intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xây dựng Văn Hoá Doanh nghiệp

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:92

878
lượt xem
517
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cái gì còn lại khi tất cả những thứ khác bị quên đi – Cái đó chính là văn hoá.Tài liệu học về văn hoá danh nghiệp, giải đáp câu hỏi Làm thế nào để xây dựng văn hoá mạnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng Văn Hoá Doanh nghiệp

 1. X©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp
 2. V¨n ho¸ (ph-¬ng §«ng) V¨n ho¸ lµ tõ H¸n. Mét trong nh÷ng ng-êi ®Çu tiªn quan t©m ®Õn kh¸I nhiÖm nµy lµ triÕt gia L-u H-íng (thêi T©y H¸n). Theo «ng, v¨n lµ ®Ñp, ho¸ lµ gi¸o ho¸. V¨n ho¸ lµ dïng v¨n ®Ó ho¸. V¨n ho¸ nghÜa lµ lÊy c¸I ®Ñp ®Ó gi¸o ho¸ con ng-êi.
 3. V¨n ho¸ - häc vÊn V¨n ho¸ kh¸c häc vÊn vÒ kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt. V¨n ho¸ lµ tÇng øng xö, lµ ®èi nh©n xö thÕ, cßn häc vÊn lµ b»ng cÊp.
 4. Häc vÊn – v¨n ho¸ §-îc sèng gi÷a nh÷ng con ng-êi cã v¨n ho¸ bao giê còng lµ mét cuéc sèng dÔ chÞu, h¹nh phóc vµ ®¸ng m¬ -íc. Cã ng-êi häc vÊn cao nh-ng ch-a ch¾c ®· cã v¨n ho¸, ng-îc l¹i, cã ng- êi tuy häc Ýt nh-ng sèng cã v¨n ho¸. • (Sèng cã v¨n ho¸. B¸o Phô n÷ ThÕ Giíi)
 5. Häc vÊn – v¨n ho¸ Vµng tr¾ng nha trang (1) ...T¹o ho¸ sinh ra mu«n loµi, nh-ng ch¼ng cã loµi nµo lµm nhµ b»ng m¸u thÞt cña chÝnh m×nh nh- yÕn Hµng. Suèt mét n¨m, chóng ®i sím vÒ khuya ®Ó tÝch luü thø nhùa sèng kú diÖu. §«ng y gäi thø nhùa Êy lµ “T©m dÞch”, “Ngäc dÞch” hay “HuyÒn t-¬ng”, ta gäi thø nhùa Êy lµ n-íc d·i. Tr-íc tÕt Nguyªn ®¸n, chim yÕn “rót ruét” lµm tæ. Chóng nh¶ ra dßng “T©m dÞch” trong suèt, “®an” thµnh chiÕc tæ xinh x¾n, tr¾ng ngµ. YÕn Hµng sèng víi nhau tö tÕ vµ cã “v¨n ho¸ cao”: chim ®ùc, chim m¸i cïng nhau lµm tæ, Êp trøng, nu«I con. §Æc biÖt, yÕn Hµng kh«ng bao giê tranh giµnh tæ cña nhau, bëi vËy, trong x· héi loµi yÕn kh«ng cã xung ®ét, khiÕu kiÖn vÒ ®Êt ®ai, nhµ cöa.
 6. Häc vÊn – v¨n ho¸ Vµng tr¾ng nha trang (2) Cã ng-êi b¶o chim yÕn “d¹y" con t×nh yªu quª h-¬ng tõ nhá. Nh÷ng tiÕng kªu “chÝp chÝp” cña chim con ph¸t ra, ®Ëp vµo v¸ch ®¸, déi l¹i tai chóng, t¹o nªn trong n·o tÝn hiÖu “quª h-¬ng”. Con ng-êi ®· thö nghiÖm mang chim yÕn ®Õn mét n¬i ®Çy “hoa th¬m, mËt ngät”, nh-ng chóng vÉn t×m vÒ n¬i “ch«n rau, c¾t rèn” cña m×nh. Con ng- êi cã thÓ l¹c lèi, cßn chim yÕn th× kh«ng. (“Thanh Niªn”. 6/5/2005)
 7. V¨n ho¸ Mét d©n téc sèng, nÕu v¨n ho¸ cña d©n téc ®ã sèng. (Dßng ch÷ t¹i b¶o tµng Kabul, Afganistan) Lµm thÇy thuèc mµ lÇm, th× giÕt mét ng-êi. Lµm thÇy ®Þa lý mµ lÇm, th× giÕt mét hä. Lµm chÝnh trÞ mµ lÇm, th× giÕt mét n- íc. Lµm v¨n ho¸ mµ lÇm, th× giÕt c¶ mét thÕ hÖ. (L·o Tö – Kho¶ng 369 – 286 tr-íc C«ng nguyªn,
 8. V¨n ho¸ “V¨n ho¸ lµ toµn bé gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn ®· ®-îc nh©n lo¹i s¸ng t¹o ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thùc tiÔn lÞch sö – x· héi, c¸c gi¸ trÞ Êy nãi lªn møc ®é ph¸t triÓn cña lÞch sö loµi ng-êi”. (Tõ ®iÓn TriÕt häc)
 9. V¨n ho¸ “V¨n ho¸ lµ mét tæng thÓ phøc t¹p, bao gåm tri thøc, tÝn ng-ìng, nghÖ thuËt, ®¹o ®øc, ph¸p luËt, phong tôc vµ c¶ nh÷ng n¨ng lùc, thãi quen mµ con ng-êi ®¹t ®-îc trong x· héi”. (Taylor – nhµ v¨n ho¸ häc ng-êi Anh)
 10. V¨n ho¸ “V¨n ho¸ lµ mét phøc thÓ, tæng thÓ c¸c ®Æc tr-ng, diÖn m¹o vÒ tinh thÇn, vËt chÊt, tri thøc vµ t×nh c¶m… kh¾c ho¹ nªn b¶n s¾c cña mét gia ®×nh, céng ®ång, lµng xãm, vïng miÒn, quèc gia, d©n téc… V¨n ho¸ kh«ng chØ bao gåm nghÖ thuËt, v¨n ch-¬ng, mµ cßn c¶ nh÷ng lèi sèng, nh÷ng quyÒn c¬ b¶n cña con ng-êi, nh÷ng hÖ gi¸ trÞ, nh÷ng truyÒn thèng, tÝn ng-ìng, nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ vËt thÓ vµ nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ”. (Héi nghÞ Unesco, Mªhic«, th¸ng 7-8 n¨m 1982)
 11. V¨n ho¸ “V¨n ho¸ lµ phi tù nhiªn, lµ ®Æc tr-ng ng- êi, lµ nh©n ho¸. V¨n ho¸ lµ tr×nh ®é ng-êi. (Unesco) V¨n ho¸ cã nghÜa lµ trë thµnh ®Ñp, thµnh cã gi¸ trÞ. V¨n ho¸ chØ chøa c¸I ®Ñp, c¸I gi¸ trÞ: Gi¸ trÞ sö dông (ch©n), gi¸ trÞ ®¹o ®øc (ThiÖn) vµ gi¸ trÞ thÈm mü (mü). (Nguån: “CÈm nang øng xö”, TS.ThÕ Hïng)
 12. C¸i g× cßn l¹i khi tÊt c¶ nh÷ng thø kh¸c bÞ quªn ®i – C¸i ®ã chÝnh lµ v¨n ho¸. (E. Heriot)
 13. V¨n ho¸ V¨n ho¸ ph¶n ¸nh vµ thÓ hiÖn mét c¸ch tæng qu¸t, sèng ®éng mäi mÆt cña cuéc sèng (cña mçi c¸ nh©n vµ cña mçi céng ®ång), ®· diÔn ra trong qu¸ khø, còng nh- ®ang diÔn ra trong hiÖn t¹i, qua hµng bao nhiÒu thÕ kû nã ®· cÊu thµnh nªn mét hÖ thèng c¸c gi¸ trÞ, truyÒn thèng, thÈm mü vµ lèi sèng, vµ dùa trªn ®ã, tõng d©n téc kh¼ng ®Þnh b¶n s¾c riªng cña m×nh. UNESCO
 14. V¨n ho¸ Tr¸ch nhiÖm cña mçi d©n téc lµ thÓ hiÖn râ b¶n s¾c cña m×nh tr-íc thÕ giíi. NÕu mét d©n téc kh«ng mang l¹i cho thÕ giíi ®iÒu g×, ®iÒu ®ã thËt tÖ h¹i, nã cßn xÊu h¬n sù diÖt vong vµ sÏ kh«ng ®-îc lÞch sö tha thø. (R. Tagor, nhµ v¨n Ên §é, 1861 - 1941)
 15. V¨n ho¸ d©n téc vµ héi nhËp “ TÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm cña con ng-êi mµ chóng ta hiÓu ®-îc vµ h- ëng thô ®-îc ®Òu trë thµnh cña chóng ta, bÊt kÓ xuÊt xø cña chóng. T«i tù hµo vÒ nh©n lo¹i cña t«i khi t«i cã thÓ c«ng nhËn thi sÜ vµ nghÖ sÜ c¸c n-íc kh¸c nh- lµ cña m×nh. T«i vui mõng v« bê bÕn r»ng mäi vinh quang vÜ ®¹i cña con ng-êi ®Òu thuéc vÒ t«i”. (R. Tagor, nhµ v¨n Ên §é, 1861 - 1941)
 16. c¸c ®Æc tÝnh cña v¨n ho¸ 1. Lµ s¶n phÈm cña con ng-êi (con ng-êi lµ chñ thÓ cña v¨n ho¸). 2. Cã thÓ häc hái. 3. Cã thÓ l-u truyÒn. 4. Nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña con ng-êi. 5. Th-êng g¾n víi mét x· héi nhÊt ®Þnh
 17. v¨n ho¸ V¨n ho¸ lµ mét bé phËn cña m«i tr-êng mµ bé phËn ®ã thuéc vÒ con ng-êi. TÊt c¶ nh÷ng g× kh«ng thuéc vÒ tù nhiªn, th× ®Òu lµ v¨n ho¸. Herskovits
 18. V¨n ho¸ lµ sù tæng hîp cña mäi ph-¬ng thøc sinh ho¹t cïng víi biÓu hiÖn cña nã mµ loµi ng-êi ®· s¶n sinh ra nh»m thÝch øng nh÷ng nhu cÇu ®êi sèng vµ ®ßi hái cña sinh tån. Hå ChÝ Minh
 19. c¸c bé phËn cÊu thµnh v¨n ho¸ 1. C¸c th«ng tôc 2. C¸c phong tôc tËp qu¸n. 3. Ng«n ng÷. 4. T«n gi¸o. 5. C¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc. 6. C¸c gi¸ trÞ, quan ®iÓm vµ lèi sèng. 7. Gi¸o dôc. 8. NghÖ thuËt (KiÕn tróc, ®iªu kh¾c, héi ho¹, ©m nh¹c, d©n ca, ca kÞch...). 9. C¸c thÓ chÕ x· héi - Gia ®×nh. - Nhµ tr-êng. - C¬ së t«n gi¸o, nhµ thê, nhµ chïa. - C«ng së. - C¬ së kinh doanh. - ThÓ chÕ chÝnh trÞ
 20. v¨n ho¸ XuÊt ph¸t tõ tiÕng La Tinh: Cultus cultus – Trång trät, gieo trång, vun xíi 1. Trång trät, vun xíi c©y cèi, th¶o méc ⇒ xanh t-¬i, t-¬i tèt. 2. Trång trät, vun xíi tinh thÇn (t©m hån): Gi¸o dôc, ®µo t¹o con ng-êi hay mét céng ®ång ng-êi ®Ó hä trë nªn tèt ®Ñp h¬n, sèng víi nhau tö tÕ, t«n träng, th-¬ng yªu, kh«ng lµm tæn th-¬ng vµ kh«ng xóc ph¹m. V¨n ho¸ ⇒ tèt, ®Ñp trong 2 mèi quan hÖ: Con ng-êi vµ thiªn nhiªn, con ng-êi vµ con ng-êi ⇒ Ch©n, ThiÖn, Mü.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2