intTypePromotion=3

Xác định tỷ lệ sử dụng thích hợp của khoáng hữu cơ trong khẩu phần vịt nuôi thịt

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
5
download

Xác định tỷ lệ sử dụng thích hợp của khoáng hữu cơ trong khẩu phần vịt nuôi thịt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong dinh dưỡng động vật bên cạnh các yếu tố dinh sưỡng như năng lượng, protein, axit amin các nguyên tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mặc dù chỉ tồn tại trong cơ thể với một lượng tương đối nhỏ song chúng tham gia vào hầu hết các quá trình trao đổi chât trong cơ thể , đặc biệt là các nguyên tố khoáng vi lượng. đến khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của vịt nuôi thịt (20/12/2011) ... Thành phần hóa học, tỷ lệ tiêu hóa và giá trị dinh dưỡng của một số loại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định tỷ lệ sử dụng thích hợp của khoáng hữu cơ trong khẩu phần vịt nuôi thịt

  1. PH M CÔNG THI U – Nghiên c u xác nh m c b sung và.... XÁC NH T L S D NG THÍCH H P C A KHOÁNG H U CƠ (CHELATE) TRONG KH U PH N V T NUÔI TH T Nguy n Th Ph ng* và Tr nh Vinh Hi n B môn Dinh dư ng và Th c ăn Gia súc – Vi n Chăn nuôi *Tác gi liên h : Nguy n Th Ph ng; T: (04) 8 386 126 / 0953355789 ABSTRACT Determination of optimal level of organic minerals (chelate) in duck broiler diet 400 Supermeat ducklings of 1 day old was divided randomly into 5 treatments, 15 pens, 3 pens/treatment to determine proper level of chelate minerals (complex substances of methionine with Fe, Co, Mn, Cu, Zn, Se and I) in diets. Five treatments are: 1 (basal diet supplemented with inorganic mineral), 2, 3, 4 and 5 (basal diet supplemented with 25; 50; 75 and 100% mineral requirement with organic minerals, respectively). Fe; Co; Mn; Cu; Zn; I and Se was suplemented to basal diet at 20; 1; 100; 10; 100; 2 and 0.25g/ton, respectively. Average daily gain of ducks in treatment 2 and 3 was 9 and 10% higher than that of treatment 1, whereas 3.4 and 2.7% higher was for treatment 4 and 5. Feed conversion ratio (FCR) and feed cost/gain was lowest for treatment 2 and 3, followed by treatment 4 and 5 (10; 11; 4 and 2.4 % lower than that of treatment 1, respectively). Trace mineral retention in leg meat (Fe, Cu, Mn and Zn) of ducks in all treatments with chelate was higher than that of treatment 1. In short, the most proper level of supplement of chelate minerals in duck broiler diets was 25 and 50% of mineral requirement. Key words: Ducks, chelate, mineral, growth rate, trace mineral retention. TV N Trong dinh dư ng ng v t, bên c nh các y u t dinh dư ng chính như năng lư ng, protein, axit amin, các nguyên t khoáng có ý nghĩa c bi t quan tr ng. M c dù ch t n t i trong cơ th v i m t lư ng tương i nh song chúng tham gia vào h u h t các quá trình trao i ch t trong cơ th , c bi t là các nguyên t khoáng vi lư ng. Trong kh u ph n th c ăn gia súc, gia c m, bên c nh m t hàm lư ng khoáng ch t s n có trong nguyên li u, các ch ph m premix khoáng v n thư ng ư c b sung nh m áp ng nhu c u khoáng cho chúng. Nhìn chung các nguyên t khoáng ư c s d ng trong ch ph m premix thông thư ng, d ng mu i vô cơ (mu i sulfat ho c d ng oxit). Khi gia súc ăn vào trong ư ng tiêu hoá, ch m t ph n ch t khoáng này ư c s d ng, ph n còn l i s bài ti t theo phân ra ngoài. Như v y, m t m c nh t nh, ó là m t trong nh ng nguyên nhân gây nên ô nhi m môi trư ng, ngoài ra còn làm tăng giá thành th c ăn và gi m hi u qu kinh t trong chăn nuôi. Trên th gi i, các nghiên c u v s t ng h p và s d ng ch ph m chelate, hay còn g i là khoáng h u cơ b sung trong th c ăn chăn nuôi ã ư c ti n hành t nh ng th p k 50 c a th k trư c. Nguyên lý c a vi c t ng h p ch ph m này ó là s g n k t nguyên t khoáng vi lư ng v i các phân t protein t o ra ph c ch t metal-proteinate ho c metal-amino axit. Các nghiên c u trư c ây u ch ra r ng v i cùng m t nguyên t vi lư ng n u ư c s d ng dư i d ng chelate thì giá tr sinh h c c a nguyên t ó cao hơn so v i s d ng d ng mu i vô cơ. Backer (Trích d n b i Chowdhyry, 2004) cho r ng ng (Cu) d ng chelate có giá tr sinh h c b ng 147% so v i Cu t mu i sunphat khi chúng ư c b sung trong th c ăn cho gia súc gia c m. Smith (1995) cũng có k t lu n tương t v i nguyên t Mn r ng Mn chelate có giá tr sinh h c b ng 120% so v i Mn c a mu i MnSO4 khi b sung trong th c ăn cho gia c m. Vi t Nam, trong 3 năm g n ây vi c nghiên c u t ng h p và s d ng chelate ã ư c ti n hành và ã cho nh ng k t qu r t kh quan. M t s nghiên c u v s d ng vi khoáng dư i d ng chelate b sung trong th c ăn cho gà th t và l n th t ã ch ng minh rõ r t hi u qu c a ch ph m này (Lê H ng Sơn ctv., 2005; Tr nh Vinh Hi n ctv., 2005). Xu t phát t ó nghiên c u này ư c ti n hành nh m m c ích xác nh t l b sung và ánh giá hi u qu s d ng c a ch ph m chelate khi b sung vào th c ăn cho v t Supermeat nuôi th t.
  2. PH M CÔNG THI U – Nghiên c u xác nh m c b sung và.... V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U a i m thí nghi m Thí nghi m ư c ti n hành t i m t tr i chăn nuôi v t th t c a gia ình anh Tr n Văn Thành, xã Vân T o, huy n Thư ng Tín, t nh Hà Tây. i tư ng thí nghi m V t siêu th t thương ph m gi ng Supermeat 1 ngày tu i B trí thí nghi m Thí nghi m ư c b trí theo ki u kh i ng u nhiên y . 400 v t con 1 ngày tu i ư c chia thành 5 lô và 15 ô chu ng, m i lô có 3 ô chu ng (25-27 con/ô) và ư c coi như m t l n l p l i. T l v t tr ng/v t mái trong m i lô là tương ương nhau. V t m i lô ư c ăn m t kh u ph n thí nghi m như sau: Lô 1: Kh u ph n cơ s (KPCS), b sung premix khoáng dư i d ng mu i vô cơ (sulfat) theo hư ng d n c a nhà s n xu t Lô 2: KPCS không b sung premix khoáng vô cơ nhưng b sung 25% nhu c u vi khoáng b ng khoáng h u cơ dư i d ng methionin chelate. Lô 3: KPCS không b sung vi khoáng vô cơ nhưng b sung 50% nhu c u vi khoáng b ng khoáng h u cơ dư i d ng methionin chelate Lô 4: KPCS không b sung vi khoáng vô cơ nhưng b sung 75% nhu c u vi khoáng b ng khoáng h u cơ dư i d ng methionin chelate Lô 5: KPCS không b sung vi khoáng vô cơ nhưng b sung 100% nhu c u vi khoáng b ng khoáng h u cơ dư i d ng methionin chelate. Nhu c u v hàm lư ng các nguyên t khoáng vi lư ng trong kh u ph n nuôi v t th t d a theo tiêu chu n c a hãng như sau: Fe (20 g/t n), Co (1.0 g/t n), Mn (100 g/t n), Cu (10 g/t n), Zn (100 g/t n), I (2 g/t n), Se (250mg/t n). Khoáng h u cơ (chelate) s d ng trong thí nghi m ó là h n h p c a các ph c: Fe- Methionin, Co-Methionin, Mn-Methionin, Cu-Methionin, Zn-Methionin, Se-Methionin và I-Methionin. H n h p ph c chelate này ư c s n xu t t i phòng thí nghi m c a b môn Dinh dư ng và Th c ăn Chăn nuôi, Vi n Chăn nuôi có hàm lư ng methionin trong ph c ch t là kho ng 2.2%. Các kh u ph n thí nghi m u ư c cân b ng v hàm lư ng methionin. KPCS ư c xây d ng d a trên các nguyên li u th c ăn chính là: Ngô, khô d u tương, b t cá, m m m ch, b t m ch. Th c ăn thí nghi m ư c ph i tr n và ép thành viên trư c khi cho v t ăn. Ch ăn t do ư c áp d ng trong su t quá trình thí nghi m. Các y u t v i u ki n chu ng tr i, ch chăm sóc nuôi dư ng và các i u ki n khác ư c m b o ng u gi a các lô. T i th i i m b t u thí nghi m và k t thúc m i giai o n nuôi dư ng, toàn b v t thí nghi m s ư c cân kh i lư ng. n khi k t thúc thí nghi m, m i lô ch n 6 con có kh i lư ng tương ương v i kh i lư ng trung bình c a lô m kh o sát, ánh giá các ch tiêu v hàm lư ng m t s nguyên t vi lư ng tích lu trong gan c a v t. Vi c phân tích ư c th c hi n t i Vi n M và Luy n kim. Thí nghi m kéo dài trong 49 ngày trong ó 1-28 ngày u là giai o n sinh trư ng, 29-49 ngày cu i là giai o n nuôi v béo. Kh u ph n cơ s ư c xây d ng nh m áp ng nhu
  3. PH M CÔNG THI U – Nghiên c u xác nh m c b sung và.... c u các ch t dinh dư ng cho v t theo t ng giai o n. Thành ph n nguyên li u và giá tr dinh dư ng c a các kh u ph n thí nghi m trong 2 giai o n nuôi dư ng ư c th hi n trong B ng 1. Các ch tiêu theo dõi T l nuôi s ng c a v t trong su t th i kỳ thí nghi m Th c ăn tiêu th hàng ngày qua t ng giai o n và c thí nghi m Kh i lư ng v t qua t ng th i kỳ nuôi dư ng và c giai o n Tiêu t n và chi phí th c ăn/1 kg tăng tr ng t ng giai o n và c giai o n Hàm lư ng m t s nguyên t vi khoáng trong gan và th t ùi c a v t (Fe, Cu, Mn, Zn) X lý s li u Các s li u thu th p s ư c x lý b ng chương trình MINITAB 13.0 trên máy vi tính. B ng 1. Thành ph n nguyên li u và giá tr dinh dư ng c a kh u ph n cơ s trong 2 giai o n nuôi dư ng Nguyên li u Giai o n sinh trư ng Giai o n v béo Ngô 50,02 52,85 Khô d u tương 23,50 15,50 B t cá 5,00 3,00 M m m ch 6,00 9,00 B t m ch 12,60 15,00 Du tương 0,00 1,50 Bt á 0,30 0,20 DCP 1,60 2,00 Premix vitamin 0.25 0.25 Premix khoáng 0.25 0.25 Men tiêu hoá 0.05 0.05 NaCl 0,20 0,23 Lysin 0,07 0,04 Methionin 0,16 0,13 Giá tr dinh dư ng ME (Kcal/kg) 2952,00 3055,00 CP (%) 19,93 16,53 CF (%) 3,43 3,29 Ca (%) 1,02 0,97 P (%) 0,75 0,75 Lys (%) 1,20 0,90 Met +Cys (%) 0,85 0,70 Giá thành nguyên li u ( /kg) 3707,00 3468,00 DCP: di-can xi ph t phát; VTM: premix vitamin; ME: năng lư ng trao i; CP: protein thô; CF: xơ thô; Ca: can xi; P: ph t pho; Met: methionin; Syc: systein
  4. PH M CÔNG THI U – Nghiên c u xác nh m c b sung và.... K T QU VÀ TH O LU N K t qu v sinh trư ng K t qu v nh hư ng c a vi c thay th b sung khoáng vô cơ b ng b sung khoáng h u cơ chelate n kh năng sinh trư ng c a v t nuôi th t ư c th hi n B ng 2. Các k t qu trong B ng 2 cho th y t c sinh trư ng c a v t có m i tương quan t l thu n b c 2 v i m c b sung khoáng h u cơ trong kh u ph n. Nghĩa là khi t l b sung tăng lên t 25% (lô 2) lên 50% (lô 3) ã làm cho t c sinh trư ng c a v t tăng lên c bi t là lô 3 (P
  5. PH M CÔNG THI U – Nghiên c u xác nh m c b sung và.... 50,5a 55,2b 55,6b 52,2a 51,8a TTTB, g 0,50 0,001 % so v i lô 1 100,0 109,4 110,2 103,4 102,7 Trong cùng m t hàng các giá tr mang các ch s khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa th ng kê (P
  6. PH M CÔNG THI U – Nghiên c u xác nh m c b sung và.... tăng t 0 lên 25 và 50% nhu c u các vi khoáng, h s chuy n hoá th c ăn ã gi m xu ng m t cách rõ r t (2.67 và 2.68 kg lô 2 và lô 3 so v i 2.97 kg lô 1, P
  7. PH M CÔNG THI U – Nghiên c u xác nh m c b sung và.... K t qu B ng 4 cho th y không có s khác bi t rõ r t v t l móc hàm gi a các lô thí nghi m. Có xu hư ng tăng hàm lư ng các nguyên t vi lư ng trong gan v t c bi t i v i nguyên t Mn. Hàm lư ng Mn lô 4 là cao nh t. Hàm lư ng Cu, Zn và Co cũng có xu hư ng cao các lô 2, 3 và 4 hơn lô 1. Nhìn chung v t lô 5 m c dù có s tích lu các nguyên t khoáng cao hơn lô 1 nhưng nhìn chung v n có xu hư ng th p hơn lô 2, 3 và 4. K t qu tương t cũng ư c tìm th y trong báo cáo b i Ju và ctv (2000) khi b sung Fe chelate vào kh u ph n c a l n con r ng hàm lư ng Fe trong cơ tăng lên khi m c b sung Fe chelate vào kh u ph n tăng lên. Tr n Xuân Hoàn, ctv (2005) và Lê H ng Sơn, ctv (2005) cũng có k t lu n tương t v kh năng tích lu khoáng vi lư ng trong gan gà khi chúng ư c ăn th c ăn có b sung khoáng dư i d ng chelate. K T LU N VÀ NGH Có th thay th vi c b sung khoáng vô cơ b ng b sung khoáng h u cơ (Chelate khoáng dư i d ng ph c khoáng-methionin) trong kh u ph n cho v t Supermeat nuôi th t v i các t l 25, 50, 75 và 100% theo nhu c u các ch t vi khoáng M c b sung 25 và 50% nhu c u vi khoáng b ng ph c khoáng – methionin ã làm tăng tc sinh tru ng, hi u qu chuy n hoá th c ăn và hàm lư ng vi khoáng tích lu trong gan c a v t nuôi th t. ngh cho phép s n xu t th khoáng h u cơ chelate b sung vào kh u ph n cho v t th t thay th cho vi c b sung khoáng vô cơ. TÀI LI U THAM KH O Chrowdhury. S. D, Paik. I. K, Namkung. H and Lim. H.S. 2004. Response of broiler chickens to organic copper fed in the form of copper-methionin chelate. Animal Feed Science and Technology. 115. 281-293 Creech. B. L, Spears. J. W, Flowers. W. L, Hill. G. M, Lloyd. K. E, Amstrong. T. A and Engle. T. E. 2004. Effect of dietary trace mineral concentration and source (inorganic vs. chelated) on performance, mineral status and fecal mineral excretion in pigs from weaning through finishing. Journal of Animal Science. 82. 2140-2147 Ju. B, Huang. W. J, Shyg Chiou. P.W. 2000. Bioavailability of iron from amino acid complex in weanling pigs. Animal Feed Science and Technology. 86. 39-52. Lê H ng Sơn, Tr n Bích Ng c, Tr nh Vinh Hi n, Tr n Xuân Hoàn và Tr n Qu c Vi t. 2005. Nghiên c u xác nh t l b sung thích h p c a khoáng chelate trong th c ăn nuôi gà th t gi ng Lương Phư ng Hoa. Báo cáo khoa h c Vi n Chăn nuôi, tháng 5 năm 2005. Schelegel. P and Windisch. W. 2005. Bioavailability of zinc glycinate in comparison with zinc sulphate in the presence of dietary phytate in an animal model with 65Zn labelled rats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition Tr n Xuân Hoàn, Trinh Vinh Hi n, Ph m Ng c Uy n, Ph m Phương Mai. 2005. Xác nh t c h p th và tích lu c a ph c chelate-axit amin lên chu t và gà trư ng thành. Báo cáo khoa h c Vi n Chăn nuôi, tháng 5 năm 2005. Tr nh Vinh Hi n, Tr n Xuân Hoàn và Tr n Th Bích Ng c. 2005. Nghiên c u s d ng khoáng h u cơ chelate trong kh u ph n c a l n ngo i nuôi th t. Báo cáo khoa h c Vi n Chăn nuôi, tháng 5 năm 2005./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản