intTypePromotion=1

Viết cho con trai

Chia sẻ: Nguyen Doan Minh Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
124
lượt xem
18
download

Viết cho con trai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Uốn cây từ thuở còn non, Dạy con từ thuở con còn trẻ thơ…” Gia đình – nơi mỗi người cất tiếng khóc chào đời, lớn lên, trưởng thành theo năm tháng và gắn bó, yêu thương cho đến tận cuối cuộc đời. Nói đến gia đình, trong ký ức sâu đậm của mỗi người, chúng ta thường nghĩ đến những gì là tươi đẹp và thiêng liêng nhất! Gia đình là “trường học đầu tiên” của cuộc đời mỗi người. Và cha mẹ chính là “những nhà giáo dục đầu tiên” của con cái. Từ gia đình, mỗi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viết cho con trai

 1. VIEÁT CHO CON TRAI
 2. LAÏI THEÁ LUYEÄN & KIM PHUÏNG CUØNG BAÏN ÑOÏC “Uoán caây töø thuôû coøn non, Daïy con töø thuôû con coøn treû thô…” Quaø taëng traùi tim Gia ñình – nôi moãi ngöôøi caát tieáng khoùc chaøo ñôøi, lôùn leân, tröôûng thaønh theo naêm thaùng VIEÁT CHO vaø gaén boù, yeâu thöông cho ñeán taän cuoái cuoäc ñôøi. Noùi ñeán gia ñình, trong kyù öùc saâu ñaäm cuûa moãi ngöôøi, chuùng ta thöôøng nghó ñeán nhöõng gì laø töôi ñeïp vaø thieâng lieâng nhaát! CON TRAI Gia ñình laø “tröôøng hoïc ñaàu tieân” cuûa cuoäc ñôøi moãi ngöôøi. Vaø cha meï chính laø “nhöõng nhaø giaùo duïc ñaàu tieân” cuûa con caùi. Töø gia ñình, moãi ngöôøi hoïc ñöôïc nhöõng chuaån möïc ñaïo ñöùc caên baûn nhaát cuûa cuoäc soáng! Giaùo duïc con caùi laø moät coâng vieäc ñaày khoù khaên vaø phöùc taïp! Ñaây laø traùch nhieäm cao caû nhöng cuõng raát naëng neà ñaët leân vai caùc baäc laøm cha meï! NHAØ XUAÁT BAÛN VAÊN HOÙA THOÂNG TIN Moái quan heä giöõa cha meï vaø con caùi trong gia ñình laø moät moái quan heä gaén boù, gaàn guõi, 5 Vieát cho con trai
 3. beàn chaët nhaát trong cuoäc soáng cuûa moãi ngöôøi. * Haèng ngaøy, giöõa cha meï vaø con caùi luoân coù raát Cuoán saùch naøy daønh cho caùc baäc cha meï, nhieàu ñieàu caàn noùi vôùi nhau. Tuy nhieân, khoâng cho nhöõng ngöôøi laøm con, vaø cho taát caû moïi phaûi luùc naøo cha meï cuõng coù theå deã daøng tìm ngöôøi. Moãi chuùng ta coù theå ñoïc cuoán saùch naøy ñöôïc caùch noùi chuyeän phuø hôïp vôùi con mình. ñeå nhôù laïi tuoåi aáu thô, ñeå bieát cha meï mong Döôøng nhö con caùi ngaøy nay khoâng coøn thích moûi ñieàu gì ôû mình, ñeå bieát soáng xöùng ñaùng vôùi nghe nhöõng lôøi leõ giaùo ñieàu, naëng neà cuûa cha meï, nhöõng kyø voïng maø cha meï ñang ñaët nôi mình, nhöõng baøi hoïc ñaïo ñöùc cöùng nhaéc, raäp khuoân, vaø ñeå theâm yeâu thöông, kính troïng, bieát ôn cha vaø caû nhöõng lyù leõ thieáu thöïc teá, mang tính aùp meï mình nhieàu hôn! Vaø nhaát laø neáu baïn ñang ñaët... Chính vì vaäy, cha meï caàn phaûi coù caùch noùi coù con ôû löùa tuoåi thieáu nieân, baïn coù theå daønh vôùi con mình moät caùch phuø hôïp, sao cho nhöõng taëng rieâng cho con mình cuoán saùch naøy nhö moät gì mình noùi thaät söï mang tính thuyeát phuïc ñoái moùn quaø giaûn dò, traøn ñaày tình yeâu thöông! vôùi con caùi. Xin traân troïng göûi cuoán saùch naøy ñeán tay Taùc giaû cuoán saùch naøy, vôùi taát caû taâm huyeát baïn ñoïc. Öôùc mong sao moãi chuùng ta luoân coù yù khi caàm buùt, ñaõ möôïn hình thöùc nhöõng böùc thö thöùc xaây ñaép, gìn giöõ vaø caûm nhaän ñöôïc haïnh thay cho nhöõng gì maø töø saâu thaúm ñaùy loøng caùc phuùc trong gia ñình, nhaát laø luoân noã löïc chu baäc cha meï ngaøy nay coù theå ñang raát muoán noùi toaøn traùch nhieäm giaùo duïc nhaân caùch toát ñeïp cuøng con caùi cuûa mình. Moãi böùc thö chöùa ñöïng cho caùc theá heä con caùi – nhöõng chuû nhaân töông moät baøi hoïc saâu saéc. Ñaây laø nhöõng ñieàu maø taùc lai cuûa xaõ hoäi! giaû ñaõ traên trôû, laéng ñoïng moät thôøi gian daøi Thaân meán! tröôùc khi ñaët buùt vieát ra. Caùc taùc giaû Ñoâi khi, chæ caàn trao cho con mình cuoán saùch naøy, keøm theo moät aùnh maét bao dung, ñoä löôïng, cuõng ñaõ ñuû ñeå baïn noùi leân vôùi con mình taát caû! 6 7 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con trai
 4. NGAØY CON SINH RA ÑÔØI! Ngaøy… thaùng … naêm… Con yeâu cuûa cha! Hoâm nay laø moät ngaøy voâ cuøng vó ñaïi trong cuoäc ñôøi cha! Hoâm nay, chính cha ñaõ ñöôïc nghe con caát tieáng khoùc chaøo ñôøi! Suoát caû thaùng nay, cha ñaõ thao thöùc raát nhieàu vaø lo laéng, chôø ñôïi ngaøy hoâm nay. Raát nhieàu ñeâm cha khoâng sao chôïp maét ñöôïc vì nghó ñeán giaây phuùt con seõ chaøo ñôøi! Maëc duø cha ñaõ chôø ñôïi ngaøy naøy töø raát laâu roài, theá nhöng khi nghe tieáng con khoùc theùt töø trong phoøng sanh, cha vaãn coù caûm giaùc nhö ngheïn thôû, muoán laëng caû ngöôøi ñi. Moät maàm soáng môùi treân haønh tinh naøy ñaõ baét ñaàu! Cha caûm nhaän ñöôïc moät ñieàu gì ñoù quaù ñoãi baát ngôø, quaù môùi meû... Cha coù caûm töôûng nhö töø giaây phuùt naøy, cuoäc soáng cuûa cha ñaõ trôû neân khaùc haún! Moät cuoäc soáng ñaày vinh döï, nhöng cuõng ñaày thöû thaùch, ñaày gaùnh naëng traùch nhieäm cao caû... cuûa moät ngöôøi laøm Cha. 8 9 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con trai
 5. Nhìn con beù nhoû laëng leõ naèm trong noâi, cha maïnh, roài chaúng bao laâu nöõa, baø seõ daét con ñi caûm nhaän ñöôïc moät sôïi daây tình caûm aám aùp ñaõ chôi, seõ keå cho con nghe nhöõng caâu chuyeän coå thaét chaët hai cha con mình – ñoù chính laø tình tích “ngaøy xöa, ngaøy xöûa...” phuï töû thieâng lieâng. Cha nhö caûm nhaän ñöôïc °°° töøng hôi thôû, töøng nhòp ñaäp trong tim con. Vaø töø giaây phuùt naøy cho ñeán maõi veà sau naøy, ngaøy Cha phaûi vieát nhöõng doøng chöõ ñôn sô naøy naøo cha coøn soáng treân ñôøi thì seõ chaúng coù giaây ñeå löu laïi caûm xuùc ñaëc bieät cuûa ngaøy hoâm nay phuùt naøo maø cha khoâng baên khoaên, traên trôû vôùi – nhöõng caûm xuùc maø coù leõ cha chæ coù theå traûi moät yù nghó, ñoù laø: laøm sao ñeå nuoâi daïy con neân nghieäm duy nhaát moät laàn trong ñôøi maø thoâi – ngöôøi? Moät con ngöôøi xöùng ñaùng vôùi nieàm kyø caûm xuùc cuûa ngöôøi laàn ñaàu tieân coù con. Roài cha voïng cuûa gia ñình mình, cuûa oâng baø noäi ngoaïi, möôøng töôïng, ñeán moät ngaøy naøo ñoù khi con lôùn cuûa meï, cuûa cha, vaø nhaát laø cuûa ñaát nöôùc, cuûa leân, coù theå con seõ ñoïc nhöõng doøng chöõ naøy! queâ höông... Khi ñoù, con seõ hieåu raèng, con ñöôïc ra ñôøi trong Con chaøo ñôøi laø moät söï kieän raát lôùn lao ñoái nieàm kyø voïng cuûa cha vaø cuûa meï. Con ñaõ lôùn vôùi caû nhaø. Baïn beø thaân höõu xa gaàn cuûa cha ñeàu leân trong tình yeâu thöông cuûa cha meï, cuûa moïi göûi lôøi chuùc möøng. Ñaëc bieät, oâng baø hai beân noäi ngöôøi nhö theá naøo. OÂi, con yeâu quyù cuûa cha! ngoaïi ñeàu raát vui möøng vì laàn ñaàu tieân coù chaùu. Cha nhôù tröôùc ñaây, baø noäi con vaãn thöôøng noùi vôùi cha raèng, baø chæ mong ñöôïc soáng ñeán ngaøy nhìn thaáy chaùu cuûa baø thoâi, thì khi ñoù baø coù theå yeân loøng nhaém maét! Öôùc nguyeän giaûn dò naøy cuûa baø laøm cho cha caûm thaáy aùy naùy suoát bao naêm daøi. Ngaøy hoâm nay, con chaøo ñôøi, xem nhö nieàm mong ñôïi ngaøy naøo cuûa baø ñaõ trôû thaønh hieän thöïc! Baø cuûa con hoâm nay vaãn coøn khoeû 10 11 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con trai
 6. sau löng cha. Ngaøy ñoù, cha khoâng hieåu taïi sao oâng noäi phaûi haønh ñoäng nhö vaäy? Baây giôø, khi ñaõ trôû thaønh moät ngöôøi laøm cha, cha môùi thöïc NGAØY ÑAÀU TIEÂN CON ÑI HOÏC! söï hieåu ñöôïc. Sôû dó nhö vaäy laø vì, trong maét ngöôøi laøm cha, ñöùa con cuûa mình bao giôø cuõng Ngaøy … thaùng … naêm … nhoû beù. Con yeâu cuûa cha! Ngaøy hoâm nay, laàn ñaàu tieân con ñeán tröôøng. Moät cuoäc soáng môùi ñang môû ra tröôùc maét con Hoâm nay laø moät trong nhöõng ngaøy vui nhaát thaät roäng lôùn, oàn aøo vaø laï laãm bieát bao! Con seõ cuoäc ñôøi cha vaø cuõng laø ngaøy ñaùnh daáu moät söï phaûi töï laäp nhieàu hôn, khoâng coøn boá meï luùc naøo kieän quan troïng trong cuoäc ñôøi con: ngaøy ñaàu cuõng ôû beân caïnh con nhö luùc con coøn nhoû nöõa! tieân con ñi hoïc. Khi cha ñöùng nhìn theo boùng daùng phía sau Luùc cha con mình chaøo taïm bieät nhau ôû löng con, cha caûm nhaän moät caûm giaùc töï haøo, coång tröôøng, cha vaãn ñöùng nhìn theo boùng daùng haïnh phuùc len nheø nheï trong taâm hoàn xen laãn con moät luùc laâu. Luùc con böôùc ñeán beân caùnh vôùi moät chuùt aâu lo... Lieäu raèng con coù thích nghi coång, con coøn ngoaùi laïi, nhoeûn mieäng cöôøi, nhìn ñöôïc vôùi moâi tröôøng môùi meû naøy khoâng? Con seõ cha moät laàn nöõa roài môùi nhanh chaân chaïy vaøo phaûi taäp laøm quen vôùi nhöõng ngöôøi baïn chöa lôùp. Cha vaãn tieáp tuïc ñöùng ñoù, nhìn theo boùng töøng quen bieát. Con seõ ñöôïc hoïc nhöõng ñieàu môùi daùng nhoû beù cuûa con trong saân tröôøng cho ñeán meû maø tröôùc ñaây con chöa töøng ñöôïc hoïc... khi con khuaát vaøo phía sau cöûa lôùp, roài cha môùi Ñöùa treû naøo roài cuõng phaûi lôùn leân! Ngaøy laùi xe ñi. hoâm nay, con seõ baét ñaàu hoïc caùch töï laäp böôùc °°° vaøo cuoäc soáng. Cha hoaøn toaøn tin töôûng ôû con! Cha nhôù, ngaøy xöa khi oâng noäi ñöa cha ñi hoïc, oâng noäi cuõng hay nhìn theo boùng daùng phía 12 13 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con trai
 7. söû nhöõng caây hoa aáy khoâng coøn ñöùng caïnh nhau nöõa, moãi caây choïn rieâng cho mình moät choã, thì chuùng ta seõ khoâng theå nhìn thaáy moät vöôøn hoa BAØI HOÏC TÖØ THIEÂN NHIEÂN raát ñeïp, ñang toâ ñieåm cho caû moät goùc vöôøn. Con thaáy ñaáy, taát caû nhöõng caây hoa aáy coù Ngaøy… thaùng … naêm … theå khaùc nhau, chaúng heà coù caây hoa naøo hoaøn Con yeâu cuûa meï! toaøn gioáng heät moät caây hoa khaùc, nhöng chuùng Luùc nhoû, khi con coøn hoïc tieåu hoïc, meï ñeàu thuoäc veà moät loaøi vôùi teân goïi chung laø loaøi thöôøng nhaén nhuû vôùi con raèng: “Con haõy ñeå hoa. yù quan saùt thieân nhieân, bôûi vì thieân nhieân laø Cuoäc soáng cuûa chuùng ta treân quaû ñaát naøy ngöôøi Thaày vó ñaïi nhaát!” cuõng nhö vaäy! Moãi chuùng ta laø moät caù nhaân Moät cuoäc ñi daïo giöõa hai meï con trong vöôøn nhoû beù nhöng cuõng voâ cuøng ñoäc ñaùo, chaúng coù coù theå daïy chuùng ta nhieàu ñieàu thuù vò, saâu saéc ai laø hoaøn toaøn gioáng vôùi ai khaùc veà ñaëc ñieåm veà cuoäc soáng. Chuùng ta coù theå hoïc hoûi ñöôïc cô theå, veà taâm lyù, veà nhöõng neùt tính caùch... nhieàu kinh nghieäm soáng quyù giaù hôn baát cöù luùc Nhöng chuùng ta coù moät teân goïi chung laø loaøi naøo. Khi con ngaém nhìn nhöõng boâng hoa ñang ngöôøi. Chuùng ta khoâng soáng taùch rôøi, bieät laäp moïc caïnh nhau, taïo thaønh caû moät “taám thaûm vôùi nhau, moãi ngöôøi thu mình vaøo moät theá giôùi hoa” traûi roäng, toâ ñieåm cho moät maûnh ñaát nôi rieâng, maø chuùng ta soáng trong maùi nhaø chung goùc vöôøn nhaø mình, con suy nghó ñieàu gì? cuûa nhaân loaïi, ngaøy caøng bieát xích laïi gaàn nhau Tröôùc tieân, chuùng ta bieát raèng, taám thaûm hôn. kia ñöôïc taïo thaønh töø hôn caû traêm ngaøn caây Con coù ñeå yù thaáy xu theá naøy khoâng? Nhaân hoa khaùc nhau. Chuùng ñöùng caïnh nhau nhö laø loaïi ngaøy caøng nhaän thöùc ra ñöôïc khaùt voïng yeâu nhöõng boä phaän khoâng theå taùch rôøi trong moät thöông, khaùt voïng ñöôïc chung soáng vôùi nhau “taám thaûm hoa” muoân maøu muoân saéc. Neáu giaû trong hoøa bình vaø chung tay goùp söùc vôùi nhau 14 15 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con trai
 8. ñeå laøm neân nhöõng gì toát ñeïp nhaát cho cuoäc soáng. Nhaân loaïi ngaøy caøng bieát xích laïi gaàn nhau hôn ÑI THAÊM VIEÄN BAÛO TAØNG ñeå taïo neân veû ñeïp cuûa loøng nhaân aùi, tình nhaân loaïi; nhöõng tình caûm cao ñeïp naøy ñaõ vaø ñang goùp phaàn laøm neân veû ñeïp cuûa traùi ñaát naøy! Ngaøy … thaùng … naêm … °°° Con yeâu cuûa cha! Ngaøy hoâm qua, caû nhaø mình ñi chôi raát vui. Con haõy nhìn ngaém thieân nhieân vaø haõy Luùc cha meï daét con gheù vaøo thaêm vieän baûo taøng tieáp tuïc suy nghó veà cuoäc soáng, chaéc chaén con seõ lòch söû vaên hoùa, con toû ra raát thích thuù. Nhìn nuï coøn khaùm phaù ra raát nhieàu baøi hoïc saâu saéc khaùc cöôøi töôi treân göông maët raïng rôõ cuûa con, cha nöõa! Ñeå roài töø ñoù, con coù theå chung tay goùp söùc meï cuõng caûm thaáy vui chaúng keùm gì con ñaâu! cuøng ngöôøi khaùc taïo neân thaät nhieàu ñieàu toát Cha coøn nhôù, thaày giaùo daïy moân Lòch söû ñeïp cho cuoäc soáng! ôû lôùp 9 cuûa cha ngaøy xöa töøng noùi raèng, moät trong nhöõng caùch daïy vaø hoïc moân lòch söû hieäu quaû nhaát, gaàn guõi vôùi thöïc tieãn cuoäc soáng nhaát, laø taïo ñieàu kieän cho hoïc sinh ñöôïc ñi tham quan caùc vieän baûo taøng. ÔÛ ñoù, chuùng ta coù theå hoïc taäp, thöôûng thöùc nhöõng neàn vaên hoaù, lòch söû vaø ngheä thuaät cuûa nhieàu quoác gia khaùc nhau. Nhöõng quoác gia naèm ôû khaép caùc chaâu luïc treân theá giôùi... Töø Chaâu AÙ, con coù theå nhìn thaáy nhöõng chieác aùo kimono maø ngöôøi phuï nöõ Nhaät Baûn söû duïng trong nhöõng dòp leã truyeàn thoáng raát trang 16 17 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con trai
 9. troïng cuûa hoï. Con cuõng coù theå taän maét quan saùt coâ... Nhöõng ñoà trang söùc aáy luoân ñöôïc laøm baèng nhöõng hoa vaên tinh teá chaïm khaéc treân nhöõng nhieàu chaát lieäu nhö hoàng ngoïc, ngoïc trai, ngoïc chieác ngaø voi quyù hieám. Chuùng mang ñaày tính luïc baûo, ngoïc bích, san hoâ, vaø thaäm chí caû kim saùng taïo cuûa khoái oùc tuyeät vôøi cuøng ñoâi baøn tay cöông… kheùo leùo cuûa caùc ngheä nhaân... Töø Chaâu Myõ keùo daøi ñeán taän Meâhicoâ, chuùng Töø Chaâu Phi, con coù theå nhìn thaáy nhöõng ta coù theå nhìn thaáy neàn vaên hoaù Olmecan cuûa chieác xuoàng ñoùng baèng goã cöùng, nhöõng caùi ngöôøi Maya. ÔÛ Veracruz thuoäc Meâhicoâ, coù moät troáng, nhöõng böùc töôïng ñöôïc duøng trong caùc leã nghi thöùc teá leã goïi laø Ulama. Ngöôøi ta duøng nghi toân giaùo nghieâm trang. Caùc böùc töôïng aáy hoâng cuûa mình ñeå chuyeàn nhöõng hoøn ñaù troøn coù theå ñöôïc taïc neân theo hình daùng dòu daøng, nhoû qua laïi vôùi nhau troâng raát ngoä nghónh. Moät uyeån chuyeån cuûa phaùi nöõ, hoaëc cuõng coù theå theo boä moân ngheä thuaät khaùc nöõa ñaõ thu huùt söï chuù daùng veû oai huøng, uy nghi cuûa phaùi maïnh; chuùng yù cuûa cha, ñoù laø moân ngheä thuaät gaây aûo giaùc. mang yù nghóa bieåu tröng cho nhöõng quyeàn naêng Trong moân naøy, ngöôøi ta duøng nhöõng böùc hình khaùc nhau cuûa caùc vò thaàn. Nhieàu böùc töôïng caùc loaøi hoa hoaëc traùi caây roài gheùp laïi vôùi nhau, quan troïng coøn ñöôïc trang trí baèng nhöõng chieác laøm cho ngöôøi xem coù caûm giaùc y nhö thaät, chöù maët naï baèng vaøng hay nhöõng ñoà trang söùc quyù khoâng coøn laø hình gheùp nöõa. giaù khaùc nöõa. Con yeâu! Töø AÁn Ñoä, con coù theå ñeå yù thaáy raèng, caùc Noùi chung, khi ñi thaêm vieän baûo taøng laø loaïi ñaù quyù luoân chieám moät vò trí öu tieân trong con coù dòp hoïc hoûi theâm veà nhöõng neàn vaên hoaù ñôøi soáng. Caùc thieáu nöõ AÁn Ñoä raát chuù yù ñeán ñoäc ñaùo, phong phuù khaùc treân theá giôùi. Ñi thaêm caùc ñoà trang söùc ñeå ñieåm toâ theâm nhan saéc cho vieän baûo taøng chính laø moät cô hoäi raát tuyeät vôøi, mình, nhö nhöõng chieác nhaãn, nhöõng ñoâi hoa goùp phaàn ñaøo taïo kyõ naêng ñoù. Vaø thaät thuù vò, tai, nhöõng sôïi daây chuyeàn, nhöõng sôïi daây nho khi chuùng ta coù dòp nhìn laïi daáu aán cuûa nhöõng nhoû xinh xaén ñeo nôi coå tay ngoïc ngaø cuûa caùc neàn vaên hoaù xa xöa, roài so saùnh vôùi cuoäc soáng 18 19 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con trai
 10. hoâm nay ñeå phaàn naøo thaáy ñöôïc nhöõng söï ñoåi thay, nhöõng böôùc thaêng traàm cuûa lòch söû... QUY LUAÄT “CAÏNH TRANH” VAØ “NHÖÔØNG NHÒN” Con bieát khoâng? Trong caùc muïc tieâu ñaøo taïo cuûa nhaø tröôøng hieän ñaïi ngaøy nay, caùc nhaø giaùo duïc ñang nhaán maïnh ñeán vieäc ñaøo taïo cho Ngaøy… thaùng … naêm… ngöôøi hoïc coù ñöôïc kyõ naêng hieåu bieát vaø toân troïng Con yeâu cuûa cha! caùc neàn vaên hoaù khaùc treân theá giôùi. Phaûi laøm Luùc chieàu, khi cha vöøa laùi xe veà ñeán choã gaàn sao cho con ngöôøi ôû khaép moïi nôi ngaøy caøng coù coång nhaø mình, cha thaáy moïi ngöôøi ñi ñöôøng theå hieåu nhau hôn, toân troïng nhöõng khaùc bieät ñang tuï taäp raát ñoâng. Cha boãng linh caûm thaáy cuûa nhau. Chaéc con cuõng ñoàng yù vôùi cha raèng, coù moät chuyeän gì ñoù khoâng hay ñang xaûy ra! moät khi chuùng ta bieát toân troïng vaø hoïc hoûi nôi Hình nhö laø moät vuï xoâ xaùt gì ñoù. Luùc cha tieán caùc daân toäc khaùc, ñieàu ñoù seõ taïo ñieàu kieän ñeå laïi gaàn hôn, thì hôõi oâi, nhaân vaät chính trong ñaát nöôùc mình tieán nhanh hôn treân con ñöôøng vuï loän xoän naøy chaúng phaûi ai khaùc maø chính laø xaây döïng ñaát nöôùc giaøu maïnh vaø giöõ gìn baûn con, ñang söøng soä to tieáng vôùi moät thanh nieân saéc daân toäc. Ngaøy hoâm qua, cha meï daãn con ñi laï maët – keû maø con cho raèng ñaõ phoùng nhanh, thaêm vieän baûo taøng chính laø vì ñieàu naøy! Ñoù laø vöôït aåu vaø lao xe vaøo con khi con saép söûa veà ñeán moät caùch hoïc hoûi raát boå ích vaø thuù vò... tröôùc cöûa nhaø mình. Nhöõng ngaøy cuoái naêm, ai cuõng voäi vaõ, lo tranh thuû chuyeän mua saém cho ngaøy Teát, neân ñi ñöôøng lôõ va queït vaøo nhau laø chuyeän bình thöôøng. May maø cha kòp chaïy ñeán can ngaên, chöù neáu khoâng thì con vaø chaøng thanh nieân kia ñaõ saán soå vaøo nhau, vì döôøng nhö caû hai ñeàu ñang tích cöïc chuaån bò ra ñoøn. 20 21 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con trai
 11. Cha chöa hieåu thöïc hö moïi chuyeän ra sao. bieát nhöôøng nhòn vaø bieát caïnh tranh, song ñieàu Nhöng con ôi, cha vaãn nghó, bieát ñaâu trong quan troïng laø con phaûi bieát khi naøo thì mình chuyeän naøy cuõng coù moät phaàn loãi cuûa con? neân caïnh tranh vaø khi naøo thì mình neân nhöôøng nhòn. Hay noùi cuï theå hôn, baûn thaân mình phaûi Ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân con suyùt töï bieát neân caïnh tranh trong nhöõng chuyeän gì ñaùnh nhau vôùi ngöôøi khaùc. Tröôùc ñaây, cha nhôù vaø neân nhöôøng nhòn trong nhöõng chuyeän gì? mình ñaõ töøng can ngaên con moät laàn roài! Cha Vieäc traû lôøi ñöôïc nhöõng caâu hoûi vöøa neâu seõ bieát, trong chuyeän naøy con hoaøn toaøn coù khaû chöùng toû raèng con trai cha ñaõ coù moät thaùi ñoä naêng töï veä. Cha khoâng lo laéng con seõ bò ngöôøi khoân ngoan vaø tröôûng thaønh trong cuoäc soáng khaùc gaây thöông tích, vì trong lónh vöïc voõ thuaät, hay chöa? cha raát yeân taâm veà moân voõ coå truyeàn maø ngay Vôùi vuï aåu ñaû chieàu nay, caû con vaø chaøng töø khi coøn nhoû con ñaõ may maén ñöôïc hoïc töø oâng thanh nieân kia cöù nhaát möïc “caïnh tranh” vôùi noäi. Theá nhöng, ñieàu cha quan taâm laïi laø nhöõng nhau theo kieåu “moät thaéng moät thua”. Nhöng chuyeän khaùc! con thöû suy nghó maø xem, keát cuïc seõ chaúng coù Con ôi! Lieäu raèng thaùi ñoä phaûn öùng cuûa con ai thaéng caû, maø laø caû hai ñeàu thua cuoäc. Ai cuõng luùc chieàu coù phaûi laø moät thaùi ñoä phaûn öùng tích seõ bò thöông tích, khoâng ít thì nhieàu. Ai cuõng cöïc vaø khoân ngoan hay khoâng? coù theå bò dính daùng ñeán nhöõng chuyeän loâi thoâi, * coù theå lieân quan ñeán kieän tuïng, ñeán toäi phaù roái traät töï coâng coäng. Vaø coøn nöõa, trong maét Chuyeän vöøa xaûy ra khieán cha suy nghó moïi ngöôøi ñi ñöôøng, lieäu hoï coù nhieät lieät “hoan nhieàu veà moät quy luaät trong cuoäc soáng, goïi laø ngheânh” haønh vi cuûa con hay chæ laø nhöõng nuï quy luaät “caïnh tranh vaø nhöôøng nhòn”. Con bieát cöôøi cheá gieãu “côn ñieân” cuûa hai teân thanh nieân khoâng? Quy luaät “caïnh tranh vaø nhöôøng nhòn” voâ laïi maø thoâi? luoân coù maët ôû khaép moïi nôi, trong moïi lónh vöïc, Vaø khoâng chæ coù tuoåi treû nhö con môùi caïn trong nhieàu tình huoáng phong phuù khaùc nhau nghó nhö vaäy ñaâu! Cha ñaõ töøng chöùng kieán nhieàu cuûa cuoäc soáng. Soáng ôû ñôøi, chuùng ta luoân phaûi 22 23 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con trai
 12. chuyeän, ngay caû trong nhieàu gia ñình, vôùi anh tranh, chuùng ta neân caïnh tranh trong nhöõng em hoï haøng maø ngöôøi ta coøn khoâng bieát nhöôøng chuyeän gì, nhöõng lónh vöïc gì nhæ? Theo cha nghó, nhòn laãn nhau. Trong nhöõng dòp leã teát, anh em chuùng ta neân caïnh tranh trong nhöõng vieäc coù baø con hoï haøng caû naêm môùi coù dòp gaëp gôõ nhau, yù nghóa, chaúng haïn vieäc hoïc haønh, nghieân cöùu nhöng chæ sau khi uoáng moät vaøi ly röôïu, vaøi khoa hoïc, laøm giaøu moät caùch chaân chính, laøm ngöôøi lôõ coù nhöõng lôøi leõ xöng hoâ baát caån, neân vieäc töø thieän... Bôûi vì, nhöõng vieäc ñoù ñaùng ñeå ñaõ gaây ra xích mích; theá roài anh em trong nhaø moïi ngöôøi chuùng ta caïnh tranh, vì chuùng goùp baét beû nhau, chaáp nhaët nhöõng chuyeän heát söùc phaàn laøm cho cuoäc soáng cuûa xaõ hoäi ngaøy caøng coûn con, vuïn vaët. Chuyeän beù xeù ra to. Cöù nhö trôû neân toát ñeïp hôn! theá, cuoäc vui trong phuùt choác bieán thaønh cuoäc * aåu ñaû, laøm maát tình anh em, laøm maát hoøa khí Con ôi! Trong cuoäc soáng, con haõy bieát caïnh trong gia ñình. tranh sao cho söï caïnh tranh cuûa con phaûi laø söï Nhöõng chuyeän nhö theá ôû nhieàu gia ñình caïnh tranh laønh maïnh. Vaø con haõy bieát nhöôøng khoâng phaûi laø hieám. Chaéc con cuõng ñaõ thaáy! nhòn sao cho söï nhöôøng nhòn cuûa con luoân laø Cha vaãn nghó, trong cuoäc soáng coù raát nhieàu söï nhöôøng nhòn khoân ngoan, thaám ñaãm tình chuyeän xích mích heát söùc nhoû nhaët, neáu nhö ngöôøi. moïi ngöôøi ñeàu bieát chuû ñoäng nhöôøng nhòn nhau Moät khi con bieát soáng nhö vaäy, con ñaõ xöùng moät chuùt thoâi, thì cuoäc soáng seõ trôû neân toát ñeïp ñaùng laø ñöùa con thöïc söï tröôûng thaønh cuûa cha hôn raát nhieàu! Phaûi bieát nhöôøng nhòn trong roài! nhöõng chuyeän nhoû nhaët, chuùng ta môùi tieát kieäm theâm ñöôïc thôøi gian vaø söùc löïc ñeå caïnh tranh trong nhöõng chuyeän lôùn lao hôn! Töø naõy ñeán giôø, cha ñaõ noùi vôùi con veà chuyeän nhöôøng nhòn. Theá coøn chuyeän caïnh 24 25 Quaø taëng traùi tim Vieát cho con trai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2