intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

717
lượt xem
192
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay việc sử dụng hệ thống vi ba số trở nên rất phổ biến . Vi ba số trở thành môn học bắt buộc đối với sinh viên khoa viễn thông . Trong các hệ thống viba số, bộ điều chế và giải điều chế số là hai thành phần quan trọng ở đầu phát đầu thu . Tuy nhiên trong điều kiện hiện tạI,do điều kiện cơ sở vật chất còn thiều thốn , nên trong qúa trình học viba số , sinh viên không được làm quen với thiết bị , nhận dạng các tín hiệu......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm

  1. Häc ViÖn C«ng NghÖ Bu ChÝnh ViÔn Th«ng C¬ Së Thµnh Phè Hå ChÝ Minh B¸O C¸O TãM T¾T KÕT QñA NGHI£N CøU §Ò TµI §Ò Tµi : X©y Dùng Ch¬ng Tr×nh M« Pháng HÖ Thèng ViBa Sè B»ng PhÇn MÒm MATLAB . I/> TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi : - HiÖn nay viÖc sö dông hÖ thèng vi ba sè trë nªn rÊt phæ biÕn . Vi ba sè trë thµnh m«n häc b¾t buéc ®èi víi sinh viªn khoa viÔn th«ng . Trong c¸c hÖ thèng viba sè, bé ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ sè lµ hai thµnh phÇn quan träng ë ®Çu ph¸t ®Çu thu . Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹I,do ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cßn thiÒu thèn , nªn trong qóa tr×nh häc viba sè , sinh viªn kh«ng ®îc lµm quen víi thiÕt bÞ , nhËn d¹ng c¸c tÝn hiÖu ®iÒu chÕ . Víi sù hç trî ®¾c lùc cña phÇn mÒm øng dông MATLAB , cho phÐp chónh t«i m« pháng mét c¸ch sinh ®éng qóa tr×nh ho¹t ®éng cña bé ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ sè . Víi ch¬ng tr×nh m« pháng nµy , qua ®ã cã thÓ gióp sinh viªn hiÓu râ , n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ qóa tr×nh ®iÒu chÕ nhê nh÷ng minh häa sinh ®éng , ®ång thêi t¨ng tÝnh hÊp dÉn cho m«n häc . II/> Ph ¬ng Ph¸p Nghiªn Cøu : Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®îc chia lµm hai bíc : 1/>B íc 1 : - T×m hiÓu lÝ thuyÕt ®iÒu chÕ tÝn hiÖu sè trong hÖ thèng vi ba sè - T×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng viba sè , s¬ ®å khhèi ë ®Çuthu ®Çu ph¸t . - T×m hiÓu s¬ ®å khèi cña qóa tr×nh ®iÒuchÕ sè . Ph©n tÝch c«ng thøc , d¹ng sãng tÝn hiÖu ®iÒu chÕ , môc ®Ých cña qóa tr×nh ®iÒu chÕ . TËp trung vµo c¸c bé ®iÒu chÕ MASK MPSK MFSK vµ QASK . - Ph©n tÝch mËt ®é phæ cña tÝn hiÖu ®iÒu chÕ .
  2. - Xem xÐt c¸c s¬ ®å ®iÒu chÕ , c¸c bé gi¶I ®iÒu chÕ kÕt hîp vµ kh«ng kÕt hîp . X¸c ®Þnh c«ng thøc tÝnh x¸c xuÊt lçi kÝ hiÖu ë ®Çu thu . 2/>B íc 2:Nghiªn cøu phÇn mÒm MATLAB - T×m hiÓu c¸c tÝnh n¨ng vµ lËp tr×nh cña MATLAB . X¸c ®Þnh c¸c tÝnh n¨ng cã thÓ hç trî cho viÖc m« pháng . - ViÕt c¸c tËp tin M-File ®Ó m« pháng c¸c chuæi bit så díi d¹ng Uniporlar , ch¬ng tr×nh vÏ d¹ng tÝn hiÖu ®iÒu chÕ , ch¬ng tr×nh vÏ mËt ®é phæ c«ng suÊt . - ThiÕt kÕ giao diÖn dïng GUI . kÕt hîp víi c¸c tËp tin ®· x©y dùng ë trªn ** TÝnh n¨ng cña Toolbox : Simulink lµ mét phÇn mÒm dïng ®Ó m« h×nh ho¸ , m« pháng vµ ph©n tÝch mét hÖ thèng ®éng . Simulink sö dông c¸c ®èi t îng ®å häa gäi lµ Graphic Programming Unit . Nã ®îc x©y dùng trªn ng«n ng÷ lËp tr×nh híng ®èi t îng , t¹o ®Iòu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho viÖc thay ®æi gi¸ trÞ c¸c thuéc tÝnh trong khèi thµnh phÇn . Loaïi hình laäp trình naøy coù xu theá ñöôïc söû duïng nhieàu trong kyõ thuaät bôûi öu ñieåm lôùn nhaát cuûa noù laø tính tröïc quan , deã vieát vaø hình dung ñoái töôïng vôùi nhöõng ngöôùi laäp trình khoâng chuyeân nghieäp cuõng nhö nhöõng ngöôøi khoâng muoán boû nhieáu thôøi gian cho vieäc hoïc theâm moät ngoân ngöõ laäp trình môùi . III/> Néi dung khoa häc cña ®Ò tµi : - Ch¬ng tr×nh m« pháng hÖ thèng viba sè cã néi dung chÝnh lµ : m« pháng bé ®iÒu chÕ sè M tr¹ng th¸i MASK MFSK MPSK QASK . gåm c¸c phÇn sau : - Mµn h×nh giao diÖn víi ngêi sö dông S¬ ®å khèi cña c¸c khèi ®iÒu chÕ sè :
  3. S¬ ®å khèi : MFSK D¹ng sãng øng víi MFSK ( Gi¶ sö víi M=4) MPSK
  4. D¹ng sãng øng víi MPSK (Gi¶ sö víi M=8) MASK D¹ng sãng øng víi MASK (Gi¶ sö M=2)
  5. QASK D¹ng sãng øng víi QASK (Gi¶ sö M=16)
  6. X¸c xuÊt lçi Bit IV/> Kh¶ n¨ng øng dông cña ®Ò tµi : - §Ò tµi cã thÓ ®îc øng dông nh mét c«ng cô ®¾c lùc hç trî cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y . Trong ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ thùc hµnh cßn thiÕu thèn , ch¬ng tr×nh m« pháng cã thÓ ®ãng vai trß lµ thay thÕ cho viÖc thùc hµnh trùc tiÕp trªn thiÕt bÞ . - Ch¬ng tr×nh cã thÓ ®îc øng dông nh mét sù ®éng viªn , khuyÕn khÝch sinh viªn trong viÖc nghiªn cøu khoa häc , më réng ch¬ng tr×nh ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n . - Trong viÖc hoµn thiÖn ch¬ng tr×nh chóng t«i ®· c¶i tiÕn ch¬ng tr×nh b»ng viÖc t¹o h×nh ¶nh b»ng Figure . Qua ®ã chóng ta so s¸nh ®îc viÖc lËp tr×nh trªn Figure vµ trªn Toolbox nh»m ®óc kÕt nh÷ng kinh nghiÖm cho viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ch¬ng tr×nh m« pháng sau nµy . TP Hå ChÝ Minh Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2001 Ngêi ViÕt Lª ThÞ Böu Tr©n NguyÔn Hoµng Giang
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2