intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Khóa luận tốt nghiệp: Kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
248
lượt xem
56
download

Khóa luận tốt nghiệp: Kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: xác định tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường có kiến thức, thái độ, và thực hành đúng về sử dụng insulin; mô tả các yếu tố liên quan tới kiến thức, thái độ và thực hành của bệnh nhân đái tháo đường về sử dụng insulin. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin của bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> <br /> KHO Á LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG INSULIN<br /> CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG<br /> TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Lê Thị Hƣờng<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A13399<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Điều dƣỡng<br /> <br /> Hà Nội, 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> Khoa Điều dƣỡng<br /> <br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỬ DỤNG INSULIN<br /> CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG<br /> TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƢƠNG<br /> Giảng viên hƣớng dẫn<br /> <br /> : TS – BS. Vũ Thị Thanh Huyền<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> <br /> : Lê Thị Hƣờng<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A13399<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Điều dƣỡng<br /> <br /> Hà Nội, 2012<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................................... .1<br /> CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ....................................................................3<br /> 1. Tổng quan về bệnh Đái tháo đƣờng ...................................................................3<br /> 1.1. Định nghĩa bệnh Đái tháo đƣờng ...............................................................3<br /> 1.2. Tình hình bệnh đái tháo đƣờng trên Thế giới và Việt Nam .......................3<br /> 1.3. Phân loại đái tháo đƣờng ............................................................................4<br /> 2. Tổng quan về sử dụng insulin ............................................................................5<br /> 2.1. Định nghĩa insulin ......................................................................................5<br /> 2.2. Cơ chế, tác dụng và tác dụng phụ của insulin ............................................6<br /> 2.3. Áp dụng điều trị ..........................................................................................7<br /> 2.4. Phân loại insulin .........................................................................................8<br /> 2.5. Nguyên tắc sử dụng insulin ........................................................................8<br /> 2.6. Kỹ thuật tiêm insulin ..................................................................................9<br /> 2.7. Chế độ sử dụng insulin ...............................................................................9<br /> 2.8. Những lợi ích của việc sử dụng insulin ....................................................10<br /> CHƢƠNG II: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................11<br /> 1. Đối tƣợng nghiên cứu.......................................................................................11<br /> 2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ....................................................................11<br /> 3. Thiết kế nghiên cứu ..........................................................................................11<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................................................12<br /> 4.1. Cỡ mẫu......................................................................................................12<br /> 4.2. Cách chọn mẫu .........................................................................................12<br /> 4.3. Các biến số nghiên cứu.............................................................................12<br /> 4.4. Quy trình nghiên cứu ................................................................................13<br /> 5. Phƣơng pháp thu thập, xử lý và phân tích số liệu ............................................13<br /> 5.1. Công cụ thu thập số liệu ...........................................................................13<br /> 5.2. Quản lý, xử lý và phân tích số liệu ...........................................................15<br /> 6. Các sai số và cách khắc phục ...........................................................................15<br /> 6.1. Sai số mắc phải .........................................................................................15<br /> 6.2. Cách khắc phục sai số...............................................................................15<br /> 7. Đạo đức trong nghiên cứu ................................................................................15<br /> CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.............................................................17<br /> 1. Đặc điểm chung của đối tƣợng nghiên cứu......................................................17<br /> 1.1. Giới ...........................................................................................................17<br /> 1.2. Tuổi ...........................................................................................................17<br /> 1.3. Trình độ học vấn .......................................................................................18<br /> 1.4. Thời gian mắc bệnh bệnh .........................................................................18<br /> 1.5. Khu vực sống và điều kiện kinh tế ...........................................................19<br /> 1.6. Các bệnh lý phối hợp ................................................................................19<br /> 2. Tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ có kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin.20<br /> 3. Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của bệnh nhân về sử dụng insulin ..20<br /> <br /> 3.1. Hiểu biết về tác dụng phụ khi tiêm insulin của bệnh ĐTĐ ......................20<br /> 3.2. Đánh giá kiến thức, thực hành về xử trí hạ đƣờng huyết .........................22<br /> 3.3. Đánh giá thực hành về sử dụng insulin ....................................................22<br /> 3.4. Đánh giá thái độ về sử dụng inslin ...........................................................24<br /> 4. Các yếu tố liên quan với kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin<br /> của bệnh nhân ĐTĐ. .............................................................................................25<br /> 4.1. Kiến thức và các yếu tố liên quan ............................................................25<br /> 4.2. Thái độ và các yếu tố liên quan ................................................................26<br /> 4.3. Thực hành và các yếu tố liên quan ...........................................................27<br /> CHƢƠNG IV: BÀN LUẬN ....................................................................................27<br /> 1. Đặc điểm của đối tƣợng nghiên cứu. ................................................................27<br /> 1.1. Giới ...........................................................................................................27<br /> 1.2. Tuổi ...........................................................................................................27<br /> 1.3. Khu vực sống và điều kiện kinh tế ...........................................................27<br /> 1.4. Trình độ học vấn .......................................................................................28<br /> 1.5. Các bệnh lý phối hợp ................................................................................28<br /> 1.6. Thời gian mắc bệnh ..................................................................................28<br /> 2. Tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ có kiến thức, thái độ và thực hành đúng về sử dụng<br /> insulin. ..................................................................................................................29<br /> 3. Một số yếu tố liên quan với kiến thức, thái độ và thực hành của bệnh nhân<br /> ĐTĐ về sử dụng insulin........................................................................................30<br /> 3.1. Tuổi ...........................................................................................................30<br /> 3.2. Giới tính ....................................................................................................30<br /> 3.3. Khu vực sống ............................................................................................30<br /> 3.4. Trình độ học vấn .......................................................................................31<br /> 3.5. Thời gian mắc bệnh ..................................................................................31<br /> 3.6. Điều kiện kinh tế ......................................................................................31<br /> 3.7. Các bệnh lý phối hợp ................................................................................32<br /> KẾT LUẬN ..............................................................................................................36<br /> 1. Tỷ lệ bệnh nhân có kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng insulin ..........36<br /> 2. Một số yếu tố liên quan với kiến thức, thực hành của bệnh nhân ĐTĐ về sử<br /> dụng insulin. .........................................................................................................36<br /> KHUYẾN NGHỊ ......................................................................................................37<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 1: Trình độ học vấn.......................................................................................18<br /> Bảng 2: Tỷ lệ bệnh nhân ĐTĐ có kiến thức, thái độ và thực hành về sử dụng<br /> insulin .......................................................................................................................20<br /> Bảng 3: Hiểu biết về tác dụng phụ khi tiêm insulin của bệnh nhân ĐTĐ ..............20<br /> Bảng 4: Hiểu biết về các biểu hiện hạ đƣờng huyết của bệnh nhân ĐTĐ ..............21<br /> Bảng 5: Đánh giá kiến thức, thực hành về xử trí hạ đƣờng huyết ..........................22<br /> Bảng 6: Đánh giá phƣơng pháp tiêm ......................................................................22<br /> Bảng 7: Đánh giá khả năng tự tiêm ........................................................................23<br /> Bảng 8: Đánh giá sự tuân thủ tiêm..........................................................................23<br /> Bảng 9: Đánh giá thái độ về sử dụng inslin ............................................................24<br /> Bảng 10: Kiến thức và các yếu tố liên quan ...........................................................25<br /> Bảng 11: Thái độ và các yếu tố liên quan ...............................................................26<br /> Bảng 12: Thực hành và các yếu tố liên quan ..........................................................27<br /> <br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ<br /> Biểu đồ 1: Sự phân bố mẫu theo giới.......................................................................17<br /> Biểu đồ 2: Sự phân bố mẫu theo nhóm tuổi ............................................................17<br /> Biểu đồ 3: Thời gian mắc bệnh ................................................................................18<br /> Biểu đồ 4: Khu vực sống và điều kiện kinh tế .........................................................19<br /> Biểu đồ 5: Các bệnh lý phối hợp..............................................................................19<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản