖ  Ý  quy sd ®Ê   ph ®Þa  Ýnh  ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   5­ Nép  Òn sö  ông  t    îcgiao ®Êt    ti   d ®Ê khi®     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   6­ § Òn  ïcho  êicã  t  Þ    åi®Ó     b  ng   ®Ê b thu h   giao cho  ×nh;   m 7­ Giao  ¹®Êt    µ   íccã  Õt ®Þnh    åi.   l  i khiNh n   quy   thu h CH ¬NG   V QUY   NH   Ò   ÖC    ®Þ V VI Tæ CHøC, C¸  © N   íC  O µI,Tæ   NH N NG   CHøC   è C   Õ, QU T THUª  T   ñ A   ÖT  ®Ê C VI NAM §i Ò u 80
Đồng bộ tài khoản