intTypePromotion=1

Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
4
download

Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở trình bày kết quả khảo sát xã hội học sơ bộ tại Công ty TNHH may Kyung Việt, khu Công nghiệp Phố Nối, Hưng Yên. Những thông tin được tác giả thu thập thông qua một số phỏng vấn sâu và trưng cầu ý kiến tại địa bàn này. Trên cơ sở vận dụng lý thuyết Vai trò để chỉ ra những yếu tố tác động đến hoạt động Công đoàn tại doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng lý thuyết vai trò đối với việc tìm hiểu hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> VÊÅN DUÅNG<br /> YÁ THUYÏËT<br /> AIL TROÂ<br /> V ÀÖËI VÚÁI TVIÏÅC<br /> ÀÖÅNG<br /> TÒM<br /> CUÃA CAÁN BÖÅ CÖNG ÀOAÂN CÚ<br /> (Söë liïåu cuãa baâi viïët dûåa trïn kïët quaã nghiïn cûáu trûúâng húåp<br /> taåi möåt doanh nghiïåp ngoaâi Nhaâ nûúác trïn àõa baân Haâ Nöåi)<br /> <br /> Ngaây nhêån: 08/07/2017<br /> Ngaây phaãn biïån: 24/08/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng: 28/09/2017<br /> <br /> TRÛÚNG NGOÅC THÙÆNG*<br /> <br /> Baâi viïët dûåa trïn kïët quaã khaão saát xaä höåi hoåc sú böå taåi Cöng ty TNHH may Kyung Viïåt, khu <br /> Nhûäng thöng tin àûúåc taác giaã thu thêåp thöng qua möåt söë phoãng vêën sêu vaâ trûng cêìu yá kiïën taåi <br /> Trïn cú súã vêån duång lyá thuyïët Vai troâ àïí chó ra nhûäng yïëu töë taác àöång àïën hoaåt àöång Cöng ào<br /> hoaåt àöång hûúáng dêîn ngûúâi lao àöång kyá giao kïët húåp àöìng lao àöång.<br /> Kïët quaã nghiïn cûáu cho thêëy coá nhiïìu yïëu töë taác àöång àïën hoaåt àöång hûúáng dêîn kyá kïët húåp <br /> nghiïåp taåo àïìu kiïån thuêån lúåi; Möëi quan hïå töët giûäa chuyïn mön vaâ Cöng àoaân; Caán böå Cöng àoaâ<br /> quan têm àïën phaát triïín àoaân viïn trong doanh nghiïåp; Vïì viïåc àaâo taåo lyá luêån cuãa caán böå Cöng ào<br /> doanh nghiïåp cuãa Caán böå Cöng àoaân; Dûåa vaâo caác qui àõnh cuãa phaáp luêåt àïí hoaåt àöång; Tûå chu<br /> böå Cöng àoaân hiïíu roä chñnh saách phaáp luêåt laâ yïëu töë taác àöång nhiïìu nhêët.<br /> Tûâ khoáa: <br /> Lyá thuyïët, vai troâ Cöng àoaân, caán böå cöng àoaân cú súã<br /> <br /> APPLYING THE THEORY OF ROLE TO LEARNING THE ACTIVITIES OF TRADE UNION O<br /> (The  information  take  by  case  stydy  in  Kyung  Viet  sewing  factory  Limited  Liability  Com<br /> <br /> This writing based on the sociology survey results in Kyung Viet sewing factory Limited Liability Comp<br /> zone, Hung Yen Province. These information was collected through interview and referendum.<br />  The writing showed that the factors affect the activity of trade union by using the role theory. Specially is h<br /> with their contracts.<br /> According to the results, there are many factors affecting the labor contracts : the generous employer, th<br /> between employer and trade union, trade union staff’s knowledge of Law , the training of trade union staff, t<br /> union staff, the labor and employment Law, funding independence. The knowledge of trade union staff is the m<br /> Keywords<br /> : Theory, Role of trade union, grassroots trade union officials<br /> Àùåt vêën àïì<br /> lïå mêët viïåc laâm coá thïí gia tùng úã möåt söë ngaânh;<br /> Viïåt Nam àaä höåi nhêåp ngaây caâng sêu röång vaâo CNLÀ phaãi àûúng àêìu vúái sûå caånh tranh gay gùæt<br /> kinh tïë quöëc tïë. Quaá trònh höåi nhêåp àaä vaâ àang diïîn trïn thõ trûúâng lao àöång khu vûåc vaâ quöëc tïë; ngûúâi<br /> ra vúái töëc àöå nhanh, sûå caånh tranh trong nûúác vaâ lao àöång phaãi chõu aáp lûåc lúán vïì cûúâng àöå lao àöång...<br /> quöëc tïë ngaây caâng gay gùæt, trong khi àoá nùng suêët<br /> Àûáng trûúác thûåc tïë àoá, haâng loaåt caác cêu hoãi<br /> lao àöång trong caác doanh nghiïåp ngoaâi Nhaâ nûúác àûúåc àùåt ra: Thûåc traång quyïìn lúåi ngûúâi lao àöång<br /> coân thêëp, dêîn àïën khaã nùng caånh tranh coân haån chïë, nhû thïë naâo, ai laâ ngûúâi baão vïå quyïìn lúåi cho ngûúâi<br /> trònh àöå chuyïn mön cuãa phêìn lúán ngûúâi lao àöång lao àöång? Quyïìn lúåi cuãa ngûúâi lao àöång àûúåc baão<br /> coân thêëp, yá thûác töí chûác kyã luêåt chûa cao, taác phongvïå nhû thïë naâo? Nhaâ nûúác, Cöng àoaân- àaåi diïån cho<br /> cöng ngiïåp chûa àõnh hònh roä dêîn àïën nguy cú doanh<br /> ngûúâi lao àöång coá vai troâ nhû thïë naâo àöëi vúái viïåc<br /> nghiïåp phaá saãn, ngûúâi lao àöång mêët viïåc laâm ngaây baão vïå quyïìn lúåi ngûúâi lao àöång? Coá möëi liïn hïå naâo<br /> caâng gia tùng, àiïìu naây aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën giûäa Nhaâ nûúác, thöng qua cú chïë, chñnh saách, doanh<br /> ngûúâi lao àöång, àïën sûå biïën àöång lao àöång.<br /> Chñnh toaân cêìu hoaá vaâ höåi nhêåp cuäng àûa àïën<br /> cho ngûúâi lao àöång nhûäng gaánh nùång. Àêìu tiïn laâ tó *  Trûúâng  Àaåi  hoåc Cöng  àoaân<br /> 44 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> nghiïåp vaâ Cöng àoaân, àaåi diïån cho ngûúâi lao àöång höåi ”phên cöng ”; coá ngûúâi tuyâ nùng lûåc; àiïìu kiïån<br /> àöëi  vúái  viïåc  àaãm  baão  quyïìn  lúåi  ngûúâi  lao  àöångchuã quan vaâ khaách quan coá thïí coá vai troâ laâ ngûúâi<br /> khöng?... Àïí traã lúâi àûúåc nhûäng cêu hoãi trïn, vêën àïì thûâa haânh, thûåc hiïån. Trong möåt cú quan, möåt hïå<br /> quyïìn lúåi cuãa ngûúâi lao àöång phaãi àûúåc nhòn nhêån thöëng quaãn lyá, möåt töí chûác xaä höåi, sûå sùæp xïëp caác<br /> möåt caách töíng thïí trong möëi quan hïå giûäa doanh vai troâ àûúåc thûåc hiïån vaâ diïîn ra möåt caách coá töí<br /> nhiïåp, caác thiïët chïë vaâ Cöng àoaân. Trong baâi viïët chûác,  theo  nhûäng  khuön  mêîu  nhêët  àõnh.  Thöng<br /> naây, taác giaã mong muöën chia seã viïåc vêån duång lyáthûúâng nhûäng ngûúâi coá vai troâ duâ thêëp, duâ cao, theo<br /> thuyïët vai troâ àïí tòm hiïíu vïì vai troâ cuãa Cöng àoaân quy luêåt cuãa sûå phaát triïín,àïìu phaãi thûúâng xuyïn<br /> cú súã àöëi vúái viïåc baão vïå quyïìn, lúåi ñch chñnh àaánghoåc hoãi; reân luyïån trong caác haânh àöång thûåc tïë àïí<br /> cuãa ngûúâi lao àöång goáp phêìn tòm hiïíu thûåc traång noi gûúng caác àöìng nghiïåp cao tuöíi, giaâu kinh nghiïåm,<br /> hoaåt àöång cuãa Cöng àoaân noái chung vaâ hoaåt àöång àïí nêng lïn caác vai troâ quan troång hún, hûäu ñch hún<br /> baão vïå quyïìn lúåi ngûúâi lao àöång noái riïng trong caác trong phaåm vi nghïì nghiïåp, chuyïn mön cuãa mònh.<br /> doanh nghiïåp, àöìng thúâi coá cú súã chó ra nhûäng yïëu<br /> Trong quaá trònh nghiïn cûáu vïì vai troâ cuãa cöng<br /> töë aãnh hûúãng àïën hoaåt àöång baão vïå quyïìn lúåi ngûúâiàoaân cú súã, chuáng ta phaãi nghiïn cûáu, mö taã, caác<br /> lao àöång cuãa Cöng àoaân trong giai àoaån hiïån nay<br /> àùåc àiïím cuãa vai troâ vaâ caác caách thûác aãnh hûúãng<br /> nhùçm nêng cao hiïåu quaã hoaåt àöång baão vïå quyïìn lúåi cuãa chuáng àöëi vúái haânh vi cuãa möîi caá nhên; Ngûúâi ta<br /> ngûúâi lao àöång cuãa Cöng àoaân cú súã.<br /> thûúâng chuá yá túái caác vai troâ àõnh chïë tûác laâ loaåi vai<br /> Cöng àoaân cú súã coá võ trñ, vai troâ hïët sûác quan troâ maâ möîi caá nhên khi sùæm vai phaãi hoaåt àöång theo<br /> troång trong doanh nghiïåp vaâ vúái ngûúâi lao àöång. Möåt khuön mêîu, caách thûác nhêët àõnh maâ àõnh chïë àaä<br /> töí chûác cöng àoaân cú súã hoaåt àöång hiïåu quaã coá thïí chïë taâi, àaä quy àõnh sùén (theo luêåt phaáp quy àõnh,<br /> giuáp haâi hoâa lúåi ñch cuãa ngûúâi sûã duång lao àöång vaâ<br /> theo àiïìu lïå cuãa töí chûác, theo yïu cêìu mong àúåi cuãa<br /> ngûúâi lao àöång, qua àoá goáp phêìn nêng cao hiïåu quaã têåp thïí xaä höåi úã ngûúâi sùæm vai troâ àoá )<br /> saãn xuêët kinh doanh cuãa doanh nghiïåp.<br /> Ngaây nay trong xaä höåi, têët caã lônh vûåc hoaåt àöång<br /> Vêån duång lyá thuyïët vïì võ thïë - vai troâ àïí tòm tûâ chuyïn mön khoa hoåc, nghiïåp vuå....àïìu àaä àûúåc<br /> hiïíu vai troâ cuãa Cöng àoaân cú súã<br /> chuêín hoaá dêìn dêìn. Do àoá muöën tham gia vaâo bêët<br /> Cêìn phaãi nhêën maånh, trong baâi viïët naây, chuáng cûá cöng viïåc gò möîi caá nhên àïìu phaãi chuêín bõ, hoåc<br /> töi khöng coá yá àõnh trònh baây toaân böå nöåi dung lyáhoãi, àaâo taåo, böìi dûúäng, tuyïín choån vaâ khi àaä chñnh<br /> thuyïët võ thïë vai troâ maâ chó mong muöën chia seã caách thûác hoaåt àöång phaãi tuên thuã caác nöåi quy, quy chïë<br /> thûác vêån duång lyá thuyïët àïí tòm hiïíu vai troâ cuãa caánnhùçm àaáp ûáng àoâi hoãi cuãa xaä höåi,nhùçm àaåt hiïåu quaã<br /> böå cöng àoaân cú súã trong viïåc baão vïå quyïìn, lúåi ñch cao theo àuáng chuêín mûåc cuãa caác vai troâ maâ xaä höåi<br /> húåp phaáp, chñnh àaáng cuãa ngûúâi lao àöång noái chung mong àúåi; Caán böå cöng àoaân cú súã phaãi thûåc hiïån<br /> vaâ cuå thïí laâ viïåc giuáp àúä ngûúâi lao àöång trong viïåc kyá<br /> àuáng, àêìy àuã chûác nùng, nhiïåm vuå àûúåc quy àõnh<br /> kïët húåp àöìng lao àöång. Baâi viïët naây cuäng khöng àïì àöëi vúái cöng àoaân cú súã.<br /> cêåp trûåc tiïëp àïën vai troâ cuãa töí chûác Cöng àoaân maâ Thöng thûúâng caác caá nhên khi àaãm traách möåt vai<br /> thöng qua kïët quaã nghiïn cûáu trûúâng húåp doanh<br /> troâ naâo àoá luön luön phaãi tuên thuã, thûåc hiïån, àuáng<br /> nghiïåp ngoaâi Nhaâ nûúác trïn àõa baân Haâ Nöåi àïí phên vai troâ maâ xaä höåi mong àúåi vúái “ chûác danh “cuãa noá<br /> tñch vai troâ cuãa caác caán böå cöng àoaân cú súã. Chñnh vò phaãi thûúâng xuyïn tûå hoaân thiïån nïëu khöng muöën<br /> vêåy, lyá thuyïët vai troâ úã àêy àûúåc aáp duång nghôa laâ vaitrúã thaânh laåc hêåu hoùåc bõ loaåi boã. Xaä höåi luön thöng<br /> troâ xaä höåi cuãa caá nhên chûá khöng phaãi vai troâ cuãa töí<br /> qua dû luêån, àaánh giaá, nhêån xeát vïì caác vai troâ cuãa<br /> chûác xaä höåi. Tuy nhiïn, viïåc phên tñch vai troâ cuãa möîi caá nhên. Möîi caá nhên cuäng thûúâng xuyïn nhêån<br /> caán böå Cöng àoaân cú súã phaãi àûúåc khaái quaát cho vai biïët vïì vai troâ cuãa mònh, nhêët laâ vïì caác vai troâ chñnh<br /> troâ cuãa töí chûác cöng àoaân cú súã.<br /> yïëu maâ theo thúâi gian noá luön biïën àöíi.<br /> Khaái niïåm vai troâ xaä höåi duâng àïí chó “vai diïîn” Nhûäng tònh huöëng khaác nhau luön luön xaãy ra khi<br /> hoùåc traách nhiïåm maâ caá nhên àaãm àûúng thûåc hiïån ta sùæm möåt vai troâ nhêët àõnh, thêåm chñ coá trûúâng<br /> trong möåt thúâi gian nhêët àõnh do moåi ngûúâi tñn nhiïåm, húåp xaãy ra xung àöåt giûäa caác vai troâ, sûå hoåc hoãi, ruát<br /> giao phoá vaâ mong àúåi... Vñ nhû chuã tõch trong böå kinh nghiïåm tûâ caác khuön mêîu cuãa caác vai troâ maâ<br /> maáy chñnh quyïìn, Caán böå Cöng àoaân trong töí chûác ngûúâi àaãm nhiïåm phaãi hoåc hoãi liïn tuåc, hoåc hoãi suöët<br /> Cöng àoaân.<br /> àúâi vaâ trung thûåc. Àoá laâ bñ quyïët àïí àaåt túái thaânh<br /> Nhûäng vai troâ naây do caá nhên hoåc hoãi, reân luyïån, cöng, àaáp ûáng sûå mong àúåi cuãa xaä höåi.<br /> trong quaá trònh xaä höåi hoaá caá nhên taåo nïn. Têët nhiïn<br /> Khaái niïåm vai troâ àûúåc vêån duång nhùçm àõnh hûúáng<br /> trong möåt töí chûác xaä höåi bao göìm nhiïìu vai troâ do xaä cho nghiïn cûáu, thao taác hoáa khaái niïåm àïí qua àoá<br /> <br /> 45 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> thu thêåp nhuäng luêån cûá thûåc tiïîn nhùçm àaåt muåc tiïu (“mong àúåi vai troâ”), àûúåc àûa ra búãi xaä höåi hay nhoám<br /> àaä àïì ra.<br /> xaä höåi trûúác caá nhên coá möåt võ trñ xaä höåi nhêët àõnh.<br /> Möîi caá nhên trong xaä höåi àïìu coá võ trñ nhêët àõnh Lyá thuyïët võ thïë - vai troâ cho pheáp nghiïn cûáu<br /> vaâ hoaân thaânh nhûäng chûác nùng cuå thïí khi coá nhûäng möåt caách thñch húåp haânh vi cuãa caá nhên trong hïå<br /> quyïìn vaâ nghôa vuå phuâ húåp, tûác laâ coá võ thïë xaä höåi<br /> thöëng quan troång cuãa nhûäng mûác àöå “caá nhên nhêët àõnh.  Theo Smelzer, võ thïë laâ võ trñ  cuãa con nhoám xaä höåi - xaä höåi”. Sûå nghiïn cûáu caá nhên<br /> ngûúâi trong xaä höåi maâ gùæn liïìn vúái nghôa vuå vaâ quyïìn<br /> xuyïn qua lùng kñnh võ thïë vaâ vai troâ xaä höåi cho<br /> haån nhêët àõnh. Chñnh vò vêåy, nghiïn cûáu vai troâ cuãa pheáp múã ra cú chïë cuå thïí nhûäng liïn hïå qua laåi vaâ<br /> Cöng àoaân luön àûúåc àùåt trong tñnh nhiïìu mùåt cuãa tûúng taác cuãa noá vúái nhûäng yïëu töë cú cêëu xaä höåi<br /> noá: vûâa nghiïn cûáu quyïìn lûåc cuãa caán böå Cöng àoaân khaác vaâ vúái xaä höåi noái chung. Trong nghiïn cûáu<br /> vûâa nghiïn cûáu traách nhiïåm cuãa hoå àöëi vúái doanh khi nhaâ nghiïn cûáu cêìn vêån duång lyá thuyïët vai troâ<br /> nghiïåp vaâ ngûúâi lao àöång.<br /> laâm cú súã phûúng phaáp luêån àïí tòm hiïíu möëi quan<br /> Möåt yá nghôa khöng keám phêìn quan troång àöëi vúái hïå giûäa caác võ trñ vaâ vai troâ xaä höåi cuãa chuã doanh<br /> àùåc àiïím nhên caách laâ vai troâ xaä höåi. Theo Smelser, nghiïåp, töí chûác cöng àoaân vaâ ngûúâi lao àöång trïn<br /> vai troâ laâ haânh vi maâ àûúåc mong àúåi úã con ngûúâicú súã chó roä möîi quan hïå chùåt cheä giûäa quyïìn vaâ<br /> chiïëm võ thïë nhêët àõnh. Ian Robertsons cho rùçng, vai<br /> traách nhiïåm cuäng nhû mong àúåi xaä höåi giûäa ba võ<br /> troâ xaä höåi laâ viïåc àaãm nhiïåm hay thïí hiïån àêìy àuã caáctrñ naây trong doanh nghiïåp.<br /> haânh vi, nghôa vuå, hïå thöëng chuêín mûåc trïn cú súã<br /> Nghiïn cûáu trûúâng húåp vïì vai troâ cuãa caán böå<br /> võ thïë. Khi khùèng àõnh möåt caách àùåc biïåt möëi liïn hïå Cöng àoaân cú súã<br /> khöng  taách  rúâi  cuãa  vai  troâ  vúái  nhûäng  giaá  trõ. Húåp àöìng lao àöång, cú súã phaáp lyá baão àaãm quyïìn<br /> T. Parsons àaä xem xeát vai troâ xaä höåi vúái tû caách lúåi cho ngûúâi lao àöång, theo quy àõnh cuãa Böå luêåt<br /> haânh vi àûúåc àiïìu chónh möåt caách chuêín mûåc. Nhûäng Lao àöång, Húåp àöìng lao àöång laâ sûå thoaã thuêån giûäa<br /> haânh vi naây dûåa trïn nhûäng giaá trõ àûúåc thûâa nhêån ngûúâi lao àöång vaâ ngûúâi sûã duång lao àöång vïì viïåc<br /> chung vaâ cêëu thaânh nïn yïëu töë cú cêëu cêìn thiïët cuãa laâm coá traã cöng, àiïìu kiïån lao àöång, quyïìn vaâ nghôa<br /> hïå thöëng xaä höåi. Öng cho rùçng nhûäng vai troâ xaä höåivuå cuãa möîi bïn trong quan hïå lao àöång. Coá 3 loaåi<br /> laâ phûúng tiïån thïí hiïån nhûäng giaá trõ xaä höåi trong húåp àöìng lao àöång àûúåc Böå luêåt Lao àöång quy àõnh<br /> nhûäng haânh àöång xaä höåi cuå thïí cuãa caá nhên. Möîi caáàoá laâ: Húåp àöìng lao àöång khöng xaác àõnh thúâi haån<br /> nhên àïìu cöë gùæng choån lûåa vai troâ xaä höåi maâ àaáp<br /> (àêy laâ loaåi húåp àöìng maâ ngûúâi sûã duång lao àöång<br /> ûáng àûúåc nhûäng àõnh hûúáng giaá trõ, nhûäng quyïìn lúåi vaâ ngûúâi lao àöång khöng xaác àõnh thúâi haån, thúâi<br /> vaâ mö tñp cuãa noá.<br /> àiïím chêëm dûát hiïåu lûåc cuãa húåp àöìng); húåp àöìng<br /> Nghiïn cûáu vai troâ cuãa caán böå Cöng àoaân cú súã lao àöång daâi haån (laâ loaåi húåp àöìng lao àöång coá thúâi<br /> cêìn phaãi àûúåc chó roä trïn nhûäng chó söë ào àaåc nhû haån tûâ àuã 12 àïën 36 thaáng); húåp àöìng theo muâa vuå<br /> mong àúåi cuãa ngûúâi lao àöång àöëi vúái traách nhiïåm hoùåc theo möåt cöng viïåc nhêët àõnh coá thúâi haån dûúái<br /> cuãa caán böå cöng àoaân trong viïåc baão vïå quyïìn lúåi 12 thaáng.<br /> cuãa hoå. Chñnh vò vêåy, khi thiïët kïë nghiïn cuáu, ngûúâi<br /> Viïåc kyá kïët húåp àöìng lao àöång laâ cú súã phaáp lyá<br /> nghiïn cûáu phaãi chuá yá àïën viïåc xaác àõnh àêìy àuã xaác àõnh ngûúâi lao àöång trong caác doanh nghiïåp àûúåc<br /> nhûäng viïåc laâm/hoaåt àöång cuå thïí cuãa caán böå Cönghûúãng nhûäng quyïìn, lúåi ñch cuäng nhû thûåc hiïån caác<br /> àoaân. Trong nghiïn cûáu naây, vai troâ cuãa caán böå nghôa vuå phaáp lyá cuãa mònh. Theo àoá, khi kyá kïët húåp<br /> Cöng àoaân trong viïåc baão vïå quyïìn lúåi cuãa ngûúâi àöìng lao àöång, ngûúâi lao àöång àûúåc baão àaãm hûúãng<br /> lao àöång àûúåc thïí hiïån thöng qua möåt loaåt caác hoaåt mûác lûúng phuâ húåp vúái cöng viïåc thûåc hiïån, mûác<br /> àöång nhû: thu thêåp vaâ phaãn aánh yá kiïën cuãa ngûúâilûúng naây khöng thêëp hún mûác lûúng töëi thiïíu do cú<br /> lao àöång à ïí àïì xuêët vúái chuã doanh nghiïåp; tû vêën, quan nhaâ nûúác coá thêím quyïìn quy àõnh vaâ aáp duång<br /> giaáo duåc vaâ phöí biïën cho ngûúâi lao àöång kiïën thûác cho tûâng thúâi kyâ. Húåp àöìng lao àöång laâ cú súã phaáp lyá<br /> phaáp luêåt lao àöång vaâ nhûng quy chïë cuãa doanh<br /> àïí ngûúâi lao àöång àûúåc hûúãng caác chïë àöå baão hiïím<br /> nghiïåp; theo doäi, kiïím tra vaâ giaám saát traách nhiïåm xaä höåi vïì öëm àau, thai saãn, tûã tuêët, tai naån lao àöång,<br /> cuãa chuã doanh nghiïåp trong viïåc àaãm baão quyïìn bïånh nghïì nghiïåp, hûu trñ, thêët nghiïåp; hûúãng caác<br /> lúåi cuãa ngûúâi lao àöång.<br /> quyïìn lúåi khaác vïì chïë àöå laâm viïåc, chïë àöå nghó ngúi,<br /> Vai troâ xaä höåi laâ haânh vi mong àúåi cuãa con ngûúâi,an toaân lao àöång, vïå sinh lao àöång; viïåc kyá kïët húåp<br /> maâ gùæn liïìn vúái võ thïë xaä höåi vaâ mang tñnh àiïín hònh<br /> àöìng lao àöång laâ biïån phaáp phaáp lyá quan troång àïí<br /> àöëi vúái ngûúâi coá võ thïë phuâ húåp trong xaä höåi àoá. Àiïìu<br /> baão vïå, quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa ngûúâi lao<br /> naây àûúåc thïí hiïån trong töíng hoaâ nhûäng mong àúåi àöång khi giaãi quyïët caác tranh chêëp lao àöång trûúâng<br /> 46 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> húåp ngûúâi lao àöång khöng kyá húåp àöìng lao àöång, thò bõ raâng buöåc vaâ tùng chi phñ, vaâ coá nhiïìu trûúâng húåp<br /> têët caã caác quyïìn lúåi vïì lûúng, caác chïë àöå baão hiïím ngûúâi lao àöång cuäng khöng muöën kyá vò hoå chûa hiïíu<br /> xaä höåi, chïë àöå laâm viïåc, nghó ngúi, an toaân lao àöång roä vïì lúåi ñch cuãa HÀLÀ. Trong trûúâng húåp ngûúâi sûã<br /> - vïå sinh lao àöång seä khöng coá cú súã àûúåc baão àaãm duång lao àöång khöng muöën kyá maâ caán böå Cöng àoaân<br /> theo àuáng quy àõnh cuãa phaáp luêåt.<br /> khöng coá phûúng phaáp thuyïët phuåc töët chùæc chùæn<br /> Nhû vêåy coá thïí thêëy, ngûúâi lao àöång cêìn biïët àïí dêîn àïën quyïìn lúåi cuãa chñnh hoå bõ aãnh hûúãng vaâ<br /> quyïìn lúåi cuãa mònh àûúåc àaãm baão, trûúác khi thûåc chûa chùæc hoå àaä baão vïå àûúåc quyïìn lúåi cuãa hoå. Trong<br /> hiïån cöng viïåc àûúåc giao, ngûúâi lao àöång phaãi àûúåc trûúâng húåp ngûúâi lao àöång khöng muöën kyá thò caán<br /> kyá húåp àöìng lao àöång theo möåt trong 3 loaåi húåp àöìng böå Cöng àoaân phaãi tuyïn truyïìn, vêån àöång, giaãi thñch<br /> àaä nïu trïn phuâ húåp vúái tñnh chêët cöng viïåc. Theo cho hoå nhûäng lúåi ñch cuãa HÀLÀ vaâ phaãi nùæm àûúåc<br /> quy àõnh cuãa phaáp luêåt.<br /> têm tû nguyïån voång cuãa hoå. Viïåc laâm àoá mêët rêët<br /> Cöng àoaân cú súã (bao göìm caã Cöng àoaân lêm<br /> nhiïìu thúâi gian vaâ aãnh hûúãng àïën cöng viïåc chuyïn<br /> thúâi) laâ nïìn taãng trong hoaåt àöång cuãa töí chûác Cöng mön. Trong khi thu nhêåp cuãa caán böå Cöng àoaân laåi<br /> àoaân, trûåc tiïëp baão vïå quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaápchñnh laâ cöng viïåc chuyïn mön. Nïëu caán böå Cöng<br /> cuãa ngûúâi lao àöång. Àiïìu 11 Luêåt Cöng àoaân ghi àoaân khöng thûåc hiïån àuáng nhiïåm vuå cuãa Cöng àoaân<br /> nhêån: “Cöng àoaân cú súã giaám saát viïåc kyá kïët vaâthò mûác àöå thiïåt haåi khöng lúán bùçng viïåc khöng hoaân<br /> thûåc hiïån HÀLÀ”.<br /> thaânh nhiïåm vuå chuyïn mön...”   [Trñch phoãng vêën<br /> Nghiïn cûáu àaä chó ra, mùåc duâ vêîn coân nhiïìu doanh sêu caán böå Cöng àoaân]<br /> nghiïåp chûa kyá HÀLÀ vúái möåt söë ngûúâi lao àöång,<br /> Lyá do maâ möåt söë caán böå Cöng àoaân chûa thûåc sûå<br /> nhûng vêîn coá doanh nghiïåp àaä thûåc hiïån töët vêën àïì thaânh cöng trong viïåc baão vïå quyïìn lúåi ngûúâi lao<br /> naây. Viïåc thûåc hiïån töët giao kïët húåp àöìng lao àöång àöång laâ giaá trõ hûúáng túái, laâ nhûäng mong àúåi àöëi vúái<br /> cuäng chûáng toã coá sûå àoáng goáp tñch cûåc cuãa àöåi nguä<br /> Cöng àoaân, hoå khöng daám àêëu tranh cho quyïìn lúåi<br /> caán böå Cöng àoaân cú súã.<br /> ngûúâi lao àöång laâ vò hoå chûa nhêån thûác àuáng vïì võ<br /> Vêåy taåi sao laåi coá Cöng àoaân cú súã giuáp doanh trñ, vai troâ cuãa mònh, hoå chûa hiïíu àuáng vïì möëi quan<br /> nghiïåp vaâ ngûúâi lao àöång thûåc hiïån töët viïåc giao kïët hïå lao àöång trong doanh nghiïåp. Àiïìu naây cuäng chûáng<br /> húåp àöìng lao àöång, cuäng coá Cöng àoaân chûa thûåc toã möåt böå phêån caán böå Cöng àoaân chûa àaáp ûáng<br /> sûå thïí hiïån àûúåc vai troâ cuãa mònh. Nhûäng yïëu töë àûúåc vai troâ cuãa mònh.<br /> naâo àaä taác àöång àïën vai troâ mong àúåi àöëi vúái caán böå “...Töi cho rùçng nïëu caán böå Cöng àoaân nhêån<br /> cöng àoaân cú súã?<br /> thûác àuáng vai troâ cuãa mònh, hoå biïët haâi hoaâ möëi<br /> Lyá thuyïët vai troâ laâ möåt trong nhûäng lyá thuyïët phuâ<br /> quan hïå lao àöång trong doanh nghiïåp, hoå biïët caách<br /> húåp àïí vêån duång giaãi thñch nhûäng nhên töë aãnh hûúãng giuáp ngûúâi sûã duång lao àöång hiïíu àûúåc têìm quan<br /> àïën hoaåt àöång thuác àêíy viïåc giao kïët HÀLÀ trong troång cuãa ngûúâi lao àöång àöëi vúái sûå töìn taåi vaâ phaát<br /> doanh nghiïåp ngoaâi Nhaâ nûúác cuãa àöåi nguä caán böå triïín cuãa doanh nghiïåp thò hoå hoaân toaân coá thïí baão<br /> Cöng àoaân cú súã. Giao kïët húåp HÀLÀ chõu sûå chi vïå àûúåc quyïìn lúåi ngûúâi lao àöång, cuå thïí trong viïåc<br /> phöëi cuãa ngûúâi lao àöång, ngûúâi sûã duång lao àöång vaâgiao kïët HÀLÀ vaâ viïåc hoå laâm chùæc chùæn seä àûúåc<br /> sûå taác àöång cuãa Cöng àoaân cú súã. Trong quaá trònh ngûúâi sûã duång lao àöång taán thaânh maâ khöng súå<br /> thuác àêíy giao kïët HÀLÀ, ngûúâi sûã duång lao àöång, aãnh hûúãng àïën quyïìn lúåi cuãa mònh...” <br /> [Trñch phoãng<br /> ngûúâi caán böå Cöng àoaân vaâ ngûúâi sûã duång lao àöång, vêën sêu caán böå Cöng àoaân]<br /> àaä phên tñch xem haânh àöång àoá àaä àem laåi cho hoå<br /> Mö hònh thöëng kï xaác àõnh mûác àöå taác àöång<br /> lúåi ñch gò, nhûäng chi phñ cho hoaåt àöång àoá coá tûúng cuãa möåt söë yïëu töë àïën hoaåt àöång cuãa Cöng àoaân<br /> xûáng khöng, hoaåt àöång àoá coá laâm aãnh hûúãng gò àïëncú súã<br /> hoå. Viïåc phên tñch àoá vûâa phuå thuöåc vaâo nhêån thûác, Cuâng vúái nhûäng thöng tin àõnh tñnh, taác giaã cuäng<br /> trònh àöå cuãa möîi caán böå Cöng àoaân, vûâa phuå thuöåcthûã nghiïåm mö hònh thöëng kï logistic trïn cú súã lyá<br /> vaâo nhûäng chïë taâi àûúåc qui àõnh trong Böå luêåt Lao thuyïët vai troâ àïí tòm hiïíu nhûäng nhên töë aãnh hûúãng<br /> àöång vaâ Luêåt Cöng àoaân.<br /> àïën hoaåt àöång thuác àêíy giao kïët HÀLÀ cuäng nhû tó<br /> “...Thûåc ra chuáng töi biïët rêët roä traách nhiïåm cuãalïå kyá húåp àöìng lao àöång. Kïët quaã mö hònh thöëng kï<br /> mònh àöëi vúái giuáp àúä ngûúâi lao àöång kyá kïët HÀLÀ,<br /> naây àaä laâ luêån chûáng thûåc nghiïåm chó ra nhûäng nhên<br /> biïët roä yá nghôa cuãa HÀLÀ àöëi vúái ngûúâi lao àöång;töë taác àöång àïën hoaåt àöång trïn. Nhûäng nhên töë àoá laâ<br /> Ngûúâi lao àöång àûúåc kyá kïët HÀLÀ chñnh laâ cú súã àïí trònh àöå àaâo taåo cuãa caán böå Cöng àoaân, kinh nghiïåm<br /> quyïìn lúåi cuãa hoå àûúåc àaãm baão. Nhûng coá trûúâng (thöng qua thúâi gian hoaåt àöång Cöng àoaân), möëi quan<br /> húåp ngûúâi sûã duång lao àöång khöng muöën kyá vò hoå súåhïå töët vúái ngûúâi sûã duång lao àöång...<br /> <br /> 47 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> nïëu ban chêëp haânh Cöng àoaân cú súã tham gia xêy<br /> dûång àûúåc qui chïë hoaåt àöång trong doanh nghiïåp<br /> thò xaác suêët kyá HÀLÀ seä tùng tûâ 50%<br /> Xaác suêët àûúåc kyá húåp àöìng<br /> àöång<br /> lao lïn 70%. Nhên töë aãnh hûúãng ñt nhêët àoá<br /> ûúác tñnh khi biïën àöåc lêåp thay àöíi<br /> laâ viïåc tûå chuã kinh phñ hoaåt àöång.<br /> möåt àún võ vaâ xaác suêët ban àêìu laâ Trong söë nhûäng nhên töë laâm thay àöíi<br /> 50%<br /> xaác suêët kyá HÀLÀ àïìu coá möëi quan hïå<br /> vúái nhau vaâ nhên töë mang tñnh chêët quyïët<br /> àõnh àoá laâ: Trònh àöå chuyïn mön, trònh<br /> àöå lyá luêån vïì Cöng àoaân, kinh nghiïåm<br /> cöng taác, phûúng phaáp hoaåt àöång phuâ<br /> 70.01%<br /> húåp, nhêån thûác cuãa ngûúâi lao àöång vaâ<br /> ngûúâi sûã duång lao àöång, trong àoá möëi<br /> 68.21%<br /> quan hïå giûäa Ban chêëp haânh Cöng àoaân<br /> vúái chuyïn mön vaâ möîi caán böå Cöng àoaân<br /> 72.20%<br /> cú súã hiïíu roä chñnh saách phaáp luêåt vïì<br /> lao àöång laâ hai yïëu töë taác àöång maånh<br /> 72.50%<br /> nhêët àïën xaác suêët kyá húåp àöìng lao àöìng<br /> cuãa ngûúâi lao àöång. Nïëu caán böå Cöng<br /> 71.20%<br /> àoaân hiïíu roä chñnh saách phaáp luêåt, xaác<br /> suêët kyá húåp àöìng lao àöång cuãa ngûúâi<br /> 60.01%<br /> lao àöång tùng tûâ 50 àïën 72.50%.<br /> Nhû vêåy coá thïí thêëy khi vêån duång lyá<br /> 56.35%<br /> thuyïët võ thïë vai troâ trong viïåc tòm hiïíu<br /> vai troâ cuãa caán böå Cöng àoaân cú súã àöëi<br /> 56.25%<br /> vúái viïåc baão vïå quyïìn lúåi ngûúâi lao àöång<br /> noái chung vaâ cuå thïí laâ giuáp àúä ngûúâi lao<br /> 56.10%<br /> àöång kyá giao kïët húåp àöìng lao àöång phêìn<br /> naâo àaä chó ra nhûäng mong àúåi cuãa ngûúâi<br /> 55.60%<br /> lao àöång àöëi vúái Cöng àoaân cú súã, nhûäng<br /> 54.65%<br /> hoaåt àöång, nhûäng viïåc cöng àoaân cú súã<br /> cêìn laâm vaâ nhûäng yïëu töë taác àöång àïën<br /> 54.50%<br /> viïåc thûåc hiïån vai troâ mong àúåi cuãa ngûúâi<br /> lao àöång àöëi vúái caán böå cöng àoaân cú súã<br /> 54.10%<br /> trong viïåc baão àaãm quyïìn, lúåi ñch húåp<br /> phaáp vaâ chñnh àaáng cuãa hoå. <br /> <br /> 52.31%<br /> <br /> Mö hònh Logistic vïì thûåc traång kyá húåp àöìng<br /> lao àöång<br /> <br /> P_Value<br /> Biïën phuå thuöåc<br /> Viïåc kyá húåp àöìng lao àöång (coá = 1)<br /> Cac biïën àöåc lêåp<br /> Viïåc tham gia xêy dûång qui chïë trong<br /> 0.02<br /> doanh nghiïåp (coá=1)<br /> Àûúåc chuã doanh nghiïåp taåo àïìu kiïån<br /> 0.03<br /> thuêån lúåi (coá =1)<br /> Möëi quan hïå töët giûäa chuyïn mön vaâ<br /> 0.02<br /> Cöng àoaân (coá = 1)<br /> Caán böå Cöng àoaân hiïíu roä chñnh saách<br /> 0.02<br /> phaáp luêåt (coá= 1)<br /> Trònh àöå chuyïn mön cuãa caán<br /> öå Cöng<br /> b<br /> 0.03<br /> àoaân (coá trònh àöå àaåi hoåc=1)<br /> Àûúåc Cöng àoaân phöí biïën vïì Luêåt lao<br /> 0.005<br /> àöång (coá =1)<br /> Viïåc quan têm àïën phaát triïín àoaân viïn<br /> 0.05<br /> trong doanh nghiïåp (coá=1)<br /> Vïì viïåc àaâo taåo lyá luêån cuãa caán böå<br /> 0.007<br /> Cöng àoaân (coá = 1)<br /> Coá phûúng phaáp hoaåt àöång phuâ húåp<br /> 0.03<br /> (coá = 1)<br /> Vïì chûác vuå chuyïn mön trong doanh<br /> 0.04<br /> nghiïåp cuãa Caán böå Cöng àoaân (coá =1)<br /> Têm lyá phuåc tuâng tuyïåt àöëi chuã cuãa<br /> 0.05<br /> ngûúâi lao àöång (coá=1)<br /> Thúâi gian cöng taác cuãa caán böå cöng<br /> 0.02<br /> àoaân (nùm)<br /> Dûåa vaâo caác qui àõnh cuãa phaáp luêåt àïí<br /> 0.02<br /> hoaåt àöång (Coá=1)<br /> Tûå chuã vïì kinh phñ hoaåt àöång<br /> <br /> 0.05<br /> <br /> Ghi  chuá:  Dûåa  trïn  387  quan  saát.  Caác  ào  lûúâng  àaä<br /> àûúåc  chuêín  hoaá  cho  phuâ  húåp.<br /> <br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> 1.  Böå  luêåt  Lao àöång  sûãa àöíi, böí  sung  nùm  2012,  Nxb.<br /> Caác nhên töë khaác àûúåc giaãi thñch tûúng tûå vaâ lêìn Lao  àöång,  Haâ  Nöåi,<br /> lûúåt àaä coá xaác suêët tùng khi biïën àöåc lêåp mang giaá2.  Emile  Durkheim,  Caác  quy  tùæc  cuãa  phûúng  phaáp  xaä<br /> trõ möåt (trûâ biïën thúâi gian cöng taác, khi thúâi gian höåi hoåc,<br />  Nxb.  Khoa hoåc  xaä höåi.  Haâ Nöåi,  1993.<br /> cöng taác tùng 1 nùm thò xaác suêët kyá HÀLÀ tùng tûâ 3.  Gunter  Endruweit  -  Chuã  biïn,  Caác  lyá  thuyïët  xaä  höåi<br /> 50% lïn 54.10%.<br /> hoåc hiïån  àaåi<br /> ,  Nxb.  Thïë  giúái,  1999.<br /> Kïët quaã tûâ baãng thöëng kï trïn cho thêëy têët caã 4.  Gunter  Endruweit  vaâ  Gisela  Trommsdorff  -  Tûâ  àiïín<br /> caác yïëu töë àûúåc xaác àõnh laâ biïën àöåc lêåp àïìu coá aãnh Xaä höåi  hoåc - <br /> Nxb.  Thïë  giúái, 2002-  Nhoám  nghiïn  cûáu<br /> hûúãng túái hoaåt àöång thuác àêíy viïåc kyá húåp àöìng lao Xaä höåi  hoåc (CCES) - Thûåc hiïån dûå aán  dõch thuêåt.<br /> àöång. Tuy nhiïn mûác àöå aãnh hûúãng rêët khaác nhau. 5. Lï Ngoåc Huâng: Lõch sûã vaâ lyá thuyïët xaä höåi hoåc, Nxb.<br /> Trong àoá viïåc Ban chêëp haânh Cöng àoaân cú súã tham<br /> Àaåi  hoåc Quöëc  gia Haâ  Nöåi, HN.  2002.<br /> gia xêy dûång àûúåc qui chïë hoaåt àöång trong doanh<br /> 6.  Nguyïîn  Viïët  Vûúång,  Hoaåt  àöång  Cöng  àoaân  trong<br /> nghiïåp coá aãnh hûúãng rêët lúán àïën tó lïå kyá HÀLÀ. Khi caác doanh nghiïåp ngoaâi quöëc doanh, NXB.Lao  àöång,<br /> caác yïëu töë khaác khöng àöíi trong cuâng möi trûúâng HN.2006,  tr124,125.<br /> <br /> 48 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2