intTypePromotion=1

Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 2: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:132

0
98
lượt xem
12
download

Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 2: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 2: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử

 1. Con người  trước hết phải có ăn, ở,  mặc…sau đó mới nghĩ  đến làm chính trị, làm  khoa học,nghệ thuật,  làm tôn giáo.
 2. 1. Lý luận hình thái kinh tế xã hội Là  quá  trình  con  người  sử  dụng  công  cụ  lao  động  tác  động  vào  tự  nhiên,  cải  biến  các  dạng  vật  chất  của  tự  nhiên  nhằm  tạo  ra  của  cải  vật  chất  thoả  mãn  nhu  cầu  tồn  tại  và  phát  triển  của  con  người
 3. 1. Lý luận hình thái kinh tế xã  hội
 4. 1. Lý luận hình thái kinh tế xã hội
 5. Muèn sinh tån, con ng­êi ph¶i tiÕn hµnh s¶n xuÊt vËt chÊt tuy nhiªn cã sù kh¸c nhau rÊt lín vÒ c¸ch thøc h¸i l­îm vµ ®¸nh b¾t thêi ë thêi nguyªn thñy vµ ph­¬ng thøc c«ng nghiÖp ë thêi hiÖn ®¹i
 6. ­  PTSX  cũng  là  quá  trình  sản  xuất  của  xã  hội  nhưng xét trên phương diện  cách thức  tiến hành  quá  trình  sản  xuất  đó  (quá  trình  sản  xuất  được  tiến hành theo cách thức nào? bằng công cụ gì?) ­ Mỗi xã hội ở một giai đoạn phát triển nhất định  có  thể  đan  xen  tồn  tại  một  số  PTSX  ,  nhưng  thường  có  một  PTSX  chiếm  địa  vị  phổ  biến  và  mang ý nghĩa quyết định, đặc trưng cho xã hội đó. 
 7. Sản xuất vật chất
 8. Khi  PTSX  mới  ra  đời  thay  thế  phương  thức  sản  xuất  cũ  lỗi  thời  thì  kéo  theo  sự  thay  đổi cơ bản từ kết cấu kinh tế đến kết cấu giai  cấp; từ quan điểm chính trị xã hội đến tổ chức  xã hội,v.v…  (Vì  vậy,  lịch  sử  loài  người,  trước  hết  là  lịch sử của sản xuất vật chất, của các PTSX kế  tiếp nhau trong quá trình phát triển)
 9. ­ Sự thay thế và phát triển các PTSX phản ánh  xu thế tất yếu khách quan của quá trình phát triển  xã hội loài người từ trình độ thấp đến trình độ ngày  càng cao hơn ­ Tính tuần tự trong quá trình thay thế và phát  triển  các  PTSX  chính  là  quy  luật  chung  của    trong  tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. ­  Tuy  nhiên,  với  mỗi  cộng  đồng  xã  hội  nhất  định,  có  thể  có  biểu  hiện  đa  dạng  về  con  đường  phát  triển  của  nó.  (có  sự  đan  xen  giữa  các  PTSX  trong một thời kỳ, hoặc có những bước bỏ qua một  hay  một  vài  PTSX  nào  đó  để  tiến  thẳng  lên  một  PTSX cao hơn) 
 10. PTSX CSCN PTSX CSCN PTSX TBCN PTSX PHONG KIẾN PTSX PK PTSX NÔ LỆ PTSX NÔ LỆ PTSX NGUYÊN THUY ̉ PTSX NT
 11. C¸c  yÕu tè  t¹o  thµnh LLS X: T­ liÖu s ¶n xuÊt (®è i t­ îng  L®, c «ng  c ô  L®, T­ liÖu phô  trî....) vµ Ng ­ê i lao   ®é ng  (S ø c  lao  ®é ng  vËt c hÊt vµ tinh thÇn c ña hä).  C¸c  yÕu tè  ®ã ®­îc  kÕt hîp víi nhau tro ng  qu¸ trinh 
 12. Ngày nay khoa học trở  thành lực lượng sản xuất  trực tiếp
 13. Chinh phục vũ trụ www.spacetoday.org
 14. Các công trình hiện đại
 15. C¸c  líp quan hÖ t¹o  thµnh QHS X bao  g åm: QHS H c ¸c   TLS X; QH tæ  c hø c ­qu¶n lý QTS X; QH ph©n phè i kÕt  qu¶ QTS X. Tro ng  c ¸c  ®iÒu kiÖn LS  kh¸c  nhau, c ã s ù  biÕn ®æ i rÊt lín vÒ c hñ thÓ c ña c ¸c  quan hÖ S X.
 16. NGƯỜI LĐ CÓ SỨC LỰC, KỸ NĂNG… LLSX CÔNG CỤ LĐ TLSX TƯ LIỆU LĐ PTSX ĐTLĐ QHSH QHSX QH TCQL QH PPSP LLSX quyết định QHSX và sự tác động trở lại của  QHSX đối với LLSX
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2