intTypePromotion=1

Vận dụng duy vật lịch sử của Mac Lênin vào thực tiễn Việt Nam - 3

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
95
lượt xem
12
download

Vận dụng duy vật lịch sử của Mac Lênin vào thực tiễn Việt Nam - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tồn đọng nhiều tàn dư quan hệ tư tưởng, ý thức xa hội, tâm lý do xa hội thực dân, phong kiến cũ để lại. Đây là những khó khăn, trở ngại lớn trong bước chuyển tiếp lịch sử từ một xa hội kém phát triển sang một xa hội hiện đại, phù hợp với những chuẩn mực và giá trị của nền văn minh nhân loại và của tiến bộ xa hội. Điều cần chú ý là có thể bỏ qua chế độ Tư bản quá độ lên Xa hội Chủ nghĩa, nhưng không thể bỏ qua những việc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng duy vật lịch sử của Mac Lênin vào thực tiễn Việt Nam - 3

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tồn đọng nhiều tàn dư quan h ệ tư tưởng, ý thức xa hội, tâm lý do xa hội thực d ân, phong kiến cũ để lại. Đây là những khó kh ăn, trở ngại lớn trong bư ớc chuyển tiếp lịch sử từ một xa hội kém phát triển sang một xa hội hiện đ ại, phù hợp với những chuẩn mực và giá trị của nền văn minh nhân loại và của tiến bộ xa h ội. Điều cần chú ý là có th ể bỏ qua chế độ Tư b ản quá độ lên Xa hội Chủ nghĩa, nhưng không thể bỏ qua những việc chuẩn bị những tiêu đ ề cần thiết, nhất là tiêu đ ề kinh tế cho sự quá độ ấy. Nói cách khác, có thể bỏ qua chế độ Tư bản Chủ n ghĩa nhưng phải tiến hành sao cho sự bỏ qua n ày không hề vi phạm đến tính lịch sử tự nhiên của sự phát triển. Do đó, cần có sự phát triển nhất định, coi nhân tố Tư b ản Chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ là một yêu cầu khách quan. Đáng tiếc trong nhiều năm qua chúng ta đa áp dụng một cách máy móc, có những quan niệm sai lầm về Chủ ngha xa hội, chúng ta đa bỏ qua tất cả những gì thuộc về Chủ nghĩa tư bản. Điều này vi phạm nghiêm trọng về lý luận sự phát triển của Mác.Chúng ta đ a phủ nhận Chủ nghĩa Tư b ản một cách sạch trơn, không tiếp thu những yếu tố tích cực của nó vào sự phát triển của đất nước. Chúng ta vì nôn nóng muốn có nhay Chủ nghĩa Xa hội trong thời gian ngắn đa tiến h ành cải tạo ồ ạt nhằm xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân Tư bản Chủ nghĩa, xoá bỏ thành phần kinh tế Tư bản Chủ nghĩa bằng bất cứ giá nào. Đứng trước thực tế từ đầu những năm 80 trở lại đây, khủng hoảng Kinh tế - Xa hội nảy sinh và ngày càng trở nên trầm trọng. Để thực hiện tốt công cuộc đổi m ới đất nư ớc Đảng ta đa kh ẳng định rằng phải kiên trì nghiên cứu và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên lý, lý luận của Chủ nghĩa Mac-LêNin mà trước 19
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com h ết là lý luận Hình thái Kinh tế - Xa hội vào việc đề ra các chủ trương, chính sách, các giải pháp xây dựng đất nư ớc.Việc đề ra những giải pháp đúng đ ắn vào đ iều kiện cụ thể của nước ta là một vấn đề hết sức khó kh ăn. 3 . Xây dựng Chủ nghĩa Xa hội ở nước ta. Mục tiêu a) Do hoàn cảnh lịch sử của n ước ta quá độ lên Chủ nghĩa Xa hội trong tình trạng còn lạc hậu về kinh tế, những tàn dư của của chế độ a hội cũ còn nhiều, trải qua mấy chục năm chiến tranh, cái quá độ lại còn nặng nề, Chủ nghĩa Xa hội thế giới đang lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, các thế lực thù địch luôn luôn tìm cách bao vây phá hoại sự nghiệp của Việt Nam. Đó là những khó khăn lớn nhưng cũng có những thuận lợi: Chính quyền nhà n ước ngày càng được củng cố, đ ất nước đi vào giai đoạn ho à bình xa hội, nhân dân có lòng yêu nước truyền thống, cần cù trong lao động, sáng tạo, một số cơ sở vật chất kỹ thuật xây dựng h iện đ ại đ ang phát huy hiệu quả của nó, cuộc cách mạng Khoa học Công nghệ cùng với xu thế quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là một thơì cơ đẩy mạnh sự phát triển của đất nước. Mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ là ”Xây dựng xa hội và cơ bản những cơ sở kinh tế của Chủ nghĩa Xa hội với Kiến trúc thượng tầng và chính trị, và tư tư ởng văn hoá phù hợp là cho đất nư ớc ta trở thành nước Xa hội Chủ nghai phồn vinh ”. Trong giai đo ạn hiện nay, sau khi kết thúc chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, chúng ta bắt đ ầu bước vào thời kỳ đ ẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá với mục tiêu tổng quát là xây d ựng nước ta thành một nước công nghiệp có 20
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, Quan hệ sản xuất tiến bộ phù h ợp với sự phát triển của Lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh,xa hội công bằng, văn m inh, từ nay đến năm 2020 ra sức phấn đ ấu đưa nước ta trở th ành nước công n ghiệp Ph ương hướng. b) Coi trọng vai trò và bản chất của nhà nước, thể hiện đầy đủ quyền và nguyện vọng của nhân dân. Xây dựng nhà nước Xa hội Chủ nghĩa, nhà nước của nhân d ân, do nhân dân và vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông d ân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng cộng sản lanh đ ạo. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân,giữ nguyên kỷ cương xa hội, chuyên chính với mọi h ành động xâm phạm lợi ích của tổ quốc và của nhân dân. Thực hiện những biến đổi có tính công nghiệp hoá trên cả 3 lĩnh vực : Lực lượng sản xuất, Quan hệ sản xuất và Kiến trúc thượng tầng. Trong đó phát triển Lực lượng sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm h àng đ ầu tạo tiền đề kinh tế vững chắc cho sự ra đời của phương th ức sản xuất Xa hội Chủ nghĩa. Phát triển Lực lướng sản xuất trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra dồn dập, mạnh mẽ,đ ò i hỏi chúng ta phải có quan niệm mới về công nghiệp hoá, không phải là ưu tiên xây d ựng cơ sở vật chất với những ngành công nghiệp truyền thống theo đường công nghiệp hoá cổ điển m à là lựa chon những ngành công nghiệp thích hợp, xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống thông tin tạo tiềm năng nhanh chóng ứng dụng công nghệ mới. Bên cạnh đó ph ải phát triển một nền nông nghiệp toàn diện là nhiệm vụ trung tâm nhằm 21
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com từng b ước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa Xa hội, không ngừng n âng cao năng su ất lao động xa hội và cải thiện đời sống nhân dân. Phù hợp với sự phát triển của Lực lư ợng sản xuất, thiết lập từng b ước Quan h ệ sản xuất Xa hội Chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu. Chế độ công hữu phải là kết quả hợp quy luật của quá trình xa hội hoá thực sự chứ không thể tạo ra bằng biện pháp h ành chính, cưỡng ép. Chuyển từ quan hệ h iện vật sang quan hệ h àng hoá - tiền tệ trở lại đúng quy lu ật phát triển tự nhiên của kinh tế: Thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu. Tiến hành cách m ạng Xa hội Chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá. Phát huy nhân tố con người, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực để xây dựng một xa hội văn minh, giải phóng cá nhân để giải phóng xa hội, kết hợp sức m ạnh cá nhân với sức mạnh cộng đồng là động lực quan trọng của Chủ nghĩa Xa hội. Bên cạnh đ ó việc luôn đổi mới, kiện toàn bộ máy nhà nước là việc làm không kém ph ần quan trọng : Chống quan liêu,c huyên quyền, độc đoán trong bộ máy nhà nư ớc. Phân biệt rõ ch ức năng, quyền hạn của các cấp, các ngành. Đưa ra một hệ thống pháp luật chặt chẽ, đồng bộ và có tính khả thi cao. Có chính sách và quy mô đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có năng lực, phù hợp với yêu cầu đổi mới và phát triển đ ất nước. phần C: KếT LUậN 22
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com riết học Mác trong đó có học thuyết về hình thái Kinh tế - Xã hội ra đ ời là sự thay đổi về chất so với các tư tư ởng triết học trước đây ch ưa kể đ ến lần đầu tiên có sự kết hợp giữa duy vật và biện chứng, sự việc được xem xét trên cơ sở khách quan và toàn diện. Chủ nghĩa Mác là giải phóng công nhân lao động khỏi sự bóc lột, tất nhiên chủ nghĩa Mác không phải là dấu ch ấm cuối cùng của triết học. Ngay trong bản thân triết học Mác cũng mang tính mở, tức là bổ sung, hoàn thiện dần theo các quá trình lịch sử. Tuy nhiên triết học Mác được xây dựng trên một nền tảng lấy khách quan, to àn diện làm cơ sở vì vậy triết học Mác trong đó có lý lu ận Hình thái Kinh tế - Xa hội có giá trị không chỉ trong một thời đ iểm lịch sử phát triển nhất định,phục vụ cho một giai cấp nhất định. Tóm lại, lý luận Hình thái Kinh tế - Xa hội là một trong những thành tựu khoa học m à C.Mác đ a đ ề ra cho nhân loại. Lý luận đó đa ch ỉ ra: Xa hội là một h ệ thống mà trong đó Quan hệ sản xuất phải phù hợp với một trình độ phát triển nhất định của Lực lượng sản xuất và các Quan hệ sản xuất tạo th ành một kết cấu Kinh tế - Xa hội nhất định m à trên đó dựng lên m ột Kiến trúc thượng tầng pháp lý và chính trị cũng như các hình thái ý thức xa hội tương ứng. Đồng thời lý luận cũng chỉ ra rằng sự vận động và phát triển của các Hình thái Kinh tế - Xa hội là một quá trình lịch sử tự nhiên. Thông qua cách m ạng xa hộ i, các Hình thái Kinh tế - Xa hội thay thế nhau từ thấp đến cao. Tuy nhiên sự vận động và phát triển của các Hình thái Kinh tế - Xa h ội vừa bị chi phối của các quy luật chung, vừa bị tác động bởi đ iều kiện lịch sử cụ thể. Ngày nay xa h ội lo ài người đa có những phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời C.Mác nhưng sự phát triển đó vẫn dựa trên cơ sở lý luận Hình thái Kinh 23
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com tế - Xa hội, đ iều đó chứng tỏ rằng lý luận Hình thái Kinh tế - Xa hội vẫn giữ n guyên giá trị của nó trong mọi giai đoạn. Tuy nhiên lý luận Hình thái Kinh tế - Xa hội không có tham vọng giải thích được tất cả các hiện tượng của đời sống xa hội m à nó đòi hỏiđược bổ sung bằng những phương pháp tiếp cận khoa học khác nhưng đồng thời với những phương pháp tiếp cận mới về xa hội, không ph ải vì th ế m à lý lu ận Hình thái Kinh tế - Xa hội trở lên lỗi thời. Lý luận về Hình thái Kinh tế - Xa hội đa ch ỉ ra con đường đi đến Chủ nghĩa Xa hội là một tất yếu khách quan và chính nó đ a đ ề ra những hướng đ i đúng đắn và từ đó đưa ra nh ững giải ph áp cho công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển tới một đỉnh cao mới. Nước ta quá độ lên Chủ nghĩa Xa hội trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi to lớn và sâu sắc. Chủ nghĩa Xa hội đứng ttrước nhiều khó khăn thử thách, lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song chúng ta vẫn kiên đ ịnh, giữ vững lập trường, quan đ iểm, tư tưởng. áp dụng linh hoạt và có sáng tạo chủ n ghĩa Mác - LêNin mà cụ thể ở đây là lý luận Hình thái Kinh tế - Xa hội của C.Mác vào th ực tiễn nhằm xây dựng Xa h ội Chủ nghĩa mà xa hội đó : Do nhân dân lao động làm chủ. Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên Lực lượng sản xuất hiện đ ại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất là chủ yếu. Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đ à bản sắc dân tộc v.v... Như vậy, có th ể chắc chắn để khẳng định rằng : Hình thái Kinh tế - Xa hội vẫn còn giữ nguyên giá trị khoa học và tính thời đại của nó. Nó thực sự là 24
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com phương pháp luận khoa học đ ể phân tích thời đại hiện nay nói chung và công cuộc xây dựng Xa hội Chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng. Tài liệu tham khảo. V.I.Lênin toàn tập. T4 + T26. NXB tiến bộ Maxcơva, 1982. 1) C.Mác và F.Ăngen tuyển tập T1 + T2 +T4. NXB Sự thật Hà Nội 1980. 2) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xa 3) hội.NXB Sự thật Hà Nội,1991. 4 ) Tập II, giáo trình Triết học Mác-LêNin. 5 ) Tập I, giáo trình Kinh tế Chính trị. 6 ) Các báo và tạp chí : Tạp chí Triết học Số 03,04,05,06 năm 1999 Tạp chí Triết học Số 03/1996 Nghiên cứu lý luận Số 05/1999. 25
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2