intTypePromotion=1

Xây dựng Văn Hoá Doanh nghiệp

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:92

0
860
lượt xem
515
download

Xây dựng Văn Hoá Doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cái gì còn lại khi tất cả những thứ khác bị quên đi – Cái đó chính là văn hoá.Tài liệu học về văn hoá danh nghiệp, giải đáp câu hỏi Làm thế nào để xây dựng văn hoá mạnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng Văn Hoá Doanh nghiệp

 1. X©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp
 2. V¨n ho¸ (ph-¬ng §«ng) V¨n ho¸ lµ tõ H¸n. Mét trong nh÷ng ng-êi ®Çu tiªn quan t©m ®Õn kh¸I nhiÖm nµy lµ triÕt gia L-u H-íng (thêi T©y H¸n). Theo «ng, v¨n lµ ®Ñp, ho¸ lµ gi¸o ho¸. V¨n ho¸ lµ dïng v¨n ®Ó ho¸. V¨n ho¸ nghÜa lµ lÊy c¸I ®Ñp ®Ó gi¸o ho¸ con ng-êi.
 3. V¨n ho¸ - häc vÊn V¨n ho¸ kh¸c häc vÊn vÒ kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt. V¨n ho¸ lµ tÇng øng xö, lµ ®èi nh©n xö thÕ, cßn häc vÊn lµ b»ng cÊp.
 4. Häc vÊn – v¨n ho¸ §-îc sèng gi÷a nh÷ng con ng-êi cã v¨n ho¸ bao giê còng lµ mét cuéc sèng dÔ chÞu, h¹nh phóc vµ ®¸ng m¬ -íc. Cã ng-êi häc vÊn cao nh-ng ch-a ch¾c ®· cã v¨n ho¸, ng-îc l¹i, cã ng- êi tuy häc Ýt nh-ng sèng cã v¨n ho¸. • (Sèng cã v¨n ho¸. B¸o Phô n÷ ThÕ Giíi)
 5. Häc vÊn – v¨n ho¸ Vµng tr¾ng nha trang (1) ...T¹o ho¸ sinh ra mu«n loµi, nh-ng ch¼ng cã loµi nµo lµm nhµ b»ng m¸u thÞt cña chÝnh m×nh nh- yÕn Hµng. Suèt mét n¨m, chóng ®i sím vÒ khuya ®Ó tÝch luü thø nhùa sèng kú diÖu. §«ng y gäi thø nhùa Êy lµ “T©m dÞch”, “Ngäc dÞch” hay “HuyÒn t-¬ng”, ta gäi thø nhùa Êy lµ n-íc d·i. Tr-íc tÕt Nguyªn ®¸n, chim yÕn “rót ruét” lµm tæ. Chóng nh¶ ra dßng “T©m dÞch” trong suèt, “®an” thµnh chiÕc tæ xinh x¾n, tr¾ng ngµ. YÕn Hµng sèng víi nhau tö tÕ vµ cã “v¨n ho¸ cao”: chim ®ùc, chim m¸i cïng nhau lµm tæ, Êp trøng, nu«I con. §Æc biÖt, yÕn Hµng kh«ng bao giê tranh giµnh tæ cña nhau, bëi vËy, trong x· héi loµi yÕn kh«ng cã xung ®ét, khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai, nhµ cöa.
 6. Häc vÊn – v¨n ho¸ Vµng tr¾ng nha trang (2) Cã ng-êi b¶o chim yÕn “d¹y" con t×nh yªu quª h-¬ng tõ nhá. Nh÷ng tiÕng kªu “chÝp chÝp” cña chim con ph¸t ra, ®Ëp vµo v¸ch ®¸, déi l¹i tai chóng, t¹o nªn trong n·o tÝn hiÖu “quª h-¬ng”. Con ng-êi ®· thö nghiÖm mang chim yÕn ®Õn mét n¬i ®Çy “hoa th¬m, mËt ngät”, nh-ng chóng vÉn t×m vÒ n¬i “ch«n rau, c¾t rèn” cña m×nh. Con ng- êi cã thÓ l¹c lèi, cßn chim yÕn th× kh«ng. (“Thanh Niªn”. 6/5/2005)
 7. V¨n ho¸ Mét d©n téc sèng, nÕu v¨n ho¸ cña d©n téc ®ã sèng. (Dßng ch÷ t¹i b¶o tµng Kabul, Afganistan) Lµm thÇy thuèc mµ lÇm, th× giÕt mét ng-êi. Lµm thÇy ®Þa lý mµ lÇm, th× giÕt mét hä. Lµm chÝnh trÞ mµ lÇm, th× giÕt mét n- íc. Lµm v¨n ho¸ mµ lÇm, th× giÕt c¶ mét thÕ hÖ. (L·o Tö – Kho¶ng 369 – 286 tr-íc C«ng nguyªn,
 8. V¨n ho¸ “V¨n ho¸ lµ toµn bé gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®· ®-îc nh©n lo¹i s¸ng t¹o ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn lÞch sö – x· héi, c¸c gi¸ trÞ Êy nãi lªn møc ®é ph¸t triÓn cña lÞch sö loµi ng-êi”. (Tõ ®iÓn TriÕt häc)
 9. V¨n ho¸ “V¨n ho¸ lµ mét tæng thÓ phøc t¹p, bao gåm tri thøc, tÝn ng-ìng, nghÖ thuËt, ®¹o ®øc, ph¸p luËt, phong tôc vµ c¶ nh÷ng n¨ng lùc, thãi quen mµ con ng-êi ®¹t ®-îc trong x· héi”. (Taylor – nhµ v¨n ho¸ häc ng-êi Anh)
 10. V¨n ho¸ “V¨n ho¸ lµ mét phøc thÓ, tæng thÓ c¸c ®Æc tr-ng, diÖn m¹o vÒ tinh thÇn, vËt chÊt, tri thøc vµ t×nh c¶m… kh¾c ho¹ nªn b¶n s¾c cña mét gia ®×nh, céng ®ång, lµng xãm, vïng miÒn, quèc gia, d©n téc… V¨n ho¸ kh«ng chØ bao gåm nghÖ thuËt, v¨n ch-¬ng, mµ cßn c¶ nh÷ng lèi sèng, nh÷ng quyÒn c¬ b¶n cña con ng-êi, nh÷ng hÖ gi¸ trÞ, nh÷ng truyÒn thèng, tÝn ng-ìng, nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ vËt thÓ vµ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ”. (Héi nghÞ Unesco, Mªhic«, th¸ng 7-8 n¨m 1982)
 11. V¨n ho¸ “V¨n ho¸ lµ phi tù nhiªn, lµ ®Æc tr-ng ng- êi, lµ nh©n ho¸. V¨n ho¸ lµ tr×nh ®é ng-êi. (Unesco) V¨n ho¸ cã nghÜa lµ trë thµnh ®Ñp, thµnh cã gi¸ trÞ. V¨n ho¸ chØ chøa c¸I ®Ñp, c¸I gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ sö dông (ch©n), gi¸ trÞ ®¹o ®øc (ThiÖn) vµ gi¸ trÞ thÈm mü (mü). (Nguån: “CÈm nang øng xö”, TS.ThÕ Hïng)
 12. C¸i g× cßn l¹i khi tÊt c¶ nh÷ng thø kh¸c bÞ quªn ®i – C¸i ®ã chÝnh lµ v¨n ho¸. (E. Heriot)
 13. V¨n ho¸ V¨n ho¸ ph¶n ¸nh vµ thÓ hiÖn mét c¸ch tæng qu¸t, sèng ®éng mäi mÆt cña cuéc sèng (cña mçi c¸ nh©n vµ cña mçi céng ®ång), ®· diÔn ra trong qu¸ khø, còng nh- ®ang diÔn ra trong hiÖn t¹i, qua hµng bao nhiÒu thÕ kû nã ®· cÊu thµnh nªn mét hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ, truyÒn thèng, thÈm mü vµ lèi sèng, vµ dùa trªn ®ã, tõng d©n téc kh¼ng ®Þnh b¶n s¾c riªng cña m×nh. UNESCO
 14. V¨n ho¸ Tr¸ch nhiÖm cña mçi d©n téc lµ thÓ hiÖn râ b¶n s¾c cña m×nh tr-íc thÕ giíi. NÕu mét d©n téc kh«ng mang l¹i cho thÕ giíi ®iÒu g×, ®iÒu ®ã thËt tÖ h¹i, nã cßn xÊu h¬n sù diÖt vong vµ sÏ kh«ng ®-îc lÞch sö tha thø. (R. Tagor, nhµ v¨n Ên §é, 1861 - 1941)
 15. V¨n ho¸ d©n téc vµ héi nhËp “ TÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm cña con ng-êi mµ chóng ta hiÓu ®-îc vµ h- ëng thô ®-îc ®Òu trë thµnh cña chóng ta, bÊt kÓ xuÊt xø cña chóng. T«i tù hµo vÒ nh©n lo¹i cña t«i khi t«i cã thÓ c«ng nhËn thi sÜ vµ nghÖ sÜ c¸c n-íc kh¸c nh- lµ cña m×nh. T«i vui mõng v« bê bÕn r»ng mäi vinh quang vÜ ®¹i cña con ng-êi ®Òu thuéc vÒ t«i”. (R. Tagor, nhµ v¨n Ên §é, 1861 - 1941)
 16. c¸c ®Æc tÝnh cña v¨n ho¸ 1. Lµ s¶n phÈm cña con ng-êi (con ng-êi lµ chñ thÓ cña v¨n ho¸). 2. Cã thÓ häc hái. 3. Cã thÓ l-u truyÒn. 4. Nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña con ng-êi. 5. Th-êng g¾n víi mét x· héi nhÊt ®Þnh
 17. v¨n ho¸ V¨n ho¸ lµ mét bé phËn cña m«i tr-êng mµ bé phËn ®ã thuéc vÒ con ng-êi. TÊt c¶ nh÷ng g× kh«ng thuéc vÒ tù nhiªn, th× ®Òu lµ v¨n ho¸. Herskovits
 18. V¨n ho¸ lµ sù tæng hîp cña mäi ph-¬ng thøc sinh ho¹t cïng víi biÓu hiÖn cña nã mµ loµi ng-êi ®· s¶n sinh ra nh»m thÝch øng nh÷ng nhu cÇu ®êi sèng vµ ®ßi hái cña sinh tån. Hå ChÝ Minh
 19. c¸c bé phËn cÊu thµnh v¨n ho¸ 1. C¸c th«ng tôc 2. C¸c phong tôc tËp qu¸n. 3. Ng«n ng÷. 4. T«n gi¸o. 5. C¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc. 6. C¸c gi¸ trÞ, quan ®iÓm vµ lèi sèng. 7. Gi¸o dôc. 8. NghÖ thuËt (KiÕn tróc, ®iªu kh¾c, héi ho¹, ©m nh¹c, d©n ca, ca kÞch...). 9. C¸c thÓ chÕ x· héi - Gia ®×nh. - Nhµ tr-êng. - C¬ së t«n gi¸o, nhµ thê, nhµ chïa. - C«ng së. - C¬ së kinh doanh. - ThÓ chÕ chÝnh trÞ
 20. v¨n ho¸ XuÊt ph¸t tõ tiÕng La Tinh: Cultus cultus – Trång trät, gieo trång, vun xíi 1. Trång trät, vun xíi c©y cèi, th¶o méc ⇒ xanh t-¬i, t-¬i tèt. 2. Trång trät, vun xíi tinh thÇn (t©m hån): Gi¸o dôc, ®µo t¹o con ng-êi hay mét céng ®ång ng-êi ®Ó hä trë nªn tèt ®Ñp h¬n, sèng víi nhau tö tÕ, t«n träng, th-¬ng yªu, kh«ng lµm tæn th-¬ng vµ kh«ng xóc ph¹m. V¨n ho¸ ⇒ tèt, ®Ñp trong 2 mèi quan hÖ: Con ng-êi vµ thiªn nhiªn, con ng-êi vµ con ng-êi ⇒ Ch©n, ThiÖn, Mü.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2