intTypePromotion=1

Viêm tụy cấp (Phần 1)

Chia sẻ: Tu Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
119
lượt xem
17
download

Viêm tụy cấp (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viêm tụy cấp (acute pancreatitis) là tình trạng viêm đột ngột của tuyến tụy. Biểu hiện có thể nhẹ nhàng nhưng cũng có thể nặng nề với đáp ứng viêm hệ thống, rối loạn chức năng đa cơ quan và đe dọa mạng sống. Viêm tụy cấp do sỏi mật thường gặp ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Liệu viêm tụy cấp có ảnh hưởng gì đến những bệnh lý mạn tính liên quan đến sau này (như đái tháo đường) hay không vẫn chưa xác định chắc chắn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viêm tụy cấp (Phần 1)

  1. Viªm tôy cÊp
  2. Viªm tôy cÊp Viªm cÊp nhu m« tôy kÌm theo sù gi¶i phãng å ¹t men tôy do c¸c tuyÕn tôy tù ph¸ huû CÊp cøu bông cã nguy c¬ tö vong cao
  3. Viªm tôy cÊp Nguyªn nh©n Sái mËt R-îu Nguyªn nh©n kh¸c: -Tû lÖ triglycerid trong m¸u t¨ng cao do rèi lo¹n chuyÓn ho¸ lypit - RL vËn ®éng c¬ Oddi - Sau chôp mËt, tôy ng-îc dßng - ChÊn th-¬ng - Tôy t¸ch biÖt - Kh«ng râ NN (10%)
  4. Viªm tôy cÊp Gi¶i phÉu bÖnh ThÓ phï ThÓ ho¹i tö ch¶y m¸u
  5. Viªm tôy cÊp Sinh lý bÖnh Men tôy , trypsin, ho¹t ho¸ ngay t¹i tôy lµm tiªu huû nhu m« vµ g©y viªm tôy VTC do sái hä¨c do giun: DÞch mËt hoÆc dÞch t¸ trµng trµo vµo èng Wirsung lµm ho¹t ho¸ men trypsin t¹i tôy g©y viªm tôy cÊp.
  6. Viªm tôy cÊp ChÈn ®o¸n L©m sµng: §au bông cÊp XÐt nghiÖm: - Amilaza m¸u t¨ng cao trong vµI giê ®Çu vµ gi¶m sau vµI ngµy. Kh«ng ®Æc hiÖu: Cã thÓ t¨ng trong thñng æ loÐt d¹ dµy t¸ trµng, nhåi m¸u m¹c treo, t¾c ruét, GEU… - T¨ng amilaza niÖu cã tÝnh ®Æc hiÖu h¬n - T¨ng lipaza m¸u - T¨ng ®-êng huyÕt vµ ®-êng niÖu, gi¶m canxi m¸u lµ nh÷ng dÊu hiÖu nÆng
  7. Viªm tôy cÊp C¸c ph-¬ng ph¸p chÈn ®o¸n h×nh ¶nh: Chôp bông kh«ng chuÈn bÞ, chôp phæi Siªu ©m CLVT CHT
  8. Viªm tôy cÊp Môc ®Ých cña c¸c ph-¬ng ph¸p chÈn ®o¸n h×nh ¶nh: Kh¶ng ®Þnh chÈn ®o¸n T×m mét sè nguyªn nh©n X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè lµm nÆng vµ tiªn l-îng Theo dâi tiÕn triÓn vµ biÕn chøng H-íng dÉn can thiÖp ®iÒu trÞ nÕu cÇn thiÕt
  9. Viªm tôy cÊp Chôp bông kh«ng chuÈn bÞ vµ chôp phæi Môc ®Ých ph¸t hiÖn h¬i trong æ phóc m¹c, møc n-íc-h¬i, nguyªn nh©n (sái mËt, tôy) Cã thÓ thÊy: - Quai ruét non gi n: quai ruét c¶nh giíi - H¬i trong vïng tôy do ¸p xe - Gi n ®¹i trµng khu tró - DÊu hiÖu trµn dÞch trong hoÆc sau phóc m¹c - Trµn dÞch mµng phæi, hay gÆp bªn tr¸i Kh«ng ®Æc hiÖu vµ Se thÊp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2