intTypePromotion=1
ADSENSE

Xã hội học truyền thông

Chia sẻ: Nhungmon Nhungmon | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

829
lượt xem
205
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liêu chuyên ngành xã hội học truyền thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xã hội học truyền thông

 1. X· héi häc vÒ truyÒn th«ng ®¹i chóng
 2. CÊu tróc m«n häc  X¸c ®Þnh ®èi t­îng, vÞ trÝ cña m«n häc  Kh¸i niÖm truyÒn th«ng ®¹i chóng  C¸c ®Æc tr­ng c¬ chÝnh cña truyÒn th«ng ®¹i chóng  C¸c chøc n¨ng cña truyÒn th«ng ®¹i chóng  LÞch sö c¸c nghiªn cøu
 3. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh ®èi t­îng nghiªn cøu cña x· héi häc TTĐC §èi t­îng nghiªn Kh¸ch thÓ nghiªn cøu cña khoa häc cøu cña khoa häc X· héi häc X· héi häc §èi t­îng nghiªn Kh¸ch thÓ nghiªn cøu cña X· héi häc cøu cña X· héi häc vÒ TT§C vÒ TT§C
 4. ®èi t­îng X· héi häc TTĐC   X· héi häc vÒ TruyÒn th«ng ®¹i chóng lµ mét lÜnh vùc cña x· héi häc cã ®èi t­îng nghiªn cøu lµ: – cÊu tróc; – c¸c ®Æc ®iÓm; – c¸c qui luËt; – vµ vÞ trÝ cña TTĐC trong tæ chøc x· héi.
 5. Mèi quan hÖ cña c¸c khoa häc nghiªn cøu vÒ TTĐC X· héi häc X· héi häc ChÝnh trÞ D­ luËn X· häc héi TruyÒn D­ th«ng ®¹i luËn chóng x· héi X· héi häc T©m lý TruyÒn häc x· th«ng ®¹i chóng héi
 6. Chøc n¨ng cña nghiªn cøu x· héi häc vÒ truyÒn th«ng ®¹i chóng  NhËn thøc vÒ b¶n chÊt x· héi, c¸c qui luËt, cÊu tróc vµ chøc n¨ng cña hÖ thèng c¸c ph­¬ng tiÖn TTĐC  Nghiªn cøu x· héi häc vÒ TTĐC ®ãng gãp tÝch cùc cho c«ng t¸c qu¶n lý  Nghiªn cøu x· héi häc vÒ TTĐC ®ãng gãp tÝch cùc cho c«ng t¸c t­ t­ëng
 7. Chøc n¨ng cña nghiªn cøu x· héi häc vÒ truyÒn th«ng ®¹i chóng (tiÕp)  XHH vÒ TTĐC cho ta biÕt vÒ mèi quan hÖ cña TTĐC víi c¸c thiÕt chÕ x· héi kh¸c.  XHH vÒ TTĐC cung cÊp cho chóng ta th«ng tin vÒ møc ®é th©m nhËp cña media vµo ®êi sèng x· héi  XHH vÒ TTĐC cung cÊp cho chóng ta nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c qui luËt t¸c ®éng cña media ®Õn c«ng chóng (audience)
 8. Chøc n¨ng cña nghiªn cøu x· héi häc vÒ truyÒn th«ng ®¹i chóng (tiÕp)  C¸c ®¶ng ph¸i chÝnh trÞ, nhµ qu¶n lý, c¸c doanh nghiÖp, c¸c h·ng qu¶ng c¸o, c¸c chÝnh trÞ gia, các cơ quan chính phủ và phi chính phủ cã thÓ t×m thÊy nh÷ng lîi Ých tõ nh÷ng nghiªn cøu XHH vÒ TTĐC Hoµn thiÖn ho¹t ®éng cña hÖ thèng Mass media
 9. Sơ lược về lịch sử nghiên cứu XHH TTĐC
 10. S¬ l­îc lÞch sö ph¸t triÓn cña XHH vÒ TTĐC  Max Weber lµ ng­êi ®Çu tiªn ®Ò xuÊt thuËt ng÷ ‘X· héi häc b¸o chÝ’  Năm ra đời: 1910, nh­ng XHH BC nghiªn cøu: nh÷ng cã nguån gèc tõ cuèi thÕ vÊn ®Ò kinh tÕ ®¶m b¶o sù tån t¹i cña b¸o chÝ, c¸c kû XIX ®Æc ®iÓm cña DLXH; c¸c  Sù ph¸t triÓn cña XHH nguån tin vµ th¸i ®é víi th«ng tin bao gåm c¶ nh÷ng TTĐC g¾n rÊt chÆt víi suy t­ëng vÒ sù cÇn thiÕt viÖc nghiªn cøu vÒ tuyªn cña viÖc ph©n tÝch ®Þnh l­ îng c¸c b¸o chÝ truyÒn trong chiÕn tranh thÕ giíi lÇn I vµ II.
 11. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña XHH vÒ TTĐC  Tr­íc 1910  1910 ®Õn 1920  Tõ nh÷ng n¨m 20 ®Õn chiÕn tranh thÕ giíi II  Thêi k× chiÕn tranh thÕ giíi II  Nh÷ng n¨m 50­60 Nghiên cứu lý luận  Tõ nh÷ng n¨m 60 Nghiên cứu thực nghiệm ®Õn nay
 12. Một số lý thuyết chính của XHH TTĐC
 13. Giai ®o¹n 1920 – 1930 Mét sè quan ®iÓm lý thuyÕt  Quan ®iÓm cña Harold Lasswell C«ng chóng lµ mét ®¸m ®«ng thô ®éng vµ kh«ng c­ìng l¹i ®­îc c¸c ®éng cña c¸c nhµ truyÒn th«ng  Quan ®iÓm cña Walter Lippman C¸ nh©n kh«ng thÓ tù m×nh n¾m b¾t mäi sù kiÖn x· héi, vµ do ®ã, hä ph¶i tiªu dïng c¸c th«ng tin do c¸c nhµ truyÒn th«ng ®­a ra, v× thÕ, hä chÞu t¸c ®éng cña nh÷ng chñ ý tuyªn truyÒn.
 14. Giai ®o¹n 1920 – 1930 Lý thuyÕt nh÷ng viªn ®¹n thÇn kú  Quan ®iÓm cña W. Schramm: C«ng chóng nh­ lµ tÊm bia, c¸c th«ng ®iÖp truyÒn th«ng trong ®ã chøa ®ùng c¸c gi¸ trÞ, ®Þnh kiÕn tuyªn truyÒn cña c¸c nhµ truyÒn th«ng lµ viªn ®¹n, ®­îc b¾n ra tõ c¸c nhµ truyÒn th«ng.
 15. Giai ®o¹n 1920 – 1930 Lý thuyÕt nh÷ng viªn ®¹n C¸c quan ®iÓm, c¸c gi¸ trÞ, c¸c C«ng ®Þnh chón kiÕn cña g nhµ Media có thể bắn viên đạn thần truyÒn (thông điệp) vào công chúng và họ th«ng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp và ngay lập tức. Công chúng thụ động tiếp nhận thông điệp theo một cách giống nhau và họ phản ứng theo một cách giông nhau.
 16. Giai ®o¹n chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II Tr­êng ph¸i Yale cña Carl Hovland -  Carl Hovland lµ mét ng­êi theo tr­êng ph¸i ‘hµnh vi míi’ hay ‘hµnh vi x· héi’ (Social behaviorism). KÝch Ph¶n Nh©n thÝch tè øng S trung R gian
 17. Giai ®o¹n chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II Tr­êng ph¸i Yale cña Carl Hovland  Hovland vµ nhãm nghiªn cøu cña «ng ®· chøng minh ®­îc tÝnh gi¸n tiÕp cña c¸c ph­ ¬ng tiÖn truyÒn th«ng ®¹i chóng vµ sù thu nhËn th«ng tin.  Khuynh h­íng t©m lý häc x· héi cßn ®­îc ph¸t triÓn bëi lý thuyÕt ‘m©u thuÉn nhËn thøc’ (cognitive dissonance) cña L. Festinger, hay lý thuyÕt t­¬ng øng (congruity) cña Osgood.  Theo lý thuyÕt nµy, c¸c c¸ nh©n cã xu h­íng tiÕp nhËn th«ng tin vµ hµnh ®éng phï hîp víi nh÷ng suy nghÜ bªn trong cña hä.
 18. Giai ®o¹n chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø II Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch néi dung  Ng­êi ®Ò xuÊt lµ H. Lasswell.  ®©y lµ sù l­îng ho¸ c¸c th«ng tin trªn b¸o chÝ.  Nã th­êng ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c néi dung chÝnh kªnh truyÒn th«ng  Cã hai c¸ch l­îng ho¸ – Theo tÇn xuÊt cña th«ng tin – Theo tû träng cña tõng lo¹i th«ng tin  N¨m 1943 mét toµ ¸n Hoµ Kú ®­a ra ph¸n quyÕt ®ãng cöa tê b¸o "Ng­êi Mü ®Ých thùc" trªn c¬ së ph©n tÝch néi dung cña tê b¸o nµy.
 19. M« h×nh dßng truyÒn th«ng 2 bËc cña E. Katz C¸c ph­¬ng tiÖn TruyÒn th«ng ®¹i chóng TruyÒn th«ng bËc 1 C¸c thñ lÜnh ý kiÕn Opinion leaders TruyÒn th«ng bËc 2 C«ng chóng
 20. M« h×nh truyÒn th«ng nhiÒu bËc cña W. Schramm C¸c ph­¬ng tiÖn TruyÒn th«ng ®¹i chóng TruyÒn th«ng bËc 1 C¸c thñ lÜnh ý kiÕn bËc 1 Opinion leaders TruyÒn th«ng bËc 2 C¸c thñ lÜnh ý kiÕn bËc 2 Opinion leaders TruyÒn th«ng bËc N ................................... C«ng chóng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=829

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2