intTypePromotion=1

Vẽ Kĩ Thuật Công Trình - AutoCad part 1

Chia sẻ: Hacker DannyTuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
128
lượt xem
53
download

Vẽ Kĩ Thuật Công Trình - AutoCad part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để làm bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi Autodesk, Inc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vẽ Kĩ Thuật Công Trình - AutoCad part 1

  1. H C«ng ty Hµi Hoµ VÏ kü thuËt víi AutoCAD 2002 Hµ né 2003 i
  2. C«ng ty Hµi hoµ VÏ kü thuËt víi autocad 2002 Dï cho ® µ o t¹o AutoCAD 2002. Ch−¬ ng tr× nh ® µ o c¬ b¶ n ng 14 ngµ y, cho c¸c ® è i t−î hä c viªn lµ kü s−, c¸n bé , c« ng ng nh© n viªn kü thuË t, thué c c¸c ngµ nh x© y dù ng, kiÕ n tró c, giao th« ng, thuû lî ® iÖ n, n−í ... i, c Hµ né 2003 i
  3. Môc lôc 1. NhËp m«n 5 1.1. TÝnh tiÖn Ých cña AutoCAD 5 1.2. Giao diÖn cña AutotCAD 6 1.3. Menu vµ Toolbar cña AutoCAD 7 1.3.1. Menu Bar 8 1.3.2. Toolbar 13 1.3.3. C¸c phÝm nãng trong AutoCAD 14 1.4. C¸c lÖnh thiÕt lËp b¶n vÏ 16 1.4.1. LÖnh NEW khëi t¹o mét b¶n vÏ míi 16 1.4.2. LÖnh OPEN më tÖp b¶n vÏ hiÖn cã 18 1.4.3. LÖnh SAVE, SAVEAS l−u b¶n vÏ lªn ®Üa 19 1.4.4. LÖnh QUIT tho¸t khái AutoCAD 20 1.4.5. LÖnh UNITS (DDUNITS) ®Æt ®¬n vÞ cho b¶n vÏ 20 1.4.6. LÖnh LIMITS ®Æt vµ ®iÒu chØnh vïng vÏ 23 1.4.7. LÖnh GRID ®Æt c¸c ®iÓm t¹o l−íi cho b¶n vÏ 24 1.4.8. LÖnh SNAP t¹o b−íc nh¶y cho con trá 25 1.4.9. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é ®iÓm 26 1.4.10. LÖnh OSNAP trî gióp truy t×m ®èi t−îng 28 1.4.11. LÖnh ORTHO ®Æt chÕ ®é vÏ trùc giao 32 2. C¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n 33 2.1. LÖnh LINE vÏ c¸c ®o¹n th¼ng 33 2.2. LÖnh CIRCLE vÏ h×nh trßn 34 2.3. LÖnh ARC vÏ cung trßn 36 2.4. LÖnh ELLIPSE vÏ elip hoÆc mét cung elip 40 2.5. LÖnh PLINE vÏ ®−êng ®a tuyÕn 41 2.6. LÖnh POLYGON vÏ ®a gi¸c ®Òu 45 2.7. LÖnh RECTANG vÏ h×nh ch÷ nhËt 46 2.8. LÖnh SPLINE vÏ ®−êng cong 47 2.9. LÖnh POINT vÏ mét ®iÓm trªn mµn h×nh 47 2.10. LÖnh DDPTYPE chän kiÓu vµ kÝch th−íc cho ®iÓm vÏ 47 2.11. LÖnh ERASE xo¸ ®èi t−îng ®∙ lùa chän khái b¶n vÏ 48 2.12. LÖnh TRIM xÐn mét phÇn ®èi t−îng 49 2.13. LÖnh BREAK xo¸ mét phÇn ®èi t−îng 51 2.14. LÖnh EXTEND kÐo dµi ®èi t−îng ®Õn mét ®−êng biªn x¸c ®Þnh 52 2.15. LÖnh LENGTHEN thay ®æi chiÒu dµi ®èi t−îng 54 2.16. LÖnh CHAMFER lµm v¸t mÐt ®èi t−îng 54
  4. 3. PhÐp biÕn ®æi h×nh, sao chÐp h×nh vµ qu¶n lý b¶n vÏ theo líp 57 C¸c lÖnh sao chÐp vµ biÕn ®æi h×nh 3.1. LÖnh MOVE di chuyÓn mét hay nhiÒu ®èi t−îng 57 3.2. LÖnh ROTATE xoay ®èi t−îng quanh mét ®iÓm theo mét gãc 57 3.3. LÖnh SCALE thay ®æi kÝch th−íc ®èi t−îng vÏ 58 3.4. LÖnh MIRROR lÊy ®èi xøng g−¬ng 59 3.5. LÖnh STRETCH kÐo gi∙n ®èi t−îng vÏ 60 3.6. LÖnh COPY sao chÐp ®èi t−îng 61 3.7. LÖnh OFFSET vÏ song song 61 3.8. LÖnh ARRAY sao chÐp ®èi t−îng theo d∙y 62 3.9. LÖnh FILLET bo trong mÐp ®èi t−îng 66 C¸c lÖnh lµm viÖc víi líp 3.10. LÖnh LAYER t¹o líp míi 68 3.11. LÖnh LINETYPE t¹o, n¹p, ®Æt kiÓu ®−êng 72 3.12. LÖnh LTSCALE hiÖu chØnh tØ lÖ ®−êng nÐt 76 3.13. LÖnh PROPERTIES thay ®æi thuéc tÝnh 76 4. VÏ Ký hiÖu vËt liÖu, ghi vµ hiÖu chØnh v¨n b¶n 79 C¸c lÖnh vÏ ký hiÖu mÆt c¾t 4.1. MÆt c¾t vµ h×nh c¾t 79 4.2. Tr×nh tù vÏ h×nh c¾t, mÆt c¾t 80 4.3. LÖnh FILL bËt t¾t chÕ ®é ®iÒn ®Çy ®èi t−îng 80 4.4. LÖnh BHATCH vÏ ký hiÖu vËt liÖu trong mÆt c¾t 80 4.5. LÖnh HATCH vÏ ký hiÖu vËt liÖu trong mÆt c¾t th«ng qua cöa sæ lÖnh 85 4.6. LÖnh HATCHEDIT hiÖu chØnh mÆt c¾t 86 C¸c lÖnh ghi vµ hiÖu chØnh v¨n b¶n trong AutoCAD 2002 4.7. tr×nh tù nhËp v¨n b¶n vµo trong b¶n vÏ 88 4.8. LÖnh STYLE ®Æt kiÓu cho ký tù 88 4.9. LÖnh TEXT, DTEXT viÕt ch÷ lªn b¶n vÏ 89 4.10. LÖnh MTEXT viÕt ch÷ lªn b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 95 4.11. LÖnh QTEXT hiÓn thÞ dßng ký tù theo d¹ng rót gän 95 4.12. NhËp tiÕng ViÖt trong AutoCAD 97 C¸c lÖnh vÏ vµ t¹o h×nh 4.13. LÖnh XLINE (Construction Line) vÏ ®−êng th¼ng 98 4.14. LÖnh RAY vÏ nöa ®−êng th¼ng 99 4.15. Lªnh DONUT vÏ h×nh vµnh kh¨n 99 4.16. LÖnh TRACE vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµy 100
  5. 4.17. LÖnh SOLID vÏ mét miÒn ®−îc t« ®Æc 100 4.18. LÖnh MLINE vÏ ®o¹n th¼ng song song 101 4.19. LÖnh MLSTYLE t¹o kiÓu cho lÖnh vÏ MLINE 102 4.20. LÖnh MLEDIT hiÖu chØnh ®èi t−îng vÏ MLINE 104 4.21. LÖnh REGION t¹o miÒn tõ c¸c h×nh ghÐp 105 4.22. LÖnh UNION céng c¸c vïng REGION 105 4.23. LÖnh SUBTRACT trõ c¸c vïng REGION 106 4.24. LÖnh INTERSEC lÊy giao cña c¸c vïng REGION 106 4.25. LÖnh BOUNDARY t¹o ®−êng bao cña nhiÒu ®èi t−îng 107 5. c¸c lÖnh ghi vµ hiÖu chØnh kÝch th−íc 109 5.1. Kh¸i niÖm 109 5.2. LÖnh DIMLINEAR ghi kÝch th−íc theo ®o¹n th¼ng 110 5.3. LÖnh DIMRADIUS vÏ kÝch th−íc cho b¸n kÝnh vßng trßn, cung trßn 113 5.4. LÖnh DIMCENTER t¹o dÊu t©m cho vßng trßn, cung trßn 113 5.5. LÖnh DIMDIAMETER ghi kÝch th−íc theo ®−êng kÝnh 113 5.6. LÖnh DIMANGULAR ghi kÝch th−íc theo gãc 113 5.7. LÖnh DIMORDINATE ghi kÝch th−íc theo to¹ ®é ®iÓm 114 5.8. LÖnh DIMBASELINE ghi kÝch th−íc th«ng qua ®−êng giãng 114 5.9. LÖnh DIMCONTINUE ghi kÝch th−íc theo ®o¹n kÕ tiÕp nhau 115 5.10. LÖnh LEADER ghi kÝch th−íc theo ®−êng dÉn 116 5.11. LÖnh TOLERANCE ghi dung sai 119 5.12. LÖnh DIMTEDT söa vÞ trÝ vµ gãc cña ®−êng ghi kÝch th−íc 120 5.13. LÖnh DIMSTYLE hiÖu chØnh kiÓu ®−êng ghi kÝch th−íc 120 5.14. LÖnh DIMEDIT söa thuéc tÝnh ®−êng kÝch th−íc 130 6. C¸c lÖnh hiÖu chØnh, c¸c lÖnh lµm viÖc víi khèi 131 C¸c lÖnh hiÖu chØnh 6.1. LÖnh SELECT lùa chän ®èi trong b¶n vÏ 131 6.2. LÖnh CHANGE thay ®æi thuéc tÝnh cña ®èi t−îng 133 6.3. LÖnh DDGRIPS (OPTIONS) ®iÒu khiÓn Grip th«ng qua hép tho¹i 135 6.4. LÖnh BLIPMODE hiÖn (Èn) dÊu (+) khi chØ ®iÓm vÏ 136 6.5. LÖnh GROUP ®Æt tªn cho mét nhãm ®èi t−îng 137 6.6. LÖnh ISOPLANE sö dông l−íi vÏ ®¼ng cù 141 6.7. LÖnh DSETTINGS t¹o l−íi cho b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 142 6.8. LÖnh PEDIT söa ®æi thuéc tÝnh cho ®−êng ®a tuyÕn 142 6.9. LÖnh FIND 150 C¸c lÖnh lµm viÖc víi khèi 6.10. LÖnh BLOCK ®Þnh nghÜa mét khèi míi 152
  6. 6.11. LÖnh ATTDEF g¸n thuéc tÝnh cho khèi 154 6.12. LÖnh INSERT chÌn khèi vµo b¶n vÏ th«ng qua hép tho¹i 155 6.13. LÖnh MINSERT chÌn khèi vµo b¶n vÏ thµnh nhiÒu ®èi t−îng 159 6.14. LÖnh DIVIDE chia ®èi t−îng vÏ thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau 160 6.15. LÖnh MEASURE chia ®èi t−îng theo ®é dµi 161 6.16. LÖnh WBLOCK ghi khèi ra ®Üa 162 6.17. LÖnh EXPLORE ph©n r∙ khèi 164 7. Tr×nh bµy vµ in b¶n vÏ trong AutoCAD 165 Khèi c¸c lÖnh tra cøu 7.1. LÖnh LIST liÖt kª th«ng tin CSDL cña ®èi t−îng 165 7.2. LÖnh DBLIST liÖt kª th«ng tin cña tÊt c¶ ®èi t−îng 165 7.3. LÖnh DIST −íc l−îng kho¶ng c¸ch vµ gãc 165 7.4. LÖnh ID hiÓn thÞ to¹ ®é ®iÓm trªn mµn h×nh 166 7.5. LÖnh AREA ®o diÖn tÝch vµ chu vi 166 Khèi c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn mµn h×nh 7.6. LÖnh ZOOM thu phãng h×nh trªn b¶n vÏ 167 7.7. LÖnh PAN xª dÞch b¶n vÏ tªn mµn h×nh 169 7.8. LÖnh VIEW ®Æt tªn, l−u gi÷, xo¸, gäi mét Viewport 170 C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn m¸y in 7.9. LÖnh LAYOUT ®Þnh d¹ng trang in 171 7.9.1. Trang Plot Device 173 7.9.2. Trang Layout Settings 177 7.10. LÖnh PLOT xuÊt b¶n vÏ ra giÊy 179 C¸c lÖnh t¹o h×nh vµ hiÖu chØnh khung in 7.11. LÖnh Layout (Template) t¹o mét Viewport tõ mÉu 181 7.12. LÖnh VPORTS t¹o mét khung h×nh ®éng 181 7.13. LÖnh MVIEW t¹o vµ s¾p xÕp c¸c khung h×nh ®éng 182 7.14. LÖnh VPLAYER ®iÒu khiÓn sù hiÓn thÞ líp trªn khung h×nh ®éng 183 185 Lêi kÕt 186 C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t trong AutoCAD 2002 194 Bµi tËp thùc hµnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2