intTypePromotion=1

Xây dựng kế hoạch ngân lưu và lập báo cáo ngân lưu cho dự án

Chia sẻ: Phong Son | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:75

0
821
lượt xem
379
download

Xây dựng kế hoạch ngân lưu và lập báo cáo ngân lưu cho dự án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân lưu hay dòng tiền tệ là bảng dự toán thu chi trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, nó bao gồm những khoản thực thu (dòng tiền vào) và thực chi (dòng tiền ra) của dự án tính theo từng năm. Qui ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đều được xác định ở thời điểm cuối năm. qui ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đều được ở thời điểm cuối năm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng kế hoạch ngân lưu và lập báo cáo ngân lưu cho dự án

 1. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGÂN LƯU XÂY & LẬP BÁO CÁO NGÂN LƯU CHO DỰ ÁN
 2. ƯỚC LƯỢNG NGÂN LƯU ƯỚ Ngân lưu hay dòng tiền tệ là bảng dự toán thu chi Ngân trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, nó bao gồm những khoản thực thu (dòng tiền vào) và thực chi (dòng tiền ra) của dự án tính theo từng năm. Qui ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đều được xác định ở thời điểm cuối năm. Trong phân tích tài chính dự án, chúng ta sử dụng ngân lưu Trong chứ không sử dụng lợi nhuận như là cơ sở để đánh giá dự án. Vì sao cơ sở dùng để đánh giá dự án không phải là lợi án. Vì nhuận mà lại là ngân lưu? Lợi nhuận không phản ánh chính xác thời điểm thu và chi tiền của dự án, vì vậy không phản ánh một cách chính xác tổng lợi ích của dự án theo thời giá tiền tệ.
 3. Nghiên cứu bảng kết quả kinh doanh và bảng ngân lưu của một khoản đầu tư 900 triệu, tạo ra doanh thu 1.000 triệu trong 3 năm, chi phí bằng tiền mỗi năm 500 triệu, khấu hao đều trong 3 năm. Thuế suất thu nhập công ty là 30% và suất chiết khấu thực là 8%. Kết quả kinh doanh I. Tổng Năm 0 1 2 3 Doanh thu bằng tiền 1000 1000 1000 3000 Chi phí bằng tiền 500 500 500 1500 Khấu hao 300 300 300 900 Lợi nhuận trước thuế 200 200 200 600 Nộp thuế 60 60 60 180 Lợi nhuận sau thuế 140 140 140 420 NPV@8% 360.8
 4. Ngân lưu 0 3 Tổng Năm 1 2 1000 1000 1000 3000 Doanh thu bằng tiền Chi phí bằng tiền 500 500 500 1500 Mua tài sản 900 900 Ngân lưu ròng trước thuế -900 500 500 500 600 Nộp thuế 180 60 60 60 Ngân lưu ròng sau thuế -900 440 440 440 420 NPV@8% $233.92
 5. BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU CUÛA BAÙO MOÄT DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ Khoâng coù moät nguyeân taéc hay quy ñònh naøo  aán ñònh hình thöùc (form) cuûa moät baùo caùo ngaân löu cuûa moät döï aùn.  Nhöng veà toång theå, baùo caùo ngaân löu thöôøng theå hieän Doøng ngaân löu vaøo (Inflows) vaø Doøng ngaân löu ra (Outflows), sau ñoù laø Doøng ngaân löu roøng (NCF: Net cash flows)  Ngaân löu roøng = Ngaân löu vaøo – Ngaân löu ra Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù döï aùn seõ ñöôïc  döïa vaøo   Doøng ngaân löu roøng.
 6. Laäp baùo caùo ngaân löu cho döï aùn ñôn giaûn ñôn  Döõ lieäu  Khoái löôïng saûn phaåm haèng naêm: 100  Giaù baùn: 50 USD/ saûn phaåm; Giaû ñònh khoâng baùn chòu  Giaù voán haøng baùn: 30 USD/ saûn phaåm; Giaû ñònh khoâng coù haøng toàn kho; Khoâng mua chòu  Chi phí kinh doanh: 10% doanh thu  Voøng ñôøi saûn phaåm vaø cuõng laø voøng ñôøi döï aùn: 5 naêm, döï aùn baét ñaàu cho saûn phaåm töø naêm thöù 2.  Chi phí ñaàu tö: 2000 USD (chia 2 laàn trong 2 naêm)
 7. Laäp baùo caùo ngaân löu cho döï aùn ñôn giaûn 100 baéñaà töø m2 ñôn K hoálöôï g i n t u naê Giaù n baù 50 m t saû phaå oä n m Chi phí kinh doanh 10% doanh thu Giaù n haøg baù voá n n 30 m t saû phaå oä n m Voá ñaà tö (chia laø 2 laà ñeà nhau) nu m nu 2000 Giaù thanh lyù70 trò Voøg ñôødöïaù n i n 5 naêm N aê m 0 1 2 3 4 5 - - 5000 5000 5000 5070 D oøg  â öu  o: n ngan l vaø Doanh thu 5000 5000 5000 5000 Giaù thanh lyù trò 70 1000 1000 3500 3500 3500 3500 D oøg  â öu  n ngan l ra: Ñaà tö u 1000 1000 Chi phí haøg baù (giaù n) n n voá 3000 3000 3000 3000 Chi phí kinh doanh 500 500 500 500 D oøg  â öu  ng n ngan l roø ­1000 ­1000 1500 1500 1500 1570
 8. PHÖÔNG PHAÙP LAÄP PHÖÔNG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ BAÙO AÙN AÙN Baùo caùo ngaân löu döï aùn cuõng  gioáng nhö baùo caùo ngaân löu coâng ty, coù theå laäp theo 2 phöông phaùp: tröïc tieáp & giaùn tieáp. Tuy nhieân, ñeå ñôn giaûn vaø vì muïc  tieâu laø tìm doøng ngaân löu roøng (NCF: Net Cash Flows) neân ngöôøi ta thöôøng laäp theo phöông phaùp tröïc tieáp.
 9. PHÖÔNG PHAÙP LAÄP PHÖÔNG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ BAÙO AÙN AÙN Tröø caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät phaûi  xöû lyù:  Ñöa vaøo chi phí cô hoäi (opportunity  cost) Nhöõng chi phí khoâng thöïc thu, thöïc chi, chöa heà  xaûy ra vaø seõ khoâng xaûy ra treân soå saùch keá  toaùn cuûa döï aùn nhöng phaûi ñöa vaøo doøng ngaân löu  ñeå phaûn aûnh chính xaùc hieäu quaû döï aùn.   Loaïi boû chi phí chìm (sunk cost) Nhöõng chi phí ñaõ xaûy ra trong quaù khöù nhöng khoâng  laø cô sôû xem xeùt ñeå ra quyeát ñònh trong hieän  taïi. Chi phí chìm ví nhö “söõa ñaõ ñoå xuoáng ñaát 
 10. CAÙC QUY ÖÔÙC TRONG CAÙC BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ AÙN Doøng ngaân löu xaûy ra vaøo cuoái naêm:    Maëc duø doøng tieàn vaøo, doøng tieàn ra seõ traûi roäng vaøo baát cöù thôøi gian naøo trong naêm, nhöng ñeå tieän tính toaùn baùo caùo ngaân löu döï aùn quy öôùc taát caû thaønh doøng ngaân  löu cuoái naêm.  Veà nguyeân taéc coù theå laøm khaùc ñi nghóa laø coù theå quy  taát caû thaønh doøng ngaân löu ñaàu naêm. Thaäm chí coù theå quy thaønh doøng ngaân löu nöûa naêm, v.v…  Tuy nhieân, duø laø caùch naøo thì cuõng caàn thoáng nhaát  moät quy öôùc chung xuyeân suoát cho ngaân löu döï aùn.  Söï ñoàng nhaát cuøng moät quy öôùc seõ khoâng gaây ra söï sai  leäch lôùn trong giaù trò caùc doøng ngaân löu.
 11. CAÙC QUY ÖÔÙC TRONG CAÙC BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ AÙN (tieáp  theo) Doøng ngaân löu cuoái naêm 0:  Do doøng tieàn quy öôùc cuûa döï aùn laø doøng tieàn cuoái naêm neân tröôøng hôïp doøng tieàn xaûy ra vaøo ñaàu naêm thöù  nhaát seõ ñöôïc kyù hieäu cuoái naêm khoâng  (naêm 0)  Löu yù raèng, trong caùc coâng thöùc tính giaù trò tieàn teä theo thôøi gian daáu muõ (n) laø ñeå chæ khoaûng caùch thôøi gian chöù khoâng phaûi laø soá thöù töï naêm döï aùn. Kyù hieäu cuoái naêm 0 moät laàn nöõa taïo 
 12. Ñaàu kyø khaùc vôùi  Cuoái kyø 1000           1000            1000               6                7                 6                7  laø , hôù â n n ö ø ña à u luo aà n êm t hì t a ûi æc ø ph ! Ch na yø 1 uoái ky áy !! áu k án c y ña ne e yø ñ 65 ngaø k aát 3 m
 13. CAÙC QUY ÖÔÙC TRONG CAÙC BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ AÙN (tieáp  theo) Naêm thanh lyù:    Döï aùn thöôøng daønh haün moät naêm ñeå thanh lyù sau khi döï aùn keát thuùc. Ví duï voøng ñôøi hoaït ñoäng cuûa döï aùn coù doanh thu ñeán naêm thöù 10, naêm thanh lyù
 14. VOØNG ÑÔØI DÖÏ AÙN VOØNG Caên cöù vaøo ñaâu ñeå xaùc ñònh voøng ñôøi döï aùn? Voøng ñôøi döï aùn gaén lieàn vôùi   voøng ñôøi saûn phaåm döï aùn, theo döï kieán hoaëc theo moät hôïp ñoàng nhaát ñònh. Voøng ñôøi döï aùn gaén lieàn vôùi  thôøi gian hoaït ñoäng döï aùn, theo döï kieán hoaëc theo moät hôïp
 15. Voøng ñôøi döï aùn khoâng theå tính theo  voøng ñôøi höõu duïng cuûa taøi saûn coá ñònh: nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò? Haàu heát caùc döï aùn ñeàu coù söï khaùc  bieät giöõa thôøi gian hoaït ñoäng cuûa döï aùn vaø voøng ñôøi höõu duïng cuûa taøi saûn coá ñònh Giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn seõ trôû  thaønh giaù trò thanh lyù döï kieán (doøng thu cuûa döï aùn) Voøng ñôøi döï aùn khoâng theå tính theo  voøng ñôøi höõu duïng cuûa taøi saûn coá ñònh: nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò? Moät döï aùn khai thaùc moû coù hôïp ñoàng
 16.  Voøng ñôøi döï aùn khoâng theå tính theo thôøi gian thueâ ñaát? Moät hôïp ñoàng thueâ ñaát trong khu coâng nghieäp coù thôøi haïn laø 50 naêm, trong khi döï aùn saûn xuaát saûn phaåm A coù voøng ñôøi saûn phaåm döï kieán laø 20 naêm. Voøng ñôøi döï aùn seõ laø gì? Taát nhieân, quyeàn söû duïng ñaát  vaãn coøn vaø coù theå tieáp tuïc  thöïc hieän moät döï aùn saûn xuaát  saûn phaåm môùi, saûn phaåm A*  hoaëc 
 17. XỬ LÝ CÁC BIẾN SỐ NGÂN LƯU
 18. Ảnh hưởng của khấu hao dến ngân lưu dự án? Khấu hao không phải là chi phí bằng tiền mặt  nó chỉ là một hình thức bút toán của kế toán mà thôi, vì vậy nó không ảnh hưởng trực tiếp đến ngân lưu dự án. Khấu hao không phải là một hạng mục ngân lưu. Khấu hao chỉ ảnh hưởng đến ngân lưu dự án một cách gián tiếp thông qua thuế và giá trị thanh lý đối với tài sản cố định
 19. Khaáu hao laø chi phí khoâng baèng tieàn   maët (non­cash), noù khoâng xuaát hieän  trong baùo caùo ngaân löu theo phöông  phaùp tröïc tieáp. Chi phí khaáu hao coù maët trong thaåm   ñònh döï aùn toái thieåu vì 3 nhieäm vuï: 1. Ñeå tính giaù trò coøn laïi trong lòch  khaáu hao taøi saûn vaø döï kieán giaù  trò thanh lyù trong doøng thu cuoái ñôøi  döï aùn. 2. Ñeå haïch toaùn tính thueá trong Baùo  caùo thu nhaäp. 3. Ñeå laäp baùo caùo ngaân löu theo phöông 
 20. Đối với thuế: khấu hao là một yếu tố chi phí nên nó ảnh  Do hưởng đến lợi nhuận trước thuế và làm thay đổi số thuế thu nhập mà dự án phải nộp. Khi mức khấu hao cao lợi nhuận trước thuế giảm, số tiền chi nộp thuế giảm, từ đó làm ngân lưu dự án tăng lên và ngược lại. Tác động gián tiếp của khấu hao đến ngân lưu dự án còn được gọi là lá chắn thuế của khấu hao ( Tax shied of depreciation).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2