Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường bổ sung

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
4
download

Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường bổ sung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bột tài nguyên và môi trường thuộc Lĩnh vực thống kê:Môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường bổ sung

  1. Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường bổ sung Thông tin Lĩnh vực thống kê:Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp quận, huyện, thị xã. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND cấp xã, phường, thị trấn nếu được ủy quyền; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện /xã Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý nhà nước về Bảo vệ Môi trường tại địa phương nơi triển khai dự án. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chưa được quy định trong luật Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ dự án gửi lại hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh( gọi 1. chung là cấp huyện) nơi có dự án hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện( gọi chung là cấp xã) được ủy quyền để đăng ký và cấp giấy xác nhận; Trường hợp dự án nằm trên địa bàn của 02(hai) huyện trở lên, chủ dự án cần tiến hành đánh giá, so sánh và tự lựa chọn Ủy ban 2. nhân dân cấp huyện có địa bàn quản lý chịu tác động lớn nhất bởi dự án để gửi hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ Môi trường. Kiểm tra về thẩm quyền thẩm định; về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ 3. sơ; 4. Lấy ý kiến chuyên gia, cộng đồng. Trường hợp dự án đầu tư nằm trên địa bàn của 02 huyện trở lên, 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường có trách nhiệm gửi bản cam kết bảo vệ
  3. Tên bước Mô tả bước môi trường đến Ủy ban nhân dân của tất cả các huyện khác có đất sử dụng cho dự án để lấy ý kiến trước khi cấp giấy xác nhận. 6. Cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường bổ sung cho dự án Hồ sơ Thành phần hồ sơ 01 văn bản đề nghị xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường bổ sung 1. theo mẫu tại Phụ lục 29 Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 2. 01 bản sao cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận trước đó 01 bản sao( đã được chứng thực theo quy định của pháp luật) giấy xác nhận 3. đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường trước đó 01 bản dự thảo báo cáo đầu tư điều chỉnh hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều 4. chỉnh hoặc phương án sản xuất- kinh doanh điều chỉnh hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký, họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở
  4. Thành phần hồ sơ trang bìa phụ của từng bản. Số lượng bản cam kết môi trường bổ sung đúng bằng số lượng bản cam kết 5. bảo vệ môi trường của dự án đã được cơ quan thẩm quyền xác nhận trước đó Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam Thông tư số 1. kết bảo vệ Môi trường bổ sung - Phụ lục 29 05/2008/TT-BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản