intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Xây dựng và áp dụng các phần mềm thủy văn, thủy lực phục vụ kiểm soát lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
5
download

Xây dựng và áp dụng các phần mềm thủy văn, thủy lực phục vụ kiểm soát lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo này giới thiệu một số kết quả trong các đề tài và dự án quốc gia và quốc tế về kiểm soát lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng của Tập thể khoa học nghiên cứu về lũ lụt tại Viện Cơ học. Báo cáo gồm 5 phần. Sau phần mở đầu, phần II mô tả tóm tắt các mô hình thủy văn, thủy lực, các thuật toán giải số, cấu trúc của các phần mềm và liên kết các phần mềm phục vụ kiểm soát lũ lụt. Phần III trình bày các kết quả kiểm định các bài toán mẫu và kết quả mô phỏng các trận lũ điển hình ở đồng bằng sông Hồng. Phần IV giới thiệu một số kết quả áp dụng các phần miền để: 4.1) Dự báo lũ trên hệ thống sông Hồng từ năm 2000 đến nay và 4.2) Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên thượng du hệ thống sông Hồng. Cuối cùng là một số kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng và áp dụng các phần mềm thủy văn, thủy lực phục vụ kiểm soát lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng

 1. Tiiu ban: Cong nghe thong lin - Tir dong hod - Cong nghe Vu tru ISBN: 978-604-913-010-6^ XAY DlTNG VA AP DUNG CAC PHAN MEM THUY VAN, THUY Ll/C PHUC VU Kl£M SOAT LU LUT 6 DONG BANG SONG HONG Hoang Van Lai, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Tiln Cudng, Tran Thu Ha, Le Thu Hoai, Nguyen Ba Hung, Duong Thj Thanh Huong, Le Hong Phong Vien Co- hoc 264 - Dpi c i n , Ba Dinh, Ha Ndi Email: hvlaifglimech.ac.vn Tom tat: Bdo cdo ndy gidi thieu mdt sd kit qud trong cdc di tdi vd dg dn qudc gia vd qudc ti vi kiim sodt lii lut a ddng bdng sdng Hdng cita Tgp the khog hgc^ nghien ciru vi lii lut tgi Vien Ca hgc. Bdo cdo gdm 5 phdn. Sau phdn ma ddu, phdn U md td tdm tdt cdc md hinh thiiy vdn, thiiy luc, cdc thudt todn gidi sd, cdu trite ciig cdc phdn mim vd liin kit cdc phdn mim phuc vii kiim sodt lii ItAt. Phdn III trinh bdy cdc kit qud kiim dinh cdc bdi todn mdu vd kit qud md phdng cdc trdn lu dien hinh a ddng bdng sdng Hdng. Phdn IV gidi thiiu mdt sd kit qud dp dgng cdc phdn mim de; 4.1) Du bdo la tren he thdng sdng Hdng tir ndm 2002 din nay vd 4.2) Xdy dung Quy trinh van hdnh liin hd chira tren thugng du hi thdng sdng Hdng. Cudi cung Id mdt sd kit ludn Abstract: In this report some results on flood control in the Red river basin in national and international projects carried out by the Research Groop for Flood Study in the Institute of Mechanics of VAST are presented. The report consists of 5 parts. After the introduction. In the second part the hydrological and hydraulic models, the numerical methods, the structures of the softwares and their linkage for flood control are shortly described. In the third part the results of verification of the softwares for testcases gnd the results of validation of the softwares in some typical floods in the Red river system are discussed. In the forth part the results of application of the softwares for flood forecasts in the Red river system and for construction of the operation process of reservoir system in the upstream part of the Red river basin are presented. In the last section some concluding remarks are given. I. MO DAU Lu lut la nipt hien tugng thien tai nguy hiem thudng xay ra hang nam d nude ta ndi chung, d dong bang sdng Hdng ndi rieng. Miia lii bat dau tir thang VI va ket thuc vao thang IX va thang VII, VIII la thang lii chinh vu, thudng xay ra lii Idn nhat trong nam. Lii lut d ddng bang sdng Hdng do nhieu loai hinh thdi tiet gay nen. Mdi loai hinh thdi tiet cd anh hudng khac nhau tdi lii lut d timg khu vuc va do dd lii lut d ddng bang sdng Hdng la mpt hien tugng thien tai rat phirc tap dugc cac nha khoa hpc thuoc nhieu ITnh vuc nghien ciiu nham han che tac hai to Idn ciia loai thien tai nguy hiem nay. Kiem soat lu lut la mdt van de quan trpng dugc nhieu co quan quan tam, trong do cd Tap the khoa hpc nghien cim ve lii lut tai Vien Co hpc. Trong thdi gian qua. Tap the chung tdi da dugc giao chii tri \'a thuc hien mdt so de tai va du an qudc gia va qudc te ([l]-[4]) lien quan den viec xay dung \'a ap dung cac phin mim thiiy van, thuy luc phuc vu kiem soat lu lut d 62
 2. Hoi nghi Khoa hoc ky niem 35 ndm Viin Khoa hoc vd Cong nghi Viet Nam - Hd Noi 10'2010 ddng bing sdng Hdng. Trong qua trinh thuc hien cac de tai va du an tren mdt he thdng cac phin mim thiiy van, thiiy lire da dugc xay dung va hoan thien tren ca sd ap dung cac cdng cu tien tiln cua cdng nghe thdng tin. Mdt sd phin mem da dugc ket ndi thanh cdng cu thuan lgi phuc vu kiem soat lu lut. II. PHAN MEM THUY VAN, THUY L U C PHUC VU Kl£M SOAT LU LUT Cac phan mim thiiy van, thiiy luc dugc xay dung tir cac md hinh. De phuc 'vu cho viec kiem soat lii lut cac md hinh nay dugc thiet ke theo mdt he thdng thdng nhat (hinh 1). Trong hinh 1 md hinh thuy lire ID va ID md rdng la cdng cu xuong sdng ciia he thdng cac cdng cu du bao va kiem soat lu lut ([4]). Md hinh ID tinh toan muc nude va luu lugng tren toan he thdng sdng (trong trudng hgp nude chua tran qua de bao) theo dieu kien bien luu lugng d thugng du (la ket qua ciia mo hinh thuy van) va theo dieu kien bien muc nude d ha du (la ket qua ciia md hinh thuy lire 2D). Trong trudng hgp nude tran qua de bao gay ngap lut tren dien rong can su dung md hinh ID md rdng (he thdng sdng dugc ket ndi vdi he thdng cac d chiia) M O HINH THUY VAN K e t q u a : L u u l u o n g d t h u o n g du 1 DIEU T I E T HO CH CA i M O H I N H T H U Y L U C ID t K e t q u a : m u c nude d ha du t M O H I N H T H U Y L U C 2D Hinh I. Hi thdng cdc md hinh. 2.1. Mo hinh thuy van: MARINE Md hinh todn hgc; Md hinh thiiy van MARINE (Modelisation de rAnticipation du Ruissellement et des Inondations pour des eveNements Extremes) dugc xay dung tai Vien Co hpc Chat long Toulouse (cdng hoa Phap). Tir cac thong tin ve lugng mua do cac md hinh du bao thdi tiet, rada khi tugng hoac cac tram do mua cung cap, tren nen md hinh cao dp sd (DEM - Digital Elevation Model), ban dd phan loai dat, ban dd hien trang sir dung dat, MARINE tinh toan du bao qua trinh hinh thanh va lan truyen lii tren Ima vuc. Trong khudn khd ciia Du an FLOCODS ([3]), md hinh MARINE da dugc chuyin giao (cd ca ma ngudn) cho Tap the Khoa hgc Nghien ciiu ve Lii lut cua Vien Ca hgc. Md hinh MARINE md phdng qua trinh hinh thanh ddng chay dua tren phuang trinh bao toan khdi lugng: dV — + u.grad(r) = Po Trong dd: V la the tich khdi chat Idng dang xet. " la van tdc ciia ddng chay giiia cac d ludi. 63
 3. Tiiu ban: Cong nghi thong tin - Tir dong hod - Cong nghe I 'u tru ISBN: 978-604-913-010-6 Po la lugng mua. Ket qua qua trinh tinh toan ciia MARINE cho ta lugng nude ra cua cac luu vuc. Day chinh la thanh phan gia nhap ddng ben q phu can trong md hinh thiiy lire IMECH-ID. Cdu tnic ciia phdn mim MARINE; Phan mem MARfNE dugc viit bing ngdn ngii FORTRAN 90 chay tren he dieu hanh Windows. Toan bd dir lieu va chuang trinh dugc dat trong mdt thu muc thudng lay ten la MARINE (ed the lay ten bat ky nlu mudn). Trong thu muc nay gdm cd cac thu muc con sau: Thu muc chiia phan mem: "F6.0" Thu muc chiia md dun xir ly sd lieu: ''Pretraitement" Thu muc chira md dun tinh toan: ''Resolution" Thu muc chira ket qua: "Resultats" Cac thu muc chira sd lieu vao ciia md hinh: Mdi mot luu 'vuc dugc dat trong mot thu muc cd ten la: "Donnees-NameOfBasin", trong dd NameOfBasin la ten ciia luu vuc co the tiiy chpn. Trong mdi thu muc chiia sd lieu vao ciia mdt luu vuc bao gdm cac tep sd lieu vao nhu: Dia hinh, tham phii, dat, sdng sudi, cac thdng sd dieu chinh md hinh va mua. 2.2. Mo hinh thuy luc ID md rong: IMECH-ID Md hinh todn hgc; Md hinh thiiy lire mdt chieu md rdng IMECH_1D dugc Tap the Khoa hpc Nghien cim ve Lii lut cua Vien Co hpc xay dung, hoan thien va ap dung trong mot sd dl tai va du an ve kiem soat lii lut ([2], [4]). Md hinh dugc xay dimg dua tren he phuong trinh Saint Venant ID day dii md ta chuyen ddng ciia nude trong sdng hoac kenh hd ([5]). Trong I M E C H I D he phuong trinh S. Venant dugc sir dung dudi dang sau: dA^ dQ dt dx (2) 5Q ^f„Q'^ dZ P ^ +gA + S, = 0 di dx A dx (3) Q day sir dung cac ky hieu: Q=Q(x,t) - luu lugng cua ddng chay trong doan sdng; Z = Z(x,t) - mirc nude trong doan sdng; q - lim lugng phu; Ac - Dien tich mat cit (kl ca vimg chiia); [3 - he so hieu chinh: A- Dien tieh chay; Sf - Sire can day n'QiQl R la ban kinh thiiy lire. He phuang trinh Saint Venant ID (2) -(3) dugc giai sd theo luge dd sai phan ciia Preissmann. De mo phdng qua trinh lan truyin lu trong he thdng sdng Hdng - Thai Binh cin xem xet cac thanh phan sau: Mang sdng. O rupng. Tat ca cac sdng trong he thong sdng Hdng - Thai Binh dugc lien kit trong mang sdng. Cac khu phan lu. cham lu dugc md phdng nhu cac d rudng dugc lien kit vdi mang song qua cac cdng trinh. Mang song, Mang sdng dugc xay dung tir cac doan sdng va cac mit. Nut song CO 2 loai: 64
 4. Hoi nghi Khoa hoc ky niem 35 ndm \ 'ien Klioa hoc vd Cong nglii \ lit Nam - Hd .Noi 10 2010 + Nut bien: la \'i tri tilp xuc ciia he thdng (d day la mang sdng) \'di eae yeu td ben ngoai ciia he thdng. + Niit trong ciia mang: la vi tri tilp xiic ciia tir 2 doan sdng trd len. Doan sdng la md hinh ciia doan sdng thuc nam giira 2 nut sdng. Qua trinh lan trm'en lii tren doan sdng dugc md ta qua he phuong trinh S. Venant (2), (3) 6 ruong ( 6 chira). 6 rudng dugc mo phdng cd vai trd chiia nude, dugc dac trung bdi cac thdng sd: Thi tich d theo cao trinh muc nude va cac mdi quan he giiia d dang xet vdi cac thanh phan khac ciia he thdng (thi du: trao ddi nude qua dap tran, chieu cao, chieu rdng. he sd ciia dap v.v...). 6 rudng dugc md phdng qua phuang trinh bao toan khdi lugng. Cdu triic cua phdn mim IMECH_1D.' Phan mem dugc viet bang ngdn ngii FORTRAN 90 chay tren he dieu hanh Windo^ws. Toan bd dir lieu va chuong trinh dugc dat trong mdt thu muc lay ten la IMECH_1D. Trong thu muc nay gdm cd eae thu muc eon sau: Thu muc chira phan mem IMECH_1D Cac thu muc chira sd lieu vao ciia md hinh (sd lieu cac mat cat, sd lieu bien Q d thugng du, so lieu bien Z d ha du...) va ket qua tinh toan (qua trinh muc nude, qua trinh luu lugng tai mdt sd mat cat...) 2.3. Mo hinh thuy luc 2D: VD2D Md hinh todn hoc; He phuong trinh S. Venant 2D md ta cac dinh luat bao toan ve khdi lugng va ddng lugng ciia nude tren mat phang. He phuang trinh nay dugc thiet lap tir he phuang trinh Navier - Stock bang each trung binh hda theo chieu sau va dieu kien ap suat tuan theo quy luat thuy tTnh. Neu bd qua thanh phan khuyech tan (bac hai), anh hudng ciia gid va anh hudng ciia lire Coriolis, he phuang trinh S. Venant 2D cd the viet dudi dang sau ([6]): ^ + ±(uh) + -^{vh)^0 (4) dt dx^ ^ dy^ ' du du du dh TO(W"+V")"~ — + u— u ^ ^+ v — ^ -^HgP — ^ == -- '^ "- i' — l ,— :/ +gV. (5) dt dx dy dx K'h d\' dv dv dh g\'(ir -^v')^'' dt dx dy ^ dy K;h'' ^ °'' Phuong trinh (4) md ta dinh luat bao toan khdi lugng. Cac phuong trinh (5), (6) md ta dinh luat bao toan ddng lugng. Trong cac phuong trinh tren: h - dp sau cdt nude; u - van tdc (trung binh) theo hudng x; v - van tdc (trung binh) theo hudng y; g- gia tdc trpng trudng; K^- he sd Strickler trong luc can day theo hudng x; Ky - he so Strickler trong lire can day theo hudng y, So.x - dp doc day theo hudng x.; So.y - dp die day theo hudng y. He phuang trinh Saint - Venant 2D (4) - (6) dugc giai so theo phuang phap khdi hiju han (FVM - Finite Volume Method) tren ludi khdng ciu true [6]. Cdu true cua phdn mem VD_2D.' Phan mem dugc viit bing ngdn ngU FORTRAN 90 chay tren he dieu hanh Windo'vv's. Toan bd dii lieu va chuong trinh dugc dat trong mdt thu muc liy ten la VD_2D. Trong thu muc nay gdm cd cac thu muc con sau: Thu muc chira phan mem VD_2D Cac thu muc chira so lieu vao cua md hinh (sd lieu md ta ludi khdng ciu true, sd lieu md ta \'an tdc tai bien \'ao, sd lieu md ta muc nude tai bien ra...) va kit qua tinh toan (qua trinh muc nude, qua trinh luu lugng tai mdt sd dilm...) 65
 5. Tiiu ban: Cong nghe thong tin - Tir dong hod - Cong nghe I 'ii tru ISBN: 978-604-913-010-6 2.4. Ket n6i cac mo hinh thuy van, thuy luc phuc vu kiem soat lu lut Kit nii mo hinh thuv van va md hinh thii\' luc 1D Muc dich ciia viec kit ndi la ket hgp md hinh thuy van MARINE va md hinh thiiy luc IMECH_1D thanh mdt bd chuong trinh de tinh toan du bao cho qua trinh ddng chay tren sdng Da tir Mirdng Te den Hda Binh. Mo hinh MARINE cd nhiem vu tinh dong chay tren be mat luu vuc sdng Da dugc chia thanh mdt sd luu MJC con vdi sd lieu vao la mua tren \uu vuc. Ket qua ciia viec dien toan ddng chay tren bl mat luu vuc cho ta lugng nude dd true tiep vao sdng dpc theo hai ben bd sdng. Htnh 2. Kit ndi MARINE vd IMECHJD Ket ndi md hinh thiiv luc ID va md hinh thiiy luc 2D. Trong 1110 hinh 1 chieu mang sdng dugc md ta bang cac niit va doan sdng. Cac khu phan, cham nut dugc md ta bang cac d chira (cd quan he muc nude - the tich) lien ket vdi cac nut trong mang sdng qua cac cdng trinh (cdng, dap tran...). Cac bien tren cua md hinh midt chieu la bien luu lugng \ a cac bien dudi la bien muc nude. Md hinh mdt chieu tinh toan muc nude d cac niit va luu lugng d cac doan, mdi doan sdng gdm hai niit: nut dau doan va nut cudi doan. Cac diem bien dudi muc nude hoac cac d chiia deu dugc dac trung bing cac nut ciia mot doan sdng hoac cdng trinh. Trong mo hinh 2 chieu cac bien vao la cac cira sdng hoac cac doan cong trinh. ta can cho luu lugng tai cac bien nay.Vi vay dl thuc hien viec kit ndi mo hirih 1 chieu \'di md hinh 2 chieu ta se thuc hien viec trao ddi giiia hai md hinh la luu lugng - muc nude. nghTa la: md hinh 1 chieu se xuat luu lugng qua cac doan kit ndi cho md hinh hai chieu va md hinh 2 chieu se xuat muc nude d cac nut kit noi nay cho md hinh 1 chilu. 2.5. Tinh toan song song trong cac phan mem thuy van, thuy luc Phan mem thuy lire mdt chieu IMECH_1D co khoi lugng tinh toan tuang doi nhd. Phan mem nay chay kha nhanh tren cac may tinh ca nhan manh. Phan mem thii>' \'an MARINE va phin mim tluc 2 chilu VD_2D cd khoi lugng tinh toan Idn. Vi \'a\' thdi gian tinh toan ciia cac phan mem nay tuong ddi nhieu. De giam bdt thdi gian tinh toan. ky thuat chia nhd mien tinh va ap dung tinh toan song song tren may tinh hieu nang cao da dugc chiing toi sir dung. Hinh 3 md ta 10 miln con cho luu vuc sdng Da. Hinh 4 md ta 4 mien con tren ludi khdng cau cho vinh Bic Bd. 66
 6. Hoi nghi Khoa hoc ky niem 35 ndm 1 'ten Khoa hoc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Noi 10/2010 Htnh 3. Chia 10 mien con cho sdng Dd Htnh 4. Chia 4 miin con cho vinh Bdc Bd Thdi gian tinh toan song song tren 4 CPU chi mit khoang 30%) din 50% so vdi thdi gian tinh tren 1 CPU. Cac kit qua chi tilt dugc trinh bay trong [7]. III. M9T SO KET QUA KIEM DINH CAC PHAN MEM THUY VAN, THUY L U C Cac phan mem dugc kiem dinh qua cac bai toan miu do cac phdng thiiy lire Idn eiia chau Au de xuit. Yeu ciu kiem dinh trong cac bai toan miu nay rit chat che (khdi lugng nude cin dugc bao toan, trong trudng hgp bai toan mau dugc xay dung theo md hinh vat ly thi nghiem tinh toan ciia phan mim phai gin vdi sd lieu thuc do,...). Cac bai toan mau da dugc chiing tdi kiem dinh day dii va ket qua kiem dinh da dap iing dugc cac yeu ciu ddi vdi cac bai toan mau. Hinh 5 mo ta ket qua kiem dinh bao toan khdi lugng nude cua phin mim MARINE. Hinh 6 md ta kit qua kiem dinh muc nude ciia phin mim VD2D. Mdt sd kit qua kilm dinh da dugc chiing tdi cdng bd trong [8] - I I I I I II11 III III III Mill -^^' •^x i i l l U i l i l i -^,^: \ Thoi gian Igin) \ Hinh 5. Kiem dinh phdn mim MARINE Hinh 6. Kiim dinh phdn mim VD2D Cac phan mem da dugc sir dung dl md phdng mdt sd tran lu da xay ra d ddng bing sdng Hdng. Ket qua md phdng dugc so sanh vdi sd lieu thue do tai mdt sd tram. Sai so (tuyet ddi) ciia ket qua md phdng tuang ddi nhd (0,15 m - 0,35 m). Qua trinh muc nude md phdng va thuc do tai tram thiiy van Ha Ndi dugc trinh bay tren hinh 7 (trong tran lu thang 8 nam 1996) va tren hinh 8 (trong tran lii thang 8 nam 1999). 67
 7. Tieu ban: Cong nghe thong tin - Tir dong hod - Cong nghi ' Ti tru ISBN: 978-604-913-010-6 JT . , I Htnh 7. Mire nude tai Hd Ndi ndm 1996 Htnh 8. Muc mrdc tai Hd Ndi ndm 1999 IV. MOT SO KET QUA AP DUNG CAC P H A N MEM THUY VAN, THUY LlTC Cac phin mim thiiy van, thiiy lire ciia Tap the khoa hpc nghien cim ve lii lut tai Vien Co hpc dugc xay dimg va hoan thien trong qua trinh thue hien cac de tai va du an qudc gia va quoc tl. Trong timg dl tai va du an mdi mdt phan mem can thuc hien mot sd nhiem vu nhat djnh. Cac de tai va du an ma chiing tdi da thuc hien deu lien quan den kiem soat lii lut d ddng bang song Hdng. Vi vay, mdt sd phan mem da dugc ap dung de kiem soat lii lut va da thu dugc mdt sd ket qua kha quan. Chiing tdi xin gidi thieu d day 2 ap dung cu the sau: 4.1. Du bao lu tren he thdng song Hong. Hang nam miia lii tren he thdng sdng Hdng thudng bat dau tir dau thang VI va ket thuc vao cudi thang IX. Sau klii thuc hien du an [2], Tap the khoa hpc nghien cim ve lu lut tai Vien Co hpc da trd thanh mdt trong sau dan vi dugc Van phong Ban chi dao Phdng chdng lut bao Trung uong giao nhiem vu du bao lii tren he thdng sdng Hdng de tu van cho Ban chi dao trong kiem soat lu lut. Trong miia lu bat dau tir ngay 15 thang VI den ngay 15 thang IX, hang ngay vao khoang 9 gid sang. Van phdng Ban chi dao cung cap cac sd lieu khi tugng, thiiy van tren toan bd he thong sdng Hdng. Cac don vi ed nliiem vu tinh toan du bao qua trinh muc nude (trong 24 gid va 48 gid tiep theo) tai mdt sd vi tri quan trpng va cung cap ban tin du bao cho Van phdng Ban chi dao. Vi tri can du bao gdm: - Cac hd chira tren thugng du he thdng sdng Hong. Tir nam 2002 din nam 2005 chi cd 2 ho chiia la Hda Binh va Thac Ba tham gia kilm soat lu, tir nam 2006 cd them hd Tuyen Quang va tir nam 2010 nay cd them hd Son La. - Tram thiiy van Ha Ndi (vi tri dac trung cho kiem soat lii tren sdng Hdng). - Tram thiiy van Pha Lai (vi tri dac trung cho kilm soat lu tren sdng Thai Binh) De danh gia chat lugng ban tin du bao, 1 ngay sau (ddi vdi du bao 24 gid) va 2 ngay sau (ddi vdi du bao 48 gid) sd lieu du bao dugc so sanh vdi sd lieu thuc do. Ban tin du bao ciia Tap the khoa hpc nghien cim vl lii lut tai Vien Ca hpc da dugc Van phong Ban chi dao danh gia la tdt. Qua trinh muc nude du bao va thuc do tai hd Hda Binh va tai tram thuy van Ha Ndi trong miia lu nam 2005 dugc trinh bay tren hinh 9 va hinh 10, trong miia lu nam 2010 dugc trinh bay tren hinh 11 va 12. 68
 8. Hoi nghi Khoa hoc ky niem 35 ndm Vien Klioa hoc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Noi 10 2010 HoaBi^V^L HaNdV\t ^SSSJJ^^ssESssiijjayg^gjSSfSSSSiii SS|3S58SSSESS5}36|a33||S5?S5E»2S|5| Hinh 9. Muc nude tai Hda Binh ndm 2005 Htnh 10. Muc nude tai Hd Ndi ndm 2005 Htnh II. Muc nude tai Hda Binh ndm 2010 Hnh 12. Muc nude tai Hd Ndi ndm 2010 4.2. Xay dung Quy trinh van hanh lien ho chua tren thtfoti^ du he thong song Hong Ho thuy dien Son La la cdng trinh trpng diem qudc gia do Qudc hdi giam sat. Nam 2010 nay, hd Son La da tham gia tieh nude chuan bi phat dien td may sd 1. Bat dau tir nam 2011 hd Son La se tham gia kiem soat lii cho ddng bang sdng Hdng va he thdng 4 hd chiia Son La, Hda Binh. Tuyen Quang va Thac Ba ed nhiem \'u kiem soat cac tran lii cd chu ky lap lai nhd hon hoac bang 500 nam, giii muc nude sdng Hdng tai Ha Ndi khdng vugt qua 13,4 m. Day la nhiem vu quan trpng va quy trinh van hanh lien hd chiia Son La, Hda Binh, Tuyen Quang va Thac Ba dang dugc xay dung. Tap the khoa hpc nghien ciiu ve lii lut tai Vien Ca hpc da dugc tham gia tinh toan cac phuang an phuc \'u cho viec xay dung quy trinh. Cac ndi dung chinh da dugc tinh toan la: - Cat lii thiet ke ed chu ky lap lai 300 va 500 nam theo cac phuong an dieu hanh khac nhau. - Cat lii thuc tir nam 1962 den nay theo cac phuang an dieu hanh khac nhau. - Cat lii bao ve cdng trinh (lii cue dai PMF cho hd Son La, lii cd chu ky lap lai 10000 nam cho cac hd Hda Binli va Thac Ba. lii cd chu ky lap lai 5000 nam cho hd Tuyen Quang). Nhieu phuong an dieu hanh da dugc xem xet nhu: phan bd dung tich phdng lii giiia hd Son La va hd Hda Binh. phdi hgp cat lii giira cac hd theo muc nude tai Ha Ndi,... Hinh 13 md ta qua trinh luu lugng vao hd Son La. qua trinh xa, muc nude tai hd va muc nude tai Ha Ndi trong lu thiet ke cd chu ky lap lai 500 nam, dang lii nam 1996. Hinh 14 md ta kit qua cit lii thue. Trong phuang an tinh toan tai cac hinh 13 va 14 dung tieh phdng lii tai hd San La la 4 ty m \ tai hd Hda Binh la 3 ty m^ tai ho Tuyen Quang la 1 ty m^ va tai hd Thac Ba la 0,5 ty m Muc nude cao nhat tai Ha Ndi trong lu thilt kl la 13,39 m. 69
 9. Tieu ban: Cong nghe thong tin - Tir ddng hod - Cong nghi I 'ii tru ISBN: 978-604-913-010-6 Ho S a n La 350 300 250 200 •6 50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Thiy'i gian (gid') Hnh 13. Kit qud cdt lii thiit ki cd chu ky ldp lgi 500 ndm, dgng lii ndm 1996. Qu^ trinh mirc ni^6c tai ho H6a Binh miia lu 1962 - 2007 (PA1) E 110 A A A A >^^ \ I 105 ^ ^ ,^^v:yOyi\ ,>^ ^ N7y fjfi^^ ^^-.^ ^^-—7 ^""^ii^v:-^^ ^ / ^ Htnh 14. Kit qiig cdt thuc V. KET LUAN Kiem soat lii lut noi chung, kiem soat lii lut tren he thong sdng Hdng ndi rieng la mdt cdng viec phiic tap. can co su tham gia ciia nhieu ITnh vuc khoa hpc. Cac phan mem thiiy van, thuy lire la nipt cong cu hiru ich phuc vu cho cac nha khoa hpc de cd dugc cac bien phap kilm soat lii phii hgp. Cac phan mem thiiy van, thiiy lire da dugc Tap thi khoa hpc nghien ciru ve lu lut tai Vien Co hpc xay dung \a hoan thien. Cac phin mim nay da dugc ap dung va ket qua ap dung da 70
 10. Hoi nghj Khoa hoc ky niem 35 ndm Viin Khoa hoc vd Cong nghe Viet Nam - Hd Not 10/2010 dugc danh gia tdt. Ca sd ly thuyet cua phin mem dugc nghien cim day du. Phan mem cd ma ngudn nen viec phat trien va ap dung cho cac luu vuc sdng khac tuong ddi thuan lgi. Loi cam on Cac tac gia xin cam on cac can bd trong Tap the khoa hoc nghien ciiu ve lu lut tai Vien Co hpc da thao luan va ddng gdp nhieu y kien bd Ich lien quan din cac kit qua trong bao cao. Cac tac gia xin cam on cac can bd khoa hpc va quan ly cua Vien Khoa hgc va Cdng nghe Viet Nam, ciia Ban chi dao Phdng chdng lut bao Trung uong, ciia Bd Ndng nghiep va phat triln Ndng thdn va ciia Bd Tai nguyen va Mdi trudng da giiip dd nhiet tinh va tao dilu kien thuan lgi trong qua trinh thuc hien cac de tai va du an. TAI LIEU THAM KHAO 1. De tai cap Vien KHCNVN, "Xdy dung cdng nghi md phdng sd ddnh gid cdc ddc trung thuy luc cua bdi todn va ddp trong hi thdng hd chua trin sdng Dd", Chu nhiem de tai GS. Nguyen Van Diep, GS. Ngd Huy Cin, Thdi gian thue hien 1998-1999. 2. Du an cap Nha nude, "Xdy dung cdng nghe md phdng sd phuc vii cho viec di xudt, ddnh gid vd dieu hdnh cdc phuang dn phdng chdng lii lut trin ddng bdng sdng Hdng- sdng Thdi binh", Chii nhiem dl tai GS. Nguyin Van Diep, Thdi gian thuc hien 1999- 2001. 3. Du an do cdng ddng chau Au tai trg FLOCODS, "Decision Support System for ecosystem upgrading and flood control of a sustainable development in the Red River System ~ China, Vietnam", Thdi gian thuc hien 2001-2004. 4. De tai cap Nha nude KC.08-13,'Wg/ew cuu ca sd khoa hgc cho cdc gidi phdp tdng thi du bdo phdng trdnh lu lut a ddng bdng sdng Hdng", Chu nhiem dl tai GS. Nguyen Van Diep, Thdi gian thuc hien 2001-2004. 5. Cung J.A., Holly F.M. Verwey A. "Practical Aspects of Computational River Hydraulics". Pitman Advanced Publishing Program, 1980. 6. P. Brufau, M. E. Vazquez-Cendom and Garcia-Navarro: "A Numerical Model for Flooding and Drying of Irregular Domains", Int. J. for Num. Meth. in Fluids 39 pp 247-275, 2002. 7. De tai cap Vien KHCNVN, "Ap dung tinh todn song song trong viic kit ndi cdc md hinh thuy vdn vd md hinh thuy lire phuc vu du bdo vd kiim sodt lu lut luu vuc sdng Hdng", Chu nhiem dl tai PGS. Hoang Van Lai, Thdi gian thuc hien 2005-2006. 8. Hoang Van Lai, Nguyen Thanh Don, "Construction, Verification gf g Softwgre for the 2D Dam-break Flow and some its Applications", Vietnam J. of Mechanics vol 29 N 4, pp 539-550, 2007 71

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản