Virut về bệnh truyền nhiễm

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
350
lượt xem
87
download

Virut về bệnh truyền nhiễm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rất nhỏ bé,nhỏ hơn nhiều so với vk Kích thước từ 10nm đến 100nm. Chỉ q|s được dưới kính hiển vi điện tử(1nm=1|1000000 mm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Virut về bệnh truyền nhiễm

 1. Tuæi trÎ Tr−êng Thpt Lôc nam B¾c giang
 2. I . CẤU TẠO I . CẤU TẠO 1. Kích thước của vi rut 1. Kích thước TN của I vanôpky(1892) ?Qua TN trên Lá cây thuốc nghiền em có nhận Dịch chiết lá bệnh xét gì về kích Lọc qua màng lọc VK thước của vi Dịch lọc rut và vi khuẩn? Soi dưới Nuôi trên Nhiễm vào lá kính hiển mt thạch cây lành vi quang học Không Cây vẫn Không thấy bị bệnh thấy mầm (VR) khuẩn lạc bệnh Rất nhỏ bé,nhỏ hơn nhiều so với vk Kích thước từ 10nm đến 100nm. Chỉ q|s được dưới kính hiển vi điện tử (1nm=1|1000000 mm)
 3. I . CẤU TẠO I . CẤU TẠO 1. Kích thước 1. Kích thước của vi rut 2. Cấu tạo của 2. cấu tạo của vi rut virut Gồm 2 phÇn a. cấu tạo chung a. cấu tạo chung Lâi( bé gen): Là ?Vi rut được cấu Lâi (bé gen) Axit tạo từ mấy thành Axit Nuclªic nuclªic phần nào?Bản Vá (capsit):Là chất của những Pr«tªin Vá(capsit) thành phần đó? Pr«tªin Phøc hîp gåm axit nuclªic vμ pr«tªin ®−îc gäi lμ Nuclª«capsit Axit nuclªic Nuclª«capsit Capsit
 4. I . CẤU TẠO I . CẤU TẠO 1. Kích thước 1. Kích thước của vi rut ?Em có nhận xét gì về bộ 2. Cấu tạo của vi rut 2. cấu tạo của vi rut gen của vi rut và sv nhân a. cấu tạo chung a. cấu tạo chung chuẩn? b. Hệ gen b. Hệ gen Vá (capsit) cña Hệ gen (ADN) Hệ gen (ARN) virut Hệ gen (ADN) Capsome -Vácapsit cña îc cÊu îc cÊu Vá capsit ®− virut ®− t¹o tõ nhữnh−®¬n nμo? h¬n lμ t¹o ng thÕ vÞ nhá capsome. - Virut cμng lín, sè l−îng capsome cμng nhiÒu Hệgen cña virut cã thÓ lμ AND Hệ gen cña sinh vËt nh©n chuÈn lu«n lμ Capsit hoÆc ARN, 1 sîi hoÆc 2 sîi ADN 2 sîi
 5. I . CẤU TẠO I . CẤU TẠO 1. Kích thước 1. Kích thước của vi rut 2. cấu tạo của vi rut 2. Cấu tạo của vi rut a. cấu tạo chung a. cấu tạo chung b. Hệ gen b. Hệ gen c. C¸c dạng cấu tạo Vá c. C¸c dạng cấu tạo ngoμi Axit ?.Quan sát hình và nuclªic cho biết VR có mấy Gai Capsit dạng cấu tạo? Đặc điểm các dạng cấu glyc«pr tạo đó? Virut trÇn Virut cã vá bäc (virut ®¬n gi¶n) (virut phøc t¹p) cã líp vá bäc bao bªn virut chØ cã cÊu ngoμi vá capsit, trªn t¹o gåm lâi vμ vá cã g¾n c¸c gai capsit (gièng cÊu glyc«pr«tªin t¹o chung)
 6. VR cã vá ngoμi I . CẤU TẠO 1. Kích thước Lμ líp lipit kÐp vμ pr«tªin gièng 2. Cấu tạo của vi rut mμng sinh chÊt→ b¶o vÖ virut. a. cấu tạo chung b. Hệ gen c. C¸c d¹ng cÊu t¹o Vá ?. Gai ? vá ngoμi ngoμi cña VR cã có glicôprôtêin b¶ntrò gì? vai chÊt ntn Lâi ?Cã t¸c dông Capsit gi ? Gai glyc«pr«tªin lμm nhiÖm vô kh¸ng nguyªn, gióp virut b¸m trªn bÒ mÆt tÕ bμo.
 7. II. Hình thái I.Cấu tạo II. Hình thái ?.ột ựa vào hình thái có p ể chia VR M D số vi rut thường gặ th thành mấy loại? Virut d¹i Virut HIV Virut b¹i liÖt Virut Virut kh¶m viªm n·o thuèc l¸ Phage T2
 8. I.Cấu tạo Gồm 3 dạng Hình khối II. Hình thái Trụ xoắn Virut kh¶m Virut b¹i liÖt Virut HIV thuèc l¸ Hỗn hợp(phối hợp) Phage T2
 9. I.Cấu tạo III. Phương thức sống II. Hình thái TN của I vanôpky(1892) III. Phương thức Lá cây thuốc nghiền Dịch chiết lá bệnh sống Lọc qua màng lọc VK ?. Có nuôi VR trên ?. Qua TN em hãy Dịch lọc mt nuôi tcphương cho biế ấy nhân tthứđược không? ạo c sống của VR được thể hiện giõ Soi dưới Nuôi trên Nhiễm vào lá kính hiển mt thạch cây lành nhất ở giai đoạn vi quang nào? học Không Cây vẫn Không thấy bị bệnh thấy mầm (VR) khuẩn lạc bệnh VR chỉ sống , sinh sản trên tế bào vật chủ sống
 10. III. Phương thức sống I.Cấu tạo II. Hình thái - VR chưa có cấu tạo tế bào nên chưa III. Phương thức được coi là cơ thể sống mà chỉ được coi sống là một dạng sống đặc biệt gọi là hạt,hạt virut (virion) ?. Phươngc coi ?. VR đượ - Kí sinh bắt buộc trên vật chủ,mỗi loại vr thức shể sống là cơ tống của chỉ kí sinh trên một hoặc một số vật chủ nóưa?Vì sao? ch là gì? xác định VD : HIV , VR nở mồm long móng , VR đốm thuốc lá , PhagơT2…
 11. TN của Franken và Conrat I.Cấu tạo II. Hình thái III. Phương thức sống ? .Nghiênngoàiở ? Tại ở ứu ?. Khi saockhi tế bàotbậtật chủ SGK và nêu cách trong v v chủ tiến ược coi là vr đ thể vô vr làhành tn? ?. dạng sống phân 1 Tạ úng hay sinh iđsao vr lsai đbiệtc?không đặc?ượ sao ? ập Vì phải vr chủng B? ?. TN này nói lên Trong tb vật chủật chủ vrlên,tạo ện Khi ở ngoài tb v vr nhân biểu hira vai trò quyết định các thếột ệ vr vô sinh vì :đầy thể đặc như m h thể mới mang Có đủ tách của thành phần điệ m di ra khỏi củacvr ban để u ược 2 h ể gen truyền vỏ apsit, đầ đ nào trong vr ? chất riêng như các hợp hoá học và Axit n lại vớicó vai để trở thành hạt vr trộ nuclêic nhau trò quyết định,quy địhoàn ọi ỉđặc điểm của vr nh m ch nh
 12. So sánh vi khuẩn và virut Tính chất Virut Vi khuẩn Có cấu tạo tế bào Không Có Chỉ chứa AND hoặc ARN Có Không Chứa cả AND và ARN Có Không Chứa ribôxôm Không Có Sinh sản độc lập Không Có
 13. Hoàn thành khái niệm bằng những từ có trước Virut lμ mét …………… v« cïng Prôtêin ®¬n gi¶n, kh«ng cã………….. A xit nuclêic Chóng chØ gåm 2 phÇn chÝnh: vá Virion lμ ……….. vμ lâi lμ …….. . Hạt virut Virut sèng ………bắt buộc Dạng sống trong tÕ bμo ®éng vËt, thùc vËt, vi sinh vËt v,v, ®−îc gäi lμ ……. Kí sinh hay ……. Cấu tạo tế bào KÝch th−íc cña chóng rÊt nhá, trung bình tõ10 đến100 nm
 14. H C H H H
Đồng bộ tài khoản