intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Những vấn đề cơ bản về sức khỏe sinh sản - Sức khỏe tình dục của Vị thành niên

Chia sẻ: Sơn Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

175
lượt xem
40
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Những vấn đề cơ bản về sức khỏe sinh sản - Sức khỏe tình dục của Vị thành niên" cung cấp cho người học các kiến thức: Vị thành niên - Bạn là ai, một số vấn đề liên quan đến Vị thành niên, tuổi dậy thì ở Vị thành niên nữ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những vấn đề cơ bản về sức khỏe sinh sản - Sức khỏe tình dục của Vị thành niên

  1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ Søc khoÎ sinh s¶n -søc khoÎ t×nh dôc cña VÞ thµnh niªn
  2. VÞ thµnh niªn- B¹n lµ ai? VÞ thµnh niªn lµ thêi kú chuyÓn tiÕp tõ trÎ em thµnh ngêi trëng thµnh c¶ vÒ c¬ thÓ, nhËn thøc vµ c¸c mèi quan hÖ x· héi. Theo tæ chøc y tÕ thÕ giíi, VÞ thµnh niªn lµ ngêi trong ®é tuæi tõ 10 -19.
  3. Mét sè vÊn ®Ò quan träng liªn quan ®Õn VÞ thµnh niªn Xu híng quan hÖ t×nh dôc sím Xu híng lËp gia ®×nh muén Sù kiÓm so¸t cña gia ®×nh vµ m« h×nh gia ®×nh truyÒn thèng bÞ ph¸ vì C¸c g¬ng ®iÓn h×nh cã ¶nh hëng ®Õn viÖc x¸c ®Þnh hµnh vi cña VÞ thµnh niªn.
  4. Tuæi D¹y th× ë VÞ thµnh niªn n÷ Thêng b¾t ®Çu tõ ®é tuæi 9-10T Nóm vó vµ quÇng vó to lªn H«ng në ra T¨ng chiÒu cao Mäc l«ng sinh dôc Kinh nguyÖt Mäc l«ng n¸ch C¸c tuyÕn ë da ph¸t triÓn Tö cung vµ ©m ®¹o ph¸t triÓn hoµn thiÖn
  5. Tuæi D¹y th× ë VÞ thµnh niªn nam Thêng b¾t ®Çu tõ ®é tuæi 11-13T Tinh hoµn vµ b×u to ra Méng tinh ChiÒu cao ph¸t triÓn nhanh Mäc l«ng bé phËn sinh dôc Vì giäng, yÕt hÇu to ra Mäc l«ng n¸ch XuÊt hiÖn c¸c tuyÕn ë da Ria mÐp
  6. Thay ®æi t©m lý ë tuæi VÞ thµnh niªn TÝnh m¹o hiÓm, thÝch thö søc Kh¼ng ®Þnh c¸ nh©n cao T¸c ®éng cña nhãm ®ång ®¼ng Hoµn chØnh tÝnh ®éc lËp Hoµn thÞªn híng nghiÖp thùc tiÔn ChÝn mïi vµ trëng thµnh vÒ t×nh dôc
  7. Nh÷ng néi dung chÝnh cña gi¸o dôc SKSS/SKTD VÞ thµnh niªn Gi¸o dôc giíi tÝnh. C¸c BPTT, phßng tr¸nh thai ngoµi ý muèn, n¹o ph¸ thai an toµn Phßng tr¸nh viªm nhiÔm ®êng sinh s¶n, bÖnh l©y truyÒn qua ®êng t×nh dôc, HIV/AIDS. T×nh yªu, t×nh dôc an toµn Gi¸o dôc kü n¨ng sèng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2