Xây dựng cấu trúc nền móng của thương hiệu

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
106
lượt xem
24
download

Xây dựng cấu trúc nền móng của thương hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu trúc nền móng thương hiệu là tiền đề để thiết lập kế hoạch gieo vào tâm trí khách hàng hàng loạt những ý niệm nào có lợi cho thương hiệu của bạn, đảm bảo chắc rằng thương hiệu của bạn sẽ khác biệt và tốt hơn các đối thủ cạnh tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng cấu trúc nền móng của thương hiệu

  1. Xây d ng c u trúc n n móng c a thương hi u C u trúc n n móng thương hi u là ti n thi t l p k ho ch gieo vào tâm trí khách hàng hàng lo t nh ng ý ni m nào có l i cho thương hi u c a b n, m b o ch c r ng thương hi u c a b n s khác bi t và t t hơn các i th c nh tranh. Hãy tư ng tư ng, thương hi u c a b n như m t b c tranh. B n ch ng t o nên b c tranh thương hi u v i ph n l n do b n v . Tuy nhiên, m t ph n c a b c tranh ó l i ư c t o thành b i các i tác, bao g m khách hàng, các kênh truy n thông, thông tin truy n mi ng… B i vì hình nh thương hi u - ư c ph n ánh b i trái tim và kh i óc c a khách hàng – là m t b c tranh ư c t o nên b i b n và nh ng i tác – ho s mà b n không th ki m soát ư c, do dó b n c n ph i xây d ng cho thương hi u c a mình m t c u trúc n n móng v ng ch c. T i sao? C u trúc n n móng thương hi u s óng vai trò như m t b n nh hư ng sáng t o cho các ho s trong vi c sáng t o ph n còn l i c a b c tranh. M t b n c u trúc n n móng hoàn h o có th giúp cho các i tác th u hi u thương hi u c a b n, theo “ý nghĩa” mà b n mu n.
  2. Và k t qu cu i cùng là b c tranh c a b n s hoàn h o, các m ng ghép ư c v úng phong cách, úng n i dung và ư c t úng v trí c a nó. Các thành ph n t o nên c u trúc n n móng thương hi u u vô hình và ư c xây d ng t dư i lên, nó th hi n t m nhìn – s m ng thương hi u, chi n lư c thương hi u, cu i cùng là nh v và cá tính c a thương hi u. Lĩnh v c ho t ng Thương hi u c a b n có phù h p v i lĩnh v c ho t ng hi n t i? N u câu tr l i là có, i u ó ch ng t thương hi u c a b n có cơ h i thu n l i các i tác th u hi u thương hi u c a b n. N u câu tr l i là không, ban c n ph i xác nh l i lĩnh v c ho t ng phù h p v i thương hi u c a b n. Mô hình ho t ng Mô hình ho t ng c a doanh nghi p c a b n là gì? N u doanh nghi p c a b n i u hành m t trang web tr c tuy n, mô hình kinh
  3. doanh là gì? Có ph i ngư i truy c p ư c mi n phí và doanh thu c a b n t các banner qu ng cáo? Hay b n tính phí cho nh ng thông tin mang tính chuyên sâu - chi ti t? Mô t mô hình ho t ng m t cách rõ ràng s giúp cho các i tác không ph i m t nhi u th i gian xác nh, hơn n a h còn có th c ng tác m t cách hi u qu hơn. M r ng thương hi u Ngoài lĩnh v c chính, doanh nghi p c a b n có ho t ng trong nh ng lĩnh v c khác không? M t s doanh nghi p ch ho t ng trong m t lĩnh v c duy nh t nhưng r t khó nh n ra thương hi u c a h là gì, m t là do lĩnh v c ó quá m i ho c quá r ng, làm cho các i tác ch th y ư c m t ph n trong lĩnh v c ho t ng chính, hai là do h - nh ng ngư i qu n lý thương hi u – không bi t ph i nh nghĩa lĩnh v c ó như th nào. Thông thư ng, các i tác ch nh ư c 3-5 lĩnh v c ho t ng c a thương hi u. N u thương hi u c a b n ho t ng trong lĩnh v c tư v n qu n tr doanh nghi p, b n nên t ng h p các ho t ng thành nh ng d ch v tr n gói như: xây d ng thương hi u d n u, t i ưu hoá ngu n nhân l c, gi i pháp thương hi u toàn di n.
  4. T m nhìn – s m ng thương hi u B n s như th nào trong tương lai? B n làm gì t ư c nh ng m c tiêu ó? ây là hai thành t quan tr ng trong c u trúc n n móng thương hi u. Không ph i b i vì nó là thông i p luôn ư c doanh nghi p truy n thông ra bên ngoài, nó quan tr ng b i vì nó óng vai trò là m t thông i p th ng nh t mang tính nh hư ng cho nh ng gì b n nói, b n th hi n và b n tin tư ng. Chi n lư c thương hi u M i liên h gi a nh ng lĩnh v c ho t ng khác nhau như th nào? M i liên h gi a nh ng lĩnh v c ó v i thương hi u c a doanh nghi p? Chi n lư c m t thương hi u (thương hi u m ) thư ng ư c áp d ng cho nh ng thương hi u mà l i ích c a các s n ph m không quá khác nhau và cũng không quá khác bi t v i lĩnh v c chính c a doanh nghi p (ví d HP, IBM).
  5. Chi n lư c a nhãn hi u thư ng ư c áp d ng cho nh ng thương hi u mà l i ích c a các s n ph m khác nhau và a d ng. M i quan h gi a thương hi u doanh nghi p và thương hi u s n ph m r t m nh t (ví d P&G, Unilever). ây là hai trong b n chi n lư c cơ b n. Hai chi n lư c cơ b n khác là Chi n lư c thương hi u h tr (Sony và Vaio) và Chi n lư c thương hi u ngu n (Apple và Iphone). Nh ng chi n lư c này khác nhau m c và tính ch t trong m i quan h gi a thương hi u doanh nghi p và thương hi u s n ph m. Tuy nhiên, t 4 chi n lư c này, b n có th t o ra m t chi n lư c h n h p phù h p v i th c t . Cá tính thương hi u B n thân thi n, hoà ng hay nóng n y, khó g n? B n ch thân thi t và có tình c m v i m t ai ó khi và ch khi b n hi u rõ v tính cách và nhân thân c a ngư i ó. Thương hi u gi ng như con ngư i, xây d ng cá tính thương hi u là ch ra cách mà thương hi u t n t i và tính cách c a nó. T ó, i tác c a b n có th tương tác, tin tư ng và yêu m n. nh v thương hi u ánh giá m c c nh tranh c a th trư ng, phân khúc th trư ng m c tiêu c a b n là gi? i m khác bi t c a thương hi u trên th trư ng?
  6. Xác nh m t v trí rõ ràng trên th trư ng s giúp cho khách hàng và i tác có th d dàng nh n ra b n. C u trúc n n móng thương Hi u là ti n thi t l p k ho ch gieo vào tâm trí khách hàng hàng lo t nh ng ý ni m nào có l i cho thương hi u c a b n, m b o ch c r ng thương hi u c a b n s khác bi t và t t hơn các i th c nh tranh. Nh ng nh n th c v thương hi u s d n d n ư c xây d ng theo th i gian n u các ho t ng ư c tri n khai m t cách ng nh t. C công ty và các i tác c a b n ph i hoàn toàn th ng nh t, m b o r ng m i con ư ng ưa thương hi u ti p c n ngư i tiêu dùng u ph i góp ph n vun p cho nh ng ý ni m v thương hi u ã ư c xác nh rõ trong c u trúc n n móng.
Đồng bộ tài khoản